Конспект лекцій з курсу "Управлінський облік" для студентів 3 курсу денної форми навчання та 5 курсуСторінка4/15
Дата конвертації05.11.2016
Розмір2.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Тема 4. АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ВИТРАТ, ОБСЯГУ ДІЯЛЬНОСТІ І ПРИБУТКУ
1. Сутність методу "витрати – обсяг - прибуток"
Аналіз "витрати – обсяг - прибуток" – це метод системного аналізу взаємозв'язку витрат, обсягу виробництва, виручки (доходу) і прибутку, що формує основну модель фінансової діяльності, дозволяє здійснювати короткострокове планування діяльності підприємства і оцінювати ефективність альтернативних рішень.

Аналіз "витрати – обсяг - прибуток" дозволяє отримати відповідь на наступні запитання:

- Який необхідний обсяг реалізації продукції, щоб забезпечити відшкодування всіх витрат і отримання бажаного розміру прибутку ?

- Яку величину прибутку підприємство може отримати при запланованому обсязі виробництва ?

- Як вплине на фінансовий результат зміна величини витрат, обсягу виробництва і реалізації, ціни реалізації ?

- Яка структура витрат є оптимальною для підприємства?

При використанні цього методу необхідно враховувати такі допущення:

- всі витрати можуть бути розглянуті або як постійні, або як змінні;

- поведінка загальних витрат і виручки жорстко визначена і лінійна в межах області релевантності;

- постійні витрати не змінюються разом із змінами обсягу виробництва в межах області релевантності;

- змінні витрати прямо пропорційні обсягу в межах області релевантності;

- змінні витрати на одиницю продукції (питомі змінні витрати) є постійними;

- ціна реалізації одиниці продукції не зміняються;

- ціни на матеріали і послуги, використовувані у виробництві, не змінюються;

- продуктивність праці не зміняються;

- відсутні структурні зрушення;

- обсяг виробництва є єдиним чинником, що впливає на зміну витрат і доходів підприємства;

- обсяг продажу рівний обсягу виробництва (тобто протягом даного періоду змін у рівнях запасів не відбувається);

- асортимент продукції на підприємстві, де виробляється ряд різних товарів або виконуються декілька видів послуг, є незмінним. Змінні витрати і продажна ціна на одиницю продукції, використовувані при аналізі, є середньо зваженим показником витрат на різні одиниці продукції і цін на відповідні товари і послуги.

Основними елементами аналізу співвідношення "витрати – обсяг - прибуток" є:

- поріг рентабельності (точка беззбиткової);

- маржинальний дохід;

- маржинальний запас міцності;

- операційний важіль (виробничий леверидж).


2. Точка беззбиткової (поріг рентабельності)
Аналіз співвідношення "витрати – обсяг - прибуток", на практиці іноді називають аналізом точки беззбиткової. Цю точку також називають «критичною» або «мертвої», або точкою «рівноваги».

Точка беззбиткової – це критичний обсяг реалізації (діяльності), при якому доходи підприємства дорівнюють його витратам, а прибуток відповідно дорівнює нулю.

Для обчислення точки беззбиткової (порогу рентабельності) використовують три методи:

- графічний;

- рівнянь;

- маржинального доходу.

При графічному методі знаходження точки беззбиткової зводиться до побудови комплексного графіка "витрати – обсяг - прибуток", послідовність побудови якого полягає в наступному:

- наносять на графік лінію постійних витрат, для чого проводять пряму, паралельну осі абсцис з точки, рівної постійним витратам;

- вибирають відповідний обсяг виробництва (реалізації) продукції і визначається для нього розмір змінних витрат, на підставі якого будують лінію змінних витрат підприємства, яка виходить з точки перетину лінії постійних витрат з лінією ординат і утворює графік сумарних витрат підприємства;

- беруть той же обсяг продаж і на підставі ціни продукції визначають відповідну виручку від реалізації, на підставі якої здійснюють креслення лінії виручки.

- точка беззбиткової утворюється від перетину лінії виручки і лінії сумарних витрат (рис. 4.1).

Рис. 4.1 Графік аналізу поведінки витрат, прибутку і обсягу продажу


Метод рівнянь. Для визначення точки беззбиткової (порогу рентабельності) в міжнародній практиці також використовують метод рівнянь, заснований на обчисленні прибутку підприємства за формулою:
Виручка – Змінні витрати – Постійні витрати = Прибуток
Деталізуючи порядок розрахунку показників формули, її можна подати в наступному вигляді:
(Ціна за одиницю × Кількість одиниць) – (Змінні витрати на одиницю х × Кількість одиниць) – Постійні витрати = Прибуток
Приклад.

Еліза планує продавати значки на ярмарку. Вона може їх купити за 0,5 грн., а продавати за 0,9 грн. кожений. Одноразова орендна плата за місце складає 200,0 грн.

Скільки значків потрібно продати, щоб досягти критичної точки ?
Хай Х – кількість одиниць, які необхідно продати, щоб досягти точки беззбиткової.

У цьому випадку розрахунок точки беззбиткової здійснюється з використанням рівняння

0,9Х – 0,5Х – 200 = 0,

0,4Х = 200,

Х = 200 / 0,4 = 500 одиниць.
Метод маржинального доходу – це модифікація попереднього методу, що грунтується на використанні наступних формул:

Т
=
очка беззбиткової Постійні витрати


у натуральних одиницях Ціна – Змінні витрати

за одиницю на одиницю
Т
=
очка беззбиткової Постійні витрати


у натуральних одиницях Маржинальний дохід на одиницю
Точка беззбиткової Точка беззбиткової Ціна за

у грошовому вираженні = у натуральних одиницях × одиницю
Маржинальний дохід - це різниця між виручкою підприємства від реалізації продукції (робіт, послуг) і сумою змінних витрат.

Величина маржинального доходу показує внесок підприємства в покриття постійних витрат і отримання прибутку.


Існують два способи визначення величини маржинального доходу:

1) з виручки підприємства за реалізовану продукцію віднімають всі змінні витрати, тобто всі прямі витрати і частину накладних витрат (загальновиробничих витрат), залежних від обсягу виробництва і змінних витрат, що відносяться до категорії;

2) шляхом складання постійних витрат і прибутку підприємства.
При застосуванні маржинального способу розрахунку точки беззбитковості в грошовому виражені також використовується коефіцієнт (норма) маржинального доходу, який є часткою величини маржинального доходу у виручці від реалізації або (для окремого виробу) часткою середньої величини маржинального доходу в ціні товару.
Коефіцієнт Маржинальний дохід на одиницю

маржинального =

доходу Ціна за одиницю
У цьому випадку точка беззбиткової в грошовому вираженні розраховуватиметься з використанням формули:
Точка беззбиткової Постійні витрати

у грошовому =

вираженні Коефіцієнт маржинального доходу
Продовження прикладу

Точка беззбиткової = одиниць

Звіт про фінансові результати в точці беззбиткової може бути представлений в наступному вигляді:


Всього, грн.

На од./грн.

Виручка, 0,9 грн. × 500 од.

450,0

0,9

Змінні витрати,

0,5 грн. × 500 ед.


250,0

0,5


Маржинальний дохід

200,0

0,4

Постійні витрати

200,0
Чистий прибуток

0


3. Маржинальний запас міцності
Важливим напрямом аналізу взаємозв'язку "витрати-обсяг - прибуток є передбачення реакції прибутку на зміну інших параметрів діяльності. Для визначення впливу на прибуток зниження обсягу реалізації продукції можна використовувати показник маржинального запасу міцності.

Маржинальний запас міцності – це величина, на яку фактичний (або запланований) обсяг реалізації перевищує критичний обсяг реалізації.

Маржинальний запас міцності обчислють як у грошовому вираженні, так і в процентному відношенні.

У грошовому вираженні даний показник розраховують по формулою
Маржинальний

запас = Обсяг реалізації – Точка беззбитковості

міцності
Маржинальний  (Фактична виручка – Порогова виручка)

запас =

міцності Фактична виручка х 100 %
Маржинальний запас міцності в грошовому вираженні показує граничну величину можливого зниження обсягу продажу без ризику понести збиток і може бути використаний для визначення розміру операційного прибутку підприємства.


Операційний прибуток

=

Маржинальний запас міцності в грошовому вираженні

×

Коефіцієнт маржинального доходу

Значення показника маржинального запасу міцності можна також розраховувати у процентному відношенні:
Маржінальний запас міцності в %

=

Маржінальний запас міцності

у грошовому вираженні

Загальний доход

Значення маржинального запасу міцності в процентному відношенні є вимірником ризику нерентабельної роботи підприємства в ситуації зміни ринкової ситуації (скорочення попиту, погіршення конкурентоспроможності). У цьому випадку якщо виручка підприємства скоротиться менше ніж на величину даного показника, то підприємство буде одержувати прибуток, якщо більше - воно опиниться в збитку.


Приклад.
Звіт про прибутки і збитки підприємства "Нарус"
Всього, грн.

У %

Дохід

200 000,0

100

Змінні витрати

150 000,0

75

Маржинальний дохід

50 000,0

25

Постійні витрати

40 000,0
Чистий прибуток

10 000,0Потрібно визначити маржинальний запас міцності в грошовому вираженні і в процентному відношенні:

Точка беззбитковості, грн. = грн.
Маржинальний запас міцності, грн.: 200000,0 – 160000,0 = 40000,0 грн.
Маржинальний запас міцності, в %: .
4. Операційний важіль
Операційний важіль (виробничий леверідж) – це співвідношення постійних і змінних витрат, яке забезпечує більший відсоток зростання ніж відповідний відсоток росту обсягу продажу. З його допомогою можна прогнозувати зміну прибутку підприємства залежно від зміни обсягу продажу, а також визначити точку беззбиткової діяльності.

Виходячи із суті поняття "операційний важіль", можна констатувати, що застосування його механізму засноване на використанні маржинального методу. Тому чим нижче питома вага постійних витрат у загальній сумі витрат підприємства, тим більше змінюється величина прибутку по відношенню до темпів зміни доходу підприємства.

Збільшення (зменшення) прибутку в порівнянні з доходом виражається за допомогою ступеня операційного важеля, який розраховують за формулою:


Ступінь операційного важеля

=

Маржинальний дохід

Прибуток

або

Ступінь операційного важеля

=

Пост. витрати + Прибуток

=

1 +

Пост. витрати

Прибуток

Прибуток

Знайдене за допомогою наведених формул значення ступеня операційного важеля надалі використовується для прогнозування відсотка зміни прибутку при певному відсотку зміни обсягу продажу (доходу). Для цього використовують формулу
Відсоток зміни прибутку

=

Відсоток зміни доходу

×

Ступінь операційного важеля


Приклад. Підприємство виробляє і реалізує один товар. Нижче наведені дані, що характеризують його діяльність:
Звіт про прибутки і збитки, тис. грн.

Сума продажу (виручка) 2 000,0 шт. × 2 500,0 грн.

5 000,0

Змінні витрати

3 600,0

Маржинальний доход

1 400,0

Постійні витрати

1 000,0

Прибуток

400,0

Використовуючи механізм операційного важеля, спрогнозуємо зміну прибутку підприємства залежно від зміни виручки, а також визначимо точку беззбиткової діяльності.

Операційний важіль, грн. = .

Коефіцієнт маржинального доходу = .

Маржинальний запас міцності в грн. = .

Маржинальний запас міцності в % = .


Проведені розрахунки показують, що при зниженні виручки підприємства на 1 % прибуток скоротиться на 3,5 %, а при зниженні виручки на 28,58 % досягнемо точки беззбитковості, тобто прибуток стане нульовим.

Припустимо, що виручка скоротиться на 10 % і складе


тис. грн.
У цих умовах прибуток підприємства скоротиться на 35 % і дорівнюватиме

тис. грн.
Операційний важіль є показником, який допомагає менеджерам вибрати оптимальну стратегію підприємства в управлінні витратами і прибутком. Його величина може змінюватися під впливом таких чинників:

- ціни і обсягу продажу;

- змінних і постійних витрат;

- комбінації будь-яких перерахованих чинників.

Розглянемо вплив кожного чинника на ступінь операційного важеля на основі вищенаведеного прикладу.
Продовження прикладу.

Збільшення ціни реалізації на 10 % (до 2750 грн. за одиницю) приведе до:
збільшенню обсягу продажу до:

2 000,0 × 2 750 грн. = 5 500,0 тис. грн.;


збільшення маржинального доходу на:

5 500,0 – 3 600,0 = 1 900 тис. грн.;


збільшенню прибули на 900 тис. грн. = 1 900,0 – 1 000,0
збільшення маржинального доходу з розрахунку на одиницю товару з 700 грн. (1400 тис. грн. : 2000 шт.) до 950 грн. (1900 тис. грн. : 2000 шт.).
зниження обсягу продажу, який потрібний для покриття постійних витрат підприємства:

точка беззбитковості складає: шт.


збільшенню запасу міцності підприємства до шт. або на 47 %.
отриманню підприємством додаткового прибутку в сумі:

500 тис. грн. = 900 тис. грн. – 400 тис. грн.

зниження ефекту операційного важеля з 3,5 до одиниць.
Зниження змінних витрат на 10 % (з 3600 до 3240 тис. грн.) приведе до:
збільшення маржинального доходу: 5 000,0 – 3 240,0 = 1 760,0 тис. грн.;
збільшення прибутку: (1 760,0 – 1 000,0) = 760,0 тис. грн.;

зростання точки беззбиткової до: тис. грн., що в натуральному вираженні складе: шт.


запас міцності підприємства складе: (5 000,0 - 2840,9) = 2159,1 тис. грн., або шт.

ефект операційного важеля на підприємстві знизиться до: 2,3 од.


При зниженні постійних витрат на 10 % (з 1000 тис. грн. до 900 тис. грн.) спостерігається:
збільшення прибули підприємства до: 5 000,0 – 3 600,0 – 900,0 = 500,0 тис. грн. або на 25%.
збільшення точки беззбитковості в грошовому вираженні:

тис. грн.,
в натуральному вираженніі: шт.
запас міцності підприємства: 5 000,0 – 3214,3 = 1785,7 тис. грн.

або шт.


Як наслідок, в результаті зниження постійних витрат на 10% спостерігається зниження і рівня операційного важеля на
од.

3,5 – 2,8 = 0,7 од.


Слід зазначити, в конкретних ситуаціях прояв механізму операційного важеля має ряд особливостей, які треба враховувати в процесі його використання. Ці особливості полягають в наступному:

– позитивна дія ефекту операційного важеля починає виявлятися лише після того, як підприємство подолало точку беззбитковості своїй діяльності;

– у міру подальшого збільшення обсягу продажу і віддалення від точки беззбитковості ефект операційного важеля починає знижуватися;

– механізм операційного важеля має і зворотну спрямованість – при будь-якому зниженні обсягу продажу в ще більшій мірі зменшуватиметься розмір прибутку підприємства;

– між операційним важелем і прибутком підприємства існує зворотна залежність: чим вищий прибуток підприємства, тим нижче ефект операційного важеля і навпаки;

– ефект операційного важеля виявляється тільки в короткому періоді, оскільки постійні витрати підприємства залишаються незмінними тільки упродовж короткого відрізка часу.


5. Застосування методу "витрати – обсяг -  прибуток" для визначення бажаного рівня обсягу реалізації і прибутку
Метод "витрати – обсяг -  прибуток" крім розрахунку раніше наведених показників дозволяє також спрогнозувати обсяг реалізації, необхідний для отримання бажаного прибутку, і прибуток при певному (заданому) рівні реалізації. Так, обсяг продажу в грошовому вираженні може бути розрахований з використанням формул:


Ціна за одиницю

×

К-ть одиниць реалізованої продукції

=

Змінні витрати

+

Постійні витрати

+

Операційний прибуток
Продаж =

Постійні витрати + Операційний прибуток

Коефіцієнт маржинального доходу


Приклад. Підприємство "Орфей" виробляє один вид продукції. Нижче наведені дані, що характеризують його діяльність:


ціна реалізації однієї одиниці

100,0 грн.,

змінні витрати на одиницю

70,0 грн.,

постійні витрати

24 000 грн.

Треба розрахувати обсяг реалізації, необхідний для отримання прибутку в розмірі 6 000,0 грн. Для визначення такого обсягу реалізації використовуємо метод рівнянь, при цьому Х – обсяг реалізації:


100,0 Х = 70,0 Х + 2 400,0 + 6 000,0

30 Х = 2 400,0 + 6 000,0

Х = 10 000 од.
На підставі проведеного розрахунку можна зробити висновок, що для досягнення бажаного розміру прибутку підприємству необхідно реалізувати 10 000 од. продукції.

Для визначення розміру прибутку при заданому (бажаному) обсязі реалізації використовують формули
Прибуток

=

Продаж

-

Змінні витрати

-

Постійні витрати
Прибуток

=

Продаж

×

Коефіцієнт маржинального доходу

-

Постійні витрати


Продовження прикладу.

На підставі наведених вище даних визначити розмір прибутку, який одержить підприємство при обсязі реалізації 130 000,0 грн. Для визначення такого розміру прибутку використовуємо метод рівнянь, при цьому Х – прибуток, який може одержати підприємство:


130 000,0 = 70,0 × (130 000,0 : 100,0) – 24 000,0 + Х

Х = 130 000,0 – (91 000,0 + 24 000,0)

Х = 15 000,0 грн.
На підставі проведеного розрахунку можна констатувати, що при заданому обсязі реалізації підприємство може отримати прибуток у розмірі 15 000,0 грн.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка