Конспект лекцій з дисципліни «Політологія» для студентів всіх напрямівСкачати 35.88 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір35.88 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Гуманітарний інститутКафедра Соціології та політології


Конспект лекцій

з дисципліни «Політологія»

для студентів всіх напрямів (спеціальностей)

Укладач: кандидат політичних наук, доцент

Ісхакова Н.Г.
Конспект лекцій розглянутий та схвалений

на засіданні кафедри соціології та політології

Протокол № ____ від «___»_____20__р.

Завідувач кафедри_____________________Зразок оформлення лекції

Лекція № 1
Тема лекції: Політологія як наука і навчальна дисципліна.

План лекції

 1. Об'єкт і предмет політології. Структура політологічних знань.

 2. Взаємозв’язок політології з іншими науками.

 3. Методи та функції дослідження політичних явищ.

 4. Становлення політології як науки та навчальної дисципліни.


Література

 1. Політологія: [підручник] / Аляєв Г.Є. - Полтава: АСМі, 2012. – 319 с.

 2. Гелей С.Д. Політологія [навч. посіб.] / Гелей С.Д., Рутар С.М. – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 348 с.

 3. Горбач О.Н. Політологія: навч. посібник / Горбач О. Н. - Л.: ЛДіНТУ ім. В.Чорновола, 2011. – 263 с.

 4. Гугнин А.М. Маркетинг в политике – инструменты и технологии: монография / Гугин А.М., Гугина Т.А. – Запорожье: Классический приватный университет, 2012. – 214с.

 5. Іванова Н.Ю. Політологія: [навч. посіб.] / Іванова Н.Ю., Смоляк В.Ф. – К.: КНЕУ, 2011. – 348 с.

 6. Логвина В. Л. Політологія: [навч. посіб.] / Логвина В. Л. – К.: Центр навчальнї літератури, 2006. – 304 с.

 7. Політична енциклопедія / [упоряд. Ю. Левенець та ін.]. – К.: Парламент. вид-во, 2011. – 808с.

 8. Політологічний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.Ф. Головатий, О.В. Антонюк. – К.: Міжрегіональна академія управління. К.: МАУП, 2005. – 792 с.

 9. Політологія: Академічний курс: [підручник] / Л.М.Герасіна. - К.: Видавничий дім «інЮре», 2006. – 520 с.

 10. Політологія: [підручник] / Колодій А., Климанська Л. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.

 11. Рудич Ф.М. Політологія: [підручник] / Рудич Ф. М. – К.: Либідь, 2006. – 480 с.

 12. Шляхтун П.П. Політологія: історія та теорія: [підручник] / Шляхтун П. П. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 472 с.

Зміст лекції

Політологія вивчає політичну сферу суспільства, тому необхідно розпочати з розгляду її специфіки. Політичну сферу суспільства складають політичні відносини як взаємозв’язки між людьми, різноманітними соціальними групами та політичними інститутами в процесі управління суспільством. Об’єктом політології виступає вся сукупність політико-владних відносин, або політика. Предмет будь-якої науки завжди конкретніший за її об’єкт. Предметом політології є політична система як механізм організації та здійснення влади.

Політологічні знання поділяються за теоретичним та прикладним рівнем. Перший включає теорію та історію політичної науки, а також її методологічні основи. Другий – емпіричні знання, які застосовуються для вирішення політичних проблем конкретної країни. Вони складають зміст прикладної (практичної) політології, яка безпосередньо стосується практичного здійснення політики.

Політологія змістовно пов’язана з багатьма суспільствознавчими науками. Тісний зв'язок політології з філософією, історією, соціологією, теорією держави і права, особливо з тими галузями цих наук, які вивчають політичну сферу: політична філософія, політична історія, політична соціологія. Політологія та соціальна психологія – партнери у вивченні політики. На межі цих двох наук сформувався самостійний науковий напрямок – політична психологія.Політологія використовує низку методів для вивчення свого предмету. Це загальнонаукові методи (аналіз і синтез, індукція та дедукція, абстрагування та моделювання тощо). Для емпіричних досліджень використовуються електоральна статистика, анкетне опитування, спостереження, аналіз документів, лабораторний експеримент. До методів власне політологічних досліджень можна віднести системний, структурно-функціональний, порівняльний і біхевіористський методи. Призначення політології як науки простежується у її функціях: теоретична, методологічна, практична, прогностична, виховна.

Політологія як наука пройшла кілька етапів свого становлення. Перший етап – філософсько-етичний, другий – етап Відродження, Нового часу та Просвітництва, третій – інституціоналізації політичної науки, і четвертий – сучасний етап. Як самостійна навчальна дисципліна політологія почала викладатися в університетах США у середині XIX століття, а згодом і у європейських університетах. На початку 20 століття процес виокремлення політології у самостійну науку і дисципліну був завершений.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка