Конституціоналізм та державотворення: бібліографія книжкових видань з бази даних Фонду Президента УкраїниСторінка4/9
Дата конвертації05.11.2016
Розмір1.44 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Президент Украины // Основы правоведения: Учебное пособие / Под. ред. П. И.Орлова. – 6-е изд., исправл. и дополн. – Х.: ООО "Прометей-Прес", 2004. – C. 90-93.

Визначено правовий статус, повноваження та порядок обрання Президента України.


Руденко Г. М. Представництва іноземних держав в Україні: Статус, протокол, обслуговування, законодавчі акти / Павло Олнесандрович Кривонос (заг.ред.). – К.: ІВЦ "Планета", 2004. – 352 с. : іл.

Розглянуто порядок прийому глав іноземних держав, участь Президента України в офіційних церемоніях (як в Україні, так і за кордоном).


Рудик П. А. Порівняльний аналіз президентського і парламентського законопроектів про внесення змін до Конституції України. – К.: Атіка, 2004. – 164 с. – Бiблiогр.: с. 156-162.

Проведено порівняння законопроектів України про внесення змін до Конституції України, запропонованих відповідно Президентом України і Верховною Радою України.


Рудич Ф. М. Українська політична думка козацько-гетьманської доби (Друга половина XVII – кінець XVIII ст.). Конституція Пилипа Орлика як втілення української державної ідеї // Політологія: Підручник. – К.: Либідь, 2004. – C. 57-62.

Досліджено державотворчу діяльність гетьманів України Б.Хмельницького і П.Орлика.


Сироїд О., Яшина Ю. Діяльність Президента України в сфері указотворчості та законодавчого процесу / Українська Правнича Фундація. – К.: Реферат, 2004. – 64 с. – Авт. на обкл. не зазн.

Аналіз повноваження Президента України, які стосуються процесу видання указів і розпоряджень.


Тези виступів на конференції "Трансформація політичної системи України та Польщі в умовах європейської інтеграції", Львів, 7-8 листопада 2003 року / М. Поліщук (наук. ред.), А. Романюк (уклад.), Л. Скочиляс (уклад.). – Л.: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 208 с.

Розглянуто політичні системи України, Польщі та інших європейських держав, зокрема, інститут президентства та конституційну реформу в Україні.


Тертишник В. Поділ влади: Чи дамо відповідь на виклик часу // Реформування правової системи України: Проблеми і перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів: Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 28-29 квітня 2004 р.). Збірник наукових праць. В 2-х ч. – К., 2004. – Ч. 2. – C. 168-176.

Розглянуто повноваження Президента України після ухвалення конституційної реформи.


Хилько М. І. Інститут президентства // Політологія / За ред. Ф. М. Кирилюка. – К.: Здоров'я, 2004. – C. 501-522.

Розглянуто інститут президентства в Україні і за кордоном, зокрема, конституційно-правовий статус і повноваження, порядок виборів президента, взаємовідносини з парламентом, держапаратом і партіями.


Чиж І. С. Гарантія свободи: Без вільного слова не буває вільної людини: За матеріалами радіоциклу "Конституцією гарантовано". – К.: Навчальна книга, 2004. – 334 с.

Оцінка діяльності ЗМІ під час проведення виборчої кампанії з виборів Президента України 2004 року.


Шатіло В. А. Інститут президентства в системі державної влади України / Український центр політичного менеджменту. – К., 2004. – 159 с. – (Бібліотека журналу "Політичний менеджмент"). – Бiблiогр.: с. 146-158.

Розглянуто питання поняття та особливостей інституту президентства як форми інституту глави держави, місце Президента України в механізмі реалізації державної влади та його повноваження.


Шкоропад Я. Криза Конституційної реформи в Україні // Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження Юрія Федьковича (12-13 травня 2004 року). Економічні, юридичні та історичні науки. – Чернівці: Рута, 2004. – C. 513-514.

Проаналізовано причини невдалого проведення Конституційної реформи в Україні.


Constitution of Ukraine / Ministry of Justice of Ukraine. – К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2004. – 114 р.

Подано текст Конституції України, ухваленої 28 червня 1996 року.2003
Авер'янов В. Б., Батанов О. В., Баулін Ю. В., Битяк Ю. П., Борисова В. І. Конституція України : Наук.-практ. коментар / Академія правових наук України / В. Я. Тацій (голова редкол.) – Х.: Право, 2003. – 806 с.

Вміщено текст Конституції України зпостатейними коментарями та вступне слово Президента України Л.Д.Кучми.


Баймуратов М. О., Клепацький М. М., Князєв В. М., Кравченко В. В., Піцик М. В. Актуальні проблеми виконання законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про місцеві державні адміністрації" / Товариство науковців по сприянню муніціпальній реформі. – К.: Атіка, 2003. – 288 с. – Бiблiогр.: с. 227-228.

Аналіз системи органів державної влади в Україні, в т.ч. повноваження Президента України відповідно до Конституції України.


Бакуменко В. Д., Борденюк В. І., Валевський О. Л., Гонюкова Л. В., Кальниш Ю. Г. Політична реформа – гарантія демократичного розвитку українського суспільства: Наук.-метод. матеріали на допомогу лекторам / Українська академія держ. управління при Президентові України / В. І. Луговий (заг.ред.), В. М. Князєв (заг.ред.). – К. : Видавництво УАДУ, 2003. – 160 с. – Бiблiогр.: в кінці робіт.

У збірнику розглядаються концептуальні засади, шляхи, методи і засоби здійснення політичної реформи в Україні.


Бакуменко В. Д., Сурмін Ю. П. Напрямки реформування політичної системи України // Соціально-економічна ефективність державного управління: Теорія, методологія та практика: Матеріали щорічної науково-практичної конференції, 23 січня 2003 року. – Л.: ЛРІДУ УАДУ, 2003. – Ч. 2. – C. 379-384.

Розглянуто основні етапи політичної реформи 2002 року в Україні, яка стала передумовою для конституційної реформи.


Балакірєва Р. С. Конституційний статус Президента України // Конституційне право України: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – C. 140-151.

Розглянуто порядок призначення виборів Президента України, конституційно-правовий статус і повноваження Президента України.


Бисага Ю. М., Палінчак М. М., Бєлов Д. М. Вибори президента: український та зарубіжний досвід: Навч. посіб. / Ужгородський національний ун-т. Юридичний факультет. Кафедра конституційного права та порівняльного правознавства. – Ужгород: Ліра, 2003. – 60 с. – (Бібліотека Громадського Форуму Закарпаття). – Бiблiогр.: с. 53-58.

Розглянуто законодавчі основи виборів Президента України та за кордоном.


Бисага Ю. М., Палінчак М. М., Бєлов Д. В. Мала юридична енциклопедія з конституційного права: Словник- довідник / Ужгородський національний ун-т. Юридичний факультет. Кафедра конституційного права та порівняльного правознавства. – Ужгород: Ліра, 2003. – 148 с. – Бiблiогр.: с. 145-146.

Розглянуто головні терміни, які характеризують політичну і виборчу системи України.


Виборче законодавство і політична реформа в контексті європейської інтеграції України: Матеріали конф., Київ, 12 вересня 2003 року. – К.: Нора-друк, 2003. – 59 с. – (Проект "Вибори та політичні процеси" Агентства США з Міжнародного розвитку Development Associates, Inc.).

Аналіз проведення Конституційної реформи в Україні 2003 року.


Волощук О. Підстави і порядок дострокового припинення повноважень президента (Порівняльний досвід Франції, Росії та України) // Тези доповідей Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть". 20 лютого 2003 р., м. Тернопіль. – Тернопіль, 2003. – C. 19.

Аналіз підстав дострокового припинення виконання повноважень президентами Франції, Росії та України.


Демократичні механізми формування відповідальної виконавчої влади в Україні / Український незалежний центр політичних досліджень (УНЦПД) / С. Конончук (ред.). – К., 2003. – 39 с.

Аналіз ходу Конституційної реформи в Україні 2003 року.


Державна влада // Новітня історія України: Імена, звершення, творчість: Іміджево-енциклопедичне видання. – К.: Український Видавничий Консорціум, 2003. – Вип. 1. – C. 6.

Розглянуто структуру державної влади в Україні, зокрема, нормотворчі повноваження Президента України та його правовий статус.


Журавський В. С., Серьогін В. О., Ярмиш О. Н. Організація роботи Президента України // Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К.: "Ін Юре", 2003. – C. 243-318.

Висвітлено правовий статус та повноваження Президента України, його взаємодію з органами державної влади, організацію виборів, організацію роботи Адміністрації Президента України, Представництва Президента в АРК.


Загоруйко В. И. Президент Украины // Основы правоведения: Опорные конспекты, таблицы, схемы, словарь-справочник: 9 класс. – К.: НПЦ "Перспектива", 2003. – C. 81-82.

Розглянуто конституційний статус, порядок обрання та повноваження Президента України.


Залюбовська І. К. Президентський контроль // Організаційно-правові засади державного контролю в Україні: Навчально-методичний посібник. – О.: Юридична література, 2003. – C. 41-44.

Характеристика президентського контролю в Україні та контрольних повноважень Президента України.


Залюбовська І. К. Організаційно-правові засади державного контролю в Україні : Навч.-метод. посіб. / Одеська національна юридична академія. – О.: Юридична література, 2003. – 104 с. – Бiблiогр.: с. 81-89.

Розглянуто систему державного контролю в Україні і, зокрема, президентський контроль.


Конституційне право України: Хрестоматія: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / В. С. Журавський (упоряд.), Ю. М. Тодика (упоряд.). – К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2003. – 882 с.

У хрестоматії подано рішення Конституційного Суду України щодо визначення відповідності окремих законів України нормам Конституції України за поданням Президента України.


Конституція України. Офіційний текст; Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина: Навч. посіб. / Микола Іванович Хавронюк (авт.-уклад.). – 2. вид., перероб. і доп. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 384 с. – (Серія "Нормативні документи та коментарі").

Вміщено текст Конституції України, у п'ятому розділі якої визначено правовий статус і повноваження Президента України.


Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996  оку. – К.: ВЕЛЕС, 2003. – 64 с.
Конституція Української Народної Республіки (України-Українії-Русинії): Альтернативний і перспективний народний варіант: Проект / М. І. Малишко (підгот.). – К., 2003. – 24 с. – З дарчим написом.

Видання присвячене Конституційній реформі в Україні 2003 року.


Кучма Л. Д. Виступ Президента України Л. Д. Кучми перед викладачами Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна (Харків, 14 березня 2003 року) // Політична реформа – гарантія демократичного розвитку українського суспільства. – К.: УАДУ, 2003. – C. 148-158.
Кучма Л. Д. Телевізійне Звернення Президента України Леоніда Кучми з нагоди підписання Указу про винесення на всенародне обговорення проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України" (5.03.03) // Політична реформа – гарантія демократичного розвитку українського суспільства. – К.: УАДУ, 2003. – C. 144-147.
Малишко М. І. Президент України: конституційно-правовий статус / Українська наукова асоціація; Міжнародна Кадрова Академія. – К.: УНА, 2003. – 26 с. – (Бібліотечка правової інформації). – Авт. зазн. на звороті тит. арк.. – Бiблiогр.: с. 21-22.

Висвітлено становлення інституту президентства в Україні, повноваження, статус і порядок обрання Президента України та повноваження РНБіОУ, і запропоновано перехід до парламентсько-президентської республіки в Україні.


Мельник А. Ф., Оболенський О. Ю., Васіна А. Ю., Гордієнко Л. Ю. Інститут Президента та державне управління // Державне управління: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2003. – C. 177-181.

Визначено повноваження Президента України у сфері державного управління, а також статус і повноваження РНБіО України та Адміністрації Президента.


Мучник А. Г. Комментарий к Конституции Украины / Институт муниципальной демократии и прав человека. – 2.изд., испр. и доп. – К.: Парламентское изд-во, 2003. – Кн. 1.  – 397 с.

Видання містить вступне слово Президента України Л.Д.Кучми.


Обговорення політичної реформи в Україні. – К.: Видавництво Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського "НВЦ", 2003. – 42 с.

Висвітлюються проблеми Конституційної реформи в Україні 2003 року.


Остапенко Т.О. Президент України в умовах дії принципу розподілу влади // Правова держава очима молодих дослідників: Матеріали 6-ї звітної щорічної студентської наукової конференції (Одеса, 14 травня 2003 р.). – О.: Юридична література, 2003. – C.70-72.

Проаналізовано місце Президента України у системі органів державної влади з точки зору конституційної реформи.


Павловський М. А. Живу тобою, Україно. – К.: Музична Україна, 2003. – 640 с.+ 8 арк. фотогр.

Зібрано публіцистичні статті та окремі виступи народного депутата України М.А.Павловського з приводу сучасного стану державної влади в Україні, зокрема, ставлення до Адміністрації Президента, Президента України Л. Д. Кучми і політичної реформи.


Панчук П. К. Конституційно-правовий механізм організації влади в Україні // Соціально-економічна ефективність державного управління: Теорія, методологія та практика: Матеріали щорічної науково-практичної конференції, 23 січня 2003 року. – Л.: ЛРІДУ УАДУ, 2003. – Ч. 2. – C. 440-442.

Розглянуто причини утворення та скасування інституту представників Президента України.


Парламентсько-президентська форма правління: Україна та німецький досвід: Зб. наук. пр. / Національна академія держ. управління при Президентові України. Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів / І. Розпутенко (наук. ред.). – К.: К.І.С., 2003. – 194 с. – Бiблiогр.: с. 192-194.

Збірник наукових праць, присвячений проблемам переходу України від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління з урахуванням досвіду зарубіжних країн і насамперед Німеччини.


Погорілий Д. Є. Президент України // Правознавство: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2003. – C. 165-173.

Розглянуто правовий статус і повноваження Президента України відповідно до Конституції України.


Погорілко В. Ф., Кривенко Л. Т., Авер'янов В. Б., Мурашин Г. О., Ставнійчук М. І. Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України / В. Ф. Погорілко (відп. ред.). – К.: А.С.К., 2003. – 650 с. – (Серія "Нормативні документи та коментарі").

Досліджено теоретичні проблеми конституційного ладу України, в т.ч. повноваження і статус Президента України.


Погорілко В. Ф. Конституційні засади державної влади в Україні // Актуальні проблеми виконання законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про місцеві державні адміністрації": Науково-практичний посібник. – К.: Атіка, 2003. – C. 51-71.

Висвітлено сучасний стан державної влади в Україні, в т.ч. повноваження Президента України відповідно до Конституції України.


Погорілко В. Ф., Фрицький О. Ф., Городецький О. В., Корнієнко М. І., Кравець Є. Я. Конституційне право України: Підручник для студ. юрид. спец. вищих закл. освіти / В. Ф. Погорілко (ред.). – 4. вид. – К.: Наукова думка, 2003. – 732 с.

Розглянуто окремими розділами конституційні основи державного ладу України, вибори в Україні, референдум, повноваження та порядок обрання Президента України, повноваження РНБОУ.


Політичний календар: Інформаційно-аналітичний огляд / Інститут політики. – К., 2003. – 52 с.

Спецвипуск присвячений Конституційній реформі в Україні 2003 року, започаткованої Президентом України Л. Д. Кучмою.


Політична реформа в Україні: ключові питання і суперечності: Матеріали "круглого столу" / Національний ін-т стратегічних досліджень / О. В. Литвиненко (відп. ред.). – К.: НІСД, 2003. – 64 с.

16.05.2003 р. відбувся "круглий стіл" за участю Президента Укрнаїни Л. Д. Кучми. Подано стенограму засідання.


Політична реформа як засіб демократизації українського суспільства: Матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 18 квітня 2003 р. / Українська академія держ. управління при Президентові України. Харківський регіональний ін-т; Науково-методичне об'єднання зі спеціальності "Державне управління" / Г. І. Мостовий (ред. кол.) – Х.: Видавництво ХарРІ УАДУ "Магістр", 2003. – 152 с.

Розглядається конституційна реформа в Україні, започаткована Президентом України Л. Д. Кучмою.


Правовий статус Президента України // Основи держави і права України: Навчальний посібник. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2003. – C. 118-132.

Розглянуто поняття глави держави, особливості правового статусу Президента України, порядок обрання, повноваження Президента України та їх дострокове припинення.


Президент України – вища посадова особа держави // Правознавство: навчальний посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2003. – C. 70-72.

Розглянуто повноваження та порядок обрання Президента України і повноваження Адміністрації Президента України.


Президент України і його повноваження // Правознавство: Навчальний посібник. – К.: Видавничий дім "Слово", 2003. – C. 114-116.

Розглянуто правий статус і повноваження Президента України.


Президент України // Основи правознавства / За заг. ред. П. І. Гнатенка. – К.: "Юридична книга", 2003. – C. 87-90.

Розглянуто порядок обрання та повноваження Президента України відповідно до Конституції України.


Проект Закону України "Про внесення змін до Конституції України": На всенародне обговорення. – К.: Преса України, 2003. – 80 с.
Регіональні аспекти політичної реформи в Україні: Матеріали "круглого столу" (Ужгород, 22 квітня 2003р.) / Національний Ін-т стратегічних досліджень Президента України. Закарпатський філіал; Закарпатська обласна держ. адміністрація / З. С. Варналій (відп. ред.). – Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2003. – 55 с.

Видання присвячене Конституційній реформі в Україні.5л5зжю.


Сліденко І. Д. Тлумачення конституції: питання теорії і практики в контексті світового досвіду. – О.: Фенікс, 2003. – 234 с. – Бiблiогр.: с. 207-232.

Монографія присвячена теоретичним та практичним аспектам тлумачення Конституції України у контексті світового досвіду.


Словська І. Організація державної влади за чинною чинною Конституцією України // Тези доповідей Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть". 20 лютого 2003 р., м. Тернопіль. – Тернопіль, 2003. – C. 58.

Розглянуто систему державної влади в Україні за Конституцією та місце в ній інституту президента.


Соляр І. І. Політична (конституційна) реформа в Україні: Суть та шляхи реалізації // Соціально-економічна ефективність державного управління: Теорія, методологія та практика: Матеріали щорічної науково-практичної конференції, 23 січня 2003 року. – Л.: ЛРІДУ УАДУ, 2003. – Ч. 2. – C. 452-455.

Розглянуто основні завдання політичної реформи 2002 року в Україні, яка стала передумовою для конституційної реформи.


Сушинський О. І. Ідея політичної реформи в Україні // Соціально-економічна ефективність державного управління: Теорія, методологія та практика: Матеріали щорічної науково-практичної конференції, 23 січня 2003 року. – Л.: ЛРІДУ УАДУ, 2003. – Ч. 2. – C. 455-458.

Розглянуто причини виникнення ідеї проведення політичної реформи 2002 року в Україні, яка стала передумовою для конституційної реформи.


Теоретичні проблеми конституційного статусу Президента України // Теорія та практика: Монографія. – К.: А.С.К., 2003. – C. 304-349.

Розглянуто в історичному аспекті як змінювався конституційний статус Президента України починаючи з 29 квітня 1918 року і до сьогодення.


Тодыка Ю. Н. Толкование Конституции и законов Украины: теория и практика. – Х.: Факт, 2003. – 328 с.

Розглянуто теорію і практику тлумачення Конституції України і законів України, в т.ч. тлумачення указів і розпоряджень Президента України.


ХІІІ Всеукраїнські збори (З'їзд) Народного Руху України, 3 травня 2003 року: Матеріали. Документи. – К.: МАУП, 2003. – 72 с.

Аналіз розвитку політичної реформи та підготовки до виборів Президента України 2004 р.


Ющенко В.А. 28 тижнів української історії. – Рівне, 2003. – 88с., 12 арк. фотоіл. : фотоіл., портр. – На обкл. тит. арк. авт. не зазн..

Висловлено ставлення політичного блоку "Наша Україна" до Конституційної реформи в Україні 2003 року.2002
Гальчинський А. С. Україна – на перехресті геополітичних інтересів. – К.: Знання України, 2002. – 178 с.

Розглянуто політичний розвиток України, зокрема, проблеми переходу України до парламентсько-президентської форми правління.


Гришко В.Ю Конституционно-правовой принцип разделения власти // Актуальні проблеми правознавства України: Тези доп. і наук. повідомлень наук.-практичної конф. за підсумками науково-дослідницької роботи студентів за 2001/2002 навчальний рік. – Х.: Нац. юрид. Акад. України, 2002. – C. 77-78.

Розглянуто аспекти взаємодії Президента України з іншими гілками влади в Україні.


Демський С. Е., Ковальський В. С., Колодій А. М., Кулик О. Г., Олійник А. Ю. Правознавство: Підручник / В.В. Копєйчиков (ред.). – 5. вид., перероб. та доп. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 736 с. – Бiблiогр.: с. 724-726.

Розглядаються види референдумів, виборче право та виборча система в Україні.


Закон України "Про Конституційний Суд України": За станом на 20 березня 2002 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парламентське видавництво, 2002. – 36 с.
Конституційне право України / НАНУ; Ін-т держ. і права ім.В.М.Корецького / В.Ф. Погорілко (ред.). – 3-тє вид. – К.: Наук. думка, 2002. – 732 с.

Розглянуто виборчу систему України, порядок виборів Президента України, систему референдумів в Україні, конституційний статус Президента України.


Конституція України – гарант розвитку творчих здібностей молоді: Матеріали "круглого столу", 27 черв. 2002 р. / Харківська обласна держ. адміністрація. Головне управління освіти і науки; Харківський регіональний ін-т держ. управління Української академії держ. управління при Президентові України / О.Л. Сидоренко (ред.). – Х.: Видавництво ХарРІ УАДУ "Магістр", 2002. – 43 с.
Конституція України. Глава 12-1. Президент України (Доповнено згідно з Законом N1293-12 від 05.07.91) // Інформаційний вісник "Законодавча діяльність комітетів (відділів) у справах сім'ї та молоді". Закони України. Ч. 1. – Дніпропетровськ, 2002. – C. 30-34.

Відповідно до Конституції України визначено правовий статус Президента України.


Конституція України. Розділ V. Президент України // Правова система України. Вип. 1. – К., 2002. – C. 17-20.

Відповідно до Конституції України визначено правовий статус і конституційні повноваження Президента України.


Конституція України: Офіційне видання. – К.: Парламентське вид-во, 2002. – 71с.

Відповідно до розділу V Конституції України визначено повноваження та конституційний статус Президента України.


Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – Офіц. вид. – К.: Парламентське видавництво, 2002. – 87 с.

Відповідно до Конституції України визначено правовий статус і повноваження Президента України.


Конституция Украины: Принята на пятой сессии Верховной Рады Украины 28 июня 1996 г. – Х.: Фолио, 2002. – 48 с.
Кравченко В. В. Конституційна система органів державної влади України // Конституційне право України: Навчальний посібник. – 2-ге вид., доп. – К.: Атіка, 2002. – C. 225-237.

Розглянуто місце Президента України у системі органів державної влади.


Кравченко В. В. Конституційно правовий статус Президента України // Конституційне право України: Навчальний посібник. – 2-ге вид., доп. – К.: Атіка, 2002. – C. 286-306.

Досліджено місце та роль Президента України в конституційній системі органів державної влади, порядок обрання і повноваження, нормативно-правові акти президента і Адміністрацію Президента України.


Кравченко В. В. Конституційно-правовий статус Президента України // Конституційне право України. – К., 2002. – C. 289-306.

Визначено місце Президента України в системі органів державної влади, порядок обрання, повноваження Президента України і Адміністрації Президента України відповідно до Конституції України.


Кравченко В. В. Конституційне право України у визначеннях та схемах: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – 192 с.

Розкривається конституційно-правовий статус Президента України.


Малишко М. І. Конституційні основи територіального устрою України / Українська наукова асоціація; Міжнародна академія інформатизації. – К., 2002. – 52 с.

Серед законів, які регулюють територіальний устрій України, є і Закон України "Про Представництво Президента України в Республіці Крим" від 17 грудня 1992 року.


Мироненко О. М. Витоки українського революційного конституціоналізму 1917-1920  рр.: теоретико-методологічний аспект / НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького / І. Б. Усенко (відп. ред.). – К., 2002. – 260 с.

Досліджуються політико-правові аспекти Центральної Ради та Директорії.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка