Конспект лекцій з дидактичним забезпеченням з дисциплін «екскурсознавство»Сторінка1/12
Дата конвертації30.12.2016
Розмір1.17 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

Харківська національна академія міського господарства

М. М. Поколодна


ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дидактичним забезпеченням

з дисциплін
«ЕКСКУРСОЗНАВСТВО»,

«ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНИХ ПОСЛУГ»
(для студентів спеціальностей 7.050201 – «Менеджмент організацій» спеціалізації «Менеджмент готельного курортного і туристського сервісу» і 6.050400 – «Туризм»)

Харків – ХНАМГ – 2007

УДК 06.076 : 377.35 : 65.012.32

ББК 65.433р30-2

О- 64
Опорний конспект лекцій з дисциплін «Екскурсознавсто» «Організація екскурсійних послуг» (для студентів спеціальності 7.050201«Менеджмент готельного курортного і туристського сервісу» і 6.050400 – «Туризм») / ХНАМГ, Уклад.: М.М. Поколодна. – Х.: ХНАМГ, 2007. – 80 с.

Укладач: к. геогр. наук, доцент М.М. Поколодна


Рецензенти: Редіна В. А., кандидат педагогічних наук, доцент, директор Обласної станції юних туристів

Близнюк С. С., екскурсовод ДП ЗАО «Харківське бюро подорожей та екскурсій»

Рекомендовано кафедрою Туризму і готельного господарства,

протокол № 1 від 31.09.2007

© Харківська національна академія міського господарства, 2007 р.

© М.М. ПоколоднаЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………….

4

Тема 1. Основи екскурсознавства та організація екскурсійної роботи на туристсько-екскурсійних підприємствах…………………………….


7

Тема 2. Екскурсійна теорія. Сутність екскурсії. Класифікація екскурсій ………………………………………………………………….


14

Тема 3. Технологія підготовки нової екскурсії…………………………


22

Тема 4. Методичні прийоми ведення екскурсій……………………….


37

Тема 5. Техніка ведення екскурсії……………………………………….


49

Тема 6. Професійна майстерність екскурсовода……………………….

53

Тема 7. Основи музеєзнавства: особливості проведення екскурсій в музеях……………………………………………………………………..


58

Рекомендована література ……………………………………………….


66

Дидактичне забезпечення………………………………………………...

69ВСТУП

Опорний конспект лекцій призначений для студентів спеціальності 7.050201- «Менеджмент організацій» спеціалізації «Менеджмент готельного курортного і туристського сервісу» при опануванні дисципліни «Екскурсознавсто» та для студентів, що навчаються за спеціальністю 6.050400 - «Туризм» при опануванні дисципліни “Організація екскурсійних послуг”.

Дана дисципліна є одним з професійно-орієнтованих курсів програми підготовки фахівців з туризму. Вона займає провідне місце в ряді дисциплін циклу професійної підготовки, оскільки практично жодна подорож не обходиться без здійснення екскурсійної діяльності. Таким чином, екскурсійна діяльність фактично стає четвертим стовпом туристського продукту. Широкому розвиткові екскурсійної діяльності сприяє ряд наступних факторів:

по-перше - це підвищення культурного й освітнього рівня суспільства в цілому;

по-друге - розширення цілей самого туризму: відправляючись у туристську поїздку, не завжди на перший план ставлять тільки рекреаційні цілі. Сучасні споживачі, перебуваючи на відпочинку, бажають також задовольнити й інтереси пізнання, і інтереси розвитку;

по-третє - це пов'язане з тлумаченням самого поняття турпродукт як комплексу послуг надаваного туристу в ході подорожі.

Відповідно до рекомендацій Всесвітньої туристської організації (UNWTO) даний комплекс повинен включати не менш ніж три подібні послуги у вільній комбінації. За нормами Закону України «Про туризм» туристичний продукт – це попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, що поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за певною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення й інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку й розваг, реалізації сувенірної продукції і т.п.). Таким чином, екскурсійні послуги належать до так званих характерних туристських послуг і товарів що визначаються як послуги й товари, призначені для задоволення потреб споживачів, надання і виробництво яких істотно скоротиться без їхньої реалізації туристам. Безумовно, що так звану тріаду туризму або традиційні характерні туристські послуги представляють: розміщення, харчування і перевезення туристів, проте на сучасному етапі екскурсії стають четвертою характерною туристською послугою, причому іноді відіграють чильну роль при виборі конкретного регіону для подорожі;

по - четвертє, це сам принцип формування турпродукту. Збільшується частка туристів, які обирають турпродукт, сформований за типом «All inclusive», здебільшого програма таких турів включає й екскурсійне обслуговування;

по - п'ятє, росте пропозиція чисто екскурсійних програм, тобто турів основною метою яких є відвідування і знайомство з історичними, культурними та іншими визначними пам'ятками. Такі тури розробляються по різних територіальних одиницях і можуть проходити як в окремих регіонах окремих країн, так і охоплювати цілі континенти (наприклад, дуже популярні й порівняно недорогі автобусні екскурсійні програми українського ринку - «Столиці Європи» туроператора «MIBS», «Через всю Європу» туроператора «Інек-Тур», «Європейська пишнота» туроператора «САМ»). Цей напрямок туроператорської роботи досить популярний як серед великих так і серед невеликих туропреаторів через те, що екскурсійні тури - це міжсезонний напрямок. Тобто під час спадів туристичної активності реалізація саме таких турпродуктів допомагає підприємствам утримувати стабільні показники прибутковості.

Тому ознайомлення з основами екскурсійної справи є важливою складовою підготовки фахівців, відповідає сучасним запитам і тенденціям розвитку галузі.

Об’єктом вивчення дисципліни є екскурсія як одна з форм туристських послуг, а предметом вивчення є технологія і організація надання екскурсійних послуг на туристсько-екскурсійних підприємствах.

Мета вивчення дисципліни полягає у засвоєнні теоретичних й придбанні практичних навичок з основ екскурсійного обслуговування.

Завдання дисципліни:


 • засвоєння основ екскурсійної теорії;

 • оволодіння основними прийомами екскурсійної методики і техніки;

 • прибання практичних навичок в організації екскурсійних послуг.

У ході вивчення дисципліни студенти повинні знати:

  • історію екскурсійної справи;

  • основні поняття та терміни екскурсійної теорії;

  • методику підготовки екскурсій та її методичне забезпечення;

  • техніку проведення екскурсій;

  • особливості проведення різних видів екскурсій та проведення екскурсій в музеях.

  • організацію екскурсійної роботи в туристсько-екскурсійних організаціях;

  • професійну майстерність екскурсовода.

Вміти:

 • проектувати процес обслуговування туристів за окремими етапами надання послуги, використовуючи існуючі технології;

 • працювати в складі творчої групи над створенням нової екскурсії;

 • розробляти різні види екскурсій з урахуванням пізнавальних потреб індивіда на підставі знань екскурсійних ресурсів рекреаційного комплексу, культури, релігії рекреанта, існуючих технологій розробки екскурсійної програми, методик проведення екскурсій;

 • контролювати дотримання програм перебування, протокольних заходів, правильність оформлення турдокументації, правильність бронювання й оформлення послуг.

Дисципліна має тісні міждисциплінарні зв’язки з дисциплінами циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки: «Історія України», «Релігієзнавство», «Культурологія»; циклом дисциплін природничо-наукової та загальноекономічої підготовки: «Рекреалогія», «Туристське країнознавство»; циклом дисциплін професійної підготовки «Технологія туристської діяльності», «Правове регулювання туристичної діяльності», «Організація туризму», «Організація рекреаційних послуг», «Менеджмент туризму» та іншими.

Як вже зазначалося, даний конспект лекцій призначений для викладання двох споріднених дисциплін і складений на основі діючих галузевих стандартів вищої освіти: освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо –професійна програма бакалавра напрям підготовки 0504 “Туризм” фахове спрямування 6.050400 - “Туризм” де дисципліна має статус обов’язкової і належить до циклу дисциплін професійної підготовки та СВО ХНАМГ, де дисципліна має статус обов’язкової за вибором ВНЗ, програм та робочих програм відповідних дисциплін. Здебільшого перелік необхідних знань і вмінь по обом дисциплінам збігаються. Розбіжність становить кількість годин призначених для вивчення окремих тем, а також відсутність теми 7. Основи музеєзнавства: особливості проведення екскурсій в музеях для спеціальностей МГКТС. Формою підсумкового контролю для бакалаврів з туризму є екзамен, для спеціалістів МГКТС – залік.

Конспект є одним із найважливіших складових елементів методичного забезпечення дисципліни. Він призначений для самостійної роботи студентів і закріплення їхніх знань за темами, підготовки до практичних занять та підсумкового контролю. Опорний конспект лекцій складається із вступу, 7 тем, рекомендованої літератури до кожної теми, запитань до самоперевірки.

ТЕМА 1. ОСНОВИ ЕКСКУРСОЗНАВСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНОЇ РОБОТИ НА ТУРИСТСЬКО-ЕКСКУРСІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ


 1. Поняття екскурсознавста.

 2. Організація надання екскурсійних послуг на туристсько-екскурсійних підприємствах.

 3. Види туристсько-екскурсійних організацій.


Екскурсознавсто – комплексна наукова дисципліна , що розкриває сутність трьох основних взаємоовязаних частин: теорію екскурсійної справи, методику екскурсійної діяльності та узагальнюючу практику туристсько-екскурсійних підприємств, а також вивчає історію екскурсійної справи. Така триєдина стуктура екскрсійної справи сформувалася наприкінці 70-х років 20 ст. Екскурсознавсто належить до кагорти суспільно-наукових дисциплін і має тісні звязки з такими науками, як краєзнавство і музеєєзнавсто.

Основа екскурсознавства – екскурсійна теорія, являє собою комплекс поглядів, ідей, положень, які лежать в основі екскурсійної справи в країні.. Екскурсійна теорія - це загальна сума теоретичних положень, які є основою екскурсійної справи, визначає головні напрямки її розвитку й удосконалювання.


Екскурсійна теорія - це сукупність понять: функції екскурсії, її основні ознаки й аспекти; особливості показу й розповіді; екскурсійний метод; класифікація екскурсій; диференційований підхід до екскурсійного обслуговування; методологія й методика; елементи екскурсійної педагогіки й логіки; основи професійної майстерності екскурсовода [15].
Екскурсійна методика являє собою сукупність чітких правил і вимог, що ставляться до екскурсії. Екскурсійна методика - це сума методичних прийомів підготовки й проведення екскурсії. Її головне завдання - реалізація досягнення цілей екскурсійного процесу - допомогти екскурсантам побачити, почути й відчути зорові й словесні матеріали.

Предмет екскурсійної методики – цілеспрямоване вивчення, систематизація, формулювання та застосування на практиці методів і засобів навчання і виховання, а також методичних прийомів, за допомогою яких екскурсійні працівники здійснюють свою діяльність. Екскурсійна методика є частиною екскурсознавства і являє собою сукупність чітких правил і вимог до екскурсії. Екскурсійна методика це сума методичних прийомів підготовки й проведення екскурсії. Її головне завдання - реалізація досягнення цілей екскурсійного процесу - допомогти екскурсантам побачити, почути й відчути зорові й словесні матеріали.

Екскурсійна методика складається з декількох самостійних, зв'язаних один з одним частин:


 • Методика розробки нової екскурсії;

 • Методика розробки екскурсоводом нової для нього теми

 • Методика підготовки екскурсовода до проведення чергової екскурсії

 • Методика проведення екскурсії

 • Методика післяекскурсійної роботи.

Найбільш глибоко розроблені прийоми проведення екскурсії - це методичні прийоми екскурсійного показу й методичні прийоми екскурсійної розповіді, саме вони лежать у площині методики як науки про метод. Такі ж складові як розробка нової теми й підготовка екскурсовода, на нашу думку, відносяться до організації роботи окремого підприємства, яке надає екскурсійні послуги, і можуть бути виробничими ноу-хау, частиною фірмового стилю, тому будуть розглянуті в наступному підрозділі.

Екскурсійна пратика - це власне проведення еккурсій спеціалістами відповідної кваліфікації, узагальнений накопичений досвід проведення екскурсій.
Організація надання екскурсійних послуг на туристсько-екскурсійних підприємствах

Функціональні напрямки роботи з організації надання екскурсійних послуг на туристському підприємстві схематично представлені на рис. 1 (Див. дидактичне забезпечення) Дамо коротку характеристику кажній зі складових.


Дослідження ринку екскурсійних послуг (екскурсійний маркетинг). Використання маркетингових механізмів конче потрібно в екскурсійній діяльності через трудомісткість і наукоємність такого виду послуги як екскурсія, що спричиняє неможливість нескінченного розширення пакету надаваних тем екскурсій. Сфокусувати свої зусилля, розробити мінімально необхідний пакет екскурсійних програм - одне із завдань маркетингу на туристсько-екскурсійних підприємствах.

Під маркетингом розуміється така система внутріфірмового керування, що спрямована на вивчення й облік попиту й вимог ринку для орієнтації виробничої діяльності фірми на випуск конкурентоспроможних видів продукції.

Маркетинг як управлінська діяльність фірми включає:

• вивчення попиту (поточного й перспективного) на конкретний продукт і послуги на певному ринку (або його сегменті), вимог споживачів до якості, новизни, корисності, рівню ціни, а також вивчення можливих каналів збуту;

• складання, з огляду на ринковий попит, програми маркетингу по продукту (або групі продуктів), в якій розглядаються можливі витрати виробництва конкретного продукту, враховуються необхідні капіталовкладення, витрати (виробничі, збутові, на рекламу), транспортні витрати та ін.;

• установлення верхньої межі ціни продукту й послуг і рентабельності їхнього виробництва;

• розрахунок повних витрат виробництва й рентабельності в цілому по фірмі;

• визначення конкретного результату господарської діяльності фірми.

На основі програми маркетингу ведеться постійний пошук нових цільових ринків, споживачів, видів продукції, а також нових областей застосування продукції.

Особливості екскурсійного маркетингу: • більш важливим є не стільки стимулювання попиту, скільки направення його в потрібне русло;

 • великого значення набуває старанність розробки диференційованих екскурсійних програм;

 • у процесі керування маркетингом варто враховувати не тільки матеріальні аспекти, але й психологію, духовно-емоційний стан, місцеві й регіональні особливості споживача;

 • важливим є комунікаційний аспект роботи з клієнтами як для їхнього утримання так і для контролю якості обслуговування;

 • є можливість координації маркетингу учасників ринку туристсько-екскурсійних послуг.

Практика показує, що на туристсько-екскурсійних підприємствах використовується не повний комплекс маркетингу, а лише певні його частини. Для новостворюваного підприємства для початку екскурсійної діяльності слід обмежитися дослідженням ринку екскурсійних послуг певного регіону й розробити на його основі пакет екскурсійних програм.
Створення екскурсій

Створення нової екскурсії за будь-якою темою — складний трудомісткий процес. Екскурсія — це результат двох найважливіших процесів: її підготовки й проведення. Вони зв'язані між собою, взаємообумовлені. У процесі підготовки нової екскурсії, з огляду на практику роботи екскурсійних установ склалася певна послідовність етапів роботи, яка буде детально розгянута в темі 3.Підготовка екскурсовода

До проведення екскурсії допускаються особи які мають спеціальну підготовку підтверджену свідоцтвом державного зразка про присвоєння кваліфікації «екскурсовод» володіють необхідними навичками і вміннями. Детально про підготовку екскурсовода та вимоги до професії роповідається в темі 6.Реклама

Реклама є найважливішим інструментом роботи фірми в сучасних умовах. Особливо це актуально в умовах жорсткої конкуренції туристсько-екскурсійного ринку України. Для екскурсійної діяльності рекомендується використовувати методи особистих рекламних звернень до потенційних організацій-споживачів екскурсійних послуг й застосовувати традиційні види реклами.Комунікаційна діяльність

Комунікаційна діяльність з організації екскурсійного обслуговування складається з: 1) роботи із замовниками; 2) роботи з постачальниками й посередниками щодо надання екскурсійних послуг; 3) документального оформлення взаємин.

У роботі із замовниками туристські підприємства при наданні екскурсійних послуг повинні керуватися вимогами чинного законодавства і державних стандартів.

Так, діючим туристським законодавством [1] при наданні екскурсійних послуг туристичній організації необхідно: 1. укласти договір на екскурсійне обслуговування.

 2. зробити обов'язкове страхування екскурсантів (медичне й від нещасного випадку).

Екскурсійне обслуговування

Екскурсійне обслуговування - безпосереднє проведення екскурсій для груп екскурсантів або для індивідуалів. Якість екскурсійного обслуговування залежить від багатьох складових: якісне транспортне обслуговування; підготовленість екскурсантів до прослуховування і сприйняття теми екскурсії; якісно підготовлена методична розробка екскурсії; професійна майстерність екскурсовода. дотримання правил техніки проведення екскурсії. диференційований підхід до обслуговування різних груп екскурсантів.

При правильній організації екскурсійної роботи підготовка до неї повинна відбуватися заздалегідь. Екскурсовод попереджається про склад екскурсантів, а екскурсант повинен знати тему екскурсії. Важливо, щоб покупка екскурсійної путівки була відділена від екскурсії одним - двома днями. Це істотно в тому відношенні, що за цей проміжок часу відбудеться певна психологічна установка екскурсанта. Він встигне вдуматися й ужитися в сюжет екскурсії.

Менеджмент екскурсійної діяльності

Менеджмент - це керування в умовах ринку й ринкової економіки, що обумовлює:

• орієнтацію фірми на попит і потреби ринку, на запити конкретних споживачів і організацію виробництва тих видів продукту, що користуються попитом і можуть принести прибуток;

• постійне прагнення до підвищення ефективності виробництва, тобто одержання високих результатів з меншими витратами;

• господарську самостійність, що забезпечує свободу прийняття рішень тим, хто відповідає за кінцеві результати діяльності фірми;

• постійне коректування цілей і програм залежно від стану ринку;

• кінцевий результат діяльності фірми, що виявляється на ринку в процесі обміну (продукт - гроші);

• необхідність використання сучасної інформаційної бази, комп'ютерної техніки для різноманітних розрахунків при прийнятті оптимальних рішень.

«Грамотний» менеджмент - це основа успішної роботи й процвітання екскурсійної фірми. Перед менеджментом постають цілі з досягнення певних завдань.

Цілі організації є відбиттям місця й ролі її в суспільній системі й визначаються запитами покупців, клієнтів.

Завдання екскурсійної діяльності - це запропонована робота, серія робіт або частина роботи, що повинна бути виконана встановленим способом у заздалегідь встановлений термін.

Для вирішення завдань в організаціях застосовується керування яке здійснюється через діяльність менеджерів – фахівців, які професійно займаються управлінською діяльністю в конкретній області. Прийнято вважати, що в процесі керування виконуються п'ять основних функцій: планування, організація, координація, мотивація і контроль.

Планування - це процес прийняття рішень. За допомогою планування і контролю поточних і перспективних планів, установлення і зміни стандартів екскурсійна фірма пристосовує свої ресурси до постійної зміни внутрішніх і зовнішніх умові й тим самим бореться з невизначеністю майбутнього.

При плануванні діяльності фірма може включати наступні види робіт:

• участь у визначенні цілей розвитку туризму в регіоні;

• проведення аналізу конкурентоспроможності міста й регіону як туристсько-екскурсійного центра (наявність ринку, прямих і непрямих конкурентів, попиту, постачальників та ін.);

• розробку стратегії конкурентоспроможності надання послуг;

• використання в туроператорської діяльності інноваційних технологій;

• аналіз стану історико-архітектурних пам'ятників та інших ресурсів регіону;

• орієнтацію екскурсійних послуг на певні сегменти ринку і його модернізацію, розширення асортиментів додаткових послуг і т.д.

Організаційна функція керування забезпечує регулювання технічної, економічної, соціально-психологічної й правової сторін діяльності екскурсійної фірми. Вона конкретизує і упорядковує роботу менеджера й виконавців. Керування виробничими відносинами повинне цілеспрямовано проводитися через організаторську діяльність, тобто через розподіл і об'єднання завдань і компетенцій. З економічної точки зору організаційна діяльність веде до підвищення ефективності роботи фірми; з погляду керування персоналом вона передає зміст роботи й розподіляє її по виконавцях. Таким чином, функції планування і організації тісно зв'язані між собою.

Структура екскурсійної фірми залежить від цілей і завдань, що стоять перед нею, і визначається просторовим розміщенням видів діяльності, які розташовані на одній території й поєднуються в єдине ціле, підкоряючись загальному керівництву. Крім цього структура може формуватися випуском певного продукту, орієнтованістю на конкретного споживача, використанням тих чи інших технологій і т.д.

Контроль - одна з основних функцій менеджменту. Безперервність господарської діяльності фірми вимагає, щоб контроль, як і планування, був не одиничним актом, а безперервним процесом. Циклічність виробництва припускає і циклічність контролю:

• установлення стандартів діяльності екскурсійної фірми;

• вимір і аналіз результатів діяльності, досягнутих на певний термін, інформація про які отримана на основі контролю;

• коректування господарських, технологічних та інших процесів відповідно до висновків і ухвалених рішень.

Застосовуються три різновиди контролю:


 • попередній контроль, у процесі якого рецензується методична документація нової екскурсійної теми, організуються побічні екскурсії, у ході яких опрацьовуються методичні прийоми, здійснюється прийом (захист) екскурсії на маршруті;

 • поточний контроль - перевірка якості підготовки нової послуги, проведення екскурсій. Ефективність кожної проведеної екскурсії залежить від того, наскільки екскурсоводу вдається показати й розповісти те, що було запрограмовано творчою групою, яка розробила екскурсію. У поточний контроль входить перевірка роботи екскурсовода, так зване прослуховування, що має плановий характер;

 • Підсумковий контроль припускає оцінку кожної проведеної екскурсії і проводитися шляхом опитування екскурсантів і самооцінки так званої післяекскурсійної роботи екскурсовода.


Види туристсько-екскурсійних організацій.

В основі успіху роботи будь-якого підприємства лежить правильна організація керування, або менеджмент. Залежно від характеру операцій і спеціалізації екскурсійної фірми (або екскурсійного відділу в туристсько-екскурсійній фірмі) її управлінська структура має відповідні форми.

На ринку екскурсійних послуг функціонують чотири види організацій (суб'єктів ринку):

• організації які виробляють власну продукцію (екскурсійні організації);

• посередницькі (при організації турів з фірмами-партнерами);

• постачальники (музеї, крапки харчування, транспортні господарства й т.д.);

• торговельні (турагенції, екскурсійні бюро та ін.).

На ринку послуг туристсько-екскурсійних організацій у чистому вигляді, тобто які виконуюють якусь одну з перерахованих вище функцій, майже не існує. Багато організацій сполучають дві або три функціональні ролі з організації обслуговування екскурсантів. Наприклад, екскурсійна фірма не тільки створює продукт, але й при комплектації екскурсійних програм виконує посередницькі функції стосовно постачальників послуг (транспорт, харчування й т.д.) або стосовно приймаючої фірми чи музею, а також сама займається реалізацією екскурсійних турів або окремих послуг [12].

У великих туристсько-екскурсійних організаціях дані функції виконують різні відділи, в тому числі екскурсійні й методичні. У малих і середніх організаціях може функціонувати один відділ - ексурсійно-методичний, або ця діяльність здійснюється групою методистів. Існують і самостійні екскурсійні фірми, діяльність яких спрямована на створення і проведення екскурсій, а також на надання інших туристсько-екскурсійних послуг.

Екскурсійна діяльність - це діяльність зорганізації ознайомлення туристів і екскурсантів з екскурсійними об'єктами без надання послуг розміщення (нічлігу). Організована екскурсійна діяльність повинна здійснюватися кваліфікованими працівниками, які знають вимоги до технології створення екскурсійних послуг і обслуговування екскурсантів, і зачіпати самі широкі верстви населення.

Під організованою екскурсійною діяльністю розуміється пропозиція стандартизованої екскурсійної програми або окремих екскурсій як різновиду туристських послуг.

Екскурсійні фірми комбінують послуги безпосередніх виробників (музеїв, транспортних, видовищних і інших організацій) за своїм розсудом і за бажанням споживачів, а також самі створюють і надають туристсько-екскурсійні послуги (наприклад, екскурсії), тобто є, по суті, екскурсійними туроператорами. Екскурсійний туроператор планує й створює маршрут, програму й пакет послуг міських і заміських екскурсійних турів для екскурсантів на груповій або індивідуальній основі. Продукція туроператорів, а також послуги окремо взятих виробників екскурсійних послуг (наприклад, музеїв, театрів і т.д.) знаходять збут через турагентів або турагентські відділи (відділи реалізації продукції, продажів).

Екскурсійна фірма звичайно також одночасно є турагентом, залучаючи до даної діяльності екскурсоводів, керівників туристсько-екскурсійних груп, викладачів шкіл, працівників профспілок і доручаючи їм роль турагента - продавця власних екскурсійних послуг, а також виступати як продавець екскурсійних послуг, розроблених іншим туроператором.

Але при цьому відповідно до Закону України [1] дані підприємства не повинні одержувати ліцензії ні на тур операторську, ні на турагентську діяльність. Таким чином, для заняття наданням послуг з екскурсійного обслуговування досить буде реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи.

Крім того, екскурсійні фірми, прагнучи розширити коло своїх комерційних операцій з метою збільшення товарообігу, займаються й наданням додаткових або так званих супутніх послуг: продажем квитків на культурно-видовищні заходи, путівників, карт, консультаційні й транспортні послуги та ін.

Таким чином, діяльність екскурсійних підприємств представлена наступними видами робіт:


 • Екскурсійний туроперейтинг:

- розробка екскурсій (до 1 доби);

- розробка екскурсійних програм ( уїк-енд тури від 1 до 3 доби); • Турагентська діяльність:

- продаж власних екскурсійних продуктів;

- продаж екскурсійних продуктів інших операторів; • Надання додаткових послуг.

Ключові слова та поняття теми:

 • Екскурсознавство;

 • Екскурсійна методика;

 • Екскурсійна теорія;

 • Екскурсійна діяльність;

 • Екскурсійне обслуговування;

 • Туристсько-екскурсійна організація.

Контрольні питання:


 1. Екскурсознавство як наука.

 2. Сутність і значення екскурсійної теорії.

 3. Сутність і значення екскурсійної методики.

 4. Частини екскурсійної методики.

 5. Роль екскурсійної практики в розвитку екскурсознавства.

 6. Функціональні напрямки роботи з організації надання екскурсійних послуг на туристсько-екскурсійних підприємствах.

 7. Схема основних функціональних напрямів роботи туристсько-екскурсійного підприємства.

 8. Основні види туристсько-екскурсійних організацій.Література

Основна: 1, 5,6, 7,8, 10, 12, 13,14,16.

Додаткова: 3, 12, 13, 14, 15, 16, 19.
ТЕМА 2. ЕКСКУРСІЙНА ТЕОРІЯ. СУТНІСТЬ ЕКСКУРСІЇ. КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКСКУРСІЙ


 1. Визначення та аспекти екскурсії.

 2. Функції і ознаки екскурсії.

 3. Класифікація екскурсій.


Визначення та аспекти екскурсії

Слово «екскурсія» походить від латинського «екскурсіо». У російську мову це слово проникнуло в XIX ст. і спочатку означало «вибігання, військовий набіг», потім - «вилазка, поїздка». Пізніше відбулася видозміна цього слова за типом імен на «ія» (екскурс + ія).

Розглянемо кілька формулювань терміну «екскурсія», які були опубліковані в різних виданнях. Екскурсія — методично продуманий показ визначних місць, пам'ятників історії й культури, в основі якого лежить аналіз об'єктів, які перебувають перед очами, екскурсантів, а також уміла розповідь про події, пов'язаних з ними. Однак тільки до цього сутність поняття «екскурсія» зводити було б неправильно.

Перша спроба визначення поняття виглядає так: «Екскурсія - є прогулянка, що ставить своїм завданням вивчення певної теми на конкретному матеріалі, доступному спогляданню» (М. П. Анциферов, 1923 р.). Характеризуючи місце екскурсійної діяльності в позашкільній роботі з дітьми, екскурсіоніст Л. Бархаш вважав, що екскурсія - це наочний метод одержання певних знань, виховання шляхом відвідувань за заздалегідь розробленою темою певних об'єктів (музей, завод, колгосп і т.д.) зі спеціальним керівником (екскурсоводом).

Наведемо також одне з останніх за часом опублікування визначень: «Екскурсія - особлива форма навчальної й позанавчальної роботи, в якій здійснюється спільна діяльність учителя-екскурсовода й керованих нимшколярів-екскурсантів у процесі вивчення явищ дійсності, спостережуваних у природних умовах (завод, колгосп, пам'ятники історії й культури, пам'ятні місця, природа та ін.) або в спеціально створених сховищах колекцій (музей, виставка)». Такими є думки вчених –екскурсіоністів [14].

Розглянемо тлумачення терміну «екскурсія», дані в різних словниках і енциклопедіях. Саме раннє (1882 р.) тлумачення цьому терміну дає В. Даль: «Екскурсія - проходка, прогулянка, вихід на пошук чогось, для збирання трав та ін.». У Малій радянській енциклопедії (1931 р., т. 10, с. 195) термін розкритий у такий спосіб: «Екскурсія - колективне відвідування якої-небудь місцевості, промислових підприємств, радгоспів, музеїв та ін., переважно з науковою або освітньою метою».

Докладне пояснення терміну «екскурсія» дає Велика радянська енциклопедія (1933 р., т. 63, с. 316): «Один з видів масової культурно-просвітньої, агітаційної й навчальної роботи, що має метою розширення й поглиблення знання підростаючого покоління...».

У Тлумачному словнику російської мови (під керівництвом Л. Н. Ушакова, 1940 р.) слово «екскурсія» пояснюється як «колективна поїздка або прогулянка з науково-освітньою або розважальною метою».

У Малій радянській енциклопедії (1960 р., т. 10, с. 770) сказано, що «екскурсія - колективна поїздка або похід у визначні місця з науковою, загальноосвітньою або культурно-просвітньою метою».

У Великій радянській енциклопедії (1978 р., т. 29, с. 63) дане наступне визначення: «Екскурсія - відвідування визначних чим-небудь об'єктів (пам'ятники культури, музеї, підприємства, місцевість і т.д.), форма й метод придбання знань. Проводиться, як правило, колективно під керівництвом фахівця-екскурсовода». Інші тлумачення більше пізнього часу не відрізняються оригінальністю й нічого не додають до раніше зроблених характеристик.

У наведених визначеннях екскурсії можна виявити деякі розбіжності. Вони не випадкові й не дають підстав для висновків про існування протилежних точок зору на екскурсію. Кожне формулювання має відношення до функціонування екскурсії в певний період часу. Звідси — розходження у формулюваннях
цілей, завдань і форм проведення екскурсій, характерних для того або іншого часу. З роками відбувається ускладнення і розширення завдань. Перед екскурсіями ставляться інші цілі, міняються форми їхнього проведення. Так, тепер у практичній діяльності екскурсія розглядається в декількох аспектах [7,11]:


 • як самостійна форма виховання або складова частина інших форм виховання (патріотичного, трудового, екстетичного);

 • як одна з форм навчання або складова частина інших форм;

 • як форма роботи з масовою аудиторією;

 • як епізодичний (разовий) захід, частина тематичного циклу, а також як один із щаблів пізнання;

 • як форма міжособистісного спілкування екскурсовода з екскурсантами, екскурсантів один з одним, форма спілкування екскурсантів з об'єктами;

 • як форма поширення наукових знань, ідейного виховання;

 • як форма організації культурного дозвілля;

 • як невід'ємна частина організованого туризму.

Узагальнюючи різні підходи до визначення і розуміння екскурсії відзначимо два основні, притаманні учбовим дисциплінам «Екскурсознавство» та «Організація екскурсійних послуг».Екскурсія - цілеспрямований та запрограмований наочний процес пізнання ососбистістю оточуючого світу, побудований на поєднанні зорових, слухових та інших вражень, який проходить під керівництвом кваліфікованого фахівця – екскурсовода.
Екскурсія – туристсична послуга тривалістю до 24 годин у супроводі екскурсовода за заздалегідь затвержденим мершрутом для забезпечення задоволення духовних, естетичних, інформаційних потреб туристів.

При подальшому розгляді сутності поняття «екскурсії» необхідно мати на увазі обумовленість екскурсійного процесу об'єктивними вимогами [6,8,11]. У ході екскурсійного процесу (рис. 1) екскурсовод допомагає екскурсантам побачити об'єкти, на основі яких розкривається тема (перше завдання), почути про ці об'єкти необхідну інформацію (друге завдання), відчути велич подвигу, значення історичної події (третє завдання), опанувати практичними навичками самостійного спостереження й аналізу екскурсійних об'єктів (четверте завдання).

Важливим відправним моментом в організації екскурсійної роботи є дотримання ознак екскурсії. Вітсутність хоча б однієї з названих нижче семи ознак позбавляє права називати проведений захід екскурсією.

Рис. 1. Схема екскурсійного процесу.Функції і ознаки екскурсії
Функції екскурсії розглядаються як її головн івластивості. Основні функції екскурсії подані на рис. 2.

Рис. 2. Функції екскурсії.


Принципи екскурсії:


Принцип науковості (достовірності)

екскурсійна інформація викладається відповідно до певного розділу

сучасної науки, факти події,

теоретичні положення подаються

в науковому трактуванніПринцип ідейності

обєктивний підхід до змісту фактичнго матеріалу при підготовці екскурсії і впевненість екскурсовода в тому що він викладає

Принцип зв`язку теорії з життям

актуальність екскурсійної інформації

Переконливість і дохідливість

викладення екскурсійного матеріалу на доступному для аудиторії рівні


Ознаки екскурсії:

1. Тривалість за часом проведення від однієї академічної години (45 хв) до однієї доби.

2. Наявність екскурсантів (групи або індивідуалів).

3. Наявність екскурсовода, який проводить екскурсію, і має відповідну професійну підготовку підтверджену документально.

4. Наочність, зорове сприйняття, показ екскурсійних об'єктів на місці їхнього розташування.

5.Пересування учасників екскурсії по заздалегідь складеному маршруту.

6. Цілеспрямованість показу об'єктів, наявність певної теми.

7. Активна діяльність учасників (спостереження, вивчення, дослідження об'єктів).

Крім цих загальних ознак у кожного виду екскурсій є свої специфічні ознаки:

- в автобусних - обов'язковий вихід з автобуса для огляду пам'ятників (не менш трьох);

- у музейних - знайомство з матеріалами, розташованими на стендах;

- у виробничих - демонстрація діючих об'єктів (верстатів, агрегатів, механізмів).Екскурсійний метод

У практиці використовується чимало різних методів пізнання: індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичний, методи абстрагування, аналогії, моделювання, узагальнення, експерименту та ін. Всі ці методи тією чи іншою мірою використовуються при проведенні екскурсій.Екскурсійний метод являє собою сукупність методичних прийомів, які застосовують на екскурсіях, є основою екскурсійного процесу і являє собою сукупність способів і прийомів повідомлення знань. Це комплексний метод, який має ряд особливостей:

1. Вибір у спостережуваних об'єктах найважливішого й істотного;

2. Погоджування знову досліджуваного матеріалу з раніше отриманим екскурсантами досвідом і знаннями та ін.

3. Предметність, речовинна доказовість (наочність). Висунуті в розповіді екскурсовода положення аргументуються за допомогою зорових доказів.

4. Екскурсійний метод побудований на перевазі (головному значенні) показу. Нерідко розповідь є лише коментарем до зорової характеристики екскурсійних об'єктів.

5. Екскурсійний метод спрямований на вивчення головного в темі.

6. Рух.

7. Пізнання предметів і явищ навколишнього світу проходить при участі всіх органів почуттів людини.


Класифікація екскурсій

Класифікація екскурсій є центральним питанням екскурсійної теорії й має основне значення для: • постановки цілей і завдань нових екскурсій;

 • правильної розробки маршруту;

 • формування підтем і використання методичних прийомів;

 • забезпечення умов тісної співпраці екскурсовода з екскурсантами;

 • діяльності методичної комісії.

Класифікація екскурсій динамічна й згідно з [11] складається з п'яти історичних періодів. У наш час екскурсії класифікуються за наступними ознаками: змістом; складом й кількістю учасників; місцем проведення; способом пересування; тривалістю; формою проведення.

Кожна група має властиві їй компоненти, специфіку й особливості. Загальна класифікація екскурсій наведена на рис. 2 дидактичного забезпечення.

Провідною класифікаційною ознакою в екскурсіях є підрозділ на оглядові (багатопланові) й тематичні.

Оглядові екскурсії, як правило, багатотемні. Не випадково їх називають багатоплановими. У них використовується історичний і сучасний матеріал. Будується така екскурсія на показі всіляких об'єктів (пам'ятників історії й культури, будинків і споруджень, природних об'єктів, місць знаменитих подій, елементів благоустрою міста, промислових і сільськогосподарських підприємств і т.д.) [7].

В оглядових екскурсіях події викладаються великим планом. Це дає загальне уявлення про місто, край, область, державу в цілому. Хронологічні рамки такої екскурсії – від часу заснування міста (першої документальної згадки про нього) до сьогоднішнього дня з обов`язковим оглядом перспектив подальшого розвитку.

Оглядові екскурсії мають свої особливості. На відміну від тематичних, у них формулювання теми представляє певну складність. Незалежно від місця, де їх готують і проводять, вони практично схожі між собою насамперед за своєю структурою. У кожній з них висвітлюється кілька підтем (історія міста, коротка характеристика промисловості, науки, культури, освіти, природи та ін.). У той же час в оглядових екскурсій є й відмітні риси. Вони диктуються тими особливостями в історичному розвитку, які властиві певному місту, області, краю. Наприклад, воєнно-історичну підтему включають в оглядові екскурсії ті міста, на території областей яких відбувалися військові події. Літературні підтеми включаються в оглядові екскурсії міст, пов'язаних з життям і діяльністю письменників, поетів і т.д.

Тематична екскурсія присвячена розкриттю однієї теми. Якщо це історична екскурсія, то в її основу може бути покладено одна або кілька подій, об'єднаних однією темою, а іноді більш тривалий період часу. Якщо це екскурсія на архітектурну тему, то предметом вивчення можуть стати найцікавіші здобутки зодчества, розташовані на вулицях і площах міста, а у великому місті - архітектурні ансамблі минулих століть [6,12,15]. Класифікація тематичних екскурсій наведена на рис. 3 дидактичного забезпечення.

Слід відмітити, що тематичні екскурсії того або іншого виду рідко існують ізольовано. Наприклад, історичний матеріал використовується в екскурсіях на архітектурно-містобудівні теми; елементи природознавчих екскурсій знаходять своє місце в екскурсіях майже кожної групи тематичних екскурсій. Зміст залежить від конкретних умов проведення екскурсії, від ресурсів пізнавального плану того або іншого міста або регіону.

Однакових екскурсій не існує, вони розрізняються насамперед за темою. Слово «тема» в перекладі із грецької означає «те, що покладено в основу». Тема являє собою поняття, що належить до змісту чого-небудь. Кожна екскурсія повинна мати свою чітко визначену тему. Тема в екскурсії - предмет показу й розповіді. Формування теми являє собою короткий і концентрований виклад основного змісту екскурсії.

Підготовка нової теми, змісту екскурсії - це багатомісячна напружена праця колективу працівників. Особливістю кожної екскурсійної теми є те, що вона тісно пов'язана з об'єктами показу й з тим екскурсійним матеріалом, що насичує її зміст. Цей матеріал повинен бути поданий у такому обсязі, що може бути засвоєний екскурсантами при показі об'єктів. Тема відіграє вирішальну роль в об'єднанні зовні розрізнених частин екскурсії в єдине ціле. Вона регулює розповідь, не даючи можливості екскурсоводу розповісти про об'єкт усе, що він про нього знає, особливо в тих випадках, коли об'єкт буває багатоплановим і містить велику інформацію. Саме темою екскурсії визначається як показати об'єкт, яку частину інформації дати екскурсантам у цьому випадку [7,15].

Деякі об'єкти показуються в декількох екскурсіях. Наприклад, Поща Свободи в м. Харків або Будинок Харківського академічного театру опери й балету ім. Лисенка показуються й в оглядових, й у тематичних екскурсіях. І в кожній з них про один і той самий об'єкт дається різний обсяг інформації, у розповідях він висвітлюється в різних ракурсах.

Велике значення має витриманість тематики екскурсії. Вся розповідь і показ повинен «працювати» на її основну тему. По шляху проходження групи в екскурсію можуть «вторгатися» об'єкти, розташовані на даному маршруті, але не стосовні до обраної теми. Відомості про такі об'єкти можуть бути дуже цікавими, але другорядними до конкретно розглянутої теми. Тому екскурсовод може повідомити про їх екскурсантам тільки як відповіді на питання.

Кожна тема являє собою сукупність цілого ряду підтем. У кожної підтеми повинна бути повнота й логічна завершеність. Правильно розроблена підтема повинна сприйматися екскурсантами не сама по собі, а разом з іншими підтемами, у композиції.Композицією екскурсії називають розташування, послідовність і співвідношення підтем, основних питань, вступу й заключної частини екскурсії.

Провідна підтема - композиційний центр екскурсії, навколо якого будується вся розповідь екскурсії. Вона сприяє більше глибокому розкриттю змісту екскурсії, робить її переконливою і такою, що запам'ятовується.

Деякі вчені, розглядаючи структуру екскурсії, окрім вступу основної частини і висновків виділяють такі поняття, як сюжет, фабула, кульмінаціяСюжет подія або кілька подій, пов'язаних один з одним.

Фабула - ланцюг подій, про які оповідає твір.

Кульмінація - момент найвищого напруженя в розвитку фабульної дії.

Багатотемність оглядової екскурсії не дає можливості досить глибоко розкрити зміст кожної підтеми, дати більш глибоке тлумачення подій. У такій екскурсії звичайно буває більше фактів без їхнього тлумачення. Однак оглядова екскурсія має велике значення для розвитку екскурсійної тематики, тому що майже кожна її підтема може надалі стати темою для розробки самостійної екскурсії [14, 15].Назва екскурсії - це мовний вираз, який у прямій і непрямій формі позначає зміст екскурсії. Він повинен бути точним і не допускати двоякого або незрозумілого тлумачення.

В одній темі може бути кілька назв залежно від складу учасників і поставленого завдання (наприклад, оглядова екскурсія по м. Харкову може мати такі назви: «Харків:сторінки історії й сучасність» «Харків: учора-сьогодні-завтра», «Я люблю моє рідне місто Харків», «Харків - моя мала Батьківщина» і ін.).Ключові слова та поняття теми:

 • Екскурсія;

 • Екскурсійний метод;

 • Функції екскурсії;

 • Ознаки екскурсії;

 • Класифікація екскурсій;

 • Тематична екскурсія;

 • Оглядова екскурсія;

 • Тема екскурсії;

 • Назва екскурсії;

 • Композиція екскурсії;

 • Сюжет екскурсії;

 • Фабула екскурсії;

 • Кульмінація екскурсії


Контрольні питання:

 1. Еволюція поняття екскурсія.

 2. Поняття екскурсія як процес.

 3. Екскурсія як туристична послуга.

 4. Схема і завдання екскурсійного процесу.

 5. Охарактеризуйте основні функції екскурсії.

 6. Перелічите основні ознаки екскурсії.

 7. Додаткові ознаки для різних видів екскурсій.

 8. Екскурсійний метод, його особливості.

 9. Класифікаційні ознаки екскурсій, їх розгорнута характеристика.

 10. Особливості проведення тематичних екскурсій.

 11. Особливості проведення оглядових екскурсій.

 12. Різниця між темою і назвою екскурсії.

Література:

Основна: 2, 5, 7,8, 13, 14, 16.

Додаткова: 3, 12, 16.
ТЕМА 3. ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ НОВОЇ ЕКСКУРСІЇ


 1. Визначення мети і завдань екскурсії.

 2. Вибір теми.

 3. Відбір літератури і складання бібліографії.

 4. Визначення інших джерел екскурсійного матеріалу.

 5. Відбір і вивчення екскурсійних об’єктів. Поняття про картку об’єкта.

 6. Упорядкування маршруту екскурсії.

 7. Об’їзд або обхід маршруту.

 8. Підготовка контрольного тексту екскурсії.

 9. Комплектування “Портфеля екскурсовода”.

 10. Визначення методичних прийомів проведення екскурсії.

 11. Визначення техніки ведення екскурсії.

 12. Складання методичної розробки екскурсії.

 13. Складання індивідуального тексту.

 14. Прийом (здача) екскурсії

 15. Затвердження екскурсії.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка