Курс лекцій Частина 1 к т. н., доцент Крупельницький Леонід Віталійович, Частина 2 д т. н., професор Азаров Олексій ДмитровичСкачати 64.52 Kb.
Дата конвертації04.05.2017
Розмір64.52 Kb.

Перелік питань з дисципліни “Комп’ютерна електроніка”

Курс лекцій –


Частина 1

к.т.н., доцент Крупельницький Леонід Віталійович,

Частина 2

д.т.н., професор Азаров Олексій ДмитровичЧастина 1


Модуль 1 1. Предмет електроніки і галузі її застосування.

 2. З історії електроніки.

 3. Напрямки розвитку сучасної комп’ютерної електроніки.

 4. Фізичні носії інформації. Форми представлення інформації..

 5. Характеристика аналогових і цифрових сигналів. Операції над сигналами

 6. Цілі і методи аналізу електронних схем на ЕОМ. Основні види аналізу.

 7. Математичні методи моделювання електронних схем.

 8. Схеми заміщення електронних компонентів. Керовані джерела струму і напруги.

 9. Метод вузлових потенціалів для складання системи рівнянь при моделюванні.

 10. Статична передатна характеристика електронної схеми і її параметри.

 11. Амплітудно-частотна і фазочастотна характеристики і їх параметри. Децибели.

 12. Динамічна перехідна характеристика і її параметри. Нелінійні спотворення і шуми.

 13. Сучасні програми аналізу електронних схем, їх можливості і обмеження (PCAD, OrCAD, SPICE, MicroCAP, MicroSIM та ін.).

 14. Резистори: типи, характеристики, умовні позначення.

 15. Конденсатори: типи, характеристики, умовні позначення. Параметри.

 16. Котушки індуктивності: призначення і параметри.

 17. Провідники, діелектрики і напівпровідники. Кристалічна структура напівпровідника. Донори і акцептори.

 18. Принцип роботи p-n переходу.

 19. Вольт-амперна характеристика і модель Еберса-Молла для p-n переходів.

 20. Типи напівпровідникових діодів. Стабілітрони, варикапи, світлодіоди. Параметри. Система позначень.

 21. Приклади застосування діодів: випрямлячі.


Модуль 2

 1. Співвідношення між струмами в біполярному транзисторі. Основні схеми включення: загальні база, загальний емітер, загальний колектор.

 2. Вхідна, передатна і вихідна вольтамперна характеристика біполярного транзистора у схемі із загальним емітером.

 3. Т і П-подібні схеми заміщення транзисторних каскадів. Вхідний і вихідний опір.

 4. Спрощена модель біполярного транзистора (регульоване джерело струму). Основні правила побудови схем на біполярних транзисторах.

 5. Схема із загальним колектором – емітерний повторювач. Схема, коефіцієнти підсилення напруги і струму. Вхідний і вихідний опір. Задання робочої точки за постійним струмом.

 6. Схема із загальним емітером. Схема, коефіцієнт підсилення напруги. Задання робочої точки за постійним струмом. Вхідний і вихідний опір.

 7. Частотні властивості підсилювачів на біполярних транзисторах. Ефект Міллера для ємності переходу колектор-база. Схема із загальною базою і її частотні властивості.

 8. Складові транзистори Дарлінгтона і Шиклаї. Коефіцієнти передання.

 9. Принцип роботи і характеристики польових транзисторів з p-n переходом. Задання робочої точки, схема підсилювача напруги.

 10. Схеми вмикання польових транзисторів. Класифікація.

 11. Принцип роботи і характеристики польових транзисторів з ізольованим затвором (МНД, МОН). Транзистори з індукованим (зі збідненим) і з вмонтованим (зі збагаченим) каналом.

 12. Мікромініатюризація. Конструкція напівпровідникових інтегральних схем, гібридних інтегральних схем.

 13. Базові матричні кристали. Програмовані логічні інтегральні схеми.

 14. Параметри, система позначень і використання інтегральних схем.

 15. Елементи схем ОП. Складові транзистори Дарлінгтона і Шиклаї.

 16. Елементи схем ОП. Джерела струму, відбивачі струму. Буферні каскади.

 17. Елементи схем ОП. Схема розділювача фаз. Диференційний підсилювач.

 18. Операційні підсилювачі (ОП): ідеалізовані характеристики і основні правила аналізу схем на ОП.

 19. Схеми на ОП: інвертуючий і неінвертуючий підсилювачі.

 20. Схеми на ОП: повторювач напруги, буферний каскад на виході ОП, джерело струму.

 21. Схеми на ОП: суматор, віднімач, диференційний підсилювач.

 22. Загальні відомості про цифрові ключі.

 23. Діодні та транзисторні ключі, принципи їх роботи.

Частина 2
Модуль 1


 1. Особливості формування вихідної характеристики ключа в закритому і відкритому стані.

 2. Ключ з використанням діода Шотткі в колі ВЗЗ, транзистор Шотткі.

 3. Принцип переключення струму в токовому перемикачі.

 4. Динамічні характеристики найпростішого ключа.

 5. МДН ключі з нелінійним, лінійним та квазілінійним навантаженням, переваги і недоліки.

 6. Комплементарний ключ, особливості вибору транзисторів, переваги перед іншими типами МДН ключів.

 7. Класифікація та визначення елементів ЕОМ. Параметри та характеристики інтегральних схем. Логічні параметри.

 8. Динамічні параметри інтегральних схем.

 9. Енергетичні параметри інтегральних схем. Рівні вхідних і вихідних сигналів

 10. Умовні позначення інтегральних схем.

 11. Діодно-резисторна та резистивно-транзисторна логіка.

 12. Діодно-транзисторна логіка.

 13. Багатоемітерні транзистор (БЕТ).

 14. Транзисторно-транзисторна логіка.

 15. Транзисторно-транзистора логіка з трьома станами.

 16. Транзисторно-транзисторна логіка з діодами Шоткі.

 17. Емітерно-зв’язана логіка.

 18. Інтегрально-інжекційна логіка.

 19. Логічні елементи на МДН-транзисторах та КМДН-транзисторах.

 20. Загальні відомості та класифікація тригерних пристроїв. Загальна структурна схема тригера.


Модуль 2


 1. Однотактний D-тригер за схемою MS з інвертором.

 2. Однотактний D-тригер за схемою MS з різнополярним керуванням.

 3. Однотактний D–тригер за схемою MS із забороненими зв’язками.

 4. Однотактний D-тригер за схемою трьох тригерів.

 5. Синхронні D– і DV–тригери зі статичним керуванням запису інформації.

 6. Однотактний JK-тригер за схемою MS із забороненими зв’язками.

 7. Однотактний JK-тригер за схемою MS з інвертором.

 8. Однотактний JK-тригер за схемою трьох тригерів.

 9. Однотактний синхронний RS-тригер за схемою трьох тригерів.

 10. Однотактний RS–тригер за схемою MS з інвертором.

 11. Однотактний RS–тригер за схемою MS із різнополярним керуванням.

 12. Однотактний RS–тригер за схемою MS із забороненими зв’язками.

 13. Асинхронний RS–тригер. Асинхронний D–тригер. Асинхронний T-тригер.

 14. Синхронний RS–тригер зі статичним керуванням запису інформації.

 15. Поняття про багатотактні тригерні пристрої. Двотактний RS–тригер.

 16. Т- та TV–тригери на основі синхронного RS–тригера зі статичним керування запису інформації.

 17. JK–тригер на основі синхронного RS–тригера зі статичним керування запису інформації.

 18. Призначення і загальна характеристика джерел живлення.

 19. Випрямлячі в джерелах живлення: однонапівперіодний, двонапівперіодний, мостовий.

 20. Лінійні стабілізатори напруги – на транзисторах і з операційним підсилювачем. Обмежувачі вихідного струму.

 21. Імпульсні стабілізатори і перетворювачі напруги.

 22. Перспективні напрямки розвитку електроніки.

Література:


1. Завадский В.А. Компьютерная электроника. – К.: ВЕК, 1996. – 368 с.

2. Опадчий ЮФ., Глудкин О.П., Гуров А.И. Аналоговая и цифровая электроника .- М.: Горячая Линия-Телеком, 2000.-768с.

3. Азаров О.Д., Крупельницький Л.В., Бойко В.В. Комп’ютерна електроніка. Лабораторний практикум. Частина 1, 2 – Вінниця, ВДТУ, 2002. – 107 с.

4. Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника: Учебн. пособие для приборостр. спец. вузов. - 2- е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 1991.

5. Скаржепа В.А., Луценко А.Н. Электроника и микросхемотехника Учебник для вузов / Под ред. А.А. Краснопрошиной - К.: Вища школа, 1989 г.

6. Гершунский Б.С. Основы электроники и микроэлектроники: Учебник. - 4-изд. Перераб. И доп. - К.: Выща школа,1989 г.

7. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. Ч. 1, 2. Пер. с англ. / под ред. М.В. Гальперина. - М.: Мир , 1983-2005 г.

8. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерна електроніка» для студентів бакалаврського напрямку 6.0915 -«Комп’ютерна інженерія». / Укладачі – О.Д. Азаров, Л.В.Крупельницький, В.В. Байко, Вінниця, ВДТУ, 2001 р. – с.

9. Комп’ютерна електроніка.Частини 1, 2. Елементи аналогових і цифрових схем. Навчальний посібник/ Укладачі – О.Д.Азаров, В.В.Байко, М.Р.Обертюх.

10. Електроніка і мікросхемотехніка 4-х томах / Під ред. Сенька В.І. – Київ, 2000 р.

11. Алексенко А.Г., Шагурин И.И. Микросхемотехника: Учеб. пособие для вузов / Под. ред. И.П. Степаненко. – М. Радио и связь, 1982.

12. Гринфилд Дж. Транзисторные и линейные ИС. Руководство по анализу и расчету. Пер. с англ. - М.: Мир, 1992

13. Разевиг В.Д. Применение программ РСАD и PSPICE для схемотехнического моделирования на ПЭВМ: в 4 выпусках М.:Радио и связь, 1992.

14. Разевиг В.Д. MICROCAP-5 для студентов. - М.:Радио и связь, 1999.15. Степаненко И.И. Основы микроэлектроники. Учебное пособие для вузов. - М.: Сов. Радио. 1980 г.

16. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника: Пер. с нем. / Под ред. А.Г. Алексеенко - М.: Мир, 1983г.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка