Конституціоналізм та державотворення: бібліографія книжкових видань з бази даних Фонду Президента УкраїниСторінка3/9
Дата конвертації05.11.2016
Розмір1.44 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Законотворчість: основні аспекти законодавчого процесу / Програма сприяння Парламенту України / Л. О. Нечипоренко (заг. ред. і упоряд.), В. П. Крижанівський (заг. ред. і упоряд.). – К.: [Заповіт], 2006. – 81 с.

Висвітлено процедури підготовки законів до направлення на підпис Президенту України та повторного розгляду законів, повернених Президентом України та інше.


Конституция Украины: принята на пятой сессии Верховной Рады Украины 28 июня 1996 г.: с изм. и доп., внесенными Законом Украины от 8 декабря 2004г. №2222- IV. – К.: Издатель Фурса С. Я., 2006. – 48 с. – (Серия "Законы Украины").

Відповідно до Конституції України визначено статус, повноваження, порядок обрання Президента України, виборчу систему України.


Конституційне право України. Академічний курс: Підручник для студ. вищих навч. закл.: У 2 т. / НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького / Ю. С. Шемшученко (заг.ред.) – К.: ТОВ "Вид-во "Юридична думка", 2006. – 800 с.

Висвітлено державний устрій України, вибори в Україні, референдуми в Україні, статус, повноваження, порядок обрання Президента України, статус РНБіОУ та допоміжних органів і служб, Секретаріату Президента України.


Конституційні засади державотворення і правотворення в Україні: проблеми теорії і практики: Матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 червня 2006р) / НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького; Академія правових наук; Інститут законодавства Верховної Ради України / Ю. С. Шемшученко (ред.), О.І. Кресіна (упоряд.) – К., 2006. – 334 с.

Досліджено проблеми державного управління в Україні, взаємодія між гілками влади, зокрема, Політична реформа і Конституційна реформа.


Конституція України / В. Кузнєцов (уклад.). – Х.: Видавничий будинок "Фактор", 2006. – 132 с. – (Серія "Бібліотека законодавства").
Конституція України / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 59 с. – (Серія "Закони України").
Конституція України: Офіційний текст, прийнятий на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. (Відомості Верховної Ради України, 1996. 30, ст. 141): Із змінами станом на 1 січня 2006 р. – К.: Ін Юре, 2006. – 144 с.
Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р., із змінами, внесеними згідно зі Законом 2222-IV від 8.12.2004, ВВР, 2005, 2, ст.44 – Х.: Фоліо, 2006. – 46 с.
Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.: Із змінами станом на 1 січня 2006 р. – К.: Юридична думка, 2006. – 117 c.
Конституція України: прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.: із зм.:станом на 1 січня 2006 р. / Міністерство юстиції України. – Офіц. вид. – К., 2006. – 126 с.

Відповідно до Конституції визначено виборчу систему України, статус, повноваження та порядок обрання Президента України.


Конституція України: Текст Основного Закону з офіц. тлумаченнями Конституційного Суду. Огляд і коментарі / НАН України / В. Ф. Погорілко (авт. огляду та комент.), В. Г. Рубан (упоряд. офіц. текстів), В. Л. Федоренко (авт. огляду та комент.). – К.: Наукова думка, 2006. – 210 с.
Кравченко В. В. Конституційне право України: Навч. посіб. – 4 вид., випр. та доп. – К.: Атіка, 2006. – 568 с. – На обкл. автор не зазнач.

Окремими розділами висвітлено загальні засади конституційного ладу України, народне волевиявлення, конституційна система органів державної влади.


Кресіна І. О., Матвієнко А. С., Оніщенко Н. М., Скрипнюк О. В., Балан С. В., Балан С. В. Політика, право і влада в контексті трансформаційних процесів В Україні: монографія / НАН України / І. О. Кресіна (ред.). – К., 2006. – 303 с. – До 15-ї річниці незалежності України.

Досліджено правові проблеми політичної реформи в Україні, проаналізовано модель виборчої системи України, розкрито роль інституту президента у пострадянських країнах, і, зокрема, в Україні.


Кудряченко А. І., Калінічева Г. І., Костиря А. А. Політична історія України ХХ століття: Підручник для студ. вищ. навч. закладів / Міжрегіональна академія управління персоналом. – К.: МАУП, 2006. – 696 с. – Бiблiогр.: с. 670-695.

Висвітлено політичний розвиток та процеси державотворення в Україні у ХХ столітті, зокрема, конституційно-правовий статус інституту президентства.


Летнянчин Л. І. Конституційні обов'язки людини і громадянина в Україні: проблеми теорії і практики: монографія / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого; Академія правових наук України. – Х.: СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2006. – 256 с. – Бiблiогр.: с. 228-254.

В роботі подається авторська класифікація конституційних обов'язків та розкривається механізм їх реалізації.


Литвин В. М. Україні бути. – К.: Видавничий дім "Лі-Терра", 2006. – 480 с. : іл.

Аналіз діяльності Президента України В. А. Ющенка та розкрито шляхи реалізації конституційної реформи.


Марущак А. І. Особливості доступу до інформації про діяльність Верховної Ради України та Президента України // Правомірні засоби доступу громадян до інформації: Наук.-практ. посіб. – Біла Церква: Вид-во "Буква", 2006. – C. 301-306.

Висвітлено правові основи надання інформації про діяльність Президента України.


Найдущак О. В. Конституційні інститути безпосередньої та представницької демократії // Формування громадянського суспільства та правової держави в контексті європейської інтеграції: Тези доповідей науково-практичної конференції (Київ, 21-22 квітня 2006 року). Ч. I. – К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2006. – C. 172-174.

Розглянуто загальні положення виборчого права, виборчої системи, виборів та референдумів, в т.ч. в Україні.


Нечипоренко В. В. Правове та соціальне значення Конституції України як національного символу: До постанови питання // Молодь у юридичній науці: Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих учених "П'яті осінні юридичні читання" (27 – 28 жовтня 2006 року, м. Хмельницький): У 5-ти чч. Ч. 2: "Конституційне право. Адміністративне право та процес. Фінансове право. Міжнародне право. Порівняльне правознавство". – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управліня та права, 2006. – C. 64-66.

Розглянуто Конституцію України з точки зору її можливого віднесення до національної символіки України.


Новакова О. В. Політична модернізація та розвиток демократичних процесів в сучасній Україні / Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ: Видавництво СНУ ім. В. Даля, 2006. – 216 с. – Бiблiогр.: в кінці розділів..

Проаналізовано вплив Конституційної реформи на сучасну політичну систему України.


Орзих М. Ф., Крусян А. Р. Современный конституционализм в Украине; Введение в украинское конституционное право. – К.: Алерта, 2006. – 290 с.

Висвітлено конституційний розвиток України та зміну повноважень Президента України після ухвалення конституційної реформи.


Підгірська Г.О. Контрасигнування актів глави держави. Проблеми реалізації в Україні // Молодь у юридичній науці: Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих учених "П'яті осінні юридичні читання" (27 – 28 жовтня 2006 року, м. Хмельницький): У 5-ти чч. Ч. 2: "Конституційне право. Адміністративне право та процес. Фінансове право. Міжнародне право. Порівняльне правознавство". – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управліня та права, 2006. – C.75-78.

Розглянуто процедуру скріплення актів глави держави підписом глави уряду: світовий досвід та проблеми застосування в Україні.


По делу о даче заключения о соответствии проекта Закона Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины" требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины (Дело о внесении изменений в статьи 85, 119, 133, 140, 141, 142, 143 Конституции Украины): Заключение Конституционного Суда Украины по Делу N1-16/2005 от 7 сентября 2005 года N1-в/2005 // Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 2005. Кн. 6. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – C. 17-28.

Про зміну деяких повноважень Президента України.


По делу об официальном толковании положений пункта 4 части третьей статьи 56, пункта 2 части первой, части пятнадцатой статьи 64 Закона Украины "О выборах Президента Украины" по конституционным представлениям Харьковской областной государственной администрации и Харьковского областного совета (Дело о выборах Президента Украины): Решение Конституционного Суда Украины по Делу N1-7/2005 от 24 марта 2005 года N3-рп/2005 // Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 2005. Кн. 6 / Відп. ред. П. Б. Євграфов. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – C. 76-78.
По делу об официальном толковании положений части первой статьи 103 Конституции Украины в контексте положений ее статей 5, 156 по конституционному представлению 60 народных депутатов Украины и об официальном толковании положений частей второй, третьей, четвертой статьи 5 Конституции Украины по конституционному обращению граждан Галайчука Вадима Сергеевича, Подгорной Виктории Валентиновны, Кислой Татьяны Владимировны (Дело об осуществлении власти народом): Решение Конституционного Суда Украины по Делу N1-5/2005 от 5 октября 2005 года N6-рп/2005 // Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 2005. Кн. 6 / Відп. ред. П. Б. Євграфов. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – C. 152-161.

Про систему державної влади України.


Правознавство: навч. посіб. / С. М. Тимченко (ред.), Т. О. Коломоєць (ред.). – Суми: Університетська книга, 2006. – 554 с. – Бiблiогр.: в кінці розд..

Розглянуто систему виборів і референдумів в Україні, систему органів державної влади в Україні, зокрема, статус, повноваження та порядок обрання Президента України.


Руденко Г. М. Основи консульських зносин / Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв. – К., 2006. – 423 с.: іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та корінці.

Вміщено законодавчі та нормативні акти, які регулюють консульські зносини, зокрема, повноваження Президента України та органів при Президентові України під час вирішення деяких питань.


Рудик П. А. Конституційна реформа в Україні: проблеми та перспективи. – К.: Атіка, 2006. – 256 с. – З дарч. написом від авт. – Бiблiогр.: с. 222-230.

У книзі з позицій сучасного конституціоналізму розкрито положення Конституційної реформи в Україні на сучасному етапі, її витоки, концептуальні засади президентоських і парламентських законопроектів про внесення змін до Основного Закону України.


Селезньов В. В. Президент і виконавча влада // Основи ринкової економіки України: Посібник. – К.: А.С.К., 2006. – C. 54-55.

Визначено статус і повноваження Президента України, зокрема, його взаємодію з Верховною Радою і Кабінетом Міністрів.


Сердюк Т. Р. Конституційна реформа в Україні // Формування громадянського суспільства та правової держави в контексті європейської інтеграції: Тези доповідей науково-практичної конференції (Київ, 21-22 квітня 2006 року). Ч. I. – К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2006. – C. 35-36.

Висвітлено сучасний стан справ із запровадженням Конституційної реформи в Україні.


Сушинський О. І. Публічна інформація та сутність кадрової компетенції Президента України // Управління та інформаційні технології у правовій державі: Збірник матеріалів науково-практичної конференції 26 травня 2005 року. Серія: Юридичні науки. – Л.: Ліга-Прес, 2006. – C. 36-45.

Досліджено повноваження Президента України щодо призначень на державні посади у контексті нової Конституції України.


У справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України" вимогам статей 157 і 158 Конституції України (Справа про внесення змін до статей 85, 119, 133, 140, 141, 142, 143 Конституції України): Висновок Конституційного Суду України у Справі N1-16/2005 від 7 вересня 2005 року N1-в/2005 // Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 2005. Кн. 6 / Відп. ред. П. Б. Євграфов. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – C. 2б7-16.

Про зміну деяких повноважень Президента України.


У справі за конституційним поданням 60 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини першої статті 103 Конституції України в контексті положень її статей 5, 156 та за конституційним зверненням громадян Галайчука Вадима Сергійовича, Подгорної Вікторії Валентинівни, Кислої Тетяни Володимирівни про офіційне тлумачення положень частини другої, третьої, четвертої статті 5 Конституції України (Справа про здійснення влади народом): Рішення Конституційного Суду України у справі N1-5/2005 від 5 жовтня 2005 року N6-рп/2005 // Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 2005. Кн. 6 / Відп. ред. П.Б.Євграфов. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – C. 145-151.

Про систему державної влади України.


У справі за конституційними поданнями Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради про офіційне тлумачення положень пункту 4 частитни третьої статті 56, пункту 2 частини першої, частини п'ятнадцятої статті 64 Закону України "Про вибори Президента України" (Справа про вибори Президента України): Рішення Конституційного Суду України у Справі N1-7/2005 від 24 березня 2005 року N3-рп/2005 // Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 2005. Кн. 6 / Відп. ред. П. Б. Євграфов. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – C. 67-75.
Цапля Ю.В Політична система суспільства // Формування громадянського суспільства та правової держави в контексті європейської інтеграції: Тези доповідей науково-практичної конференції (Київ, 21-22 квітня 2006 року). Ч.I. – К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2006. – C.200-202.

Розглянуто політичну систему України у контексті Конституційної реформи.


Цимбал Т. Я., Старостенко А. В., Чернецька О. В., Бондаренко М. О., Артеменко О. В. Основи правознавства: Навч. посіб. / Національний ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2006. – 356 с.

Розглянуто форми держави, поняття і принципи виборчого права, поняття та види референдумів, конституційно-правовий статус Президента України, зокрема, повноваження та порядок обрання Президента України.


Шпиталенко Г. А., Шпиталенко Р. Б Президент України – глава держави // Основи правознавства: Навч. посіб. – 4-те вид. – К.: Каравела, 2006. – C. 80-84.

Висвітлено статус, повноваження та порядок обрання Президента України.


Ющенко В. Учасникам Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 10-й річниці Конституції України: [Привітання] // Конституційні засади державотворення і правотворення в Україні: Проблеми теорії і практики: До 10-річчя Конституції України і 15-ї річниці незалежності України. Зб. наук. статей: Матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 26 червня 2006 року). – К., 2006. – C. 5. – Підпис: Віктор Ющенко.
Яременко І. В. Вибори як конституційно-правовий інститут безпосередньої демократії в Україні // Формування громадянського суспільства та правової держави в контексті європейської інтеграції: Тези доповідей науково-практичної конференції (Київ, 21-22 квітня 2006 року). Ч. I. – К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2006. – C. 49-52.

Розглянуто виборчу систему України.2005
Бостан С. К. Форма державного правління України в конституційних та законодавчих актах УНР // Революція в Україні у XX-XXI століттях: Співзвуччя епох. Матеріали I Міжнародної наукової конференції (Одеса, 18-19 листопада 2005 р.). – О., 2005. – C.52-56.

Досліджено питання вибору форми державного правління в Україні на підставі аналізу текстів конституційних та законодавчих актів періоду УНР.


Годованець В. Ф. Президент України – глава Української держави // Конституційне право України: Навч.посіб. – К.: МАУП, 2005. – C. 204-228.

Розглянуто статус і повноваження Президента України, порядок обрання Президента України та структуру органів при Президентові України.


Державно-правова реформа в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку: Тези доп. і наук. повідомлень студ. наук. конф. за підсумками наук.- дослід. роботи 2004/2005 навч. року / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / М. І. Панов (голова ред.кол.). – Х., 2005. – 140 с.

Розглянуто реформу виборчої системи України, інститут імпічменту, передвиборну агітацію по виборах Президента України, статус Президента України та його місце у системі державної влади, Секретаріат Президента України, розподіл повноважень між Президентом України і Верховною Радою України.


Закон України "Про внесення змін до Конституції України": За станом на 10 березня 2005 року / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2005. – 65 с.
Конституция Украины / В. Кузнецов (сост.). – Х.: Издательский дом "Фактор", 2005. – 84 с. – (Серия "Библиотека законодательства").
Конституційне судочинство в Україні: Рішення і Висновки Конституційного Суду України / Конституційний Суд України / М. Ф. Селівон (голов. ред.); І. А. Тимченко (упоряд.); В. Є. Дубровський (упоряд.). – К.: Інформаційно-аналітичний центр правової та ділової інформації "Праксіс", 2005. – 480 с.

Вміщено Рішення Конституційного Суду України про офіційне тлумачення Конституції України, законів України, щодо відповідності Конституції актів Президента України та ін.


Конституція України: Прийнята на п'ятої сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року; Закон України "Про внесення змін до Конституції України" 2222- IV від 8.12.2004 р.. – Х.: Фоліо, 2005. – 48 с.
Конституція України: З офіційним тлумаченням Конституційного Суду України / Сергій Болеславович Чехович (відп. ред.). – К.: Ліра-К, 2005. – 96 с.
Нехаєнко Н. В. Статус Президента України та його місце в розподілі гілок влади // Державно-правова реформа в Україні: Сучасний стан та перспективи розвитку: Тези доповідей і наукових повідомлень студентської наукової конференції за підсумками науково-дослідницької роботи 2004/2005 навч. року. – Х.: Нац.юрид.акад.України, 2005. – C. 35-36.

Розглянуто конституційно-правовий статус Президента України та його місце у системі органів державної влади.


Олійниченко С. В. Секретаріат Президента України: Конституційно-правовий аспект // Державно-правова реформа в Україні: Сучасний стан та перспективи розвитку: Тези доповідей і наукових повідомлень студентської наукової конференції за підсумками науково-дослідницької роботи 2004/2005 навч. року. – Х.: Нац.юрид.акад. України, 2005. – C. 38.

Висвітлено повноваження Секретаріату Президента України – структура, яка замінила Адміністрацію Президента України.


Організація роботи Президента України // Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – Х.: Право, 2005. – C. 116-132.

Розглянуто основи організації і діяльності Президента України, організацію підготовки і проведення виборів Президента України, статус і повноваження Президента України, діяльність апарату президента.


Полевий В. І., Новицький Г. В., Окіпнюк В. Т., Шмоткін О. В., Сирота А. І. Національна безпека в контексті євроатлантичної інтеграції України: нормативно-правові аспекти: Науково-інформаційний зб. / В. П. Горбулін (заг. ред.). – К.: Євроатлантикінформ, 2005. – 286 с. – (Серія; Вип.7).
Салабай В. Ф., Довганик Н. М., Борисенко М. В., Чуб М. П. Діяльність державно-політичних структур України в умовах переходу до ринкової економіки / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К.: КНЕУ, 2005. – 282 с. – Бiблiогр.: в кінці тем.

Розглянуто формування інститутів нової влади, їх діяльність, ухвалення нової Конституції України, реалії та перспективи здійснення політичної реформи, теорію поділу влади.


Чуб О. О. Конституційне право громадян України на участь в управлінні державними справами / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х.: Одіссей, 2005. – 232 с.

Розглянуто роль виборів та референдумів в Україні як основних факторів забезпечення конституційного права громадян України керувати державою.


Сиренко В. Ф. О собственности и власти: Сб. статей. – К.: Оріяни, 2005. – 163 с. – (Библиотека образованного человека).

Форми державної влади в Україні, повноваження Президента України, аналіз виборчих програм кандидатів у Президенти України на виборах 2004 р. В. Ф. Януковича і В. А. Ющенка та П. М. Симоненка.


Скрипнюк О. В. Конституція України та її функції: проблеми теорії та практики реалізації: До десятої річниці прийняття Конституції України / В. М. Литвин (відп. ред.). – К.: Академія правових наук України, 2005. – 167 с. – Бiблiогр.: с. 150-167.

Розглянуто тип організації державної влади і реалізацію функцій Конституції України та інституційний механізм забезпечення функціонування Конституції України.


Француз А. Й. Конституційно-правові основи демократичного розвитку політичної системи сучасної України: Концептуальний та нормативний аналіз. – К.: Логос, 2005. – 515 с. – Бiблiогр.: с. 468-515.

Розглянуто проблеми демократизації системи державної влади сучасної України.2004
Гнатенко П. І., Калашников В. М., Марков К. А Президент України // Основи правознавства: Навчальний посібник. – К.: "Юридична книга", 2004. – C.87-90.

Визначено конституційний статус і повноваження Президента України та порядок його обрання.


Конституция Украины: Принята на пятой сессии Верховной Рады Украины 28 июня 1996 года. – Х.: Фолио, 2004. – 48с.

Відповідно до розділу V Конституції України визначено правовий статус, конституційні повноваження і порядок виборів Президента України.


Конституційна реформа: експертний аналіз / Є. Ю. Захаров (упоряд.). – 2 вид., доп. – Х.: Фоліо, 2004. – 183 с.

Проаналізовано три проекти Закону України "Про внесення змін до Конституції України" та подано зарубіжний досвід країн з парламентською та президентською формами правління.


Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Видавничий дім "ІнЮре", 2004. – 111 с.
Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – Х.: Фоліо, 2004. – 48 с.

Відповідно до розділу V Конституції України визначено правовий статус, конституційні повноваження і порядок виборів Президента України.


Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – Офіц. вид. – К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2004. – 104 с.
Кучма Л. Д. [Виступ Президента України Л.Д.Кучми на засіданні "круглого столу" політологів і експертів "Політичний процес в Україні: Ключові питання і суперечності" 19 травня 2004 року в НІСД] // Політичний процес в Україні: Ключові питання і суперечності: Матеріали засідання "круглого столу". – К.: НІСД, 2004. – C. 6-9.
Кучма Л. Д. Заключне слово Президента України КУЧМИ ЛЕОНІДА ДАНИЛОВИЧА // Політичний процес в Україні: Ключові питання і суперечності: Матеріали засідання "круглого столу". – К.: НІСД, 2004. – C. 48-52.

Під час проведення "круглого столу", 19 травня 2004 року, НІСД.


Майданник О. О. Контроль Президента України – глави держави (Президентський контроль) // Парламентський контроль в Україні. – К.: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2004. – C. 144-146.

Розглянуто контрольні повноваження Президента України.


Малышко Н. И. Президентские выборы-2004 или Carthago Delenda Est! / Международная академия информатизации. – К., 2004. – 36 с. – (Библиотечка избирателя). – Авт. указ. на обороте тит. л.

Розглянуто запровадження інституту президентства в Україні, закони про вибори Президента України та запропоновано перехід до парламентсько- президентської республіки.


Методологія аналізу соціально-політичних проблем сучасного українського суспільства: Підсумкові матеріали круглого столу (17 червня 2004 року) / Національна академія держ. управління при Президентові України. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2004. – 100 с. – Бiблiогр.: в кінці ст.

Розглянуто політичну реформу в Україні і проблеми її здійснення.


Мороз О. О. Політична анатомія України. – К.: Парламентське вид-во, 2004. – 388 с.

Збірка статей, доповідей та виступів голови СПУ О.О.Мороза, присвячених, зокрема, його передвиборчій програмі як кандидата у Президенти України, ставлення до Президента України Л.Кучми та його діяльності, оцінка Конституційної реформи.


Музиченко В. В. Конституційно-практичне забезпечення сучасного етапу політичної реформи в Україні // Правова держава очима молодих дослідників: Матеріали 7-ї звітної щорічної студентської наукової конференції (Одеса, 21 травня 2004р.). – О.: Юридична література, 2004. – C. 79-81.

Висвітлено хід політичної реформи в Україні та проблеми на шляху її здійснення.


Олуйко В. М. Парламентське право України: Проблеми теорії та практики / Верховна Рада України; Хмельницький ін-т регіонального управління та права. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 216 с.: фото – Бiблiогр.: с. 209-211.

Порівняльний аналіз повноважень Президента України і Верховної Ради, а також рішення Конституційного Суду щодо взаємовідносин між президентом та Верховною Радою.


Оніщук М. В. Конституційна реформа: вимір відповідальності (до нової національної ідеології та відповідального правління): Популярний нарис / Верховна Рада України; Комітет з питань правової політики ; Тимчасова спеціальна комісія з питань внесення змін до Конституції України; Спілка юристів України; Фонд сприяння політичним і правовим реформам; Інститут правової політики. – К.: Видавничий дім "Юридична Книга", 2004. – 62 с.

Висвітлено концепцію політичної відповідальності влади, зокрема, Президента України.


Орлов П. І. Президент України // Основи правознавства: Науково-популярне видання. – Донецьк: Альфа-прес, 2004. – C. 82-84.

Висвітлено правовий статус, конституційні повноваження та порядок обрання Президента України.


Перепелюк В. Г. Конституційні процедури: Державне процесуальне право: Навч. посібник / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Рута, 2004. – 349 с.

Висвітлено процедури реалізації повноважень Президента України та промугальцію закону Президентом України.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка