Конспект лекцій з дисципліни "Політична економія" для студентів денної, заочної та дистанційноїСторінка1/9
Дата конвертації28.12.2016
Розмір1.54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
КАНІВСЬКИЙ ЕКОЛОГО-ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ


КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙз дисципліни “Політична економія”

для студентів денної, заочної та дистанційноїформ навчання спеціальності
5.03060101 «Організація виробництва»

Укладач:

старший викладач Кучеренко Р.А.

Розглянуто на засіданні

циклової комісії та затверджено

на методичній раді Канівського

еколого-інформаційно-

технологічного коледжу

протокол № від р.


Канів

2012Робоча програмаМодуль І

Лекція 1.

Політична економія як фундаментальна суспільна наука……………………………….3
Лекція 2.

Виробництво та його чинники. Суспільний продукт. Економічна система

Суспільства………………………………………………………………………………………7
Лекція 3.

Економічні потреби суспільства і роль виробництва в їх задоволенні………………….14
Лекція 4.

Економіка суспільства як сукупність видів економічної діяльності……………………18
Лекція 5.

Відносини власності в економічному житті суспільства………………………………….23
Лекція 6.

Товарне виробництво і товарно-грошові відносини………………………………………28
Лекція 7.

Загальні основи ринку………………………………………………………………………...36
Модуль ІІ.

Лекція 8.

Суб’єкти ринкової економіки. Підприємництво…………………………………………..44
Лекція 9.

Капіталістична економіка як вища форма ринкової економіки……………………….52
Лекція 10.

Перехідна економіка та її закономірності………………………………………………….59
Лекція 11.

Роль держави в ринковій економіці……………………………………………………….64
Лекція 12.

Суспільний продукт і його форми. Національний дохід………………………………..70
Лекція 13.

Економічне зростання та його чинники…………………………………………………...76
Лекція 14.

Розподіл національного доходу. Споживання, заощадження та добробут людини…82
Лекція 15.

Міжнародна економіка та її роль у зростанні добробуту людської

спільноти світу……………………………………………………………………………….86

Модуль І.

Лекція 1 (1 година).

Тема : Політична економія як фундаментальна суспільна наука


 1. Становлення і розвиток політичної економії

 2. Предмет та об’єкт політичної економії

 3. Закони та категорії політичної економії

 4. Позитивна та нормативна економічна теорія

 5. Методи політичної економії

 6. Функції політичної економії та її місце в системі економічних наук
  1. Становленя та розвиток політичної економії

Політична економія як наука бере свій початок із першої в світі школи політичної економії – меркантилізму (від італійського mercantilism – торговець, купець) і епохи пізнього Середньовічча (остання третина ХY ст.). Це вчення відображало інтереси торговельної буржуазії в період первісного нагромадження капіталу. Саме представник цієї школи Антуан Монкрет’єн вперше ввів термін “політична економія”.

Класична політична економія. Цей напрям світової економічної думки розвивався до першої половини ХІХ ст. Його засновники – У. Петті (Англія), П. Буагільбер (Франція), які започаткували теорію трудової вартості. Свого розвитку класична політитчна економія набула у працях фізіократів Ф. Кене та Д. Тюрго (Франція). Найвище її досягнення – праці англійських економістів А. Сміта (1723 – 1790) та Д. Рікардо (1772 – 1823). Класики започаткували теорію трудової вартості, досліджували доходи основних класів буржуазного суспільства, механізм конкуренції, кредиту, грошового обігу.

Марксистська політична економія. К Маркс, по-перше, довів до рівня наукової теорії ідеї класиків політичної економії про двоїстий характер праці (в їхніх працях змішування споживчої вартості та вартості, абстрактної та конкретної праці переважало над розмежуванням цих категорій).

Історична школа та маржиналізм. Історична школа – один із напрямів західної економічної думки. Виникла в Німеччині у середині ХІХ ст. Назву отримала від своєрідного тлумачення предмета політичної економії та історичного методу дослідження, відповідно до якого ця наука не вивчає економічні закони, а описує конкретно-історичні форми у країні. Тому саму назву “політична економія” представники цієї школи ототожнювали з поняттям “національна економіка”.

У середині ХІХ століття виникає і в 70-ті роки набуває поширення новий напрям політичної економії – маржиналізм (від французької marginal – граничний). Засновниками були австрійський економіст К. Менгер та англієць У. Джевонс, шаейцарський науковець Л. Вальрас. Основою маржиналізму є теорія граничної корисності.Основні напрями сучасної економічної теорії. Усю сукупність течій, шкіл сучасної західної економічної думки можна умовно згрупувати у у такі основні напрями:

 1. неокласична економічна теорія (монетаризм та неолібералізм);

 2. інституціоналізм;

 3. кейнсіанство;

 4. марксистська політична економія.

Найвидатнішими постатями економічної думки в Україні у ХІХ – напочатку ХХ століття були В.І. Вернацький, І.В. Вернацький, М. Драгоманов, С. Подолинський, Є. Слуцький, І. Франко, М. Туган-Барановський.


  1. Предмет та об’єкт політичної економії

Політична економія – це суспільна наука, що досліджує проблему такого використання чи переміщення рідкісних ресурсів (засобів виробництва), при якому досягається найбільше, максимальне задоволення безмежних потреб суспільства (мета виробництва). Політитчна економія вивчає шляхи “найкращого використання того, чим ми володіємо”. Оскільки наші потреби практично безмежні, а наші ресурси обмежені відносно, то ми не можемо задовольнити всі матеріальні потреби суспільства. Єдине, що ми можемо, це прагнути досягати найбільшого задоволення всіх матеріальних потреб суспільства.

Оскільки політична економія пов’язана з дослідженням функціонування економічної системи, то її предметом є дослідження виробничих відносин, що виникають між людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та послуг у світі обмежених ресурсів. Виробничі відносини формуються під впливом відносин власності і знаходяться в основі функціонування економічної системи.

Політична економія вивчає механізм дії економічних законів, що керують розвитком цієї системи.

Об’єктом вивчення і дослідження політичної економії є відповідна сфера суспільства, а саме економіка (практика господарювання). Будь-яка національна економіка є структурно організована і в структурі суспільства виступає як відносно самостійна економічна система.

Під економічною системою розуміють певну сукупність механіфзмів чи інститутів функціонування і розвитку національної економіки.

Типи економічних систем з позицій фаз руху виготовленого продукту: виробнича, ринкова або система обміну, система споживанняматеріальних благ і послуг.

Типи економічних систем з позицій характеру регулювання: адміністративні, ринкові, змішані, традиційні.

Типи систем з позицій характеру власності: докапіталістичні, капіталістичні, посткапіталістичні, соціалістичні, постсоціалістичні.


3. Закони та категорії політичної економії

Законвнутрішньо необхідні, сталі й істотні зв’язки між протилежними сторонами, властивостями явищ, процесів, елементів матеріальної системи.

В класифікації економічних законів слід виділити декілька груп законів:  • перша група – це закони, що діють впродовж різних історичних періодів, тут виділяють кілька їх типів:

  • 1) всезагальні економічні закони, тобто закони, притатманні всім суспільно-економічним формаціям (закони економії часу, зростання продуктивності праці, адекватності виробничих відносин рівню і характеру розвитку продуктивних сил;

  • 2) загальні економічні закони, тобто закони, що діють у декількох суспільно-економічних формаціях (закони вартості, грошового обігу, попиту, пропозиції;

  • 3) специфічні економічні закони, які діють лише в одній суспільно-економічній формації (основний економічний закон, закон концентрації окремих форм власності та капіталу);

  • друга група – закони різних сфер суспільного відтворення, тобто законів безпосереднього виробництва, обміну, розподілу та споживання (закони спадної віддачі, визначення вартості товарів суспільно необхідним робочим часом, зростання екологічних витрат);

  • третя група – закони розвитку та функціонування окремих економічних підсистем (закони конкуренції,пропорційного розвитку, посилення державного регулювання);

  • четверта група – закони, що діють на різних рівняз економічної системи: мікро-, макро-, метарівнях та у масштабах світового господарства;

  • пята група – виявляє закономірності розвитку перехідних систем (закони звуження сфери дії законів попередньої економічної системи, становлення нового типу економічних законів).

Економічні категорії. Економічні закони, передусім специфічні, розкривають найглибшу (або внутрішню) сутність певної економічної системи, то менш глибока її сутність виражається у певних економічних категоріях.

Економічні категорії – теоретичне вираження, мисленні форми економічних відносин у взаємодії з розвитком продуктивних сил, економічних явищ і процесів, які реально існують.

Економічні категорії рухливіші, мінливіші, ніж економічні закони. Прикладами економічних категорій можна назвати: зміст праці, робоча сила, споживча вартість, процес праці і т.д.


4. Позитивна та нормативна економічна теорія

Позитивна економічна теорія – доктрина позитивізму, згідно з якою аналіз економічних процесів та явищ національної економіки загалом не має набувати характеру оціночних суджень, отже, дається без оцінок ученого з погляду справедливості або несправедливості, без рекомендацій як здійснювати економічну політику тощо. При чому констатуються загальновідомі факти у таків формі, наприклад: збільшення витрат виробництва зумовлює зростання цін на товари і послуги.

Оціночні судження може давати тільки нормативна економічна теорія. Вона не тільки оцінює, а й дає рекомендації щодо здійснення економічної політики на рівні держави.


5. Методи політичної економії

Метод (від грецького metodas – шлях до чогось) – засіб пізнання як сукупність методів та прийомів і операцій для мисленного відтворення предмета, що вивчається.

Загальнонаукові методи -- ними користуються фактично всі науки (закон єдностіі боротьби протилежностей, закон переходу кількості в якість).

Методи економічного дослідження.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка