Л. М. Ткач Особливості перекладу наукових текстів Затверджено на засіданні Вченої ради академії як навчальний посібникСторінка1/7
Дата конвертації31.03.2017
Розмір0.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

І.В. Рибалко, Л.М. Ткач


Особливості перекладу наукових текстів
Затверджено на засіданні Вченої ради академії

як навчальний посібник Протокол № 1 від 29.01.2013

Дніпропетровськ НМетАУ 2013

УДК 81’255.2: 001(075)


Рибалко І.В., Ткач Л.М. Особливості перекладу наукових текстів: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013.  52 с.

У даному навчальному посібнику пропонується теоретичний матеріал, в якому розглядаються суть і види перекладу, основні принципи адекватного перекладу, труднощі, типові лексичні та синтаксичні помилки російсько-українського перекладання, надаються поради щодо правильного перекладу наукових текстів.

Призначений для студентів усіх напрямів.

Відповідальний за випуск В.Т. Британ, канд. іст. наук, доц.

Рецензенти: Л.І. Бондаренко, канд. філол. наук, доц. (ДНУЗТ)

І.К. Цюп’як, канд. філол. наук, доц. (НГУ)

© Національна металургійна академія

України, 2013

© Ткач Л.М., Рибалко І.В., 2013

З м і с т


1. Суть перекладу і перекладання. Види перекладу…………………………..

5

2. Науково-технічне перекладання. Вимоги до науково-технічного перекладу……………………………………………………………………...

7


3. Правила перекладання загальнонаукових та вузькогалузевих термінів…..

8

4. Особливості перекладу наукових текстів українською мовою…………….

10

4.1. Переклад процесуальних понять……………………………………

10

4.2. Переклад дієприкметників…………………………………………..

12

4.3. Переклад прийменникових конструкцій……………………………

15

4.4. Лексичні труднощі перекладання…………………………………...

17

4.5. Синтаксичні труднощі перекладання……………………………….

19

4.6. Редагування наукових текстів……………………………………….

24

5. Складні випадки вживання деяких управлінських та науково-технічних термінів залежно від контексту……………………………………………...

25


Література ……………………………………………………………………….

30

Додаток. Уживання українських науково-технічних термінів……………….

30В с т у п
У сучасних умовах на фахівців документно-інформаційної галузі, перекладачів, а також фахівців, які мають справу з загальнонауковою та вузькогалузевою термінологією, покладено широке коло завдань, одним із яких є переклад – найважливіший засіб обміну науковою й технічною інформацією, яку використовують в інформаційній інфраструктурі країни в різноманітних державних і комерційних структурах, органах державного управління тощо (для галузі виробничої сфери).


Переклад є одним із найважливіших шляхів взаємодії національних культур, це спосіб міжкультурної комунікації. Перекласти – означає точно, змістовно висловити засобами однієї мови те, що вже зафіксовано засобами іншої мови у нерозривній єдності змісту і форми. Правильний переклад передає зміст оригіналу, його стиль, при цьому відповідає всім нормам літературної мови.

Процес перекладу – це не лише заміна одиниць однієї мови одиницями іншої мови, це складний процес з низкою труднощів, які необхідно подолати фахівцю для того, щоб правильно перекласти тексти документів.

Під час перекладу наукових текстів неправильно добирають українські еквіваленти загальновживаних лексем російської мови, перекладають дослівно усталені словосполуки, а постійне тиражування одних і тих же помилок у наукових текстах зумовлює розхитування мовної норми. У сучасних науково-технічних та фахових текстах широко вживають синтаксичні конструкції, не властиві українській мові, частина яких узвичаїлась під багаторічним впливом російської мови. Для якісного перекладу потрібна термінологічна підготовка, оскільки, незважаючи на спорідненість, російська та українська мови мають суттєві (а часом навіть і принципові) відмінності в синтаксисі, лексиці та фразеології.

Мета пропонованого навчального посібника – допомогти студентам та науковцям набути навичок перекладу вузькогалузевих термінів та наукових текстів українською мовою.1. Суть перекладу і перекладання. Види перекладу
Мета будь-якого перекладу – ознайомити читача або слухача, який не володіє мовою оригіналу, з певним текстом або усним висловлюванням, відтвореним цією мовою.

Перекладання – це процес, під час якого текст або усне висловювання, що виражені однією мовою (мовою оригіналу), відтворюються іншою (мовою перекладу). Переклад – це результат цього процесу, тобто новий текст або усне висловлювання, відтворені мовою перекладу. Процес перекладання охоплює такі етапи: 1) зорове чи слухове сприймання інформації чужою мовою, усвідомлення її змісту; 2) аналіз інформації мовою оригіналу і синтез рідною мовою; 3) відтворення змісту рідною мовою.

Процес перекладання – це не просте механічне відтворення сукупності елементів оригіналу, а складне свідоме відбирання кращих варіантів їх передання. Отже, вихідною точкою слід вважати оригінал у цілому, а не окремі його елементи. Оскільки головним завданням перекладу є точне відтворення змісту оригіналу, то перекладаються не слова, граматичні конструкції чи інші засоби мови оригіналу, а думки оригіналу.Види перекладу:

1. За формою переклад поділяють на усний (може бути послідовним і синхронним) і письмовий. Послідовний усний переклад – це усний переклад повідомлення з однієї мови на іншу після її прослуховування. Синхронний переклад здійснюють одночасно з отриманням усного повідомлення.

2. За способом перекладу розрізняють буквальний і адекватний переклад.

Буквальний переклад називають також дослівним, у такому перекладі можуть зберігатися порядок слів та граматичні конструкції, невластиві мові, якою перекладають, наприклад: Ваш проект самый интересный. Ваш проект самий цікавий (треба – найцікавіший). Я считаю, что Вы правы. Я рахую, що Ви праві (треба – Я вважаю, що Ви маєте рацію).

Адекватний переклад точно передає зміст оригіналу, його стиль і відповідає усім нормам літературної мови перекладу, наприклад: Клиент проживает по адресу... – Клієнт мешкає за адресою... Предоставленные бумаги к делу не относятся. – Подані папери не стосуються справи.

3. За змістом виділяють такі основні різновиди перекладу:

суспільно-політичний, який передбачає усне чи письмове відтворення засобами іншої мови суспільно-політичних матеріалів: виступів та заяв політичних діячів, інтерв’ю, матеріалів брифінгів, прес-конференцій, дипломатичних документів, наукових праць з політології, соціології тощо;

художній, тобто переклад творів художньої літератури (поезія, проза, драма). Художній переклад дає змогу кожному народові долучитися до скарбів світової літератури, а також сприяє популяризації національної культури. Твори світової класики українською перекладали Леся Українка, Іван Франко, Микола Зеров, Борис Тен, Максим Рильський, Микола Лукаш, Григорій Кочур та багато інших;

науково-технічний (технічний) – переклад, який використовують для обміну науково-технічною інформацією між людьми, які спілкуються різними мовами.Повний переклад наукового тексту здійснюють за такими етапами: читання всього тексту з метою усвідомлення змісту; поділ тексту на завершені за змістом частини, їх переклад; стилістичне редагування повного тексту (слід оформити текст відповідно до норм літературної мови, усунути повтори; усі терміни і назви мають бути однозначними; якщо думку можна висловити кількома способами, перевагу слід віддати стислому; можна також іншомовне слово без шкоди для змісту замінити українським).

Реферативний переклад – це:

1) письмовий переклад заздалегідь відібраних частин оригіналу, що складають зв’язний текст;

2) виклад основних положень змісту оригіналу, що супроводжується висновками й оцінюванням. Реферативний переклад у 5 – 10 разів менший за оригінал.

Анотаційний переклад – це стисла характеристика оригіналу, що є переліком основних питань, іноді містить критичну оцінку. Такий переклад дає фахівцеві уявлення про характер оригіналу (наукова стаття, технічний опис, науково-популярна книга), про його структуру, призначення, актуальність тощо.

Автоматичний комп’ютерний переклад – це використовування сучасних програм комп’ютерного перекладу під час перекладу текстів, при якому слід уважно перевірити перекладений текст, звернувши особливу увагу на переклад власних назв, термінів, слів у непрямому значенні та багатозначних, паронімів, омонімів, граматичних форм тощо.

  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка