Л. П. Петрашко, д е. н., професорСторінка2/7
Дата конвертації01.05.2017
Розмір1.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7


Міждисциплінарні зв'язки дисципліни «Міжнародний менеджмент». Дисципліна «Міжнародний менеджмент» вивчається студентами після опанування ними загальноекономічних, гуманітарних та управлінських дисциплін. Адже без знання цих дисциплін менеджеру міжнародної корпорації неможливо глибоко зрозуміти зовнішнє середовище, в якому функціонує компанія, і прогнозувати її розвиток, робити правильні оцінки з бухгалтерської й оперативної звітності, виконувати різноманітні розрахунки варіантів рішень і т. ін.

Важливо наголосити про зв’язок міжнародного менеджменту з гуманітарними дисциплінами: іноземними мовами, історією, культурою, політологією, психологією тощо. Без належного опанування цього циклу загальних дисциплін неможливо здійснювати міжнародні комунікації, врахувати культури інших національностей і народностей, ефективно працювати у складі міжнародних управлінських команд.

Дисципліна «Міжнародний менеджмент» ґрунтується на загаль­ному менеджменті, оскільки уособлює особливості використання загальних концепцій та ідей управління в практиці керівництва міжнародними корпораціями. Відповідно і розділи (функції) загального менеджменту стають методологічною основою відповідних розділів міжнародного менеджменту. Скажімо, стратегічний менеджмент як елемент загального управління є базою міжнародних стратегій як частини міжнародного менеджмен­ту. З іншого боку, міжнародний менеджмент є базою більш вузьких міжнародних управлінських дисциплін, наприклад міжна­родного стратегічного менеджменту, міжнародного фінансового менеджменту, менеджменту людських ресурсів міжнародних кор­порацій і т. ін. Таким чином, існує своєрідний вертикальний зв’язок від загального до міжнародного менеджменту і далі до вузько-функціональних міжнародних управлінських дисциплін, в якому акцент робиться на сфері (предметі) управлінської діяльності. Горизонтальний зв’язок міжнародного менеджменту пов’я­заний з дисциплінами міжнародного характеру — міжнародною економікою, міжнародним бізнесом, міжнародними фінансами, міжнародним правом, міжнародною торгівлею, міжнародними організаціями тощо.

Управління міжнародними корпораціями є лише частиною міжнародної діяльності, хоча й важливою. Тому практика і теорія цього управління має враховувати закономірності розвитку всієї сфери міжнародних відносин, наприклад, правил і традицій міжнародної торгівлі, міжнародні нормативні акти щодо інтелектуальної (промислової) власності, рішення міжнародних організацій і т. д.

Виходячи з вищеназваного, дисципліна «Міжнародний менеджмент» вивчається у 9-му семестрі для студентів спеціальності «міжнародна економіка» з метою завершення управлінської підготовки магістрів міжнародників і створення належної бази для опанування ними спеціальних міжнародних дисциплін у заключному семестрі, підготовки і захисту магістерської дипломної роботи.

2. Тематичний план ДИСЦИПЛІНИ


Назва теми

Кількість годин

Очна

форма


навчання

Заочна форма навчання

Контактні заняття

СРС

Контактні заняття

Індивідуальні

СРС

Лекції


Практичні

Лабораторні

Індивідуальні


Модуль І. Теоретичні основи міжнародного менеджменту

Тема 1. Суть і характерні риси міжнародного менеджменту

2

2
-

4

2

2

4

Тема 2. Середовище міжнародного менеджменту

1

-
2

21

4

Тема 3. Культурний контекст міжнародного менеджменту

2

2
2

4

2

2

4

Модуль ІІ. Функції міжнародного менеджменту

Тема 4. Стратегічне планування в міжнародних корпораціях

2

-
2

21

4

Тема 5. Прийняття рішень в міжнародних кор­пораціях

2

2
2

2

2

1

4

Тема 6. Організаційний розвиток міжнародних корпорацій

2

2
2

2

2

1

4

Тема 7. Управління людськими ресурсами

2

-
2

21

4

Тема 8. Керівництво в міжнародних корпораціях

2

2
2

2

2

1

4

Тема 9. Міжнародні ділові комунікації.

2

2
2

2

2

1

4

Тема 10. Контроль і звітність міжнародних корпорацій

1

2
2

2

2

1

4

Модуль ІІІ. Ключові проблеми міжнародного менеджменту

Тема 11. Технологічна політика міжнародних корпорацій

2

2
2

2

2

2

4

Тема 12. Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій

1

2
1

2

2

2

4

Тема 13. Торговельні операції міжнародних корпорацій

1

2
-

2

2

2

4

Тема 14. Інвестиційні операції міжнародних корпорацій

1

2
-

2

2

2

4

Тема 15. Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій

1

2
1

2

2

2

4

Тема 16. Становлення глобального менеджменту

2

4
2

4

2

2

6

Підсумковий контроль, години

4

4

Усього:

26

28
24

38

26

24

66

годин

120

120

кредитів

4

4

Примітка: Л — лекції, П — практичні заняття, ІКР — індивідуально-консуль­тативна робота, СРС — самостійна робота студентів, КГ – контактні години.

3. Зміст науки за темами
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Тема 1. Суть і характерні риси міжнародного менеджменту

Суть міжнародного бізнесу. Міжнародний бізнес і міжнародний менеджмент.

Періодизація розвитку міжнародного бізнесу. Основні риси сучасного міжнародного бізнесу. Глобалізація і інтерналізація міжнародного бізнесу. Ключові проблеми сучасного міжнародного бізнесу. Основні стадії інтернаціоналізації бізнесу. Транснаціональні (міжнародні) корпорації як об’єкт міжнародного менеджменту. Класифікація міжнародних (транснаціональних) корпорацій. Горизонтальна та вертикальна інтеграція. Теорія інтерналізації.

Суть міжнародного менеджменту. Особливості функцій міжнародного менеджменту.

Порівняльний менеджмент. Особливості діяльності менеджерів міжнародних корпорацій. Складові міжнародного досвіду. Досвід підготовки міжнародних менеджерів в Гарвардській та Чиказькій школах бізнесу, Кейптаунському університеті та Японії. Основні національні школи менеджменту. Особливості української школи менеджменту.

Предмет і задачі курсу. Структура управлінських відносин міжнародних корпорацій. Особливості реалізації загальноуправлінських принципів (функцій) в практиці керівництва міжнародними корпораціями.


Тема 2. Середовище міжнародного менеджменту

Особливості середовища міжнародного менеджменту. Функціонально-географічна характеристика середовища транснаціональних корпорацій.

Політико-правове середовище міжнародних корпорацій. Політичний аналіз міжнародного середовища. Національне та міжнародне право. Основні правові системи.

Економічне середовище міжнародних корпорацій. Соціально-культурне середовище міжнародних корпорацій. Технологічне середовище міжнародного менеджменту. Сучасні тенденції розвитку міжнародного технологічного середовища. Особливості міжнародного середовища в Україні. Брендинг України на сучасному етапі.


Тема 3. Культурний контекст міжнародного менеджменту

Суть ділової культури та її виміри. Розмаїття культур. Сучасні виміри ділової культури в міжнародному менеджменті. Концепції Г.Хофстеде, Ф.Тромпенаарса, Основні культурні кластери.

Крос-культурний менеджмент. Традиційні і сучасні концепції крос-культурного менеджменту. Когнітивний менеджмент.

Корпоративна культура. Основні типи організаційних культур міжнародних корпорацій. Концепція корпоративної релігії.

Управління мультикультуралізмом. Особливості вимірів ділової культури в Україні. Культурний контекст діяльності ТНК в Україні. Особливості діяльності українських менеджерів і фахівців за кордоном.

РОЗДІЛ ІІ. ФУНКЦІЇ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Тема 4. Стратегічне планування в міжнародних корпораціях

Суть міжнародного стратегічного планування. Економічні, політичні й адміністративні імперативи міжнародних стратегій. Сучасні стратегічні орієнтації транснаціональних корпорацій. Основні типи міжнародних стратегій. Основні етапи розробки і реалізації міжнародних стратегій. Матричний менеджмент. Реалізація стратегії. Система планування в міжнародних корпораціях. Стратегічний контроль. Особливості стратегічного планування в різних формах міжнародного бізнесу.


Тема 5. Прийняття рішень в міжнародних корпораціях

Суть та особливості прийняття рішень у міжнародних корпораціях. Централізація і децентралізація прийняття рішень у міжнародних корпораціях. Критерії ефективності управлінських рішень. Інформаційне забезпечення процесу прийняття рішень у міжнародних корпораціях. Сучасні методи прийняття рішень у міжнародних корпораціях.

Вплив національних культур на прийняття управлінських рішень. Ключові сфери прийняття рішень у міжнародних корпораціях. Управління політичними ризиками. Міжнародні переговори. Основні етапи міжнародного переговорного процесу. Пере­говорні тактики. Поведінкові аспекти міжнародних переговорів. Вплив національних культур на міжнародні переговори. Особливості прийняття управлінських рішень в міжнародних корпораціях, що діють в Україні. Рівень децентралізації. Залучення працівників до прийняття рішень в українських відділеннях міжна­родних корпорацій.
Тема 6. Організаційний розвиток міжнародних корпорацій

Суть і основні типи організаційних структур міжнародних кор­порацій. Сучасні нетрадиційні форми організації міжнародного бізнесу, міжнародні злиття. Спільні підприємства. Координація і інтеграція діяльності підрозділів міжнародних корпорацій. Управ­ління змінами в міжнародних корпораціях. Культурні бар’єри організаційних змін і методи їх подолання. Організаційна характеристика транснаціональних корпорацій. Інтегровані структури міжнародного бізнесу. Міжнародні стратегічні альянси. Методи утворення стратегічних альянсів. Міжнародні альянсові мережі. Особливості організації міжнародних операцій ТНК в Україні.


Тема 7. Управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях

Система управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях. Особливості мотивації в багатонаціональному культурному середовищі. Система відбору персоналу в міжнародних корпораціях. Визначення заробітної плати у міжнародних призначеннях. Репатріація експатріантів. Розвиток персоналу в міжнародних корпораціях. Міжкультурний тренінг. Культурні асимілятори.

Трудові відносини і виробнича демократія. Особливості управління людськими ресурсами в українських відділеннях міжнародних корпорацій.
Тема 8. Керівництво в міжнародних корпораціях

Особливості керівництва в міжнародних корпораціях. Моделі лідерства. Лідерство в міжнародному контексті. Особливості керівництва міжнародними командами. Формування міжнародного складу команд. Особливості визначення ролей. Реалізація творчого потенціалу. Міжкультурні стосунки в міжнародних командах. Бар’єри ефективної діяльності міжнародних команд і шляхи їх подолання. Особливості керівництва відділеннями міжнародних компаній, в Україні.


Тема 9. Міжнародні ділові комунікації

Суть і особливості міжнародних ділових комунікацій. Внутрішні і зовнішні комунікації в міжнародному менеджменті. Прозорі і приховані комунікації. Особливості міжнародних комунікацій у різних країнах. Комунікаційні потоки в міжнародному менеджменті. Комунікаційні бар’єри і підвищення ефективності міжнародних комунікацій. Вплив культури на міжнародні комунікації. Невербальні міжнародні комунікації. Основні відстані в міжнародних комунікаціях. Підвищення ефективності міжнародних комунікацій. Удосконалення зворотного зв’язку. Мовний тренінг. Культурний тренінг. Підвищення гнучкості. Зміцнення кооперації.


Тема 10. Контроль і звітність у міжнародних корпораціях

Особливості контролю в міжнародних корпораціях. Вплив культури на контроль. Дисфункціональні наслідки контролю в міжнародних корпораціях.

Основні системи контролю в міжнародних корпораціях.

Техніка контролю в міжнародних корпораціях. Фінансовий контроль. Контроль якості. Контроль діяльності персоналу. Нетрадиційні методи міжнародного контролю. Особливості контролю в багатокультурному середовищі. Етичні проблеми контролю в міжнародних корпораціях. Звітність у міжнародному менеджменті. Особливості контролю і звітності в міжнародних компаніях, що діють на Україні.РОЗДІЛ ІІІ. КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Тема 11. Технологічна політика міжнародних корпорацій

Особливості сучасного технологічного розвитку. Міжнародний ринок технологій. Планування технологічної діяльності міжнародних корпорацій. Моделі розміщення НДДКР. Вибір форм науково-технічного співробітництва. Фінансування міжнародних проектів. Організація технологічної діяльності міжнародних корпорацій. Система тотального управління якості в міжнародних корпораціях.

Особливості технологічної політики міжнародних корпорацій в Україні.
Тема 12. Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій

Міжнародне фінансове середовище. Основні типи фінансових рішень у міжнародному менеджменті. Управління валютними ризиками. Управління короткостроковими і довгостроковими активами і зобов’язаннями міжнародних корпорацій. Міжнародна фінансова корпоративна політика. Трансферне ціноутворення в міжнародних корпораціях.

Міжнародна банківська діяльність. Міжнародні банківські ризики. Міжнародні банківські мережі. Особливості фінансового менеджменту відділень міжнародних корпорацій в Україні.
Тема 13. Торговельні операції міжнародних корпорацій

Комерційні операції міжнародних корпорацій. Міжнародний життєвий цикл товару. Зміст міжнародної торгівельної угоди. Експортні операції міжнародних корпорацій. Короткострокове, середньострокове і довгострокове фінансування міжнародними корпораціями експортних операцій. Міжнародний лізинг. Факторингові і форфейтингові операції. Страхування і державна підтримка експортних операцій міжнародних корпорацій. Імпортні операції міжнародних корпорацій. Основні методи фінансування імпортних операцій.

Особливості торгівельних операцій міжнародних корпорацій в Україні. Внутрішні і зовнішні торговельні операції українських відділень. Основні методи внутрішньої торгівлі.
Тема 14. Інвестиційні операції міжнародних корпорацій

Міжнародний ринок інвестицій. Прямі іноземні інвестиції міжнародних корпорацій. Схема ухвалення рішень міжнародними корпораціями щодо прямих іноземних інвестицій. Портфельні інвестиції міжнародних корпорацій. Міжнародні інвестиційні компанії. Особливості міжнародних інвестиційних операцій українських корпорацій.


Тема 15. Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій

Особливості етики в міжнародних корпораціях. Міжнародні принципи ділової етики. Основні етичні концепції в міжнародному менеджменті. Жінки в міжнародному менеджменті. Соціальна відповідальність міжнародних корпорацій. Екологічна діяльність міжнародних корпорацій Інтегровані системи екологічного менеджменту. Міжнародні стандарти екологічного менеджменту 14 000. Особливості етики і соціальної відповідальності міжнародних корпорацій в Україні.


Тема 16. Становлення глобального менеджменту

Глобальне управління і глобальний менеджмент. Основні концепції глобального управління. Становлення глобальних підприємств. Корпорації світового класу. Глобальне управління людськими ресурсами в багатокультурному середовищі. Глобаль­не управління фінансами. Глобалізація технологічного розвитку. Глобальний менеджмент і природне середовище. Природничо-орієнтоване лідерство в міжнародних корпораціях. Проблеми лояльності і довіри до екологічної діяльності міжнародних корпорацій.4. Плани занять
4.1. План лекцій
1. Тема лекції. Суть і характерні риси міжнародного менеджменту

Основні питання:

 1. Суть міжнародного бізнесу.

 2. Міжнародний бізнес і міжнародний менеджмент.

 3. Періодизація розвитку міжнародного бізнесу.

 4. Суть міжнародного менеджменту.

 5. Порівняльний менеджмент.

 6. Предмет і задачі курсу.


2. Тема лекції. Середовище міжнародного менеджменту

Основні питання:

 1. Особливості середовища міжнародного менеджменту.

 2. Політико-правове середовище міжнародних корпорацій.

 3. Економічне середовище міжнародних корпорацій.

 4. Соціально-культурне середовище міжнародних корпорацій.

 5. Технологічне середовище міжнародного менеджменту.


3. Тема лекції. Культурний контекст міжнародного менеджменту

Основні питання:

 1. Суть ділової культури та її виміри.

 2. Крос-культурний менеджмент.

 3. Корпоративна культура.

 4. Управління мультикультуралізмом.


4. Тема лекції. Стратегічне планування в міжнародних корпораціях

Основні питання:

 1. Основні етапи розробки і реалізації міжнародних стратегій.

 2. Суть міжнародного стратегічного планування.

 3. Економічні, політичні й адміністративні імперативи міжнародних стратегій.

 4. Сучасні стратегічні орієнтації транснаціональних корпорацій.


5. Тема лекції. Прийняття рішень в міжнародних корпораціях

Основні питання:

 1. Суть та особливості прийняття рішень у міжнародних корпораціях.

 2. Критерії ефективності управлінських рішень.

 3. Сучасні методи прийняття рішень у міжнародних корпораціях.

 4. Вплив національних культур на прийняття управлінських рішень.


6. Тема лекції. Організаційний розвиток міжнародних корпорацій

Основні питання:

 1. Суть і основні типи організаційних структур міжнародних корпорацій. Сучасні нетрадиційні форми організації міжнародного бізнесу, міжнародні злиття.

 2. Координація і інтеграція діяльності підрозділів міжнародних корпорацій.

 3. Управління змінами в міжнародних корпораціях.


7. Тема лекції. Управління людськими ресурсами

Основні питання:

 1. Система управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях. Особливості мотивації в багатонаціональному культурному середовищі. Система відбору персоналу в міжнародних корпораціях

 2. Розвиток персоналу в міжнародних корпораціях.

 3. Особливості управління людськими ресурсами в українських відділеннях міжнародних корпорацій


8. Тема лекції. Керівництво в міжнародних корпораціях

Основні питання:

 1. Особливості керівництва в міжнародних корпораціях.

 2. Лідерство в міжнародному контексті.

 3. Формування міжнародного складу команд.

 4. Міжкультурні стосунки в міжнародних командах.


9. Тема лекції. Міжнародні ділові комунікації.

Основні питання:

 1. Суть і особливості міжнародних ділових комунікацій.

 2. Особливості міжнародних комунікацій у різних країнах.

 3. Комунікаційні потоки в міжнародному менеджменті.

 4. Комунікаційні бар’єри і підвищення ефективності міжнародних комунікацій.

 5. Вплив культури на міжнародні комунікації.


10. Тема лекції. Контроль і звітність міжнародних корпорацій .

Основні питання:

 1. Особливості контролю в міжнародних корпораціях.

 2. Техніка контролю в міжнародних корпораціях.

 3. Нетрадиційні методи міжнародного контролю.

 4. Етичні проблеми контролю в міжнародних корпораціях.

 5. Звітність у міжнародному менеджменті.


11. Тема лекції. Технологічна політика міжнародних корпорацій

Основні питання:

 1. Особливості сучасного технологічного розвитку.

 2. Міжнародний ринок технологій.

 3. Планування технологічної діяльності міжнародних корпорацій.

 4. Організація технологічної діяльності міжнародних корпорацій.

 5. Система тотального управління якості в міжнародних корпораціях.


12. Тема лекції. Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій

Основні питання:

 1. Міжнародне фінансове середовище.

 2. Основні типи фінансових рішень у міжнародному менеджменті. Управління валютними ризиками.

 3. Міжнародна фінансова корпоративна політика.

 4. Трансферне ціноутворення в міжнародних корпораціях.


13. Тема лекції. Торговельні операції міжнародних корпорацій

Основні питання:

 1. Комерційні операції міжнародних корпорацій.

 2. Міжнародний життєвий цикл товару.

 3. Зміст міжнародної торгівельної угоди.

 4. Експортні операції міжнародних корпорацій.

 5. Основні методи фінансування імпортних операцій.

 6. Особливості торгівельних операцій міжнародних корпорацій в Україні.


14. Тема лекції. Інвестиційні операції міжнародних корпорацій

Основні питання:

 1. Міжнародний ринок інвестицій.

 2. Прямі іноземні інвестиції міжнародних корпорацій.

 3. Схема ухвалення рішень міжнародними корпораціями щодо прямих іноземних інвестицій.

 4. Портфельні інвестиції міжнародних корпорацій.

 5. Міжнародні інвестиційні компанії.


15. Тема лекції. Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій

Основні питання:

 1. Особливості етики в міжнародних корпораціях. Міжнародні принципи ділової етики.

 2. Соціальна відповідальність міжнародних корпорацій.

 3. Екологічна діяльність міжнародних корпорацій Інтегровані системи екологічного менеджменту.

 4. Міжнародні стандарти екологічного менеджменту 14 000.

 5. Особливості етики і соціальної відповідальності міжнародних корпорацій в Україні.


16. Тема лекції. Становлення глобального менеджменту

Основні питання:

 1. Глобальне управління і глобальний менеджмент.

 2. Основні концепції глобального управління. Становлення глобальних підприємств.

 3. Корпорації світового класу.

 4. Глобальне управління людськими ресурсами в багатокультурному середовищі.

 5. Глобаль­не управління фінансами.

 6. Глобалізація технологічного розвитку.

 7. Глобальний менеджмент і природне середовище.

 8. Проблеми лояльності і довіри до екологічної діяльності міжнародних корпорацій.4.2. Плани семінарських занять очної форми навчання
Заняття 1. Суть і характерні риси міжнародного менеджменту
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка