Конспект лекцій з дисципліни «облікова політика підприємства» для студентів напрямуСторінка6/6
Дата конвертації19.04.2017
Розмір1.14 Mb.
1   2   3   4   5   6

IV. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах

1. Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх періодах, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року.

2. Виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів, передбачає повторне відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності.

3. Облікова політика може змінюватися, якщо змінюються статутні вимоги, вимоги органу, який затверджує положення (стандарти) бухгалтерського обліку, або якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій чи операцій у фінансовій звітності підприємства.

4. Загальний контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Зі змістом наказу ознайомити (під розписку) усіх посадових осіб, причетних до його виконання.


Керівник підприємства ________________________________

З наказом ознайомлені:________________________________


Додаток 1

ГРАФІК ДОКУМЕНТООБІГУ З ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (ВИТЯГ)з/п


Назва документа

Шифр документа

Створення документа

Операція, що реєструється та мета документа

Відповідальна особа, що виписує документ

Підтверджувані підписи

Кількість екземплярів та куди передаються

1

2

3

4

5

6

7

1

Акт

приймання передаванняОЗ-1

Приймання або передавання основних засобів

Комісія

Керівник підприєм-ства

Внутрішнє переміщення – 2 шт: у бухгалтерію та здавачу
Безкоштовне передавання – 2 шт.: підприємству-передавачу та підприємству-отримувачу
При купівлі – 3шт.: 2шт підприємству-здавачу та 1шт. отримувачу
Опрацювання документа

Зберігання документа

Терміни передавання

в обробкуВиконавець, відповідальний за опрацювання

Відображення в регістрах обліку

Поточне місце зберігання

Відповідальний за зберігання

Термін

8

9

10

11

12

13

На дату приймання

Бухгалтер по НА

Журнал 3

Відомість 3.2

Журнал 4

Відомість 4.1

Відомість 4.2

Відомість 4.3
Бухгалтерія

Бухгалтер по НА

3 роки після

ліквідації основних засобів


Додаток 2

РОБОЧИЙ ПЛАН РАХУНКІВ


Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Аналітичні рахунки третього порядку

Код

Назва

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

6

20

Виробничі запаси

201

Сировина і матеріали

2011

Сировина і матеріали для виробництва мідного дроту

2012

Сировина та матеріали для виробництва шкільних парт і стільців

...

...

...

...

...

...

68

Розрахунки за іншими операціями

685

Розрахунки з іншими кредиторами

6851

Розрахунки за комунальні послуги

6852

Розрахунки за стаціонарний телефонний, мобільний зв'язок та Інтернет

6853

Розрахунки за оренду майна

...

...

...

...

...

...

Додаток 3

ПЕРЕЛІК ПРЯМИХ ВИТРАТ


N з/п

Перелік і склад статей прямих витрат (рахунок 23)

1

Прямі матеріальні витрати:

- сировина та основні матеріали, які є основою або необхідним компонентом для виробництва готової продукції;

- куповані напівфабрикати та куповані комплектуючі вироби;

- допоміжні матеріали, у т. ч. матеріали, у які згідно з технологією упаковується продукція до її здавання на склад, де вона упаковується остаточно;

- паливо та електроенергія, необхідні для виробництва продукції;

- поворотні відходи (віднімаються)2

Прямі витрати на оплату праці – основна та додаткова зарплата виробничих робітників (склад визначається за Інструкцією, затвердженою наказом Держкомстату від 13.01.04 р. № 5)

3

Інші прямі витрати:

- відрахування на соціальні заходи;

- амортизація виробничого обладнання та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних із виробництвом продукції;

- остаточний брак із технологічних причин і витрати на виправлення технічно неминучого виправного браку;

- витрати на утримання та експлуатацію виробничого обладнання;

- оплата послуг сторонніх організацій, безпосередньо пов'язаних із виробництвом продукції;

- інші витрати, які можна прямо віднести на конкретний об'єкт витрат

Додаток 4


ПЕРЕЛІК ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ


N

з/п


Види і статті ЗВВ (рахунок 91)

1

Змінні ЗВВ (залежать від обсягу виробництва):

- витрати на проведення контролю якості продукції (зарплата персоналу відділу контролю якості з відрахуваннями на соціальні заходи);

- премії управлінського персоналу цехів, виробництва, що нараховуються залежно від обсягів, із відрахуваннями на соціальні заходи;

- внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів зі складів у цехи і готової продукції на склади;

- нестачі незавершеного виробництва


2

Постійні ЗВВ (не залежать від обсягу виробництва):

- зарплата, ЄСВ і витрати на відрядження апарату управління цехами, дільницями, загальновиробничого персоналу. Персонал складу (на якому зберігаються як виробничі запаси, так і готова продукція) і відділу постачання слід віднести до загальновиробничого персоналу;

- амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальновиробничого призначення;

- витрати на вдосконалення технології та організації виробництва;

- витрати на опалення, водопостачання та інше утримання виробничих приміщень;

- охорона праці, техніка безпеки та охорона навколишнього природного середовища;

- ремонт основних засобів виробничого та загальновиробничого призначення;

- плата за оренду основних засобів виробничого і загальновиробничого призначення


Додаток 5


ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ НОРМАЛЬНІЙ ПОТУЖНОСТІ


N з/п

Показник

Продукція цеху № 1

Продукція цеху № 2

Мідний дріт

Стільці

Парти

Разом

1

2

3

4

5

6

1

Обсяг виробництва в натуральному виразі

200 т

400 шт.

500 шт.

X

2

Обсяг виробництва в планових цінах, грн.

1200 000

200 000

150 000

350 000

3

Сума прямих матеріальних витрат, грн.

520 000

84 000

75 000

159 000

4

Сума загальних прямих витрат, грн.

710 000

135 000

120 000

155 000

5

Машино-години роботи обладнання

144

75

55

130

6

Зарплата основних виробничих робітників, грн.

130 000

42 000

30 000

72 000

7

Сума ЗВВ (грн.), із них

144 000

X

X

65 000

- постійні

80 000

X

X

40 000

- змінні

64 000

X

X

25 000

8

Ставка розподілу постійних ЗВВ

0,6154

X

X

0,5556

Додаток 6


ПЕРЕЛІК ПОВ'ЯЗАНИХ ОСІБ ПІДПРИЄМСТВА


Найменування

(П. І. Б.)

пов'язаних осіб


Код ЄДРПОУ (ідентифікацій-ний номер)

Статус пов'язаної особи для даного підприємства (ТОВ "Люкс")

1

2

3

ТОВ "Меркурій"

23232323

Дочірнє підприємство (частка ТОВ "Люкс" у статутному капіталі ТОВ "Меркурій" – 90%)

Петров Ігор Павлович

1515151515

Директор ТОВ "Люкс"

Зайцев Іван Іванович

4545454545

Учасник ТОВ "Люкс" (частка у статутному капіталі – 25 %)

ПАТ "Політ"

43434343

Учасник ТОВ "Люкс" (частка у статутному капіталі – 75 %)


ДОДАТОК Б

НаказПро облікову політику підприємства для цілей податкового обліку

У цілях дотримання єдиної методики і достовірного відображення господарських операцій у податковому обліку НАКАЗУЮ:

Увести в дію облікову політику підприємства для цілей податкового обліку.

Застосування цієї політики вважати обов’язковим для виконання, починаючи з 1 січня 2016 року.<...>

1. Порядок організації обліку необоротних активів

1.1. Критерій віднесення активу до основних засобів (далі – ОЗ).

1.1.1. Об'єкти ОЗ класифікуються за групами, вказаними в п. 145.1 Податкового кодексу (далі – ПК).

1.1.2. Об'єкти капітальних вкладень, роботи за якими завершені, зараховуються до складу ОЗ тільки за наявності оформлених актів приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів типової форми № ОЗ-1.

1.1.3. Вартість об'єктів соціальної сфери (об'єктів, що знаходяться в невиробничих підрозділах) ураховується для цілей податку на прибуток не як амортизовуване майно, а як інший актив зі сформованою податковою вартістю (сумою витрат, пов'язаних із придбанням/виготовленням таких невиробничих фондів (без урахування зносу) та їх поліпшенням). У разі продажу таких об'єктів витрати (доходи) збільшуються на суму перевищення такої податкової вартості над доходами від продажу (або на суму перевищення доходів від продажу над податковою вартістю) згідно з п. 146.13 ПК.

1.2. Порядок відображення в обліку надходження ОЗ

1.2.1. Об'єкт приймається до обліку як ОЗ з моменту його передавання в експлуатацію за типовою формою № ОЗ-1. Об'єкти ОЗ, які раніше були помилково списані як нестачі (ліквідовані згідно з п. 146.16 ПК), приймаються до обліку для цілей подальшої амортизації за їх вартістю на момент списання.

1.2.2. При виготовленні/придбанні об'єктів ОЗ їх вартість формується з витрат, які безпосередньо пов'язані зі створенням об'єкта й понесені до прийняття об'єкта до обліку у складі необоротних активів. До таких витрат відносяться:

- вартість проектно-дослідницьких робіт;

- вартість будівельно-монтажних робіт;

- вартість обладнання (придбаного або виготовленого власними силами);

- вартість матеріалів, використаних для будівництва (окрім вартості повторно використаних ТМЦ);

- заробітна плата працівників, безпосередньо задіяних у створенні ОЗ;

- витрати на відрядження, пов'язані з придбанням ОЗ (за нормами, установленими законодавством);

- реєстраційні збори, аналогічні платежі, здійснювані у зв'язку зі придбанням (отриманням) прав на об’єкт ОЗ;

- суми ввізного мита;

- суми непрямих податків (якщо вони не відшкодовуються підприємству);

- інші витрати на управління проектом (наприклад, послуги спеціалістів сторонніх організацій);

- сума інших підготовчих витрат (вартість послуг власних підрозділів, пов’язаних із підготовкою будівництва);

- вартість пусконалагоджувальних робіт, виконаних до приймання об'єкта (обладнання) комісією (зазвичай такі роботи здійснюються "вхолосту", без випуску товарної продукції);

- проценти за кредитами, пов'язаними із придбанням ОЗ;

- додаткові платежі підрядникові за дострокове закінчення будівництва, передбачені умовами договору, і сума інших витрат, необхідних для створення об'єкта;

- витрати на страхування об’єктів на період будівництва;

- витрати на страхування ризиків доставки об’єктів;

- затрати на виготовлення технічного паспорта і на присвоєння адреси об'єкта;

- орендна плата (податок на землю) за земельну ділянку, на якій здійснюється будівництво об'єкта.

Не включаються до первісної вартості об'єктів ОЗ:

- витрати задіяних у будівництві і придбанні ОЗ підрозділів підприємства, які носять адміністративний характер;

- наднормативні витрати на відрядження виробничого персоналу;

- витрати на навчання персоналу;

- курсові різниці;

- додаткові витрати, пов'язані з виправленням дефектів у вмонтованому обладнанні;

- затрати на оренду майна, що використовується при будівництві, у період, коли будівництво не ведеться;

- вартість пусконалагоджувальних робіт, здійснених після приймання об'єкта комісією;

- переоцінки, здійснені за правилами П(С)БО 7 "Основні засоби".

1.2.3. У періоді отримання (виявлення) безоплатно отриманих об'єктів і необлікованих раніше об’єктів, виявлених у результаті інвентаризації, визнаються доходи, за винятком випадків, коли це об'єкти, перелічені в пп. 136.1.16 ПК. Вартість оприбуткованих за ринковою вартістю об'єктів при їх виявленні у процесі інвентаризації як надлишки збільшує оподатковувані доходи і не підлягає амортизації. Витрати на поліпшення таких об'єктів обліковуються як окремий об'єкт амортизації.

1.2.4. Об'єкти, отримані як внесок до статутного капіталу, прибуткуються за справедливою вартістю згідно з оцінкою засновників, але не вище за звичайну ціну.

1.3. Порядок відображення в обліку вибуття ОЗ

1.3.1. Затрати на демонтаж включаються до витрат на ліквідацію ОЗ у повному обсязі, окрім вартості матеріалів б/к і надлишків, виявлених при інвентаризації.

1.3.2. Витрати у вигляді сум недонарахованої амортизації за ліквідованими ОЗ включаються до складу витрат.

1.3.3. Для цілей податкового обліку об’єкти, що вимагають тривалого процесу ліквідації, виводяться з експлуатації в момент прийняття рішення про ліквідацію й обліковуються згідно з п. 146.15 і 146.18 ПК (об'єкти не амортизуються).

1.4. Порядок відображення в обліку переоцінок ОЗ

1.4.1. Щорічна індексація ОЗ проводиться у випадку, якщо коефіцієнт індексації становить більше одиниці.

1.5. Порядок нарахування амортизації ОЗ

1.5.1. При виведенні з експлуатації окремого об'єкта ОЗ або передаванні його до складу невиробничих ОЗ за рішенням платника податків або суду амортизація такого об'єкта не нараховується.

1.5.2. Нарахування амортизації здійснюється протягом терміну корисного використання об’єкта, який установлюється наказом по підприємству при визнанні цього об'єкта активом, але не може бути меншим від терміну, визначеного в п. 145.1 ПК.

1.5.3. Зміна термінів корисного використання ОЗ здійснюється на підставі Акта приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об’єктів типової форми № ОЗ-2.

1.5.4. Переведення ОЗ до складу майна, призначеного для продажу, для цілей податкового обліку розглядається як їх виведення з експлуатації.

У разі зворотного введення таких об’єктів в експлуатацію або передавання до складу виробничих ОЗ як амортизована вартість приймається вартість ОЗ на момент виведення з експлуатації, збільшена на суму витрат, пов'язаних із ремонтом, модернізацією, модифікацією, добудовою, дообладнанням, реконструкцією тощо.

1.5.5. Для відображення сум амортизаційних відрахувань у декларації з податку на прибуток використовується податковий регістр "Амортизаційні відрахування".

1.6. Порядок обліку нематеріальних активів

1.6.1. Терміни корисного використання активів установлюються не менше від визначених у пп. 145.1.1 ПК.

1.6.2. Переоцінка нематеріальних активів не здійснюється.

Керівник ________________________(підпис)

Головний бухгалтер _______________(підпис)

ДЛЯ НОТАТОК


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка