Контрольна робота з дисципліни «Стратегічний маркетинг» для студентів заочної форми навчанняСкачати 206.56 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір206.56 Kb.
Аудиторна контрольна робота з дисципліни «Стратегічний маркетинг» для студентів заочної форми навчання

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи стратегічного маркетингу

Тема 1. Сутність, сфера і процес стратегічного маркетингу

Тема 2. Формування місії підприємства

Тема 3. Маркетингові цілі підприємства.

Тема 4. Сутність маркетингового стратегічного аналізу

Тема 5. Маркетингове середовище підприємства

Тема 6. Маркетинговий стратегічний аналіз галузі
Змістовний модуль 2 Науково-методичні підходи до формування та вивчення маркетингових стратегій підприємства

Тема 7. Маркетинговий матричний аналіз.

Тема 8. Сутність і характерні риси маркетингової стратегії підприємства

Тема 9. Формулювання стратегій маркетингу.

Тема 10. Формулювання маркетингових корпоративних стратегій

Тема 11. Формулювання маркетингових конкурентних стратегійТема 12. Контроль стратегічної маркетингової діяльності підприємства
Контрольні запитання до модулю

Змістовий модуль 1


 1. Місце стратегічного маркетингу у структурі управління маркетингом та підприємством (фірмою).

 2. Основні категорії стратегічного маркетингу.

 3. Сутність, цілі та завдання стратегічного маркетингу.

 4. Маркетингове стратегічне планування.

 5. Сутність, функції та етапи стратегічного планування.

 6. Встановлення цілей і ситуаційний аналіз у процесі стратегічного планування.

 7. Стратегічні господарські підрозділи як основні елементи побудови стратегічного плану маркетингу.

 8. Визначення місії підприємства.

 9. Суть та значення місії для підприємства.

 10. Обовязкова інформація, що міститься в офіційному визначенні місії.

 11. Філософія, концепція та імідж підприємства.

 12. Процес визначення напрямку руху організації.

 13. Поняття цілей.

 14. Класифікація та ранжування цілей підприємства.

 15. Значення цілевизначення.

 16. Довгострокові та короткострокові цілі.

 17. Головні та другорядні цілі.

 18. Квантифікованість цілей.

 19. Кількісні та якісні цілі.

 20. Цілі та стандарти, їх співвідношення.

 21. Ієрархія цілей (загально корпоративні, цілі підрозділів, індивідуальні).

 22. Вимоги, що ставляться до цілей при їх формулюванні.

 23. Дерево цілей.

 24. Маркетингові цілі підприємства.

 25. Процес стратегічного маркетингового управління.

 26. Сутність стратегічного аналізу.

 27. Визначення маркетингового стратегічного аналізу.

 28. Ключові питання стратегічного аналізу макро- і мікро середовища підприємства. Стратегічний аналіз як інструмент вибору підприємством стратегії.

 29. Визначення маркетингового стратегічного аналізу.

 30. Сутність і склад маркетингового середовища.

 31. Фактори маркетингового макросередовища.

 32. Фактори маркетингового мікросередовища.

 33. Етапи аналізу маркетингового середовища.

 34. Аналіз сильних і слабких сторін фірм, їх маркетингових можливостей та загроз (SWОТаналіз).

 35. Визначення значущості для підприємства впливу компонентів зовнішнього середовища кожного рівня.

 36. Залежність структуризації факторів зовнішнього середовища від різних чинників (поле діяльності, масштаби компанії тощо).

 37. Прогнозування можливого впливу та наслідків змін маркетингового середовища.

 38. Методи аналізу маркетингового середовища.

 39. Класифікація методів аналізу за складовими маркетингового середовища.

 40. Побудова матриці SWOT.

 41. Аналіз галузі та конкуренції в ній.

 42. Загальний аналіз галузі (місце в народному господарстві, зрілість, ринки сировини, збуту, прибутковість, темпи інновацій тощо).

 43. Позиціювання стратегічних груп у галузі.

 44. Загальна схема галузевих витрат.

 45. Модель Портера аналізу п’яти конкурентних сил у галузі (споживачі, постачальники, конкуренти, товари субститути, потенційні конкуренти).

 46. Вплив кожної сили на рівень конкуренції в галузі.

 47. Бар’єри входження в галузь і залишення її.

 48. Аналіз конкурентів.

 49. Джерела інформації для аналізу конкурентів.

 50. Конкурентні профілі. Конкурентна перевага.

Змістовий модуль 2

 1. Сутність маркетингового аналізу.

 2. Матриці та матричний аналіз.

 3. Використання матричного методу для маркетингового аналізу та вибору маркетингової стратегії.

 4. Класифікація матриць за різними ознаками.

 5. Класифікація матричних методів за походженням,   за напрямком стратегічних досліджень.

 6. Стратегії підприємства.

 7. Характерні риси стратегії.

 8. Ієрархія стратегій.

 9. Класифікація стратегій.

 10. Загальна характеристика процесу розробки стратегії підприємства.

 11. Сутність маркетингової стратегії підприємства.

 12. Її визначення.

 13. Елементи маркетингової стратегії.

 14. Характерні риси маркетингової стратегії.

 15. Класифікація маркетингових стратегій.

 16. Вхідні та вихідні елементи маркетингових стратегій.

 17. Процес розробки маркетингової стратегії.

 18. Підходи до формулювання маркетингових стратегій.

 19. Стратегічна модель Портера. Матриця «Дженерал Електрик».

 20. Підхід, оснований на матриці можливостей по товарах/ринках.

 21. Метод, що базується на матриці «Бостонської консультативної групи».

 22. Програма побудована на впливі ринкової стратегії на прибуток (PIMS).

 23. Концепція життєвого циклу товару як критерій вибору маркетингової стратегії.

 24. Стратегії конкурентних переваг (Ю. Юданова).

 25. Етапи розробки маркетингових стратегій.

 26. Сутність корпоративної стратегії.

 27. Стратегічні альтернативи.

 28. Сутність і класифікація маркетингових стратегій зростання.

 29. Маркетингові стратегії інтенсивного зростання.

 30. Маркетингові стратегії інтегративного зростання.

 31. Види стратегій інтеграції.

 32. Стратегії зростання, стабільності, скорочення та їх застосування.

 33. Різновиди стратегій зростання: інтеграція вертикальна та горизонтальна.

 34. Різновиди стратегій стабільності: пауза, обережний розвиток, прибутковість без змін.

 35. Стратегії скорочення: відсікання зайвого, переорієнтація, банкрутство або ліквідація. прибутковість без змін.

 36. Стратегії скорочення: відсікання зайвого, переорієнтація, банкрутство або ліквідація.

 37. Корпоративні стратегії диверсифікації.

 38. Умови ефективної диверсифікації.

 39. Переваги та недоліки використання стратегій диверсифікації.

 40. Концентрована диверсифікація.

 41. Горизонтальна диверсифікація.

 42. Вертикальна диверсифікація.

 43. Поняття про конкурентні стратегії підприємства та їх види.

 44. Сутність і класифікація маркетингових конкурентних стратегій.

 45. Характеристика загальних стратегій конкуренції компанії: стратегії низьких витрат, диференціації, оптимальних витрат, сфокусовані стратегії низьких витрат і диференціації.

 46. Досягнення (захист) конкурентної переваги фірми з використанням наступальних і оборонних стратегій.

 47. Конкурентна перевага як реалізація стратегії вертикальної інте­грації.

 48. Стратегії для конкуренції в галузях: нових, які перебувають на стадії зрілості, у стані стагнації чи спаду, роздроблених.

 49. Стратегії для слабкого бізнесу (кризових ситуацій) і фірм, що відіграють другі ролі.

 50. Лідерські стратегії на ринку.

 51. Маркетингові стратегії переслідувачів (челенджерів).

 52. Стратегії послідовників.

 53. Маркетингові стратегії нішерів.

 54. Сутність контролю та стратегічного контролю

 55. Контроль маркетингової діяльності.

 56. Інструменти контролю стратегічноної маркетингової діяльності.

 57. Оцінка ефективності маркетингу і маркетинговий аудит.

 58. Складові маркетингового контролю.

 59. Етапи маркетингового контролю.

 60. Типи маркетингового контролю: контроль за виконанням річних планів; контроль прибутковості; стратегічний контроль.

 61. Стратегічний контроль маркетингу.


Контрольні завдання до модулю

Завдання 1  

Сформулювати місію підприємства, що бажає вийти на український ринок безалкогольних напоїв (соки).

2. Обґрунтувати, що в наведеній місії підприємства визначає кожний із обов'язкових елементів формулювання місії.

Завдання 2

Визначте обсяг продажів фірми у поточному році при реалізації продукції, якщо у минулому періоді він склав 8 млн. уп. при ємкості ринку в цьому сегменті 24 млн. шт. Очікується, що у поточному році ємкість ринку зросте на 2%, частка фірми – на 5 %.Завдання 3

Підприємство "Простір" спеціалізується на видавництві журналу з питань оподаткування і бухгалтерського обліку. Підприємство має власні виробничі потужності, які завантажені за даними 2013 року на 30%. Частка регіонального ринку, контрольованого підприємством, - 25%. Ціна підписки журналу не змінювалася з 2009 року і на 20% нижче за ціни конкурентів. При виданні журналу застосовується одноколірний друк і газетний папір. На підприємстві працює 10 робочих, зокрема 6 висококваліфікованих фахівців, які входять в десятку кращих фахівців в області. Підприємство не має власної роздрібної торгової мережі, а вся продукція розповсюджується за підпискою.

Проаналізувати сильні і слабкі сторони підприємства методом SWOT-анализу на підставі відомої інформації і макроекономічної ситуації, яка склалася в економіці України.

Завдання 4

Побудувати конкурентну позиційну карту підприємств за наступними критеріях: обсяг продажів / асортимент товарів.


Критерії диференціації підприємств м'ясної промисловості

Підприємства

Асортимент продукції

Частка ринку %

Обсяги продажів, тис. од

А

широкий

42,5
В

широкий

19,7
С

обмежений

17,4
Д

обмежений

12,3
Е

вузький

8,1Розрахуйте обсяги продажів підприємств, якщо ємність ринку складає 197 тис. одЗавдання 5

Визначите ємність регіонального ринку виробника і покупця (на основі купівельної спроможності) на прикладі пігулок з розрахунку на рік, якщо:
Кількість жителів регіону

– 1,6 млн.чол.

Виробництво пігулок фірмою «С»

– 1,4 млн. уп.

Виробництво пігулок фірмою «В»


– 0,8 млн. уп.

Надходження препарату з інших регіонів

– 0,4 млн. уп.

Реалізація препарату в інші регіони

– 1,9 млн. уп.

Товарні запаси

– 0,2 млн. уп.

Середньодушева купівельна спроможність населення

– 0,4 уп. у рік

За результатами розрахунків встановите тип даного регіонального ринку.Завдання 6

Підприємство «Гамма» продає продукцію 2-х видів: А і В в двох регіонах. Розподіл обсягів продажів за регіонами приведений в табл.Товар

Регіон 1

Регіон 2

А

80%

20%

В

20%

80%

Дані про виручку від продажів і витрати за умови повного завантаження виробничих потужностей представлені в табл.Товар

Виручка від продажу, тис. грн.

Змінні витрати, тис. грн.

Постійні витрати, тис. грн.

А

240

90

75

В

480

330

72

У регіоні 1 в процесі продажу продукції виникли додаткові витрати на суму 120 тис. грн.

В рамках стратегічного планування обґрунтуйте вибір найбільш вигідного для підприємства регіону збуту продукції.

Обґрунтуйте у висновках вплив на прибутковість програми збуту відмова від виробництва товару А і продажів в регіоні 1 в цілому.

Завдання 7

Місія банку: банк «АВС» – це сучасний міжнародний банк, який здійснює увесь спектр банківських послуг для фізичних та юридичних осіб України, країн СНД та Євросоюзу за помірними цінами, а також створює умови вільного переміщення інформації всередині нашого банку.Необхідно:

1. Ознайомитися зі змістом місії конкретного підприємства.

2. Реконструювати й описати за наведеним формулюванням місії підприємства її складові елементи.

3. Обґрунтувати, що в наведеній місії підприємства визначає кожен із обов'язкових елементів формулювання місії.Завдання 8

Портфель видів діяльності виробника електронної апаратури виробничого призначення включає п’ять СБО. Дані про продажі цих СБО і їх конкурентів приведені у табл.

Таблиця


       1. Продажі СБО і їх конкурентів

СБО

Продажі (млн. од.)

Продажі головних конкурентів

Темпи зростання ринку %

А

1,0

3,8/2,5 /1,5

15

В

3,2

3,5/3,2/ 2,0

20

С

3,8

3,7/3,0/ 2,5

7

D

6,5

6,2/1,6/ 1,4

4

Е

0,7

3,0/2,5/ 2,0

4

Розрахуйте відносну частку ринку кожної СБО по відношенню до головного конкурента. Проаналізуйте портфель фірми методом БКГ і дайте свій діагноз її стану. Що ви можете порекомендувати за результатами вашого аналізу? Яку стратегію варто вибрати для кожної СБО?Завдання 9

Проаналізуйте матрицю «привабливість ринку – конкурентоспроможність» Мак Кінсі для фірми «Фармако», що має наступні дані :
Критерії привабливості ринку і конкурентоспроможності фірми

Вага

Рейтинг (1-5)

Ємність ринку

0,1

4

Темпи зростання ринку

0,3

3

Концентрація клієнтів

0,1

4

Рентабельність

0,3

5

Державне регулювання ринку

0,2

3

Відносна частка ринку

0,2

3

Ринкова частка

0,3

5

Імідж фірми

0,1

4

Витрати

0,2

4

Рівень цін

0,2

2

Побудуйте матрицю конкурентоспроможності-привабливості Мак Кінсі, дайте оцінку положення фірми в матриці і визначте, яку стратегію слід обрати фірмі в подальшій її діяльності.


Завдання 10

Охарактеризуйте етапи життєвого циклу товару. Визначте основні стратегічні цілі на цих етапах, можливі цінові стратегії, маючи наступні дані:

0,7 млн.од.

2,2 млн.од

3,5 млн.од.

4,0 млн.од.

4,2 млн.од.

4,2 млн.од.

4,2 млн.од.

3,6 млн.од.

2,1 млн.од.

Завдання 11

За допомогою матриці БКГ визначити тип компанії з виробництва комп`ютерних програм та її товарну стратегію, якщо частка ринку, яку вона займає дорівнює 15%, а темп зростання галузі складає 67%.Завдання 12

Побудувати матрицю БКГ та визначити стратегії для СГП підприємства, що займається продажем фармацевтичних препаратів.

А – анальгетіки;

В – серцеві препарати;

С – препарати для тиску.
Обсяг продажу, тис грн

Загальна кількість конкурентів

Обсяг продажу найбільших конкурентів, тис грн

1 2

Темп росту ринку, %

А

15

3

45 50

5

В

10

10

60 70

0

С

20

5

20 15

10


Завдання 13

Вкажіть, які конкурентні стратегії, на Вашу думку, можуть використовувати запропоновані підприємства. Обгрунтуйте Вашу відповідь.Запропонойте для підприємства-челенджера стратегію, що може вивести його в лідери.

Критерії диференціації підприємств

Підприємства

Частка ринку, %

Рівень цін

Система збуту

Техніч. рівень підприємств

Рівень постача-нь

Рівень підготовки персоналу

А

33,5

В

В

В

В

В

B

19,7

С

С

В

В

В

C

11,7

С

С

С

Н

С

D

12,3

В

В

С

С

С

E

8,1

В

Н

С

С

Н

Примітка: В – високий

С – середній

Н – низький

Завдання 14

Підприємство «Тарнофарм» спеціалізується на виробництві лікарських засобів-генереків. Проаналізуйте три складові його фармацевтичного «портфелю» методом БКГ і запропонуйте свою оцінку їх стану. Дані шодо бсягів продажу складових і препаратів-конкурентів наведені в табл. Що Ви можете порекомендувати підприємству за результатами Вашого аналізу? Яку стратегію слід обрати для кожного із складових.Препарати – складові фармацевтичного «портфелю»

Обсяги продажів, тис. грн.

Кількість препаратів-конкурентів

Обсяги продажів 3-х головних препаратів-конкурентів

Темпи зростання ринку, %

Препарат «А»

Препарат «В»

Препарат «С»


70

330


120

9

5

3300/240/65

270/210/137

150/109/78


2

7

19
Завдання 15
Проведіть позиціонування за допомогою матриці "темпи зростання частки ринку – тип конкурентної стратегії" підприємств - виробників жіночих костюмів, що реалізують свою продукцію в Харківському регіоні. Порівняйте конкурентні позиції фірм в галузі. Зробіть висновки. Визначите, які стратегії слід вибрати фірмам в подальшій діяльності.


         1. Таблиця

Частка ринку і тип конкурентної стратегії виробників жіночих костюмів, що конкурують на регіональному ринку

Найменування

Частка ринку %

Темпи зростання частки ринку

Тип конкурентної стратегії

2012

2013

ПП "Ольга-Стиль", м. Одеса

0,60

0,32
диференціація

СП "Вікторія", р. Вознесенськ

0,95

1,13
низькі витрати

ТОВ "Атлант" - ШФ "Еліта", м. Харків

4,08

5,38
низькі витрати

ПП "Каріна", м. Єнакієво

1,20

0,54
диференціація

ПП "Джей Ель", м. Кременчук

0,18

0,99
диференціація

Приватні підприємці (торгівля на речових ринках)

89,18

86,21
низькі витратиРекомендована література

 1. Балабанова Л.В., Бриндіна О.А. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) – К.: Професіонал, 2006. – 336 с

 2. Балабанова Л.В., Холод В.В. Стратегічне маркетингове управління конкурентноспроможністю підприємств. – К.: Професіонал, 2006. – 448 с.

 3. Балабанова, Стратегічний маркетинг [Текст] : підручник / Л. В. Балабанова, В. В. Холод, І. В. Балабанова. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 631 с. – ц. 182,00. (1 екз.)

 4. Басовский Л.Е. Маркетинг. Курс лекций. (Серия: "Высшее образование") //Басовский Л.Е. – ИНФРА, 2006. – 219 с.
  Длігач А.О. Маркетингова цінова політика. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) – К.: Професіонал, 2006. – 304 с.

 5. БЕЛОШАПКА В. А. Стратегическое управление и маркетинг в практике фармацевтических фирм – 2001г. – (615.12 Б-435)

 6. Божкова В.В., Мельник Ю.М., Сагер Л.Ю. Стратегічний маркетинг, 2010. – 147 с.

 7. Гайдаенко Т.А. Маркетинговое управление. Полный курс МВА. Принципы управленческих решений.  – М.: Изд-во Эксмо, 2005.-480

 8. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Робочий конспект та навчальні тестові завдання: Навчальний посібник. – Київ: Лібра, 2004.-280 с.– (МВА)

 9. Гірченко Т.Д., Дубовик О.В. Маркетинг: Навчальний посібник. – Київ:”Фірма „ІНКОС”, центр навчальної літератури, 2007. – 255 с.; 16 с. і..

 10. Гужвинская Л. Эффективная маркетинговая стратегия. Стратегия как дирижер маркетингового процесса / Л. Гужвинская // Маркетинг и реклама. – 2008. – № 2. – С. 13-15.

 11. Давид А.Аакер Стратегичесоке рыночное управление. СПб:Питер, 2003, с.544;

 12. Дж. О. Шонесси Конкурентный маркетинг: стратегический поход – СПб:Питер, 2001.-864 с.: ил. – (серия „Бизнес класс”)

 13. Дэй, Джордж Стратегический маркетинг – 2003г. (65.290 Д-24)

 14. Кревенс, Давид, В. Стратегический маркетинг – М.: Издательский дом „Вільямс”, 2003. – 752 с.

 15. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник. — Вид. 2-ге, без змін. К.: КНЕУ 2006.—152 с.

 16. Ламбен Жан-Жак Менеджмент, ориентированный на рынок. – Спб.: Питер, 2005.-800 с.: ил.  – (серия „Класика МВА”)

 17. Малколм Мак-Дональд Стратегическое планирование маркетинга СПб:Питер, 2000. – 320 с (Серця „Маркетинг для профессионалов”)

 18. Овечкина Е.А. Маркетинговое планирование. Конспект лекций – К.: МАУП, 2002. – 264 с.

 19. Пер Дженстер и Давид Хасси Анализ сильных и слабых сторон компании. Определение стратегических возможностей. М.: Издательский дом „Вільямс”, 2004.- 368с.

 20. Пол Смит, Крис Бэрри, Алан Пулфорд Коммуникации стратегического маркетинга. Учебное пособие Издательство: ЮНИТИ-ДАНА 415с.

 21. Салли Герман, Джозеф Сперри, Самюэль Риз. Семь ключевых принципов управления стратегическими клиентами. – М.: Издательский Дом Гребенникова, 2005. 192 с.

 22. Стратегическое планирование маркетинга [Текст] / М. Мак-Дональд ; пер. с англ. М. Бугаева. - СПб. : Питер, 2000. - 267 с. - (Маркетинг для профессионалов).

 23. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг. М: Дело, 2004.- 448 с.

 24. Хулей Грэм, Сондерс Джон, Пирси Найджел «Маркетинговая стратегия и конкурентное позиционирование – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. – 800 с.

 25. Циба Т.Є. Сокур М.І., Баюра В.І. Маркетингове планування. Навчльний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007.-128 с.

 26. Чувакова С.Г. Стратегический маркетинг: Учебное пособие/С.Г. Чувакова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010.-272 с.

Допоміжна

 1. Карпов В.А., Кучеренко В.Р. Маркетинг: прогнозування кон’юнктури ринку: навч. Посіб. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 215 с.

 2. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: навч. посібник / Г.І. Кіндрацька. – 2-ге вид., перероб. і доповн. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 406 с.

 3. Корецький М.Х. Стратегічне управління / М.Х. Корецький, А.Д. Дєгтяр, О.І. Дацій – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 240 с.

 4. Маркетинг для магістрів: навчальний посібник / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. - 928 с.

 5. Маркетинг: підручник / В.Руделіус, О.М. Азарян, Н.О. Бабенко та ін.; ред.-упор. О.І. Сидоренко, Л.С. Макарова. – 4-те вид. – К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент освіти в Україні», 2009. – 648 с.

 6. Маркетинг: теория, методика, практика: Учебное пособие.// Брон-никова Т.С. – ГРИФ, 2007. – 208 с.

 7. Маркетинговые исследования: Сборник статей по теории и практике маркетинговых исследований. /Под ред. Е.В. Ромата – Харьков, 2001. – 352 с.

 8. Назаренко О. В. Стратегiчне управлiння пiдприємством – 2006р. (65.29 Н-191)

 9. Портер М. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів. – К.: Основи, 1998. – 390 с.

 10. Саєнко М.Г. Стратегія підприємства: підручник / М.Г. Саєнко. – Тернопіль : «Економічна думка», 2006. – 390 с.

 11. Тищенко О. М. Стратегiя пiдприємства – 2006р. (65.29 Т-479)


Інформаційні ресурси

 1. Електронний каталог Харківської державної наукової бібліотеки ім. Короленко [Електронний ресурс]. – Режим доступу korolenko.kharkov.com/‎

 2. Електронний каталог Національного фармацевтичного університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuph.edu.ua/ukrayins-ka-biblioteka/elektronny-j-arhiv-nfau/

 3. Офіційний сайт Обласного комітету статистики України в Харківській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу www.kh.ukrstat.gov.ua/

 4. Офіційний сайт комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу www. ukrstat.gov.ua

 5. Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу www.rada.gov.ua

 6. Офіційний сайт Національної бібліотеки ім.. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу www.nbuv.gov.ua

 7. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу www.ukrstat.gov.ua

 8. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу www.kmu.gov.ua

 9. Офіційний сайт Української асоціації маркетингу [Електронний ресурс]. – Режим доступу www.uam.kneu.kiev.ua/

 10. Офіційний сайт Української асоціації прямого продажу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.udsa.org.ua

 11. Офіційний сайт Асоціації зовнішньої реклами України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.outdoor.org.ua

 12. Офіційний сайт Всеукраїнської рекламної коаліції [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://adcoalition.org.ua


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка