Конституціоналізм та державотворення: бібліографія книжкових видань з бази даних Фонду Президента УкраїниСторінка5/9
Дата конвертації05.11.2016
Розмір1.44 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

На сторожі незалежності держави. 10 років Службі безпеки України / П. М. Шатковський (гол. редкол.). – К., 2002. – 168с.: іл.

Розглянуто діяльність Президента України Л.Д.Кучми в галузі оборони і національної безпеки та відповідні повноваження Президента України за Конституцією.


Наровлянський О. Д. Президент України – глава держави // Основи правознавства: Підр. для 9 кл. загальноосвіт. шк. – К.: Парламентське вид-во, 2002. – C. 182-188.

Висвітлено правовий статус і порядок обрання Президента України. Розглянуто взаємодію Президента України з Верховною Радою України.


Перевалова Л. В., Вергун В. Г., Чудіновських О. Б., Малишенко В. С., Головін С. В. Основи конституційного права України: Конспект лекцій для студ. денної та заочної форм навчання усіх спец. / Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Х.: НТУ "ХПІ", 2002. – 39 с. – Бiблiогр.: с.37-38.

Розкривається конституційний статус і повноваження Президента України відповідно до Конституції України.


Плахотнюк Н. Г. Президент України і виконавча влада: Функціонально-компетентний зв'язок // Виконавча влада в Україні: Навч. посіб. ; УАДУ при Президентові України. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – C. 21-33.

Розглянуто виконавчі повноваження Президента України та його взаємодію з Кабінетом Міністрів України.


Правова система України: Видатні особистості та провідні спеціалісти / Вадим Володимирович Болгов (ред.; авт.-упоряд.). – К., 2002. – 256 с.

Довідник вміщує текст Конституції України, де у розділі V визначено конституційні права і обов'язки Президента України.


Президент України, Верховна Рада Україн та органи державного управління // Державне управління в Україні: Організаційно-правові засади. – К., 2002. – C. 39-48.

Відповідно до Конституції України визначено організаційно-правові засади діяльності Президента України, його конституційний статус і повноваження.


Президент України, його правовий статус і повноваження // Правознавство: Навчальний посібник для підготовки до вступного іспиту. – Тернопіль, 2002. – C. 160-163.

Відповідно до Конституції України визначено конституційно-правовий статус Президента України.


Президент України // Конституція України. – К., 2002. – C. 50-58.

Відповідно до V розділу Конституції України визначено порядок обрання Президента України, його конституційні повноваження, а також повноваження РНБіО України.


Президент України // Основи правознавства: Підр. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / За ред. І. Б. Усенка. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2002. – C. 222-230.

Подано конституційні основи інституту президентства в Україні.


Президент України // Правознавство. – К., 2002. – C. 158-164.

Відповідно до Конституції України визначено правовий статус і повноваження Президента України, Адміністрація Президента України та РНБіО України.


Рай О. В. Конституционно-правовые проблемы места института Президента Украины в системе разделения власти // Актуальні проблеми правознавства України: Тези доп. і наук. повідомлень наук.-практичної конф. за підсумками науково-дослідницької роботи студентів за 2001/2002 навчальний рік. – Х.: Нац. юрид. Акад. України, 2002. – C. 101-102.

Відповідно до Конституції України визначено місце і роль Президента України у державно-правовому механізмі.


Савчук П. С., Самойленко Ю. П. Правовий статус Президента України // Основи правознавства: Посібник для абітурієнтів. – К.: А.С.К., 2002. – C. 97-99.

Розглянуто порядок імпічменту Президенту України та результати обох турів виборів Президента України у 1999 році.


Сушинський О. І. Концептуальні засади інституту президентури в Україні // Контроль у сфері публічної влади: Теоретико-методологічні та організаційно-правові аспекти: Монографія. – Л.: ЛРІДУ УАДУ, 2002. – C. 120-168.

Визначено правові основи інституту президентства в Україні.


Тодыка Ю. Н. Гражданство Украины: конституционно-правовой аспект: Учеб. пособие / Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого; Академия правовых наук Украины. – Х.: Факт, 2002. – 154 с.

Висвітлено повноваження Президента України і Комісії при Президентові України з питань громадянства щодо прийняття рішень з питань громадянства.


Фрицький О. Ф. Президент України // Конституційне право України. – К., 2002. – C. 357-377.

Відповідно до Конституції України визначено правовий статус Президента України, порядок виборів Президента України та його конституційні повноваження.


Фрицький О. Ф. Конституційне право України: Підруч. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 535 с. – На обкл. авт. не зазнач..

Розглянуто конституційно-правовий статус, повноваження, порядок обрання Президента України, форми правління та державного режиму, необхідність проведення конституційної реформи та проведення референдумів в Україні.


Хоменко О. А. Деякі конституційно-правові форми безпосередньої демократії в Україні // Актуальні проблеми правознавства України: Тези доп. і наук. повідомлень наук.-практичної конф. за підсумками науково-дослідницької роботи студентів за 2001/2002 навчальний рік. – Х.: Нац. юрид. Акад. України, 2002. – C. 103-104.

Відповідно до Конституції України формами безпосередньої демократії в Україні є вибори та референдум.


Хоптяр Ю. А. Конституційний статус Президента України, його соціально-політичне значення // Основи права: Курс лекцій / Кам'янець-Подільський державний педагогічний університет. – Кам'янець-Подільський: МЕДОБОРИ (ПП Мошак М. І.), 2002. – C. 102-110.

Відповідно до Конституції України визначено місце і роль президента в системі державних органів, порядок обрання Президента України, повноваження Президента України та їх дострокове припинення.


Ющенко В. Політична реформа в Україні з погляду євроінтеграції // Україна: кам'янистий шлях до демократії: Зб. ст. – К.: Заповіт, 2002. – C. 36-46.

У статті розкрито вплив політичної реформи на економіку країни та вказано шляхи вирішення проблеми конституційних нововведень в Україні.2001
Довбиш В. А., Похило І. Д., Довбиш В. З. Основи конституційного права України: Навч. посібник для студ. всіх спец. / Вінницький держ. технічний ун-т / В. А. Довбиш (заг.ред.). – Вінниця: ВДТУ, 2001. – 124 с. – Бiблiогр.: с. 121-124.

Висвітлено передумови розвитку в Україні конституційного права та основні положення конституційного статусу Президента України.


Довбиш В. А., Похило І. Д., Довбиш В. З Конституційний статус Президента України // Основи конституційного права України: Навч. посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2001. – C. 79-82.

У статті подано конституційні засади президентської влади в Україні.


Довідник з історії України. А – Я / Інститут історичних досліджень Львівського національного ун-ту ім. Івана Франка / Ігор Зіновійович Підкова (ред.), Ігор Зіновійович Підкова (упоряд. та наук. ред.), Роман Мар'янович Шуст (ред.). – 2. вид., доопрац. і доп. – К.: Генеза, 2001. – 1136 с.

Представлені видатні постаті в історії України. Президенти України з 1918 року і до сьогодення.


Жадько В. А. Філософсько-правові аспекти Конституції України: Навч. посіб. / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя: Дике Поле, 2001. – 116 с.

Аналіз Конституції України з філософських світоглядних і методологічних позицій.


Конституция Украины: Принята на пятой сессии Верховной Рады Украины 28 июня 1996 года. – Х.: Фолио, 2001. – 47 с.
Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність / НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького / Ю. С. Шемшученко (відп. ред.), І. О. Кресіна (упоряд.). – К., 2001. – 400 с.

З історії української Конституції.


Конституційний статус Президента України, його соціально-політичне значення // Основи конституційного права України. – К., 2001. – C. 133-143.

Відповідно до Конституції України визначено правовий статус Президента України.


Конституція – основа державно-правового будівництва і соціального розвитку України: Тези наук. доповідей та повідомлень учасників наук. конф. молодих учених (м. Харків, 30 черв. 2001 р.) / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / М. І. Панов (відп. ред. редкол.). – Х., 2001. – 218 с.

Президент України у системі органів державної влади.


Конституція України та її офіційне тлумачення в Рішеннях Конституційного Суду України: (За станом на 01.02.2001 р.). – Х.: РВФ "Арсіс, ЛТД", 2001. – 128 с. – Укр. та рос. мовами.

Відповідно до Конституції України визначено правовий статус і повноваження Президента України.


Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Тисяча років української суспільно-політичної думки: У 9 т. – К.: Дніпро, 2001. – Т. 9. – C. 373-415.
Конституція України: Офіційне видання. – К.: Парламентське вид-во, 2001. – 91 с.

Відповідно до розділу V Конституції України визначено повноваження та конституційний статус Президента України.


Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України, 28 червня 1996 року. – К.: Видання Інституту законодавства Верховної Ради України, 2001. – 249 с.
Копиленко О. Л. Конституція Автономної Республіки Крим: проблеми прийняття, затвердження, реалізації / Академія правових наук України; Інститут держави і права НАН України. – К.: Таксон, 2001. – 362 с.

Розглядаються тексти конституцій АРК за період з 1917 по 1998 роки та роздуми Президента УНР М. С. Грушевського про державну владу в Криму.


Кравченко В. В. Конституційно-правовий статус Президента України // Конституційне право України: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2001. – C. 210-229.

Відповідно до Конституції України і законів України визначено конституційний статус Президента України, його взаємодію з органами державної влади, порядок обрання Президента України і повноваження Адміністрації Президента України.


Кравченко В. В. Конституційне право України: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2001. – 320 с. – На обкл. авт. не занач..

Про взаємодію Президента України з органами державної влади та порядок обрання Президента України.


Кучма Л. Д. Конституція України – правовий фундамент забезпечення стабільності держави та консолідації суспільства: [Виступ Президента України Л. Д. Кучми перед учасниками наукової конференції, присвяченої Конституції України] // Матеріали наукової конференції "Конституція України – основа модернізації держави та суспільства. 21-22 червня 2001 р., Харків" / Упоряд. Ю. М. Грошевий, М. І. Панов. – Х.: Право, 2001. – C. 3-11.
Кушніренко О. Г., Слінько Т. М. Президент України як гарант забезпечення в Україні конституційних прав і свобод людини та громадянина // Права і свободи людини та громадянина: Навч. посіб. – Х.: Факт, 2001. – C. 122-123.

Повноваження Президента України у сфері захисту прав і свобод громадян України.


Лисенков С. Л. Конституція України 1996 року: витоки, здобутки, перспективи (до 5 річниці з дня прийняття) / Координаційний комітет допомоги Україні (США); Центр "Українознавство" Товариства "Знання" України. – К.: Товариство "Знання" України, 2001. – 23 с. – (Бібліотечка українознавця). – Бiблiогр.: с. 21.

Розкривається історичний розвиток конституційного процесу в Україні.


Малышко Н. И. Конституционная система Украины и Республики Беларусь (Сравнительно- правовой анализ) / Украинская научная ассоциация; Украинская академия наук национального прогреса. – К., 2001. – 34 с.

Аналіз конституційного статусу глави держави в Україні та Республіці Білорусь.


Малышко Н. И. Конституционная система Украины и России (Сравнительно-правовой анализ) / Украинская научная ассоциация; Украинская академия наук национального прогреса. – К., 2001. – 32 с.

Аналіз конституційного статусу глави держави в Україні та Росії.


Малышко Н. И. Конституционная система Украины, Республики Беларусь и России (Сравнительно-правовой анализ) / Украинская научная ассоциация; Украинская академия наук национального прогреса. – К., 2001. – 44 с.

Порівнюється конституційний статус глави держави в Україні, Республіці Білорусь та Росії.


Мартинюк Н. Президент України як гарант дотримання прав і свобод людини і громадянина // Актуальні проблеми державотворення в Україні: Матеріали IV міжвузівської науково-практичної конференції (25 квітня 2001 року). – Рівне, 2001. – C. 125-130.

Розглянуто інститут президентства в країнах з різними формами правління та в Україні.


Матеріали наукової конференції "Конституція України – основа модернізації держави і суспільства", 21-23 червня 2001 р., Харків / Адміністрація Президента України; Верховна Рада України / Ю. М. Грошевий (упоряд.), М. І. Папанов (упоряд.). – Х.: Право, 2001. – 592 с.

Конституційні основи інституту президентства в Україні.


Опришко В. Ф. Конституційні основи розвитку законодавства України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2001. – 209 с.

Видання коментує окремі статті Конституції України.


Парламентаризм в Україні: теорія та практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-й річниці з дня проголошення незалежності України та 5-й річниці з дня прийняття Конституції України, 26 червня 2001 р. / Верховна Рада України; Інститут законодавства / С. Б. Гавриш (ред.). – К., 2001. – 658 с.
Погорілко В. Ф., Ставнійчук М. І., Руда Н. І., Кривенко Л. Т., Батанов О. В. Конституційно-правові форми безпосередньої демократії в Україні: проблеми теорії і практики / НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького / В. Ф. Погорілко (ред.). – К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, 2001. – 354 с. – До 10-ї річниці незалежності України..
Правова держава очима молодих дослідників: Матеріали 4-ї звіт. щоріч. студ. наук. конф. (Одеса, 20 березня 2001 р.) / М. О. Баймуратов (відп. ред.) – О.: Юридична література, 2001. – 354 с. – Бiблiогр.: в кінці статей..

Вміщено статті, присвячені інституту президентства в Україні, конституційній та адміністративній реформам в Україні, дослідженню виборів та виборчих систем.


Президент України // Правознавство: Навч. посібн./ Т. В. Пеньківський, О. М. Піцан. – К.: Знання-Прес, 2001. – C. 138-144. – (Вища освіта XXI століття).

Правовій статус, повноваження Президента України та Адміністрація Президента України.


Свирин М. Г. Доступ граждан к информации органов публичной власти // Розвиток демократії в Україні: Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 29 вересня – 1 жовтня 2000 р.). – К.: Центр Освітніх Ініціатив, 2001. – C. 318-334.

В т.ч., доступ громадян України до інформації, що стосується Президента України.


Серьогіна С. Г. Теоретично- правові та організаційні засади функціонування інституту президентства в Україні / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х.: Ксілон, 2001. – 277 с. – Бiблiогр.: с. 256-275.

Розкрито особливості конституційно-правового статусу в Україні.


Тодыка Ю. Н. Конституция Украины – Основной Закон государства и общества / Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого. – Х.: Факт, 2001. – 382с.

Окремим параграфом визначено роль Президента України у забезпеченні дотримання і охорони Конституції.


Тодыка Ю. Н. Толкование Конституции и законов Украины: теория и практика. – Х.: Факт, 2001. – 328 с.

Висвітлено теорію і практику тлумачення Конституції та законів України Конституційним Судом.2000
Волков В. Д., Гринюк Р. Ф., Щебетун И. С., Устименко В. А., Горбачев В. П. Конституционное право Украины: Учеб. пособие / Донецкий гос. ун-т. Экономико- правовой факультет. – Донецк: ДонГУ, 2000. – 239 с.

Характеристика конституційного статусу Президента України.


Гарчева Л. П., Ярмыш А. Н. Конституційне право України = Конституционное право Украины: Учебное пособие. – Симферополь: ДОЛЯ, 2000. – 336 с.

Розглядається конституційне реформування виборів і референдумів в Україні, а також про конституційно-правовий статус Президента України.


Гарчева Л. П., Ярмыш А. Н. Конституционно-правовой Статус Президента Украины // Конституционное право Украины: Учеб. пособие. – Симферополь: Доля, 2000. – C. 231-243.

Права та повноваження Президента України.


Гордієнко Л. Ю. Глава держави – Президент України // Основи теорії державного управління: Конспект лекцій. – Х.: Вид-во ХДЕУ, 2000. – C. 91-95.

У розділі визначено конституційно-правовий статус і повноваження Президента України.


Гуренко М. Н. Конституционно-правовой институт Главы государства // Основы конституционного права: Учеб. пособие. – К., 2000. – C. 201-223.

Конституційно-правовий статус Президента України.


Державна служба і громадянин: реалізація конституційних прав, свобод та обов'язків: Наук. зб. / Українська академія держ. управління при Президентові України. Харківський філіал / Г. І. Мостовий (ред. кол.). – Х., 2000. – 242 с.
Закон України про Конституційний Суд України (за станом на 1 березня 2000 р.) / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2000. – 40 с. – (Закони України).
Конституція незалежної України : Навч. посібник / Ін-т держави і права ім. Корецького НАН України / В. Ф. Погорілко (ред.), В. О. Євдокимова (ред.). – К, 2000. – 428 с.

Висвітлюються основні положення Декларації про державний суверенітет України та чинної Конституції України.


Копєйчиков В. В., Козюбра М. І., Колодій А. М., Лисенков С. Л., Медведчук В. В. Основи конституційного права України: Підручник / Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова / В.В. Копєйчиков (ред.). – Стер. вид. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 286 с.
Кравченко В. В. Конституційне право України: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2000. – 318 с. – На обкл. авт. не зазнач.

Наведено загальну характеристику галузі конституційного права України, зокрема конституційно-правового статусу Президента України.


Лінецький С. В., Мельник М. І., Ришелюк А. М. Конституційне законодавство України: Законодавчі акти. Коментар. Офіційне тлумачення. – К.: Атіка, 2000. – 896 с. – Авт. зазнач. на звор. тит. арк.

Зібрано наступні законодавчі акти: "Конституція України", "Про Центральну виборчу комісію", "Про вибори Президента України", "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" та коментарі на них.

Майданник О. О. Конституційно-правова відповідальність / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К.: Товариство "Знання" України, 2000. – 40 с. – Бiблiогр.: С.38-40.

Розкривається суть і зміст інституту конституційно-правової відповідальності, зокрема, відповідальності Президента України.


Малишко М. І. Конституції зарубіжних країн та України (основи конституціоналізму): Навч.-метод. довідник / Межрегіональна Академія управління персоналом. – 2-ге вид. доп. – К.: МАУП, 2000. – 111 с.

Аналіз основних засад Конституції України та конституцій зарубіжних країн.


Мороз О. О. Про Землю, Конституцію, і не тільки... / С. Широков (упоряд.). – К.: Редакція газети "Товариш", 2000. – 126 с.: іл.

Висвітлено конституційний процес в Україні, прийняття Конституції України 28 червня 1996 року та думки з приводу Проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України".


Мучник А. Г. Комментарий к Конституции Украины / Институт муниципальной демократии и прав человека. – К.: Парламентское изд-во, 2000. – 254 с. – Кн. 1

Коментар окремих статей Конституції України, в т.ч. Ст.5, яка стосується президентської влади.


Погорілко В. Ф., Фрицький О. Ф., Городецький О. В., Корнієнко М. І., Кравець Є. Я. Конституційне право України: Підручник для студ. юрид. спец. вищих закладів освіти / НАН України ; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького / Віктор Федорович Погорілко (ред.). – 2. вид., доопрац. – К.: Наукова думка, 2000. – 732 с.

Розглянуто конституційно-правовий статус органів законодавчої, виконавчої влади та Президента України.


Президент України // Основи правознавства: Проб. підручн. для 9 кл. серед. загальноосвітн. шк./ За ред. І. Б. Усенка. – К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2000. – C. 149-158.

Правовий статус Президента України.


Скрипнюк О. В. Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики / Інститут держави і права ім. В .М. Корецького НАН України; Інститут міжнародних відносин Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. – К., 2000. – 599с. – До 10-річчя незалежності України. – Бiблiогр.: с. 586-595.

Конституційно-правові основи поділу влади в Україні. Президент України у системі державної влади за Конституцією України.


Тодыка Ю. Н. Конституция Украины: проблемы теории и практики. – Харьков: Факт, 2000. – 608с.

Аналіз розвитку конституційного процесу в останні роки в Україні.


Хоптяр Ю. А. Конституційний статус Президента України, його соціально-політичне значення // Основи конституційного права України: Курс лекцій. – Коломия: Видавничо-поліграфічне тов-во "Вік"; Кам'янець-Подільський: Приватне вид-во "Оіюм", 2000. – C. 66-74.

Визначено місце і роль Президента України в системі державних органів, порядок обрання та повноваження Президента України.


Хоптяр Ю. А. Основи конституційного права України: Курс лекцій / Кам'янець-Подільський держ. педагогічний ун-т. – Коломия : Видавничо-поліграфічне товариство "Вік", 2000. – 160 с. – Бiблiогр.: с. 151-158.

Визначено конституційно-правовий статус і повноваження Президента України.1999
Бюлетень законодавства і юридичної практики в Україні. – К.: Юрінком, 1999. – 416 с.

Бюлетень включає питання президентської влади в Україні та процес утвердження інституту в Україні.


Гаєвський Б. А. Сучасна українська політологія: Навч. посібник / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). – К., 1999. – 266 с. – З дарчим написом Кучмі Л. Д. від автора. – Бiблiогр.: с. 265.

Викладено структуру політичної системи України, в т.ч. і конституційні основи інституту президентства в Україні.


Гедикова Н. Ф. Основные факторы политической социализации личности и их проявления в Украине / Одес. гос. ун-т, Ин-т соц. наук. – Одесса: Астропринт, 1999. – 34 с.

Політологічне дослідження ролі Президента України та його адміністрації в політичному житті нашої держави.


Гладун З. С., Федчишин М. Г. Основи конституційного права України : Навч.- метод. посіб. для студ. вищих навч. закл. усіх форм навч.. – Т.: Економічна думка, 1999. – 151 с.

Видання розкриває основні положення Конституції України.


Дністрянський С. Конституція ЗУНР // Станіслав Дністрянський як конституціоналіст / Стецюк П. – Л., 1999. – C. 161-185.

Загальна характеристика Конституції ЗУНР.


Загоруй И. С. Конституционное право Украины: Словарь терминов / Луганский ин-т внутренних дел. – Луганск: РИО ЛИВД, 1999. – 208 с.

Словник розкриває загальні положення конституційного права, зокрема такі терміни, як "президент", "Президент України", "президентська республіка" і т.п.


Конституція України. Конституція Автономної Республіки Крим: Зб. нормат. Актів – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 96 с.
Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Парламентське вид-во, 1999. – 87 с.
Погорілко В. Ф., Фріцький О. Ф., Городецький О. В., Корнієнко М. І., Кравець Є. Я. Конституційне право України: Підручник для студ. юрид. спец. вищ. закладів освіти / НАН України; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка / Віктор Федорович Погорілко (ред.). – К.: Наукова думка, 1999. – 734 с.
Семак В. И., Дубровский В. Ф., Паршичева И. Е. Конституция Автономной Республики Крым: Учеб. пособ. – Симф., 1999.
Тацій В. Я., Погорілко В. Ф., Тодика Ю. М., Бурчак Ф. Г., Грошевой Ю. М. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. юрид. закладів і фак. / Академія правових наук України; Українська Правнича Фундація / Василь Якович Тацій (ред.). – К.: Український центр правничих студій, 1999. – 376 с.

Розкрито конституційно-правовий статус Президента України.


Тодыка Ю. Н. Основы конституционного строя Украины / АПН Украины, Национальная юридическая академия Украины им. Я. Мудрого. – Харьков: Факт, 1999. – 320 с.

Висвітлюється конституційний лад в Україні, в т.ч. статус Президента України.


Тодыка Ю. Н., Яворский В. Д. Президент Украины: конституционно-правовой статус / Национ. юрид. академия Украины им. Я. Мудрого. – Х.: Факт, 1999. – 256 с.

Розглядається конституційно-правовий статус Президента України.


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка