Л. М. Ткач Особливості перекладу наукових текстів Затверджено на засіданні Вченої ради академії як навчальний посібникСторінка5/7
Дата конвертації31.03.2017
Розмір0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

4.5. Синтаксичні труднощі перекладанняТруднощі узгодження. Існує декілька правил узгодження присудка з підметом:

1. Якщо підмет має в своєму складі числівник, який закінчується на одиницю, присудок ставиться у формі однини (сто сорок один студент склав залік).

2. Якщо числівник у підметі закінчується на два, три, чотири, присудок ставиться у множині (шістдесят чотири делегати зареєструвалися на конференції). Однина тут можлива лише тоді, коли повідомлення фіксує певний факт, як підсумок, або коли повідомленню надається безособовий характер (Було переведено три працівники). Такі конструкції в ділових і наукових текстах цілком доречні.

3. Якщо підмет виражений кількісними числівниками від п’яти й більше, присудок може стояти як в однині, так і в множині (п’ять осіб аналізували (аналізувало).

4. Підмети зі словами більшість, меншість, низка, частина, багато, кілька вимагають від присудка однини (кілька учасників конференції виступило на пленарному засіданні). Множина з’являється лише тоді, коли підмет або присудок є однорідними членами, коли вони відділені другорядними членами речення, підрядним реченням; коли підмет стоїть перед присудком. Наприклад: Більшість абітурієнтів, які успішно склали вступні іспити, будуть зараховані на стипендію та забезпечені гуртожитком. Порівняймо це речення без підрядного: Більшість абітурієнтів буде зарахована на стипендію та забезпечена гуртожитком.

5. Якщо підмет виражений займенниками хто, ніхто, ніщо, дехто, дещо, то присудок подають у формі однини (Усі, хто не пройшов реєстрації, повинні зявитися. Ніхто з присутніх на сесії участі у голосуванні не брав).

6. Якщо до складу підмета входить прикладка, виражена іменником іншого, ніж підмет, роду, то присудок у цих випадках узгоджується в роді з підметом, а не з прикладкою (Музей-садиба письменника відкрився торік. Виставка-продаж була влаштована у Палаці мистецтв). Не завжди буває легко встановити, де у словосполученнях типу виставка-продаж, вагон-лабораторія, музей-садиба, школа-інтернат та інших підмет, а де прикладка (тобто означення, яке дає підмету нову назву). Вважається, що прикладкою є поняття вужче, видове, а підметом – ширше, родове поняття (виставка, вагон, музей, школа).

Складні випадки керування. Особливо часто помилки виникають унаслідок того, що з дієсловами, які вимагають неоднакових відмінків, уживається спільний додаток (У доповіді було також відзначено, що ми повинні прагнути до вдосконалення і повного опанування методами). Порівняймо: опанувати методами, але вдосконалення методів, тому спільний додаток тут неможливий.

Близькозначні слова можуть вимагати після себе неоднакових відмінків. При недостатньому знанні мови одне слово підміняється іншим, а спосіб керування залишається – так з’являється помилка. Ось кілька близькозначних слів, які найчастіше спричиняють появу помилок: властивий (кому) характерний (для кого), сповнений (чого) наповнений (чим), оснований (на чому) заснований (ким), багата (на що) славиться (чим).Помилки виникають через нерозмежування засобів української й російської мов: те саме за значенням дієслово може вимагати від додатків неоднакових відмінкових форм в обох мовах, порівняймо: благодарить (кого) дякувати (кому), причинять (что) завдавати (чого), снабжать (чем) постачати (що), нуждаться чем) потребувати (чого), подражать (кому) наслідувати (кого)

Нерозрізнення дієслівного керування призводить до помилкового вживання прийменників: подготовиться к (чему) підготуватися до (чого), стремиться к (чему) прагнути до (чого), предупреждать о (чем) попереджати про (що).Однорідні члени речення. У ролі однорідних членів речення не повинні виступати слова, що виражають родові (ширші) та видові (вужчі) питання. Наприклад: Було посіяно зернових всього 500 га, бобових 50 га, ячменю 40 га. Однорідний ряд побудований неправильно, треба: Було посіяно зернових 540 га, у тому числі ячменю 40 га, бобових 50 га.

У наукових текстах не слід вживати як однорідні ті слова, що виражають різнопланові тематично не пов’язані поняття.Потребує особливої уваги сполучуваність слів. Неправильно побудовано речення: У постанові висловлені висновки і побажання, які колектив повинен врахувати у своїй подальшій роботі, проте лише побажання можна висловити, а висновки зробити; а цього в реченні не враховано.

У центрі українського вислову завжди процес, виражений дієсловом, тому логічний наголос у фразі найчастіше падає на присудок, а не на підмет. Зважаючи на це найхарактернішими стилістичними помилками у фахових текстах є:    1. Неправильне оформлення додатка та обставини.

Обтяжують речення додатки та обставини, позначені словосполукою з двох віддієслівних іменників, перший з яких ведення / проведення, виконання, здійснення, забезпечення, реалізація тощо. Аналогічно розщепленим присудкам семантику такої словосполуки передає тільки другий віддієслівний іменник. Тому перший зазвичай можна взагалі опустити: забезпечити проведення тестування – провести тестування; займатися реалізацією продукції – реалізувати продукцію.

Особливе місце серед безособових конструкцій посідають двокомпонентні конструкції з присудком, вираженим дієслівною формою на -но, -то, і об’єктом – прямим додатком у знахідному (або родовому) відмінку без прийменника (застосовано (що?) метод; досліджено (що?) зразок).

У таких реченнях увагу сконцентровано на події, що відбулася або відбудеться. Речення з дієслівною формою на -но, -то треба віднести до активних, оскільки вони не мають підмета й описують подію з об'єктом, що в реченні є додатком. Треба чітко розрізняти конструкції з дієслівною формою на -но, -то без підмета і конструкції з підметом і пасивним дієприкметником.

Підкреслимо, що обидві конструкції не суперечать нормам української мови, але між ними є поняттєва відмінність.


Дієслівна форма на -но, -то

Вживається, коли є потреба наголосити на процесі, спрямованому на об’єкт, не вказуючи суб’єкта.

Наприклад: Більшість національних стандартів, які стосуються якості харчових продуктів, буде модифіковано відповідно до вимог міжнародних стандартів. Розміри застандартизовано в...

Конструкція з пасивним дієприкметником

Вживається, якщо потрібно відтінити не процес, а ознаки, набуті внаслідок процесу

Наприклад: Міжнародний стандарт уважають прийнятим, якщо національний стандарт ідентичний чи модифікований щодо міжнародного стандарту. Розміри застандартизовані, а не довільні.

З наведеного можна зробити висновок, що дієприкметники доцільні лише там, де йдеться про ознаки. Це правило не можна порушувати, особливо ставити в одному реченні два дієприкметники, один з яких є означенням, а другий – присудком: Розроблені (означення) засоби зорієнтовані (присудок) на забезпечення точності сприйняття. Розроблені (присудок) засоби, зорієнтовані (означення) на забезпечення точності сприйняття. Порівнюючи ці два речення, бачимо, що від однієї коми кардинально змінюється зміст. Уживання за прямою призначеністю пасивних дієприкметників лише як означень, а дієслівних форм на -но, -то – як присудків робить речення однозначно зрозумілими: Розроблені (означення) засоби зорієнтовано (присудок) на забезпечення точності сприйняття. Розроблено (присудок) засоби, зорієнтовані (означення) на забезпечення точності сприйняття.

Є дві типові помилки вживання дієслівних форму форм на -но,-то:

– Дієслівні форми на -но, -то не можна вживати, коли з логічних причин узагалі не може бути діяча. Наприклад: Дослідники збирали зразки диких рослин, якими вкрито цілинний степ (неправильно). Дослідники збирали зразки диких рослин, якими вкритий цілинний степ (правильно).

– Введення в речення діяча у формі іменника чи займенника в орудному відмінку. Наприклад: Закон прийнято Верховною Радою. Орудний відмінок тут неможливий ні з логічних, ні з граматичних причин. Ці конструкції передають поняття «хтось зробив» і тому не можуть містити логічного діяча. Дієслівні форми на -но, -то незмінні, вони не мають закінчення, яке б указувало на особу-діяча. Наведену вище помилкову конструкцію треба перебудувати в активну: Верховна Рада прийняла Закон. Але якщо ми хочемо наголосити ″саме на події, не вказуючи, хто це зробив″, то можна, вилучивши діяча, залишити присудок у формі на -но, -то, наприклад: Закон прийнято.

3. Не властиві українській мові пасивні конструкції.

У наукових і фахових текстах треба усувати не властиві українській мові пасивні конструкції, заміняючи їх, де це можливо, на активні.

Характерною ознакою пасивних конструкцій з дієсловом пасивного стану на -ся є те, що логічний суб’єкт, який за змістом означає діяча і має бути підметом, чомусь став додатком в орудному відмінку, а натомість логічний об’єкт, на якого фактично спрямована дія і який має бути додатком, став підметом: Обсяги робіт визначаються замовником. Нами надсилаються Вам зауваження до стандарту. Обидві наведені конструкції неприродні. Дієслово визначатися можна вживати лише як зворотне: ставати виразним, чітко окресленим, бути помітним, вирізнятися якими-небудь ознаками між іншими або серед когось, чогось. Тому речення треба зробити активними: Обсяги робіт визначає замовник. Надсилаємо Вам зауваження до стандарту.

Двокомпонентні пасивні конструкції з дієсловом пасивного стану на -ся відрізняються від попередньо розглянутих відсутністю логічного суб’єкта (його вже названо в попередніх реченнях або він узагалі не цікавить мовця): Відповідальність за дотримання правил безпеки покладається на Усі пристрої розробляються відповідно до вимог цього стандарту. Ці речення лише наголошують на події (що відбулася чи відбудеться) або на дії (що тривала, триває, триватиме). Такі пасивні конструкції також штучні та неприродні. Якщо йдеться про подію, то замість двокомпонентної пасивної конструкції треба вживати дієслівну форму на -но, -то, яка саме передає результативність виконаної дії. Якщо йдеться про дію, то треба вживати неозначено-особове речення: Відповідальність за дотримання правил безпеки покладено на Усі пристрої розробляють відповідно до вимог цього стандарту.

Не можна також уживати пасивні конструкції з дієсловом пасивного стану на -ся в підрядних частинах, де підметом є займенники що, який: Треба враховувати час, що (який) витрачається на ремонт. Цей порядок поширюється на всі товари, що (які) ввозяться в Україну. Замість першої помилкової конструкції треба вжити зворот з пасивним дієприкметником, який виконує роль означення: Треба враховувати час, витрачений на ремонт. Якщо пасивний дієприкметник не можна утворити, підрядну частину роблять активною: Цей порядок поширюється на всі товари, які імпортують в Україну.

4. Не властиві українській мові дієприкметникові звороти з діячем в орудному відмінку.

Наведені дієприкметникові звороти: Отримані (ким?) дослідниками результати мали велике наукове значення. Зразки випробували за методикою, попередньо розробленою науковцями мають додаток в орудному відмінку, що відповідає на запитання ким? Вони не відповідають нормам української мови. Уникнути помилок можна, замінивши дієприкметникові звороти підрядними частинами: Результати, що їх отримали дослідники, мали велике наукове значення. Зразки випробували за методикою, яку попередньо розробили науковці. Якщо підрядна частина обтяжує вислів, речення зазвичай можна перебудувати так, щоб у ньому не було ні орудного відмінка діяча, ні підрядної частини: Результати (кого?) дослідників мали велике наукове значення. Зразки випробували за методикою (кого?) науковців.

Треба уникати не властивих українській мові дієприкметникових зворотів з додатком в орудному відмінку, який позначає діяча і відповідає на питання ким?5. Поєднання дієприкметникових зворотів з підрядними частинами

Типовою помилкою є поєднання в одній конструкції підрядної частини з дієприкметниковим зворотом: Результати, які (що) одержані в лабораторії, можна використовувати. У таких випадках правильно вживати або дієприкметниковий зворот, або підрядну частину: Результати, одержані (що їх одержали, що їх одержано) в лабораторії, можна використовувати. Одержані в лабораторії результати можна використовувати.

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка