Л. М. Ткач Особливості перекладу наукових текстів Затверджено на засіданні Вченої ради академії як навчальний посібникСторінка2/7
Дата конвертації31.03.2017
Розмір0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

2. Науково-технічне перекладання.

Вимоги до науково-технічного перекладуНауково-технічне перекладання – це процес перекладання текстів, що містять певну інформацію про наукові та технічні досягнення.

Завдання науково-технічного перекладання полягає у тому, щоб якнайточніше передати зміст оригіналу. Це можна здійснити в три етапи:

1) необхідно знати загальну логіку викладення матеріалу оригінального тексту, бо саме розуміння структури тексту, його логічних зв’язків (які є визначною рисою наукового тексту) перешкоджатиме появі невідповідностей у перекладі;

2) подумати, як і автор, над проблемою, намагаючись зрозуміти її сутність;

3) правильно передати зміст оригіналу, дібравши найбільш точні еквіваленти термінів та загальновживаних слів.

Науково-технічний переклад – це результат перекладання (тобто певний текст, що містить певну науково-технічну інформацію) або документ-носій науково-технічної інформації (наприклад, патент).

До науково-технічного перекладу висуваються такі вимоги:  1. Переклад має бути точним, але не буквальним або дослівним, бо останні, як правило, найбільш неточні. Перекладаються не окремі слова оригіналу, а його зміст. Слова набувають певного значення лише в контексті, завдяки якому можна точно з’ясувати зміст оригіналу. Адекватне передавання змісту оригіналу є визначальною вимогою до науково-технічного перекладу.

  2. Ясність і чіткість. Подвійний зміст у науково-технічному перекладі неприпустимий, його стиль має повністю відповідати стилю мови науково-технічної літератури.

  3. Науково-технічний переклад має бути стислим, що робить його прозорим і зрозумілим.

  4. Літературна грамотність перекладу – це відповідність нормам мови перекладу, тобто в ньому відсутні форми і звороти, природні для мови оригіналу, але не бажані для мови перекладу.

3. Правила перекладання загальнонаукових та вузькогалузевих термінів

При перекладанні загальнонаукових слів можливі такі варіанти:

1) наявність постійного перекладного еквівалента;

2) наявність контекстуального перекладного еквівалента.

У першому варіанті, як правило, під час перекладання не виникають труднощі, бо еквівалент слова мови оригіналу можна знайти у словнику. Якщо навіть слово багатозначне, обрати потрібний варіант перекладу допоможе контекст, в якому воно знаходиться. Такі перекладні еквіваленти (слова, словосполучення) називають постійними. Пошук терміна-еквівалента (тобто відповідного за значенням терміна) у власній мові (мові перекладу) має починатися з аналізу нового поняття, яке виражає іншомовний термін. Цей аналіз може підказати, яке слово треба вжити на позначення певного поняття. Наприклад, у російській термінології одна з деталей ізолятора називається «юбка», назву підбирали за подібністю. В українській термінології для цього поняття має термін «острішок» (від слова «стріха»). Перекладати російський електромеханічний термін «юбка» українським словом «спідниця» не можна – це не термінологічний підхід. Правильним вважається шлях перекладання термінів: «іншомовний термін → поняття → український термін», а не «іншомовний термін → український термін».

Якщо назва поняття ґрунтується на його головній властивості чи вдалому порівнянні, то й в інших мовах ці ознаки беруться за визначальні, наприклад, у комп’ютерній термінології: user (юзер) – користувач, mouse (маус) – мишка.

Другий варіант – складніший, бо доводиться вдаватися до лексичних трансформацій.

Лексичні трансформації – заміни певних слів або словосполучень мови оригіналу з метою точного передання змісту та врахування норм мови перекладу. Такі еквіваленти називають контекстуальними перекладними еквівалентами.

Виділяють такі види трансформацій:  1. Додавання. Бувають випадки, коли слід додавати слова в тексті перекладу, щоб не порушити зміст оригіналу та норми мови перекладу.

Наприклад: Несмотря на то, что современные технологии производства компьютеров не отличаются особым разнообразием, мы видим вокруг себя множество различных моделей компьютеров. Незважаючи на те, що сучасні технології виробництва комп’ютерів не відрізняються особливим різноманіттям, ми бачимо навколо себе велику кількість різних моделей комп’ютерів.

  1. Вилучення. У деяких випадках під час перекладання можна робити вилучення слів з метою уникнути порушення норм мови перекладу.

Наприклад: В качестве примера машинной операции можно взять обычную арифметическую операцию. – За приклад машинної операції можна взяти звичайну математичну операцію.

  1. Заміни. Під час перекладання можна замінювати окремі слова або словосполучення мови оригіналу на такі слова, які адекватно передають зміст оригіналу.

Наприклад: Реформа призвана осуществить перестройку политической, экономической и социальной жизни. – Реформа має здійснити перебудову політичного, економічного та соціального життя.

  1. Контекстуальна заміна. Особливості контексту іноді змушують добирати таке слово у мові перекладу, яке можна використовувати лише в цьому контексті. Існують такі види контекстуальних замін:

конкретизація, коли слово мови оригіналу з більш широким значенням замінюється на слово мови перекладу з більш вузьким значенням. Наприклад: Произошел переход от создания программ на языке машины к созданию их на алгометрических языках высокого уровня. – Відбувся перехід від написання програм мовою машини до написання їх алгоритмічними мовами високого рівня;

генералізація, коли слово мови оригіналу з більш вузьким значенням замінюється на слово мови перекладу з більш широким значенням. Наприклад: Рождение компьютеров третьего поколения связано с ростом возможностей технологии полупроводников. Поява комп’ютерів третього покоління пов’язана із зростанням можливостей технології напівпровідників;

антонімічний переклад, коли стверджувальна конструкція замінюється на заперечну або навпаки. Наприклад: Студенти слушали лекцию профессора не без интереса. – Студенти слухали лекцію професора із зацікавленістю.

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка