Конспект лекцій з дисципліни опір матеріалів І будівельна механіка (для студентів денної І заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 060103 «ГідротехнікаСкачати 23.92 Kb.
Дата конвертації30.04.2017
Розмір23.92 Kb.


Міністерство освіти і наукИ України
ХарківськИЙ національнИЙ УнівЕрситет

міського господарства імені О. М. БЕКЕТОВА

Конспект лекцій

з дисципліни

ОПІР МАТЕРІАЛІВ І БУДІВЕЛЬНА МЕХАНІКА


(для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.060103 - «Гідротехніка (Водні ресурси)»)

Харків – ХНУМГ – 2017

УДК 620.10

Конспект лекцій з дисципліни «Опір матеріалів і будівельна механіка» (для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.060103 - «Гідротехніка (Водні ресурси)») / В. О. Пушня, О. О. Чупринін; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2017.– 92 с.

Рецензент:

Д. В. Сталінський, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Водопостачання, водовідведення і очищення вод».

Цей конспект лекцій складено з метою допомоги студентам екологічних спеціальностей університету при підготовці до занять, заліків та іспитів з курсу опору матеріалів і будівельна механіка.

Він містить основні питання опору матеріалів і будівельної механіки стержневих і балочних елементів конструкцій, ферм та розпірних систем.


Рекомендовано кафедрою теоретичної і будівельної механіки,

протокол № від 201

© В. О. Пушня, О. О. Чупринін, ХНУМГ, 2017Навчальне видання

Конспект лекцій з дисципліни

«Опір матеріалів і будівельна механіка»

(для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.060103 - «Гідротехніка (Водні ресурси)»).
Укладачі

ПУШНЯ Валентин Олександрович

ЧУПРИНІН Олександр Олексійович

Відповідальний за випуск А. О. ГарбузЗа авторською редакцією

Комп’ютерне верстання О. О. Чупринін

План 2017, поз.

Підп. до друку Формат 60*84 1/16

Друк на ризографі Ум.-друк. арк. 2,8

Тираж 50 пр. Зам. №

Видавець і виготовлювач:

Харківський національний університет міського господарства


імені О. М. Бекетова

вул. Революції, 12, Харків, 61002

Електронна адреса: rectorat@kname.edu.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи: ДК № 4705 від 28.03.2014 р.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка