Криворізький державний педагогічний університет наукова бібліотекаСкачати 195.82 Kb.
Дата конвертації02.01.2017
Розмір195.82 Kb.
КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

0


СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ
Рекомендаційний бібліографічний список літератури

115 джерел інформації з1980 по 2014 рр.


Укладач: С. Кочерга,

головний бібліограф

КРИВИЙ РІГ

2016

ВСТУП
Економічна та соціальна географія – науково-прикладна спеціальність, що займається розробленням наукових засад територіальної організації суспільства, дослідження територіального та комплексно-пропорційного аспектів розвитку продуктивних сил.
Це передбачає глибоке вивчення процесу взаємодії суспільства з
природою, розміщення виробництва, розселення населення, організації території з урахуванням природних, соціальних, економічних і екологічних чинників, прогнозування розвитку регіонів.

Даний рекомендаційний список вибірковий, складений на основі перегляду електронного каталогу, систематичного каталогу та систематичної картотеки статей наукової бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету.


Усього 115 джерел українською та російською мовами. Хронологічно охоплено період з 1980 по 2014 рр. Список складається з 6 розділів:

 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

 2. НАСЕЛЕННЯ І РОЗСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

 3. РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ

 4. ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ

 5. АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ

 6. ТРАНСПОРТ

Матеріал розташовано в межах розділів у алфавітному порядку прізвищ авторів та назв.

Нумерація суцільна.Список стане у пригоді студентам, аспірантам, викладачам.
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. 911.3(477)(043.3)

Б 12 Баб'як Г. П. Трудовий потенціал регіону: особливості формування і використання в умовах переходу до ринкової економіки (на матеріалах Тернопільської області) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Г. П. Баб'як ; Львів. держ. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1997. – 20 с.


 1. Багров М. В. "Нова" географія в українських реаліях: місія і тренди розвитку / М. В. Багров, Л. Г. Руденко, І. Г. Черваньов // Український географічний журнал. – 2012. – № 3. – С. 11–18.
 1. 91(477)(031)

Г 35 Географія України : довідник школяра і студента / В. К. Губарев. – Донецьк : БАО, 2005. – 416с.


 1. 911.3(477)(043.3)

Г 93 Гудзевич А. В. Динаміка техногенних ландшафтів Поділля : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / А. В. Гудзевич ; Львів. держ. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1996. – 22 с.


 1. 911.3(477)(043.3)

Д 67 Донець І. А. Суспільно-географічна оцінка та обґрунтування пріоритетних напрямків розв'язання екологічних проблем великого промислового міста (на прикладі м. Запоріжжя) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / І. А. Донець ; Одес. держ. ун-т ім. І. Мечникова. – Одеса, 1998. – 17 с.


 1. 339(100)

Е 40 Економічні проблеми ХХІ століття. Міжнародний та український виміри : монографія / за ред. С. І. Юрія, Є. В. Савельєва. – Київ : Знання, 2007. – 595 с.


 1. Єщенко П. Відновлення соціально-економічного розвитку – пріоритет номер один у світі та в Україні / П. Єщенко, А. Арсеєнко // Економіка України. – 2012. – № 1. – С. 36–50.
 1. 332.1(477)(075.8)

З-12 Заблоцький Б. Ф. Розміщення продуктивних сил України. Національна макроекономіка : посібник / Б. Ф. Заблоцький. – Київ : Академвидав, 2003. – 368 с. – (Альма-матер).


 1. Завальнюк Е. Й. Географические аспекты изучения социальных процессов и районирования в антропогенно-измененных регионах / Е. Й. Завальнюк // Теоретичні, регіональні, прикладні напрями розвитку антропогенної географії та ландшафтознавства : матер. ІІ Міжнар. наук. конф. (м. Кривий Ріг, 5–8 жовтня 2005 р.). – Кривий Ріг : Видав. дім, 2005. – С. 193–197.
 1. Іщук С. Розвиток економіки України та відображення в економічній географії / С. Іщук, О. Гладкий // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2011. – № 15. – С. 11–15.
 1. 332.1(477)(075.8)

К 49 Клиновий Д. В. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Д. В. Клиновий, Т. В. Пепа ; за наук. ред. Л. Г. Чернюка. – Київ : ЦНЛ, 2006. – 728 с.


 1. 911.3(477)(031)

К 56 Ковтун В. В. Города Украины : экономико-географический справочник / В. В. Ковтун, А. В. Степаненко. – Київ : Вища школа, 1980. – 279 с.


 1. 911.3(477)(043.3)

К 68 Король О. Д. Регіональний менеджмент в туризмі (соціальні та економіко-географічні аспекти) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / О. Д. Король ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. – 19 с.


 1. 913(477)

К 72 Костенко Л. В. Географія України у визначеннях, таблицях і схемах / Л. В. Костенко. – Харків : Ранок, 2009. – 112 с.


 1. 911.3(477)(043.3)

К 96 Кушнір Л. М. Питання комплексного розвитку господарства Полтавської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Л. М. Кушнір ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 18 с.


 1. 911.3(477)(043.3)

Л 34 Левада О. В. Економіко-географічний аналіз сільськогосподарського природокористування Запорізької області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / О. В. Левада ; Одес. держ. ун-т ім. І. Мечникова. – Одеса, 1997. – 17 с.


 1. 911.3(477)(043.3)

Л 34 Левада О. М. Суспільно-географічні основи формування та функціонування регіонального ринку праці сільської місцевості (на прикладі Запорізької області) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / О. М. Левада ; Одес. держ. ун-т ім. І. Мечникова. – Одеса, 1999. – 18 с.


 1. 911.3(477)(075.8)

Л 47 Леонтьєва Г. Г. Економічна і соціальна географія. Україна : навч. посібник / Г. Г. Леонтьєва. – Суми :Університетська книга, 2004. – 136 с.


 1. 911.3(477)(075.8)

Л 47 Леонтьєва Г. Г. Лекції з економічної і соціальної географії України : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г. Г. Леонтьєва. – Суми : Університетська книга, 2004. – 176 с.


 1. Мальчикова Д. С. Планування території регіону: суспільно-географічна концептуалізація / Д. С. Мальчикова // Український географічний журнал. – 2012. – № 1. – С. 23–28.
 1. Мезенцев К. Наука не стоїть на місці: До проблеми економічної і соціальної географії / К. Мезенцев // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2011. – № 15. – С. 8–10.
 1. Мезенцев К. Соціальна географія: вітчизняна і зарубіжна / К. Мезенцев, Н. Мезенцева // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2012. – № 2–3. – С. 27–31.
 1. 911.3(477)(043.3)

Н 13 Набатова О. О. Дослідження стану Канівської природно-гідротехнічної системи з використанням методів дистанційної індикації (геоекологічний аспект) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / О. О. Набатова ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 20 с.


 1. 912(084)(477)

Н 35 Національний атлас України / редкол.: Б. Е. Патон, А. П. Шпак, Л. Г. Руденко. – Київ : Картографія, 2007. – 440 с.

 1. 911.3(477)(075.8)

Н 73 Новітня українська суспільна географія : хрестоматія для студ. геогр. та екон. ф-тів. і міжнародних відносин / упоряд. О. Шаблій. – Львів : видав. центр ЛНУ ім. Франка, 2007. – 1008 с.


 1. 373.5.016:911.3(477)

О-21 Обод М. Л. Економічна і соціальна географія України. 9 клас : посіб. для вчителя / М. Л. Обод. – Харків : Ранок, 2003. – 350 с.


 1. 553(477)(075.8)

П 18 Паранько І. С. Мінерально-сировинний потенціал України : навч. посібник. / І. С. Паранько, Л. В. Бурман, С. В. Ярков. – Кривий Ріг : Видав. дім, 2011. – 332 с.


 1. Ріо + 20 – "Майбутнє, якого ми хочемо" : особливості реалізації парадигми сталого (збалансованого) розвитку в Україні // Український географічний журнал. – 2012. – № 3. – С. 3–10.
 1. 332.14

Р 32 Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку : монографія / за ред. З. С. Варналія. – Київ : Знання України, 2005.– 498 с.


 1. 332.1(477)(075.8)

Р 64 Розміщення продуктивних сил : підручник / за ред. В. В. Ковалевського, О. Л. Михайлюк, В. Ф. Семенова. – 3-є вид. – Київ : Знання, 2001. – 353 с.


 1. 332.1(477)(075.8)

Р 64 Розміщення продуктивних сил України : підруч. для екон. спец. ВНЗ / за ред. Е. Качана. – Київ : Вища школа, 1998. – 375 с.


 1. 332.1(075.8)

Р 64 Розміщення продуктивних сил : підручник / за ред. В. В. Ковалевського. – 9-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2009. – 373 с. – (Вища освіта ХХІ століття).


 1. 332.1(075.8)

Р 64 Розміщення продуктивних сил : навч. посібник / В. І. Антонік, В. А. Ковальчук, В. Д. Кононенко та ін. – Київ : Професіонал, 2009. – 224 с.


 1. 332.1(477)(075.8)

С 62 Сонько С. П. Ринок і регіоналістика : навч. посібник / С. П. Сонько, В. В. Кулішов, В. І. Мустафін. – Київ : Ніка-центр Ельга, 2002 – 380 с.


 1. 911.3(477)

С 69 Соціально-економічна географія України / за ред. О. І. Шаблія. – 2-е вид. – Львів : Світ, 2000. – 680 с.


 1. 911.3(477)(07)

С 76 Стадник О. Г. Економічна географія України : матеріали до уроків: посіб. для вчителя й учнів, 9 кл / О. Г. Стадник. – Харків : Основа, 2008. – 96 с. – (Б-ка журн. "Географія" ; вип. 2(50)).

 1. 911.3(477)(07)

С 76 Стадник О. Г. Економічна й соціальна географія України, 9 кл. : посіб. для вчителя /

О. Г. Стадник, А. Й. Сиротенко. – Харків : Основа, 2009. – 124 с. – (Б-ка журн. "Географія" ;


вип. 9(69)).


 1. 332.1(075.8)

С 76 Стадницький Ю. І. Розміщення продуктивних сил : навч. посібник / Ю. І. Стадницький, А. Г. Загородній. – Київ : Знання, 2008. – 351 с.


 1. 332.1(075.8)

С 79 Стеченко Д. М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика : навч. посібник / Д. М. Стеченко. – Київ : Вікар, 2001. – 377 с.


 1. Топчієв О. Г. Географія перед новітніми викликами і запитами (український аспект) / О. Г. Топчієв, В. І. Нудельман, Л. Г. Руденко // Український географічний журнал. – 2012. – № 2. – С. 3–10.
 1. 911.3(477)(043.3)

Ф 32 Федонюк С. В. Територіальна організація зовнішньоекономічної діяльності адміністративної області (на прикладі Волинської області) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / С. В. Федонюк ; Львів. держ. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1997. – 16 с.


 1. Черевко О. М. Прикордонне співробітництво як чинник регіонального розвитку: світовий досвід та українські реалії / О. М. Черевко // Український географічний журнал. – 2012. – № 1. – С. 29–34.
 1. 911.3(477)(043.3)

Ч-59 Чижикова А. М. Територіальна система виробничої інфраструктури і шляхи її удосконалення на прикладі Запорізької області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / А. М. Чижикова ; Одес. держ. ун-т ім. І. Мечникова. – Одеса, 1995. – 17 с.


 1. 911.3(477)

Ш 63 Шипович Е. И. География производительных сил Украинской ССР (современное состояние и перспективы развития) : монография / Е. И. Шипович. – Київ : Вища школа, 1988. – 126 с.


 1. 911.3(477)(043.3)

Ш 65 Шишацький В. Б. Територіальна організація виробничого комплексу столичного макрорайону : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / В. Б. Шишацький ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 18 с.


 1. 911.3(477)(043.3)

Ш 83 Шпарага Т. І. Територіальна організація сфери обслуговування населення Волинського обласного суспільно-географічного комплексу : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Т. І. Шпарага ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 1994. – 20 с.

НАСЕЛЕННЯ І РОЗСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ


 1. Благова Е. И. Формирование системы расселения субрегионального уровня в условиях интенсивного развития общественного производства (на примере Запорожской области) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Е. И. Благова ; Киев. гос. ун-т им. Т. Шевченко. – Киев, 1990. – 21 с.

 2. Бородінов В. Д. Етнонаціональна структура українського суспільства / В. Д. Бородінов,

І. І. Сисоєва. // Наука. Релігія. Суспільство. – 2013. – № 4. – С. 16–21.


 1. Демографічний прогноз: що очікувати українцям до 2050 року? // Урядовий кур'єр. –

2012. – № 18. – С. 2–3.


 1. 911.3(477)(043.3)

Д 69 Дорошенко В. І. Територіальна організація споживчого комплексу в регіональних і локальних системах розселення : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / В. І. Дорошенко ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 1994. – 24 с.


 1. Западнюк С. О. Міграції населення України: внутрішньорегіональний вимір / С. О. Западнюк // Український географічний журнал. – 2012. – № 2. – С. 28–33.
 1. Западнюк С. О. Міжрегіональні міграції населення України: сучасний стан, динаміка / С. О. Западнюк // Український географічний журнал. – 2013. – № 4. – С. 55–62.
 1. Курило І. Перспективи та соціально-економічні наслідки старіння населення в Україні / І. Курило // Праця і зарплата. – 2011. – № 12. – С. 4–5.
 1. Мандибура В. О. Політико-економічні аспекти сучасного соціально-класового структурування населення України / В. О. Мандибура // Економічна теорія. – 2010. – № 2. –
  С. 16–30.
 1. 913(075.8)

К 78 Народонаселення країни // Країнознавство: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Ю. С. Занько, Н. М. Ганич. – Київ, 2012. – С. 97–119.


 1. 912(084)(477)

Н 35 Національний атлас України / редкол.: Б. Е. Патон, А. П. Шпак, Л. Г. Руденко. – Київ : Картографія, 2007. – 440 с.


 1. 911.3(477)(043.3)

П 16 Панасенко Т. В. Особливості розвитку низової демогеографічної системи (на прикладі Тульчинського району Вінницької області) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Т. В. Панасенко ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 1995. – 20 с.


 1. 94(477)(075.3)

Р 17 Міграції в історії України // Разом на одній землі. Історія України багатокультурна : навч. посібник / гол. ред. П. Кандзьор. – Львів, 2012. – С. 7–100.


 1. Специфіка демографічної ситуації в Україні // Географія. – 2010. – № 17. – С. 30–33.
 1. 528.9(477)(082)

Н 35 Тематичний атлас "Населення України та його природна і культурна спадщина": постановка питання та головні напрями робіт / Л. Г. Руденко, А. І. Бочковська, С. О. Западнюк, К. А. Поливач // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку : зб. матер. VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Картографія в науковій, освітянській та управлінській діяльності". – Київ, 2014. – С. 92–94.


 1. Шаповал А. Комплексні чинники впливу на демографічні перспективи народонаселення України в період демографічно-економічної кризи / А. Шаповал // Віче. – 2010. – № 6. – С. 27–29.
 1. Яворська В. В. Теоретичні і методичні проблеми геодемографічного районування / В. В. Яворська // Теоретичні, регіональні, прикладні напрями розвитку антропогенної географії та ландшафтознавства : матер. ІІ Міжнар. наук. конф. (м. Кривий Ріг, 5-8 жовтня 2005 р.). – Кривий Ріг, 2005. – С. 184–189.РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ


 1. Бутко М. Рекреаційний потенціал регіону: методологія оцінки та стратегія використання / М. Бутко // Економіст. – 2011. – № 1. – С. 42–47.
 1. 91:504(477)(075.8)

Г 12 Гавриленко О. П. Екогеографія України : навч. посібник / О. П. Гавриленко. – Київ : Знання, 2008. – 646 с. – (Вища освіта ХХІ століття).


 1. 913(477.63)(082)

Г 35 Ганчук О. В Туристично-рекреаційні ресурси Дніпропетровської області / О. В. Ганчук, Я. Г. Кобильнік // Географічні дослідження Кривбасу : матер. каф. наук.-дослід. тем. – Кривий Ріг, 2008. – Вип. 3. – С. 113–117.


 1. 911.3(477)(043.3)

М 30 Марченко О. А. Суспільно-географічне обґрунтування раціонального використання та охорони рекреаційних ресурсів Херсонської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / О. А. Марченко ; Одес. держ. ун-т ім. І. Мечникова. – Одеса, 2000. – 20 с.


 1. 913(477.63)(082)

Г 35 Пацюк В. С. Рекреаційний потенціал Кривого Рогу як індустріального центру / В. С. Пацюк // Географічні дослідження Кривбасу : матер. каф. наук.-дослід. тем. – Кривий Ріг, 2008. – Вип. 3. – С. 101–109.


 1. Петенко І. В. Концептуальні положення підвищення ефективності використання рекреаційного потенціалу України / І. В. Петенко, Л. С. Ляхова // Екологічний вісник. – 2011. – № 3. – С. 22–23.
 1. 911.3(477)(043.3)

С 79 Стецько Н. П. Суспільно-географічні дослідження територіально-рекреаційних систем (на матеріалах Тернопільської області) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Н. П. Стецько ; Львів. держ. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1999. – 19 с.


 1. 615.8(075.8)

Ф 76 Фоменко Н. В. Рекреаційні ресурси та курортологія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н. В. Фоменко. – Київ : ЦНЛ, 2007. – 312 с.


 1. Шевчук О. Рекреаційне використання печер / О. Шевчук // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2012. – № 16. – С. 17 –20.


Дивись також рекомендаційний бібліографічний список «Рекреалогія. Рекреаційні ресурси. Туризм, як галузь рекреаційної діяльності»

ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ


 1. 911.3(477)(043.3)

Б 72 Бобрович І. П. Територіальна організація будівельно-індустріального комплексу Волинської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / І. П. Бобрович ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 1996. – 19 с.


 1. Верех-Білоусова К. Й. Багатотоннажні відходи вугільної промисловості. Дослідження можливості використання як техногенноутворених джерел алюмінієвої сировини / К. Й. Верех-Білоусова // Хімічна промисловість України. – 2011. – № 1. – С. 20–23.
 1. Вишневський В. Промислова політика: теоретичний аспект / В. Вишневський // Економіка України. – 2012. – № 2. – С. 4–15.
 1. Глуховецька О. В. Лісопромисловий комплекс України / О. В. Глуховецька, Г. С. Мельничук // Географія. – 2012. – № 22. – С. 25–30.
 1. Даникович А. Г. Інноваційні технології – стратегічний напрямок розвитку легкої промисловості / А. Г. Даникович, М. В. Новіков // Винахідник і раціоналізатор. – 2012. – № 2. – С. 23–27.
 1. Диленко В. Анализ эффективности функционирования системы отраслей национальной экономики / В. Диленко. // Економіст. – 2011. – № 2. – С. 20–23.
 1. Жилин Д. М. Состояние и тенденции развития химической промышленности / Д. М. Жилин // Химия в школе. – 2012. – № 6. – С. 7–12.
 1. 911.3(477)(043.3)

З-16 Заєць Л. О. Територіальна організація льонопромислового комплексу Західно-Поліського району : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Л. О. Заєць ; Львів. держ. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1997. – 19 с.


 1. Кіндзерський Ю. В. Деструктиви промислової політики в Україні та можливості їх подолання / Ю. В. Кіндзерський // Економіка України. – 2012. – № 12. – С. 4–16.
 1. Куцай С. Фатальна копалина (видобуток вугілля в Україні) / С. Куцай // National geographic. – 2014. – № 4. – С. 60–62.
 1. Літвінчук Т. Художні промисли України / Т. Літвінчук // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2014. – № 1. – С. 9–16.
 1. Мандрик І. Легка промисловість України в умовах ринкової трансформації / І. Мандрик, Т. Сарабуна // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2012. – № 1. – С. 9–13.
 1. 911.3(477)

С 38 Сінчук О. М. Кривбас на межі тисячоліть: шляхи відродження / О. М. Сінчук, А. Г. Бажал. – Київ : АДЕФ-Україна, 1997. – 31 с.


 1. Стадник О. Г. Точне машинобудування / О. Г. Стадник. // Географія. – 2013. – № 6. –
  С. 5–12.
 1. Стадник О. Г. Харчова промисловість України / О. Г. Стадник. // Географія. – 2013. – № 21. – С. 4–7.

 2. 911.3(477)

У 79 Усталений розвиток гірничовидобувного регіону (вибір шляхів) / відп. ред. І. Малахов. – Кривий Ріг : НЕЦУ, 1998. – 69 с.


 1. Федулова Л. І. Інноваційний вектор розвитку промисловості України / Л. І. Федулова // Економіка України. – 2013. – № 5. – С. 30–37.Агропромисловий комплекс України


 1. Амбросов В. Вплив системних зв'язків на організаційну структуру агроформувань / В. Амбросов // Економіка України. – 2012. – № 3. – С. 80–89.
 1. Булавка Л. В. Социальные и экономические перспективы развития личных крестьянских хозяйств населения в Украине / Л. В. Булавка // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 2. – С. 141–149.
 1. Дем'яненко С. Стратегія адаптації аграрних підприємств України до глобальних змін клімату / С. Дем'яненко, В. Бутко // Економіка України. – 2012. – № 6. – С. 66–72.
 1. Забродська А. Рослинництво – головна галузь сільського господарства України / А. Забродська // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – № 3. – С. 19–21.
 1. Заячук М. Д. Становлення фермерства в Україні: просторовочасовий аналіз / М. Д. Заячук // Український географічний журнал. – 2014. – № 4. – С. 57–62.
 1. Кукс І. М. Проблеми формування інноваційної моделі розвитку АПК в Україні / І. М. Кукс // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 1. – С. 105-109.
 1. Лисецький А. Структурний розвиток сільського господарства України / А. Лисецький, М. Соломко // Економіка України. – 2006. – № 12. – С. 54–61.
 1. 338.43(477)

Л 77 Лопатинський Ю. М. Трансформація аграрного сектора: інституціональні засади : монографія / Ю. М. Лопатинський. – Чернівці : Рута, 2006. – 344 с.


 1. Мішеніна Н. Стратегії інвестиційного забезпечення сталого аграрного сектору України / Н. Мішеніна, І. Мареха // Економіст. – 2011. – № 1. – С. 33–38.
 1. Павлов О. Сільський розвиток: об'єктивність, просторові межі та суспільне призначення / О. Павлов // Економіка України. – 2011. – № 8. – С. 78–89.
 1. 94(477)(075.8)

П 16 Панченко П. П. Аграрна історія України : підручник / П. П. Панченко, В. А. Шмарчук ; 2-е вид., випр. й доп. – Київ : Знання, 2000. – 342 с.


 1. Пасхавер Б. Сценарії розвитку агросфери / Б. Пасхавер // Економіка України. – 2011. – № 11. – С. 38–44.
 1. 911.3(477)(075.8)

П 34 Пістун М. Д. Географія агропромислових комплексів : навч. посібник / М. Пістун, В. Гуцал, Н. Провотар. – Київ : Либідь, 1997. – 200 с.


 1. Попова О. Агросфера: соціоекономічний зміст і засади сталого розвитку / О. Попова //

Економіка України. – 2012. – № 5. – С. 73–84.


 1. Сільське господарство України // Географія. – 2008. – № 21. – С. 28–29.
 1. Соціоекономічна модернізація аграрного сектору України (концептуальні положення) // Економіка України. – 2011. – № 12. – С. 4–14.
 1. Стадник О. Г. Сільське господарство / О. Г. Стадник // Географія. – 2014. – № 1–2. –
  С. 13–24.
 1. Українські перспективи екологічного сільського господарства : круглий стіл // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2011. – № 11. – С. 3–6.
 1. Шубравська О. Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки України: теоретико-методологічний аспект / О. Шубравська. // Економіка України. – 2012. – № 1. – С. 27–35.
 1. Шубравська О. В. Оптові ринки сільськогосподарської продукції: європейський досвід та українські перспективи / О. В. Шубравська, Н. А. Ринденко // Економіка України. – 2012. – № 8. – С. 77–85.


Транспорт


 1. Апрасюхин Я. Транспортный гигант ( Приднепровская железная дорога) / Я. Апрасюхин // Вісті Придніпров'я. – 2011. – № 85. – С. 6–7.
 1. Журавель І. Придніпровська залізниця: живий дух першопрохідців та майстрів / І. Журавель // Вісті Придніпров'я. – 2013. – № 85. – С. 12-13.
 1. Залізничний транспорт: Україна і світ // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2011. – № 13. – С. 2–23.
 1. Макаренко М. Види діяльності на залізничному транспорті України / М. Макаренко, Ю. Труханов // Економіст. – 2011. – № 2. – С. 55–57.
 1. Пашинська Н. М. Оцінка впливу транспортної системи на довкілля України: регіональний аспект / Н. М. Пашинська. // Екологічний вісник. – 2012. – № 4. – С. 7–8.
 1. Прейгер Д. Транспортна інфраструктура України: стан і перспективи посткризового розвитку / Д. Прейгер // Економіка України. – 2011. – № 5. – С. 23–31.
 1. Савчук І. Вплив експортної орієнтації залізничного транспорту України на його розвиток за роки незалежності / І. Савчук. // Економіка України. – 2012. – № 7. – С. 36–44.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка