Курс лекцій з тематики підготовки особового складу невоєнізованих формувань цо, робітників та службовців, працівників сільського господарства на об’єктах економіки та непрацюючого населення до дій у надзвичайних ситуаціяхСторінка7/23
Дата конвертації05.03.2017
Розмір4.86 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23

Завдання невоєнізованим формуванням ставлять їх керів-ники (НЦО) суб’єктів господарської діяльності і уточнюють у залежності від обстановки, що склалася в районі (місті облас-ного підпорядкування, на об’єкті господарської діяльності).

При постановці завдань невоєнізованим формуванням ЦО необхідно враховувати призначення формування, ступінь підго-товки особового складу до дій в умовах надзвичайних ситуацій, укомплектованість особовим складом, технікою, засобами інди-відуального захисту та іншим майном.

Керівник заняття задає два-три питання навчаємим щодо вияснення ступені засвоєння матеріалу і при необхідності ро-бить додаткові пояснення, після чого робить короткі підсумки навчання і ставить завдання для самостійної підготовки.

Т Е М А 7.

“ДІЇ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ФОРМУВАНЬ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ ЗА СИГНАЛАМИ ЦО ТА МОВНІЙ ІНФОРМАЦІЇ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ.”


Навчальна ціль:

Вивчити: сигнали і порядок оповіщення особового складу сил ЦО про надзвичайні ситуації та дії за сигналом “Увага всім!” і мовній інформації органів управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.


Вид навчальних занять – групове заняття.

Тривалість заняття – 1-2 години.

Метод проведення заняття – бесіда, розповідь, показ.

Місце проведення заняття – клас.


Навчальні питання і орієнтовний розрахунок

навчального часу:
Передмова 2/3 (5) хв.

1. Порядок та сигнали оповіщення особового складу фор-мувань ЦО про надзвичайні ситуації. 20 (40) хв.

2. Дії особового складу сил ЦО за сигналом “Увага всім!” та мовній інформації органів управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. 20 (40) хв.

Підсумки. 3/2 (5) хв.


ПЕРЕДМОВА
Зростання масштабів господарської діяльності і кількості великих промислових комплексів, концентрації на них агрегатів і установок великої і надзвичайно великої потужності, викорис-тання у виробництві потенційно небезпечних речовин у великих кількостях, великий знос основних фондів на об'єктах економіки - все це збільшує вірогідність виникнення надзвичайних техно-генних ситуацій, раптове виникнення яких приводить до знач-них соціально-екологічних і економічних збитків, необхідності захисту людей від дії шкідливих для здоров'я факторів ура-ження, проведення рятувальних, невідкладних медичних і ева-куаційних заходів, а також ліквідації негативних наслідків, які склалися внаслідок виникнення надзвичайних техногенних ситуацій.

Велика кількість можливих техногенних та природних над-звичайних ситуацій, які притаманні всім регіонам держави, ви-магає створення високо ефективної системи попередження орга-нів управління і сил ЦО та населення про загрозу виникнення або виникнення НС та порядок дій з ліквідації їх наслідків.


ПЕРШЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ:
“ПОРЯДОК ТА СИГНАЛИ ОПОВІЩЕННЯ

НАСЕЛЕННЯ ПРО НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ”.


Для забезпечення управління цивільною обороною ство-рюється загальнодержавна, територіальні і об'єктові системи зв'язку і оповіщення.

Зв'язок організується у відповідності з рішенням начальника цивільної оборони, вказівками начальника штабу і розпоряджен-ням вищестоящого органу управління.

Оповіщення організується у всіх ланках управління цивільної оборони з метою своєчасного приведення системи ЦО в різні ступені готовності і доведення до органів управління і всього населення розпоряджень і сигналів цивільної оборони.

Відповідальність за організацію зв'язку і системи оповіщення несуть начальники територіальних управлінь (відділів) з надзви-чайних ситуацій і цивільного захисту населення, штабів ЦО та з НС, а за її підготовку і безперервну роботу - відповідні керів-ники об'єктів зв'язку.

В системах оповіщення цивільної оборони використовуються електросирени типів "С-40", "С-28" та інші, а також спеціальна апаратура АДУ-ЦВ, П-160, П-157, Р-413, "Горіх" та інша.

Електросирена "С-40" забезпечує озвучення території в ра-діусі 300-700 м. Радіус озвучення залежить від рівня вуличних шумів, характеру і висоти забудови, висоти встановлення елект-росирени над поверхнею землі. Вони встановлюються на най-більш високих будинках на рівні не менше як 2,5 м від верхньої точки даху в стороні від димових і вентиляційних труб, а також джерел сильних і постійних шумів.

Електросирена "С-28" встановлюються в шумних цехах про-мислових підприємств.

Апаратура дистанційного управління і циркулярного виклику (АДУ-ЦВ) призначена для створення місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення населення в містах, насе-лених пунктах і на об'єктах господарської діяльності.

Апаратура забезпечує централізоване включення електроси-рен, примусове дистанційне переключення програм радіотранс-ляційних вузлів для передачі сигналів оповіщення і інформації для населення, циркулярне оповіщення посадових осіб на квар-тирні і службові телефони. Працює по діючим, зайнятим або вільним лініям міської (районної) або об'єктової телефонної мережі.Апаратура П-160 в комплекті з іншою апаратурою призначена для створення автоматизованих систем централізованого опові-щення цивільної оборони обласної ланки. Вона забезпечує передачу і прийом п'яти сигналів оповіщення, речової інфор-мації і одного перевірочного сигналу, а також управління місце-вими системами оповіщення (міст, районів). При передачі речо-вої інформації два із п'яти сигналів використовуються одночас-но для переключення мовного тракту. Час проходження сигналу з отриманням підтвердження про його прийом в одній ланці не перевищує 3 с. Працює по діючим телефонним провідним і радіорелейним каналам зв'язку, а також по виділеним фізичним цеп'ям. Передача сигналів і речової інформації здійснюється шляхом відбору каналу зв'язку у споживача на час передачі без попередження абонента об відборі.

Апаратура П-157 разом з іншою апаратурою оповіщення (П-160, Р-413) призначена для загальнодержавної і обласних авто-матизованих систем централізованого оповіщення цивільної оборони.

Апаратура забезпечує дистанційне управління іншою апара-турою оповіщення (П-160, а в окремих ланках і 5Ф88), а також автоматичний контроль за проходженням сигналів оповіщення. Апаратура розрахована на передачу і прийом по одному дуп-лексному телеграфному каналу або фізичній цепі до 25 адрес-них, 10 виконавчих і 65 контрольних команд. В апаратурі передбачений безперервний автоматичний контроль поправ-ності телеграфного каналу.Апаратура Р-413 призначена для створення загальнодержав-ної системи централізованого оповіщення цивільної оборони. Забезпечує передачу з пунктів управління ЦО через радіомовні станції держави сигналів оповіщення, а також приймання і від-ображення сигналів, які передаються. Крім того, в місцях при-йому апаратура забезпечує запуск місцевих систем оповіщення. Апаратура розрахована на прийом і відображення до 20 сигналів оповіщення, які передаються як циркулярно, так і за вибиранням (визначеним групам або окремим адресатам). Передача вико-нується спеціальним кодом без переривання програми мовлен-ня. Час на доведення одного сигналу складає від 15 до 30 секунд.

Комплекс засобів багато канального голосового оповіщення по телефонним каналам зв'язку "ГОРІХ-О" призначається для передачі голосових повідомлень по телефонним лініям в автоматичному режимі. Комплекс дозволяє збільшувати кіль-кість каналів оповіщення з 4 до 16 шляхом встановлення каска-ду засобів оповіщення, при цьому можлива одночасна передача до 4 різних повідомлень.

Використання засобів комплексу "ГОРІХ-О" дозволяє змен-шити час оповіщення в 2-5 разів і вивільнити персонал для рішення оперативних завдань.

Можливі зони оповіщення локальних об’єктових систем оповіщення СГС-22 і серії ГР-Д-100 складає до 800 м.

Для оповіщення центральних і територіальних органів вико-навчої влади і місцевого самоврядування, органів управління з питань НС та цивільного захисту населення, сил цивільної оборони та населення встановлюються спеціальні сигнали оповіщення цивільної оборони на мирний і воєнний часи.

УВАГА ВСІМ!” – це головний сигнал цивільної обо-рони. Подається включенням сирен, а також інших встановле-них сигнальних засобів, для привернення уваги населення в екстремальних випадках, а потім передається мовне пові-домлення.

На кожний випадок надзвичайних ситуацій управлінням (відділом) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захис-ту готуються варіанти повідомлень, які потім, з урахуванням конкретних подій, корегуються. Інформація передається протя-гом 5 хвилин після подачі звукових сигналів (сирени, гудки і т.д.).


СИГНАЛ “УВАГА ВСІМ” МАЄ НАСТУПНІ ВИДИ ІНФОРМАЦІЇ НА МИРНИЙ ЧАС:
1. Аварія на атомній електростанції.

2. Аварія на хімічно небезпечному об’єкті.

3. Про можливий землетрус.

4. Про можливу повінь (затоплення).

5. Про штормове попередження.
СИГНАЛ “УВАГА ВСІМ” МАЄ НАСТУПНІ ВИДИ ІНФОРМАЦІЇ НА ВОЄННИЙ ЧАС:
1. Повітряна тривога.

2. Закінчення повітряної тривоги.

3. Загроза хімічного зараження.

4. Загроза радіоактивного зараження.
Адміністрація і Штаб цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій суб’єкта господарської діяльності повинні вжити всіх необхідних засобів, щоб система оповіщення об’єкту була з’єднана з міською (районною) системою оповіщення ЦО.

Штаб ЦО та з НС об’єкту розробляє і заздалегідь доводить до працюючого персоналу і сил цивільної оборони суб’єкта господарської діяльності варіанти мовної інформації на випадок виникнення надзвичайних ситуацій на самому об’єкті.

Кожний громадянин, а тим паче рятівник невоєнізованих сил ЦО, повинен знати сигнали цивільної оборони на мирний і воєнний часи та вміти діяти за ними.
Керівник заняття ставить 2-3 запитання навчаємим щодо визначення повноти засвоєння викладеного матеріалу і при необхідності робить додаткові пояснення.
ДРУГЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ:
"ДІЇ ОСОБОВОГО СКЛАДУ СИЛ ЦО ЗА СИГНАЛОМ "УВАГА ВСІМ" ТА МОВНІЙ ІНФОРМАЦІЇ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ".
Головний спосіб оповіщення населення про дії при виник-ненні надзвичайних ситуацій – це передача повідомлення по ме-режі провідного мовлення (через квартирні і зовнішні гучно-мовці), а також через місцеві радіомовні станції і телебачення. Для привернення уваги населення в екстремальних випадках перед передачею інформації включаються сирени, а також інші сигнальні засоби.

Запам’ятайте! Сирени і переривисті гудки інших сигна-льних засобів означають сигнал цивільної оборони “УВАГА ВСІМ!”.

Почувши такий сигнал, негайно увімкніть гучномовець, радіоприймач або телевізор і слухайте повідомлення управління (відділу) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення області (міста обласного підпорядкування або сіль-ського району).

На кожний випадок надзвичайних ситуацій управлінням (відділом) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захи-сту населення області (міста обласного підпорядкування або сільського району) готуються приблизні варіанти повідомлень, які потім, з урахуванням конкретних подій, корегуються.

Інформація передається протягом 5 хвилин після подачі звукових сигналів (сирени, гудки і т.д.).

Вислухавши це повідомлення управління (відділу) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення області (району, міста), кожний громадянин, органи управління і сили ЦО повинні діяти без паніки і метушні у відповідності з отри-маними вказівками.

Повідомлення управління (відділу) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, включає:

місце і час виникнення надзвичайної ситуації;

розміри та масштаби надзвичайної ситуації;

час початку та тривалість дії факторів ураження;

територія (райони, масиви, вулиці, будинки і т.д.), яка потрапляє в осередки (зони) ураження;

порядок дій при надзвичайних ситуаціях; іншу інформація.


Варіанти повідомлень управління (відділу) з питань надзви-чайних ситуацій та цивільного захисту населення (штабу ЦО і НС об’єкту):
При аварії на хімічно небезпечному об’єкті господарської діяльності.

“УВАГА! Говорить управління (відділ, штаб ЦО) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення … області (міста обласного підпорядкування, району).

ГРОМАДЯНИ! Сьогодні … (дата, місяць і час) трапилася аварія на Дніпровській насосній станції водопостачання (м. Вишгород) з викидом в повітря хлору – сильнодіючої отруйної речовини. Хмара зараженого повітря поширюється у … (такому-то) напрямку з швидкістю … км/г і досягне … (міст, районів, населених пунктів) через … (хв., год.). В зону хімічного зараження потрапляють: … (іде перерахування міст і населених пунктів, районів).

Жителям … (міст, населених пунктів) із приміщень не виходити, зачинити вікна, двері, здійснити герметизацію квартир (будинків). У підвалах, нижніх поверхах не ховатися, тому що хлор важчий за повітря і затікатиме у низинні місця та підвальні приміщення.

Жителям … (міст, населених пунктів) негайно залишити квартири (будинки), об’єкти господарської діяльності за планом евакуації і виходити у … райони (такі-то).

Всім громадянам надіти засоби індивідуального захисту: цивільні протигази усіх типів, дитячі протигази, камери захисні дитячі, а при їх відсутності – ватяну марлеву пов’язку або рушник, попередньо змочені водою або 2 % розчином питної соди.

Повідомте про це сусідів. Слухайте наступні наші повідом-лення. У подальшому дійте у відповідності з вказівками управ-ління (відділу, штабу ЦО) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення … області (міста обласного підпо-рядкування, району).”

При аварії на радіаційно небезпечному об’єкті госпопо-дарської діяльності.

“УВАГА! Говорить управління (відділ, штаб ЦО) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення … області (міста обласного підпорядкування, району).

ГРОМАДЯНИ! Сьогодні … (дата, місяць і час) трапилася аварія на………атомній станції з викидом в повітря радіоактив-них речовин. Хмара радіоактивного повітря поширюється у … (такому-то) напрямку з швидкістю … км/г і досягне: … (міст і районів) через … (хв., год.). В зону можливого випадання радіоактивних опадів потрапляють: … (іде перерахування міст, населених пунктів, районів).

Жителям … (міст, населених пунктів, районів) із приміщень не виходити, зачинити вікна, двері, здійснити герметизацію квартир (будинків) та місць утримання сільськогосподарських тварин. Пам’ятайте, що підвальні, заглиблені і загерметизовані приміщення є надійним місцем укриття від радіоактивних опадів.

Всім громадянам прийняти йодистий препарат та привести у готовність засоби індивідуального захисту органів дихання і шкіри і постійно тримати їх при собі. По нашій команді або при необхідності одягніть їх. При собі майте плівкові (полімерні) накидки, плащі або куртки.

Повідомте про це сусідів. Слухайте наступні наші повідом-лення. У подальшому дійте у відповідності з вказівками управління (відділу, штабу ЦО) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення … області (міста обласного підпорядкування, району).”


При загрозі повені (катастрофічного затоплення) на території області (міста обласного підпорядкування, району).

“УВАГА! Говорить управління (відділ, штаб ЦО) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення … області (міста обласного підпорядкування, району).

ГРОМАДЯНИ! Сьогодні … (дата, місяць і час) внаслідок злив вийшли із русел: … (вказати які) річки, що може привести до затоплення частини території: … (перелік міст, населених пунктів, районів) … області.

Населенню, що проживає на території … (міст, населених пунктів, районів) області перенести необхідні речі на горища, верхні поверхи, підготувати необхідний одяг і взуття, зібрати продукти харчування. Перед виходом вимкнути електроенергію, газ і самим вийти в безпечні райони … (перерахувати). Там пройти реєстрацію на збірних евакопунктах … (вказати адресу).

Якщо ви не змогли залишити зону катастрофічного затоплен-ня, підготуйте підручні плаваючі засоби та підніміться на верхні поверхи будинків і споруд.

Про отриману інформацію сповістіть сусідів, надайте допо-могу старим і хворим. За будь-яких обставин не втрачайте самовладання, не піддавайтесь паніці.

Слухайте наступні наші повідомлення. У подальшому дійте у відповідності з вказівками управління (відділу, штабу ЦО) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення … області (міста обласного підпорядкування, району) і чекайте на допомогу аварійно-рятувальних сил.”
При загрозі інфекційних захворювань (епідемій) на території області (міста обласного підпорядкування, району).

УВАГА! Говорить управління (відділ, штаб ЦО) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення … області (міста обласного підпорядкування, району).

ГРОМАДЯНИ! На території …. (яких районів, міст, насе-лених пунктів) області з’явилися окремі випадки захворювання населення особливо небезпечними інфекційними захворюван-нями на … (вказати які хвороби), що можуть перейти в епі-демію. Потерпілі вживали в їжу продукти, закуплені на стихій-них ринках, що не пройшли лабораторного контролю.

ГРОМАДЯНИ! Які спілкувалися з потерпілими та у яких з’явилися наступні симптоми … (вказати які) повинні негайно звернутися в лікувальні заклади для отримання необхідної медичної допомоги.

Головне управління охорони здоров’я … області поперед-жує громадян про небезпеку захворювання внаслідок спожи-вання продуктів, які придбані на стихійних ринках.

ГРОМАДЯНИ! Дотримуйтесь особистої і громадської гігіє-ни. Бережіть здоров’я і життя як своє особисте, так і оточуючих людей.

Слухайте наступні наші повідомлення. У подальшому дійте у відповідності з вказівками управління (відділу, штабу ЦО) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення … області (міста обласного підпорядкування, району) і чекайте на допомогу.”

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Кожне повідомлення управління (відділу, штабу ЦО) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення області (міста обласного підпорядкування або району) може і буде відрізнятися одне від одного.
ПОВІДОМЛЕННЯ будуть залежати від екстремальних умов, розмірів, тривалості та масштабів можливих наслідків над-звичайних ситуацій, ступеню небезпеки факторів ураження для населення області (міста обласного підпорядкування, району) та стану рятувальних і невідкладних аварійних відновлювальних робіт.

Кожний громадянин повинен знати телефони органу управ-ління з питань НС та ЦЗН і аварійно-рятувальних сил району (міста обласного підпорядкування).Кожний громадянин, який знаходиться на роботі, повинен виконувати всі розпорядження начальника і штабу цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій суб’єкта господарської дія-льності, діяти у відповідності з планом цивільної оборони (пла-ном дій у надзвичайних ситуаціях), а також приймати участь у проведенні аварійно-рятувальних робіт у складі формувань або за вказівками органів управління ЦО та з НС об’єкту.

Якщо громадянин знаходиться вдома при виникненні над-звичайних ситуацій, він повинен:

тримати вдома постійно включеними репродуктори, радіо-приймачі, телевізори для того, щоб слухати розпорядження і вказівки органів виконавчої влади, управлінь (відділів) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення;

привести в готовність індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри, при їх відсутності приготувати найпростіші засоби (повсякденний одяг, взуття, ватно-марлеві пов’язки, плів-ку тощо);

постійно тримати при собі засоби індивідуального захисту;

підготувати аптечку АІ-2 або її аналоги, при їх відсутності автомобільну або домашню аптечку, перев’язувальний бинт, вату, марлю, протихімічний пакет, антибіотики, засоби йодної і засоби профілактики проти інфекції;

провести у квартирі (домі) протипожежні профілактичні заходи, підвищити захисні властивості квартири (дому) від радіоактивних речовин (провести додаткову герметизацію);

захистити продукти харчування і води від радіоактивного та хімічного зараження (покласти їх в холодильник, завернути в пергамент, плівку, целофан та пакети з них, використати герме-тичний посуд (термоси, банки, бідони, каністри тощо);

знати (уточнити) місце найближчого сховища або укриття, де можна укритися. При їх відсутності приступити до присто-сування під укриття підвалу (погребу) або до будівництва укриття найпростішого типу;

при об’яві про відселення (евакуацію) швидко підготуватися до неї (уточнити при необхідності місце збірного евакуаційного пункту).

Якщо сигнал застав вас на транспорті, в громадському місці (магазині, театрі, на ринку тощо) необхідно уважно і спокійно вислухати вказівки адміністрації про те, де поблизу знаходиться станція метрополітену, сховище (укриття) і як найшвидше доб-ратися і укритися в них, якщо є час то якнайшвидше добратися додому і діяти у відповідності з отриманими вказівками.

Якщо сигнал застав ваших дітей в школі, дитячому садку тощо негайно необхідно їх забрати додому і діяти у відповід-ності до отриманих розпоряджень органів управління у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від НС.

Після теоретичної частини матеріалу керівник демонструє записані сигнали ЦО для суб’єкта господарської діяльності на аудіо касеті.


Керівник заняття ставить 2-3 запитання навчаємим щодо виз-начення повноти засвоєння матеріалу і при необхідності робить додаткові пояснення, після чого робить короткі підсумки.

Т Е М А 8.


“ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ І МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ”
Навчальна ціль:

Вивчити основний поряд отримання та використання засобів індивідуального захисту і матеріального забезпечення при загрозі виникнення та виникненні надзвичайних ситуацій.


Вид навчальних занять – групове заняття.

Тривалість – 1 (2) години.

Метод проведення занять – бесіда, розповідь, показ.

Місце проведення заняття – клас, навчальне містечко або площадка.


Навчальні питання і орієнтовний розрахунок

навчального часу:
Передмова 2/3 (5) хв.

1. Порядок зберігання, підготовки та видачі засобів індиві-дуального захисту. 20 (40) хв.

2. Пункти видачі засобів індивідуального захисту та порядок їх роботи. 20 (40) хв.

Підсумки. 3/2 (5) хв.


ПЕРЕДМОВА:
За останні десятиліття на Україні посилено розвивались виробництва хімічної промисловості (більше 1500 хімічно не-безпечних об’єктів), будувались атомні електростанції (5 АЕС, 14 діючих енергоблоків, один зруйнований, 3 в стадії будів-ництва), впроваджувались екологічно шкідливі технології, біль-ше трьох тисяч підприємств і організацій, які використовують у виробництві різноманітні радіоактивні препарати і виробляють радіоактивні відходи. В народному господарстві знаходиться більш ніж 1200 вибухо- і пожежонебезпечних об’єктів, понад 2600 сховищ забруднених відходів, у тому числі: Чорнобильська зона відчуження, більше 30 млн. тон радіоактивних відходів на 9-и складах в районі міста Дніпродзержинська та багато інших потенційно небезпечних виробництв. Не дивлячись на велику кількість заходів, які використовуються для забезпечення надій-ного їх функціонування, неможливо повністю виключити ризик виникнення аварійних ситуацій техногенного характеру. Трагіч-ним підтвердженням тому – транснаціональна катастрофа на Чорнобильській АЕС у 1986 році, аварія на Стебницькому калій-ному комбінаті у 1984 році з викидом забруднених речовин у річку Дністер, катастрофічна повінь в Закарпатті у 1999 році, та багато інших великих і малих надзвичайних ситуацій та при-родних катаклізмів.

Велика кількість можливих техногенних та природних над-звичайних ситуацій, які притаманні всім регіонам держави, територіям та суб’єктам господарської діяльності, вимагають створення та підтримання у високій готовності сил цивільної оборони як центрального, територіального, так і об’єктового призначення, підготовки їх до дій в умовах НС та забезпечення їх засобами індивідуального захисту і матеріально-технічного забезпечення.


ПЕРШЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ:
“ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ, ПІДГОТОВКИ ТА ВИДАЧІ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ”.
Радіаційна і хімічна розвідка, дозиметричний та хімічний контроль, надання потерпілим внаслідок радіаційного (хімічно-го, бактеріологічного) зараження першої допомоги є одним із головних заходів, що здійснюються в ході ліквідації наслідків радіаційної (хімічної) небезпечної надзвичайної ситуації, яку не-можливо ліквідувати без засобів індивідуального захисту орга-нів дихання, шкіри та медичних засобів та іншого матеріально-технічного спорядження.

Використання засобів індивідуального захисту не виключає-ться жодним з заходів, що проводиться з метою захисту насе-лення від надзвичайних ситуацій. Такі засоби захисту повинні бути постійно при людях і нерідко можуть бути використані ними навіть при знаходженні у сховищах і протирадіаційних укриттях.

Засоби індивідуального захисту призначені для захисту орга-нів дихання і шкіри людини від радіоактивних та отруйних речовин і бактеріальних засобів.

Засоби індивідуального захисту до надходження у викорис-тання звичайно зберігаються на складах. Вони зберігаються там при певних температурах і вологості повітря, що підтри-муються у приміщеннях, захищених від дії прямих сонячних променів тощо. Такі умови забезпечують тривале підтримання захисних властивостей засобів захисту, постійну придатність їх до використання.До спеціального майна цивільної оборони відносяться:

1. Засоби захисту органів дихання: протигази ізолюючі; регенеративні патрони; камери захисні дитячі; респіратори; гопкалітові патрони.

2. Засоби захисту шкіри: легкі захисні костюми Л-1, захисні плащі; захисні комбінезони та костюми з гумової тканини; панчохи захисні з гумової тканини; чоботи гумові; рукавички гумові захисні "п'ятипалі"; рукавички захисні.

3. Засоби хімічної розвідки: прилади хімічної розвідки ПХР-54; військові прилади хімічної розвідки ВПХР; автоматичні газосигналізатори; індикаторні трубки.

4. Засоби радіаційної розвідки і дозиметричного контролю: радіометри - рентгенометри ДП-5; рентгенометри бортові ДП-3; комплекти індивідуальних дозиметрів ДП-24, ДП-22В; вимірю-вачі потужності дози ИМД-1, ИМД-12.

5. Засоби спеціальної обробки: дегазаційні комплекти усіх найменувань.

6. Засоби фільтрації та регенерації повітря: фільтри – погли-начі усіх типів; попередфільтри усіх типів.

7. Медичні засоби захисту: аптечки індивідуальні АІ-2 (та її аналоги); індивідуальні протихімічні пакети ІПП-8А; індивідуа-льні перев’язувальні пакети ІПП.

Основним завданням тривалого зберігання спеціального май-на ЦО є забезпечення його кількісного та якісного збереження протягом всього періоду зберігання, а також за­безпечення пос-тійної готовності до швидкої видачі за призначенням.

Виконання основного завдання забезпечується: правильним утримуванням, обладнанням і використанням складів; підготов-кою спеціального майна до зберігання з застосуванням консер-вації; проведенням періодичного технічного обслуговування спеціального майна; проведення посадовими особами періодич-них перевірок спеціального майна, умов та місця його збері-гання; правильним підбором робітників складів і відповідною організацією охо­рони та дотримання правил пожежної безпеки.

Спеціальне майно зберігається у відповідних опалювальних та неопалюваних приміщеннях (складах ЦО або сховищах).

В опалюваних складах ЦО (сховищах) повинні зберігатися: засоби радіаційної розвідки та дозиметричного контролю; ме-дичні засоби, реактиви та лабораторні прилади; дегазуючі та дезінфікуючі речовини та розчини, що можуть замерзнути.

В неопалюваних складах ЦО (сховищах) можуть зберіга-тися: засоби захисту органів дихання, шкіри, засоби хімічної розвідки; джерела живлення дозиметричних приладів; дегаза-тори, дезактіватори та незамерзаючі розчинники.

Спеціальне майно упаковане в тару складають в штабелі щільно та стійко. Штабелі майна повинні розміщатися на під-кладках. В один штабель укладається тільки майно одного виду, однієї партії, одної категорії; ящики з майном укладають в штабель один на інший, кришками вверх та маркуванням в одну сторону.

Майно може розміщатися з урахуванням зручності транспор-тування та до­гляду за ним на стелажах або в штабелях на розсуд осіб, які відповідають за зберігання, стан та облік майна. Шта-белі з майном нумеруються у порядку на кожному складі (схо-вищі). У кожному штабелі (стелажі) на видному місці на висоті 1,5 м від пола повинен бути прикріплений заповнений штабе-льний (стелажний) ярлик.

Між штабелями, а також між стіною складу (сховища) та штабелями повинні залиша­тися проходи з таким розрахунком, щоб можна було пронести ящик. Уздовж складу повинен зали-шатися центральний прохід шириною не менше 2-х метрів. На­впроти кожної двері до центрального проходу повинен залиша-тися прохід, рівний по ширині двері. В складах, які опалюються майно на стелажах повинно розміщатися не ближче 1 м від опалювальних приборів.

Майно в складах (сховищах) розміщують: за номенклатурою, з урахуванням можливості спільного зберігання різних видів майна, причому в одному і тому ж складі кожна номенклатура повинна зберігатися в окремому штабелі; по партіям, так, щоб кожна партія однієї номенклатури була відділена від другої партії цієї ж номенклатури; за якісним станом, по категоріям, причому справне та не справне і майно, яке потребує ремонту однієї номенклатури і навіть одної партії повинно зберігатися роздільно; при наявності обмеженої кількості складів і біль-шості номенклатур майна, необхідно розміщати майно з ураху-ванням взаємного зберігання.

Група майнаНоменклатури, які входять в


групу


Допускається взаємне зберігання

1.


Всі види засобів захисту органів дихання та шкіри. Засоби протихімічного обладнання схо­вища


3, 4, 9


2.


Регенеративні речовини і споряджені засоби регенерації повітря


Не допускається


3.

.


Засоби хімічної розвідки


1, 4, 9


4.


Засоби радіаційної розвідки


1, 3, 9


5.


Тверді дегазуючі речовини в залізній герме­тичній тарі


7, 8


6.


Хлорне вапно


Не допускається


7.


Високоактивні дегазуючі речовини ДШ-2, ДТ-6


5, 8


8.


Рідкі дегазуючі речовини, розчинники, нав­чальні розчини


5, 7


9.


Прилади дегазації, різна апаратура, комплекти спеціального обладнання, запасні і базисні комплекти, неспоряджені засоби регенерації


1, 3, 4

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка