Конспект лекцій з дисципліни " Внутрішній економічний механізм підприємства" (в блок-схемах) для спеціальності 05000 "Економіка будівництва"Сторінка1/14
Дата конвертації09.04.2017
Розмір1.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХарківськА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Г.В.Стадник, Л.Г.Чеканова, І.І.Килимник, В.І.Торкатюк

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни

Внутрішній економічний механізм підприємства”

(в блок-схемах)

для спеціальності 6.05000 “Економіка будівництва”

Харків - 2005

ЗМІСТ • ВСТУП

Умови формування і розвитку ринкових відносин в економіці України пов’язані не тільки з наявністю незалежних самостійних підприємств, які володіють свободою господарського підприємництва, але й з утворенням такої системи господарювання, яка значно посилить зацікавленість трудових колективів у досягненні найбільш високих результатів діяльності з одного боку, та підвищенні рівня задоволення потреб споживачів – з другого.

У цих умовах потрібний такий господарський механізм, який у поєднанні з ринком дозволить створити умови для поступового безкризового зростання виробництва та реалізації продукції (послуг), забезпечення законності у формуванні й розподілі прибутків підприємства.

Ефективне використання ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання нерозривно пов’язано з проблемою наукового рівня планування, організації та управління їхньою діяльністю саме на мікрорівні, тобто з формуванням такого внутрішнього економічного механізму підприємства, який забезпечить ефективність його функціонування.

Економіка мікрорівня дозволяє отримати конкретний інструментарій для вирішення питань, що пов’язані з плануванням, організацією та економічним стимулюванням діяльності підрозділів підприємства, оцінкою результатів господарювання, виявленням недоліків у господарській політиці підприємства та розробки організаційно-технічних заходів з удосконалення внутрішнього економічного механізму підприємства. Він повинен бути орієнтований на органічне поєднання економічних інтересів як окремих структурних підрозділів, так і підприємства взагалі.

Мета курсу “Внутрішній економічний механізм підприємства” полягає у вивченні основних тем, що розкривають проблему ефективного функціонування підприємства як складної відкритої економічної системи в умовах ринкових відносин та визначення місця і ролі його структурних підрозділів у досягненні загальної економічної ефективності. Він спрямований на подальше поглиблене вивчення проблемних питань розвитку підприємства та його структурних підрозділів в умовах динамічної економічної ситуації, обмеженості ресурсів та підвищення рівня конкуренції.

Структура побудови опорного конспекту передбачає зазначення мети кожної теми, перелік основних лекційних питань теми з розкриттям їх змісту, наведення необхідних для ознайомлення літературних джерел, питань для самостійної перевірки знань студентом після опрацювання теми та перелік основних термінів і понять, які необхідно знати студенту після роботи з опорним конспектом та ознайомлення з додатковою літературою.

 • Розділ 1. ПЕРЕДУМОВИ І ФОРМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМСТВА 1. Тема 1. Виробничо-організаційна й економічна структуризація підприємства (2 години)


Лекція 1.

Мета лекції: ознайомити з поняттям економічної системи, виробничо-технічними, організаційними, економічними аспектами побудови підприємства, його функціональною структуризацією та загальною характеристикою підрозділів.

Основні питання лекції:
1.1. Економічна система та її елементи. Виробничо-організаційна структуризація підприємства.

1.2. Склад підрозділів підприємства, їх характеристика та визначення структури підприємства.

Рекомендована література: [1], [2],9, с.2-21,11, с. 10-20,17, с.4-14[ 13, с.16-32].
1.1. Економічна система та її елементи. Виробничо-організаційна структуризація підприємства.

Сутність економічної системи знаходить відображення в її елементах (рис.1.1).

В економічній літературі виділяють різні типи економічних систем (рис. 1.2).
Економічна система будь-якого суспільства являє собою сукупність усіх економічних процесів, що відбуваються в суспільстві на підставі відносин власності та організаційно-правових форм, що діють у ньому.

Соціально-економічні відносиниГосподарський механізмСистема стимулів та мотиваційКонкретні економічні відносини суб’єктів господарювання


Рис. 1.1 - Елементи економічної системи

Типи економічних систем
.
Неринкові
Ринкові
Економічна система перехідного періоду

Традиційна


Ринкова економіка вільної конкуренції
Адміністративно-командна

Сучасна ринкова економіка

Рис. 1.2 - Типи економічних систем
У межах тієї чи іншої економічної системи існують різні моделі економічного розвитку окремих держав і регіонів, які пов’язані зі своєрідністю історії, рівнем економічного розвитку, соціальними й національними умовами.

Найбільш відомими моделями сучасних ринкових економічних систем є американська, шведська, німецька, японська, південнокорейська. Для кожної системи характерні свої національні моделі організації господарювання, оскільки кожна держава відрізняється особливостями історії, рівнем економічного розвитку, соціальними та національними умовами. Взагалі визначення цих моделей має практичне значення для розробки моделі розвитку України. Будь-яке економічне явище, процес або об’єкт можна розглядати як систему. Характеристику системи наведено в табл. 1.1.


Система - це сукупність елементів, що зв’язані в єдине ціле.

Таблиця 1.1 – Характеристика системи та її елементів

Основні характеристики системи1. Вона складається з двох або більше елементів2. Кожний елемент системи має характерні тільки для нього особливості3. Між елементами системи існують зв'язки, за допомогою яких вони впливають один на одного4. Система не може існувати поза часом і простором, тобто вона має часову сутність

Тому і підприємство доцільно розглядати як окрему систему.Підприємство - це відкрита система, яка може існувати тільки за умови активної взаємодії із зовнішнім середовищем.

Підприємство отримує із зовнішнього середовища основні засоби виробництва та перетворює їх для виходу в зовнішній світ (товари, послуги, інформація ) (рис. 1.3).

Тобто перша особливість підприємства як системи полягає в її відкритості.

Умовою життєздатності системи є вигідний обмін "входу та виходу".

Взаємодія із зовнішнім середовищем

Рис. 1.3 - Підприємство як відкрита економічна система


Підприємство - відкрита , одинична система

Специфіка його діяльності знаходить відображення у відповідних функціях (рис. 1.4). Основною умовою пристосування системи підприємства до динамічного зовнішнього оточення та нестійкого спектра внутрішніх чинників є її спроможність адаптуватися та створювати механізм використання сприятливих тенденцій, що з'являються. Це забезпечується гнучкістю структури підприємства.

Рис. 1.4 - Основні функції підприємстваГнучкість структури підприємства - спроможність системи цілеспрямовано адаптуватися до мінливого, складного середовища і здійснювати цей процес пристосування з мінімальними витратами.Для загальної характеристики гнучкості й динаміки технічного розвитку підприємства в економічній літературі пропонується використовувати критерії, наведені на рис. 1.5.


Рис. 1.5 - Критерії гнучкості та динамічності технічногоError: Reference source not found розвитку підприємства

1.2. Склад підрозділів підприємства, їх характеристика та визначення структури підприємства.
Внутрішня побудова підприємства, його виробничої та організаційної системи безпосередньо впливає на створення контуру комунікаційних зв'язків між його підрозділами. Тому питання структуризації підприємства відіграють велику роль під час формування його внутрішнього економічного механізму.

Всі підприємства можна поділити на чотири умовно названі типи: “технологічні”, “кон'юнктурні”, “маркетингові” та “підприємства технологічної атаки”

До технологічного типу відносять підприємства металургійного профілю, більшість підприємств хімічної промисловості та ін. До них належать підприємства торгівлі, посередницькі організації, деякі машинобудівні складальні фірми.

Наведена класифікація не є досконалою: одному підприємству можуть бути притаманні характерні риси кількох типів. Проте кожне підприємство ідентифікує основні стимули своєї діяльності в напрямку того чи іншого типу стратегічної поведінки і залежно від цього створює свою структуру


Структура підприємства - це внутрішня побудова підприємства, яка характеризує склад підрозділів, систему зв’язків, підлеглість та взаємодію між ними, що забезпечують синергізм функціонування підприємства.
.

Види структур підприємства наведено на рис. 1.6.

Error: Reference source not found

Error: Reference source not found


Рис. 1.6 - Види структур підприємства

Цех - відокремлена в адміністративному відношенні ланка, яка виконує відповідну частину загального виробничого процесу.

Цех – основна структурна одиниця підприємства. Їх види наведено на рис.1.7.

Error: Reference source not found

Рис. 1.7 - Види цехів підприємства

Error: Reference source not found


Дієздатність виробничої і загальної структур підприємства значною мірою визначається ступенем досконалості організації взаємодії та координації її різних елементів.
Систему організації усіх видів діяльності промислового підприємства можна розподілити на наступні підсистеми:

Error: Reference source not foundВиди організаційної структури підприємства наведено на рис.1.8., а їх зміст – у табл. 1.2.

Рис. 1.8 - Види організаційної структури підприємства


Таблиця 1.2 - Характеристика видів організаційної структури підприємства.
Види організаційної структури підприємстваХарактеристика змістуЛінійна

Структура, між елементами якої здійснюються одноканальні зв'язки , при якій кожний підлеглий має тільки одного керівника.ФункціональнаСкладає розподіл функцій управління між окремими підрозділами апарата управління. Внаслідок чого виробничий підрозділ отримує розпорядження одночасно від декількох керівників функціональних підрозділів.Лінійно-функціональнаСтруктура базується на розподілі повноважень та відповідальності за функціями управління та прийняття рішень по вертикалі:(директор - начальник цеху - майстер).ДивізіональнаПов’язана з поглибленням розподілу управлінської праці. Найчастіше вона використовується на великих підприємствах із значною кількістю виробничих підрозділів, що функціонують в умовах динамічного середовищаМатрична

Передбачає, що поряд з лінійними та функціональними керівниками та апаратом управління створюються тимчасові предметно-спеціалізовані ланки ( наприклад, проектні групи).

Запитання для самоконтролю


 1. Які елементи включаються до складу економічної системи і визначають її вид?

 2. Дайте характеристику підприємства як відкритої системи.

 3. Які функції підприємства є головними в ринкових умовах, чим вони зумовлені?

 4. Визначте основні аспекти системної побудови підприємства, дайте їх змістовну характеристику.

 5. Визначте критерії поділу виробничих підрозділів підприємства на основні й допоміжні.

 6. Наведіть схеми взаємозв’язків підрозділів основного виробництва, виробничої та соціальної інфраструктури.

 7. За якими ознаками класифікують виробничу структуру підприємства?

 8. Які чинники впливають на формування виробничої структури підприємства?

 9. Визначте концептуальні напрямки трансформації виробничої структури великих підприємств.

 10. У чому полягає функціональна структуризація підприємства?  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка