Курс лекцій Донецьк Донуеп 2005 змістСторінка1/14
Дата конвертації22.04.2017
Розмір2.81 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Донецький університет економіки та права
Кафедра цивільного права та процесу
А.Ю. Литвин

Н.В. Асєєва

Інтелектуальна власністьКурс лекцій


Донецьк ДонУЕП 2005ЗМІСТ
Вступ..........................................................................................................

5

1 Зміст курсу.............................................................................................

6

2 Теми практичних та семінарських занять...........................................

7

3 Завдання для самостійної роботи студентів.......................................

9

4 Загальні положення про інтелектуальну власність...........................

10

4.1 Інтелектуальна діяльність та її місце в соціально-економічному розвитку суспільства................................................................................

10

4.2 Загальні положення законодавства України про інтелектуальну власність....................................................................................................

15

5 Право інтелектуальної власності.........................................................

19

5.1 Співвідношення права інтелектуальної власності і права власності

19

5.2 Поняття права інтелектуальної власності........................................

20

5.3 Авторське право і патентне право: спільне і відмінне....................

25

5.4 Державне управління інтелектуальною власністю.........................

28

6 Об’єкти права інтелектуальної власності...........................................

33

6.1 Об’єкти авторського права................................................................

33

6.2 Суб’єкти суміжних прав....................................................................

38

6.3 Об’єкти промислової власності.........................................................

39

6.4 Об’єкти засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів, послуг..........................................................................................

43

7 Суб’єкти права інтелектуальної власності.........................................

51

7.1 Автори як творці об’єктів права інтелектуальної власності..........

51

7.2 Заявники..............................................................................................

53

7.3 Правонаступники як суб’єкти права інтелектуальної власності.....

56

8 Оформлення права на об’єкти права інтелектуальної власності......

58

8.1 Виникнення прав на твори науки, літератури і мистецтва та

об'єкти суміжних прав..............................................................................58

8.2 Оформлення прав на об'єкти промислової власності....................

59

8.3 Заявка на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.........................................................................................

65

8.4 Видача охоронного документа на об’єкт інтелектуальної

власності....................................................................................................71

9 Права та обов’язки суб’єктів права інтелектуальної власності........

73

9.1 Виникнення суб’єктивних прав на об’єкти інтелектуальної

власності....................................................................................................73

9.2 Особисті немайнові права на об’єкти інтелектуальної власності

74

9.3 Майнові права авторів творів науки, літератури, мистецтва і

суміжних прав ..........................................................................................79

9.4 Обов’язки суб’єктів промислової власності....................................

88

10 Договори у сфері інтелектуальної власності....................................

89

10.1 Загальні положення..........................................................................

89

10.2 Авторські договори..........................................................................

92
10.3 Договори на використання об’єктів промислової власності.......

103

11 Захист права інтелектуальної власності............................................

110

11.1 Загальні положення про систему захисту прав інтелектуальної власності....................................................................................................

110

11.2 Цивільно-правовий захист права інтелектуальної власності.......

113

11.3 Кримінально-правовий захист права інтелектуальної власності

116

11.4 Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності

119

12 Економіка інтелектуальної власності................................................

120

12.1 Права на об’єкти інтелектуальної власності як товар..................

120

12.2 Інтелектуальна власність як нематеріальний актив......................

122

12.3 Комерціалізація права на об’єкти інтелектуальної власності......

123

12.4 Оцінка вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності........

126

13 Патентування об’єктів промислової власності в іноземних

державах....................................................................................................131

13.1 Загальні положення..........................................................................

131

13.2. Умови патентування об’єктів промислової власності в

іноземних державах..................................................................................134

14 Міжнародні угоди в сфері інтелектуальної власності.....................

137

14.1 Загальні міжнародні угоди з питань інтелектуальної власності

137

14.2 Міжнародно-правова охорона промислової власності.................

141

15 Практичні завдання.............................................................................

149

16 Питання для самоконтролю................................................................

155

17 Список рекомендованої літератури та нормативних актів.............

156

ВСТУП
Двадцять перше століття стане століттям економіки, заснованої на знаннях, у яких інтелектуальна власність буде основною рушійною силою.

Завдяки бурхливому розвитку науково-технічного прогресу, інтернаціоналізації господарських зв’язків, комп’ютеризації виробництва інформація стала об’єктом права власності, як і засоби виробництва. Досвід розвинених країн показав, що саме по собі виробництво вже не є визначальним чинником зростання економічних показників, воно все більше поступається місцем науці, розвитку технології. У зв’язку з цим питома значимість інтелектуальної власності зростає вже не щодня, а щогодини.

Відповідно до Конституції України, що гарантує кожному громадянину свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості, наша незалежна держава постійно створює свої власні механізми захисту авторських прав, прав промислової власності, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Країни приймають закони з охорони інтелектуальної власності спираючись на такі основні принципи:

по-перше, вони прагнуть законодавчо оформити немайнові та майнові права творців на їхні твори і право суспільства на доступ до цих творів;

– по-друге, уряди країн свідомо прагнуть заохочувати творчість, поширення і застосування результатів творчої праці, а також сприяти вільній торгівлі в інтересах економічного та соціального розвитку.

У цілому законодавство у сфері інтелектуальної власності прагне захистити інтереси авторів та інших творців інтелектуальних товарів і послуг шляхом надання їм певних визначених, обмежених у часі прав, що дозволяють їм контролювати використання їхньої творчої діяльності. Причому ці права стосуються не матеріального об’єкта, у якому може бути втілений результат творчої праці, а продукту діяльності людського розуму як такого.

Дисципліна «Інтелектуальна власність» має міждисциплінарний характер. Вона тісно пов’язана з блоком правових дисциплін, таких як: патентне право, авторське право і суміжні права, захист права інтелектуальної власності та з дисциплінами економічного блоку, серед яких: економіка інтелектуальної власності, оцінка інтелектуальної власності, передача права на об’єкти інтелектуальної власності, маркетинг інтелектуальної власності тощо, які вивчають в рамках спеціальності «Інтелектуальна власність».

Мета дисципліни – ознайомити студентів з понятійним апаратом інтелектуальної власності, виробити у них системне бачення проблеми, полегшити сприйняття спеціальних дисциплін навчального процесу.1 ЗМІСТ КУРСУ

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка