КриміналістикаСторінка1/4
Дата конвертації26.12.2016
Розмір0.63 Mb.
  1   2   3   4


Матеріали для студентів

2015-2016 навчальний рік

Криміналістика

Спеціальність «Правознавство» 6.030401

Спеціалізація «Цивільна та господарська юстиція»

(IІІ курс)
ЗМІСТ

Криміналістика 1

ЗМІСТ 1


Програма навчальної дисципліни 2

Структура навчальної дисципліни 7

Теми практичних занять 7

Плани і завдання практичних занять 9

Рекомендована література 20
Програма навчальної дисципліни


Розділ 1. МЕТОДОЛОГІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ

Тема 1. Методологічні й наукознавчі засади криміналістики

Поняття, предмет криміналістики та закономірності об’єктивної дійсності, що вивчаються нею.

Система науки криміналістики та однойменної навчальної дисципліни. Основні криміналістичні поняття, категорії та класифікації: загальна теорія криміналістики, криміналістична техніка, криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів кримінальних правопорушень, криміналістичний засіб, прийом, рекомендація, слідча ситуація, тактичний ризик, тактичне рішення. Вивчен­ня криміналістикою закономірностей, що характеризують процес роз­криття кримінальних правопорушень.

Місце криміналістики в системі наукового знання і юридичних наук. Її взаємозв’язок із суспільними, природно-технічними, юридичними галузевими та спеціальними науками.

Загальні і спеціальні завдання науки криміналістики на сучасному етапі. Роль криміналістичних знань у розкритті, розслідуванні та попередженні кримінальних правопорушень. Основні принципи і закони розвитку криміналістики.

Методологічні основи криміналістики. Поняття, сутність методів криміналістики як науки та їх співвідношення з методами практичної діяльності органів слідства, судової експертизи та судових установ.

Система (класифікація) загально-наукових і спеціальних методів (власне криміналістичних методів та методів інших наук), використовуваних криміналістикою, та критерії їх допустимості у розслідуванні кримінальних правопорушень.

Нетрадиційні засоби і методи одержання інформації, значимої для розслідування кримінальних правопорушень. Нетрадиційні криміналістичні знання і методи як такі, що не дістали достатнього визнання в теорії криміналістики та впровадження в практику, але є перспективними для застосування та використання в практиці розслідування кримінальних правопорушень.

Проблема допустимості в кримінальному судочинстві поліграфа як методу інструментальної діагностики емоційної напруги людини з метою з’ясування її причетності до розслідуваного кримінального правопорушення. Технічний, процесуально-тактичний і етичний аспекти детекції емоційного стану людини за її психофізіологічними реакціями на дію словесного подразника; кінесики (Body Language – мова жестів, яка вивчає міміку, пози, жести, рукостискання, погляди, вибір відстані під час спілкування людей) як методу “детекції брехні”, що дозволяє контролювати передачу підсвідомих сигналів за допомогою жестів про власні емоції, думки та наміри.

Проблема використання в процесі розслідування кримінальних правопорушень телепатії як методу передачі та прийому думок на відстані за допомогою псі-енергії; біолокації як методу визначення місця знаходження чого-небудь за допомогою біологічних індикаторів; яснобачення, як методу сприйняття фактів, яке виникає поза аналізу певної інформації; гіпнозу як засобу посилення спогадів очевидців про події кримінального характеру; та ін.

Історія криміналістики і криміналістичних установ України. Виникнення, історія, основні етапи розвитку і сучасний стан науки криміналістики в Україні. Етапи розвитку вітчизняної криміналістики як науки.

Видатні українські вчені-криміналісти. Криміналістичні установи, кафедри криміналістики в юридичних навчальних закладах.

Криміналістика в зарубіжних країнах. Сучасний стан криміналістичної науки в зарубіжних країнах. Видатні вчені-криміналісти зарубіжжя. Криміналістичні установи, кафедри криміналістики у провідних юридичних навчальних закладах зарубіжжя. Підготовка кадрів за межами України.

Механізм учинення злочину та виникнення криміналістичної (доказової) інформації. Злочин як процес взаємодії і відображення (слідоутворення). Елементи механізму злочинної діяльності. Поняття та різновиди способу вчинення і приховування кримінальних правопорушень. Об’єктивні й суб’єктивні чинники, що визначають спосіб учинення кримінальних правопорушень.

Поняття криміналістичної інформації, її різновиди. Поняття, види і загальна характеристика джерел криміналістичної (процесуальної, доказової) інформації.

Використання даних щодо способу вчинення і приховування кримінальних правопорушень у розв’язанні конкретних завдань правоохоронними органами України.


Тема 2. Криміналістична ідентифікація, групофікація і діагностика

Поняття, наукові засади та значення криміналістичної ідентифікації для практики боротьби зі злочинністю. Суть та форми криміналістичної ідентифікації.

Об’єкти і суб’єкти криміналістичної ідентифікації, її основні види та форми. Поняття ідентифікаційних ознак та властивостей об’єкта. Ідентифікаційна сукупність ознак, ідентифікаційне поле, ідентифікаційний період.

Види та форми встановлення групової приналежності (групофікації). Взаємозв’язок і відмінності ідентифікації та встановлення групової приналежності. Методика проведення ідентифікації та встановлення групової приналежності.

Поняття криміналістичної діагностики та її відмінність від ідентифікації. Діагностичні завдання, розв’язуванні слідчою та експертною практикою.

Значення теорії криміналістичної ідентифікації, встановлення групової приналежності і криміналістичної діагностики у розкритті кримінальних правопорушень, розшуку і встановленні злочинців, збиранні, дослідження, оцінці і використанні доказів у кримінальних провадженнях.


Розділ 2. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕХНІКА

Тема 3. Концептуальні положення криміналістичної техніки та її галузей

Поняття і завдання криміналістичної техніки як розділу криміналістики. Галузі криміналістичної техніки та їх значення для збирання і дослідження інформації про кримінальне правопорушення та його учасників.

Класифікація засобів криміналістичної техніки, прийомів і методів збирання та дослідження криміналістичної інформації. Правова та етична регламентація їх застосування у слідчій, експертній діяльності по розкриттю і розслідуванню кримінальних правопорушень та під час судового розгляду кримінальних проваджень. Критерії допустимості використання технічних засобів і методів роботи з доказами у кримінальному судочинстві.

Комплекти техніко-криміналістичних засобів, які застосовуються у “польовій криміналістиці” – при проведенні слідчих (розшукових) дій, спрямованих на розкриття і розслідування кримінальних правопорушень.

Загальна характеристика сутності і можливостей техніко-криміналістичних засобів, прийомів і методів, що застосовуються для лабораторних досліджень речових доказів.

Перспективи розвитку криміналістичної техніки. Сучасні можливості та перспективи зберігання і дослідження інформації з метою розкриття і розслідування кримінальних правопорушень. Проблеми автоматизації експертних досліджень.

Основи криміналістичного вчення про фіксацію криміналістичної (доказової) інформації. Поняття і значення фіксації криміналістичної (доказової) інформації як методу повного і точного відображення змісту слідчої (розшукової) дії та її результатів. Фіксація як спосіб, що надає виявленій інформації доказової сили, та забезпечує зберігання доказів для їхнього подальшого дослідження і використання.

Складання протоколу слідчої (розшукової) дії – основний спосіб закріплення у встановленому законом порядку факту і результатів використання техніко-криміналістичних засобів і методів.

Загальна характеристика допоміжних способів фіксації інформації, яка має криміналістичне значення. Різновиди техніко-криміналістичних засобів, прийомів та методів фіксації і збереження доказової інформації.
Тема 4. Криміналістична фотографія, кінозйомка, аудіо- та відеозапис

Поняття, сучасні можливості фіксації і дослідження візуальної інформації у практиці розслідування кримінальних правопорушень.

Криміналістична фотографія: сфера її застосування, значення для фіксації ознак кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, розшуку злочинців, викраденого майна, встановлення і доказування суттєвих обставин події.

Загальна характеристика технічних засобів, методів, прийомів та видів криміналістичної фотографії. Особливості фотозйомки місця події, живої особи, невпізнаного трупа, предметів і документів, слідів рук, ніг, транспортних засобів, знарядь злому, зброї та слідів їх застосування за допомогою звичайної та електронної (цифрової) фотографічної апаратури.

Криміналістичний відеозапис: засоби, методи і прийоми його застосування під час проведення окремих слідчих дій. Технологія складання і зміст плану-сценарію слідчої (розшукової) дії з використанням криміналістичного відеозапису.

Процесуальні й технічні правила оформлення фототаблиць, носіїв фото, ауді, відео інформації як додатків до відповідних протоколів слідчих (розшукових) дій.

Фототехнічна і електроакустична експертизи: питання, які вони вирішують; матеріали, що надсилаються на експертні дослідження.

Особливості застосування криміналістичної фотографії і відеозапису у слідчій діяльності. Специфіка оформлення результатів застосування засобів і методів фіксації візуальної інформації.


Тема 5. Криміналістична трасологія: сліди людини, сліди засобів учинення кримінального правопорушення

Предмет, система і завдання криміналістичної трасології (слідознавства). Поняття сліду в широкому і вузькому розумінні та класифікація слідів в криміналістиці.

Сліди людини: сліди рук, ніг, зубів та інших частин тіла.

Сліди рук (дактилоскопія). Будова шкірного покриву долонних поверхонь рук і підошов ніг. Властивості папілярного узору. Типи і види, деталі папілярних візерунків пальців рук. Методи і технічні засоби виявлення, фіксації та вилучення слідів рук.

Сліди локомоційних навичок людини (сліди ходи). Технічні засоби і прийоми фіксації та вилучення слідів ніг і взуття.

Сліди інших частин тіла: шкірного покриву тіла (дермоскопія), зубів (дентоскопія), губів (лябіоскопія), нігтів, одягу та ін.

Сліди засобів учинення злочину: сліди знарядь злому та інструментів. Характеристика поширених пристроїв і приладів, що застосовуються для замикання приміщень та контейнерів. Предмети (замки, пломби) як сліди злочину.

Сліди джерел підвищеної небезпеки: механізмів виробничого і побутового призначення; транспортних засобів; сильнодіючих, отруйних та легкозаймистих речовин; фізичних явищ – електроструму, високої і низької температури, радіації.

Сліди сил і явищ природи. Характеристика вогню, обвалу, повені як засобів учинення злочину. Особливості їхнього дослідження.

Загальна характеристика механізму утворення слідів людини (гомеоскопія); слідів знарядь злому та інструментів (механоскопія); слідів джерел підвищеної небезпеки; слідів сил і явищ природи. Значення і можливості попереднього дослідження слідів у процесі проведення слідчих (розшукових) дій.


Тема 6. Криміналістичне зброєзнавство: дослідження вогнепальної зброї, вибухових пристроїв і речовин та слідів їх застосування; дослідження холодної зброї

Поняття криміналістичного дослідження зброї, його предмет, наукові засади та завдання.

Вогнепальна зброя. Класифікація і загальна характеристика криміналістичного дослідження балістичних об’єктів – вогнепальної зброї, набоїв до неї та слідів пострілу.

Техніко-криміналістичні прийоми, методи і засоби виявлення, фіксації, вилучення і зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів, застережні заходи і правила поводження з ними. Встановлення обставин використання зброї: спосіб виготовлення, місця, напрямку та дистанції пострілу.

Дослідження балістичних об’єктів. Питання, які вирішуються вивченням цих об’єктів під час слідчих (розшукових) дій, попереднім дослідженням; балістичною та криміналістичними експертизами вогнепальної зброї; перевіркою вогнепальної зброї, патронів, куль і гільз за криміналістичними обліками. Підготовка матеріалів для направлення на експертне дослідження.

Вибухові речовини і пристрої. Поняття та наукові засади криміналістичної вибухотехніки. Класифікація вибухотехнічних об’єктів: слідів і продуктів вибуху, вибухових пристроїв (гранат, мін, вибухових пристроїв і речовин, піротехнічних виробів) і речовин, засобів підриву вибухових речовин і пристроїв.

Техніко-криміналістичні прийоми, методи і засоби виявлення, фіксації, вилучення та зберігання вибухових пристроїв і речовин. Застережні заходи і правила поводження з ними.

Підготовка матеріалів для експертного дослідження вибухових пристроїв, речовин і слідів їх застосування. Питання, що вирішуються вибухотехнічною експертизою.

Холодна зброя. Поняття і класифікація холодної зброї та слідів її застосування. Засоби та методи виявлення, огляду, фіксації та вилучення холодної зброї. Питання, що вирішуються експертизою холодної зброї та слідів її застосування.

Використання результатів досліджень об’єктів криміналістичного дослідження зброї, боєприпасів, вибухових речовин і пристроїв, холодної зброї для розкриття і розслідування кримінальних правопорушень.


Тема 7. Криміналістичне документознавство: дослідження документів та їх реквізитів; почеркознавство і авторознавство

Предмет і завдання техніко-криміналістичного дослідження документів. Поняття і класифікація документів, види їх підробки.

Техніко-криміналістичні засоби і прийоми перевірки документів та їх попереднього вивчення. Особливості слідчого огляду з метою встановлення слідів-змін у документах, фіксації результатів огляду, вилучення і зберігання документів – речових доказів.

Характеристика основних способів підроблення бланків документів, відбитків печаток і штампів, внесення змін до змісту документів та ознаки, що вказують на них.

Методика встановлення первісного вигляду і змісту документа. Відновлення слабовидимих і згаслих текстів. Дослідження залитих, закреслених і закритих текстів. Прийоми встановлення прихованої (зашифрованої) інформації.

Дослідження поліграфічної продукції (державних цінних паперів, казначейських білетів, білетів Національного банку України, іноземної валюти та ін.). Огляд і дослідження друкованих текстів, виготовлених за допомогою технічних засобів.

Огляд і дослідження друкованих текстів, виготовлених за допомогою сучасних цифрових і знакодрукуючих пристроїв – принтерів електронно-обчислювальних машин, персональних комп’ютерів, та ознаки, які використовуються для їх розшуку та ідентифікації.

Дослідження матеріалів документів (паперу, барвників штрихів тексту), засобів письма та знарядь друку (тиражування).

Техніко-криміналістична експертиза документів. Особливості підготовки матеріалів на експертизу та питання, що вирішуються нею.

Значення результатів криміналістичного дослідження документів для розшуку злочинців, розкриття і розслідування кримінальних правопорушень.

Предмет і наукові засади криміналістичного дослідження письма (криміналістичного почеркознавства й авторознавства). Поняття письма, письмової мови і почерку. Класифікація ідентифікаційних ознак письма і почерку. Методика криміналістичного дослідження почерку (рукописного тексту).

Почеркознавча та авторознавча експертизи: питання, що вирішуються ними, підготовка матеріалу для експертного дослідження; види зразків почерку та вимоги, що ставляться до них.


Тема 8. Техніко-криміналістичні засоби пошуку і встановлення особи за ознаками зовнішності (габітоскопія)

Поняття і сутність криміналістичної габітології. Природно-наукові засади ототожнення особи за ознаками зовнішності. Зовнішній облік людини, його елементи і ознаки, їх ідентифікаційне значення та класифікація.

Джерела інформації про ознаки зовнішності людини і способи її одержання. Поняття слідів пам’яті людини та їх властивості. Загальна характеристика криміналістичних засобів, методів і прийомів фіксації ознак зовнішності людини. Опис ознак зовнішності за методом “Словесного портрета”. Застосування з цією метою комп’ютерної програми “Фоторобот”.

Використання методів, засобів і прийомів криміналістичної габітології в розшуку та ідентифікації осіб, розкритті і розслідуванні кримінальних правопорушень.

Криміналістична портретна експертиза: питання, що вирішуються нею; матеріали, які надсилаються на експертне дослідження; вимоги щодо фотознімків та відеофрагментів. Особливості методики ототожнення людини.
Тема 9. Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття і розслідування кримінальних правопорушень (криміналістичні обліки)

Поняття, науково-правові засади та завдання кримінальної реєстрації як галузі криміналістичної техніки і практичної діяльності. Об’єкти, форми і способи формування криміналістичних обліків.

Система, принципи організації та підрозділи правоохоронних органів, що здійснюють криміналістичні обліки. Поділ обліків в залежності від ступеня централізації: місцевий, регіональний, державний і міждержавний (Інтерпол). Характеристика окремих видів криміналістичних обліків та інформаційно-довідкових систем (колекцій), здійснюваних науково-дослідними експертно-криміналістичними центрами МВС України.

Способи реалізації даних обліків у розкритті кримінальних правопорушень, розшуку осіб та предметів. Документи для поставлення об’єкта на облік і перевірки його за обліком.

Тенденції та перспективи розвитку кримінальної реєстрації, проблеми її автоматизації і комп’ютеризації в системі МВС України.

Криміналістичне дослідження комп’ютерної інформації. Поняття комп’ютерної інформації як об’єкта криміналістичного дослідження. Предмет, наукові засади та завдання криміналістичного дослідження комп’ютерної інформації. Виявлення, фіксація та вилучення комп’ютерної інформації. Криміналістичне дослідження комп’ютерної інформації. Експертиза електронних документів, виготовлених за допомогою комп’ютерної техніки. Значення результатів криміналістичного дослідження комп’ютерної інформації для розшуку злочинців, розкриття і розслідування кримінальних правопорушень.  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка