Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 050104Сторінка6/13
Дата конвертації26.12.2016
Розмір1.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Продовження табл. 11.1

1

2

3


ня додатків К1/1 Та К1/2 у цей рядок переноситься сума рядка 04.10 таблиці 3 додатка К1/1 та рядка 04.10 таблиці 2 додатка К1/2 за відповідний звітний період. При визначенні значень граф рядків 04.10 цих таблиць, які переносяться у рядок 04.10 декларації, обирається найменша: або сума ліміту витрат на поліпшення, що включається до валових витрат, або сума фактичних поліпшень, розрахованих наростаючим підсумком з початку року

- 85% витрат від варто­сті товарів (робіт, послуг), придбаних у офшорних нерезидентів


04.11 Р4


У разі укладення договорів, які перед-бачають здійснення оплати товарів (робіт, послуг) на користь нерезидентів, що мають офшорний статус, чи під час здійснення розрахунків через таких нерезидентів або через їх банківські рахунки, незалежно під того, чи здійснюється така оплата (в грошовій або іншій формі) безпосередньо або через інших резидентів або нерезидентів, витрати платників податку на оплату вартості таких товарів (робіт, послуг) включаються до складу їх валових витрат у сумі, що становить 85 відсотків вартості цих товарів (робіт, послуг)

- інші витрати, крім визначених у 04.1- 4.11

04.12


Статті 5, 8, 9, 22 Закону України «Про опо­даткування прибутку підприємств»

Коригування валових витрат, у тому числі:

05

(±05.1±05.2+05.3)Продовження табл. 11.1

1

2

3

- зміна суми компен­сації вартості товарів (робіт, послуг)


05.1У разі, коли після продажу товарів (робіт, послуг) здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи перерахунок у випадках повернення проданих товарів чи права власності на такі товари (результати робіт, послуг) продавцю, платник податку ─ продавець та платник податку ─ покупець здій­снюють відповідний перерахунок валових витрат (балансової вартості основних фондів) у звітному періоді, в якому сталася така зміна суми компенсації

- самостійно виявлені помилки за резуль­татами минулих податкових періодів

05.2

Суми витрат, не враховані у минулих податкових періодах у зв'язку з допущенням помилок та виявлених у звітному податковому періоді у розрахунку податкового зобов'язання.

- врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості

05. 3 К4

Згідно зі статтею 12 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»

Скориговані валові витрати

06

(0.4±05)

Сума амортизаційних відрахувань

07

К1


У разі заповнення цього рядка складається таблиця 2 додатка К1/1 та/або таблиця 1 додатка К1/2. У разі одночасного заповнення додатків К1/1 та КІ/2 у цей рядок переноситься сума рядка 07 таблиці 2 додатка КІ/1 та рядка 07 таблиці 1 додатка К1/2

Продовження табл. 11.1
1

2

3

Об'єкт оподаткуван­ня позитивний (+) від'ємний (─)

08


(03 ─ (±06) ─ 07)Балансові збитки, не компенсовані прибут­ками до 01.01. наступного року (наприклад-2009р.)


09

Якщо платник податків задекларував від'ємне значення об'єкта оподаткування (балансові збитки) (наприклад, за резуль-татами 2008 року), такі збитки враховуються окремо, не входять до валових витрат і зменшують об'єкт оподаткування наступних податкових періодів протягом 12 календар-них кварталів з моменту їх виникнення. Якщо такого від'ємного значення за три роки не погашено, залишок збитків надалі для цілей оподаткування не зменшує об'єкта і не може бути включений до валових витрат

Прибуток, звільнений від оподаткування

10

К5


Звільняється від оподаткування прибу-ток підприємств та організацій громадських орга­нізацій інвалідів, майно яких є їх власністю, отриманий від продажу товарів (робіт, пос­луг), крім підакцизних товарів та прибутку, одержаного від грального бізнесу, де протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25 відсотків суми

загальних витрат на оплату праці, що відносять до складу валових витрат виробництва (обігу)Продовження табл. 11.11

2

3


Звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий від продажу на території України спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва, спрямований на збільшення обсягів виробництва та зменшення роздрібних цін таких продуктів

Прибуток,

що підлягає

оподаткуванню, у тому числі:

11

(08-09-10)- за базовою ставкою

11.1

Прибуток платників податку, включаючи підприємства, основані на власності окремої фізичної особи, оподатковується за ставкою 25 відсотків до об'єкта оподаткування

- за пільговою ставкою

11.2

Оподатковується у розмірі 50 відсотків від чинної ставки прибуток платників податків від проведення науково-дослідних і реставраційних робіт у сфері охорони культурної спадщини

Нарахована сума

податку, у тому числі:12

(12.1+ 12.2)- за базовою ставкою

12.1

рядок 11.1 х 25%, якщо показник рядка 11.1

позитивний- за пільговою ставкою

12.2

рядок 11.2 х ставку, якщо показник рядка 11.2 позитивний

Зменшення

нарахованої суми

податку


13

К6


Платник податку емітент корпоративних прав, державне некорпоративне, казенне чи комунальне підприємство зменшує суму нарахованого податку на прибуток звітного періоду на суму авансового внеску, поперед-

Продовження табл. 11.11

2

3


ньо сплаченого протягом такого звітного періоду у зв'язку із нарахуванням дивідендів. У разі, коли зa наслідками звітного періоду сума податкових зобов'язань платника податку має від'ємне значення, сума авансового внеску, попередньо сплаченого протягом такого звітного періоду у зв'язку із нарахуванням дивідендів, додається у збільшення такого від'ємного значення. У разі, коли сума такого авансового внеску перевищує суму податкових зобов'язань під­приємства емітента корпоративних прав за податком на прибуток такого звітного періоду, різниця переноситься у зменшення податкових зобов'язань наступного податкового періоду, а при отриманні від'ємного значення податкового зобов'язання такого наступного періоду на зменшення податкових зобов'язань майбутніх податкових періодів

Податкове зобов'язан­ня звітного періоду

14

(12-11) Заповнюєтеся у разі позитивного зна­чення

Сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року

15

Значення рядка 14 Декларації попереднього звітного періоду

Продовження табл. 11.11

2

3

Сума надміру сплаче­ного податку минулих податкових періодів (переплати)

16

Не заповнюється при заповненні рядка 18 Декларації

Сума податку до сплати

17

(позитивне значення 14-15- 16)

Сума надміру спла­ченого податку ми­нулих податкових періодів (переплати), яка підлягає повер­ненню на поточний рахунок платника податку в банку-резиденті

18

Сума податкових платежів, що надміру надійшла до бюджету в результаті неправильного нараху­вання або порушення платником податку вста­новленого порядку сплати податку, підлягає поверненню з відповідного бюджету протягом десяти робочих днів з моменту отримання по­датковим органом відповідної заяви платника податку або зарахуванню на зменшення плате­жів до цього бюджету майбутніх періодів, за вибором платника податку, в разі якщо не минув строк позовної давності, встановлений законодавством

Суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків), у тому числі:

19
-з доходів фізичних осіб, нарахованих у вигляді процентів

19.1 К7

Згідно із Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб» № 889.

Продовження табл.11.11

2

3

- з нерезидентів (крім 19.3)


19.2


Сума податку за ставкою 15% від доходів, що отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, від провадження господарської діяльності. Страховики (інші резиденти), які здійснюють виплати у межах договорів страхування або перестрахування ризиків (у тому числі страхування життя) на користь нерезидентів, зобов'язані оподатковувати суми такого страхування або перестрахування за ставкою 15%

-з фрахту

19.3

6% від базової ставки фрахту

Авансові внески, на­раховані на суму дивідендів та прирівня­них до них платежів

20

Емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціо­нерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок з податку на при­буток у розмірі ставки, нарахованої на суму дивідендів, призначених для виплати, без зменшення суми такої виплати на суму такого податку

Дивіденди та прирів­няні до них платежі,

що сплачуються до бюджету державними некорпоративни-ми, казенними або кому­нальними підприєм­ствами21

Заповнюється лише державними, казенними або комунальними підприємствами


Продовження табл. 11.11

2

3

Суми штрафу, самос­тійно нарахованого у зв'язку з виправлен­ням помилок

22


10% від суми недоплати


Пеня, нарахована у зв'язку з урегулю­ванням сумнівної (безнадійної) забор­гованості

23

К4


Відповідно до пп. 12.1.2 п. 12.1 ст. 12 Закону України «Про оподаткування прибутку підпри­ємств»


При попередній перевірці декларації контролю підлягають: ─ своєчасність подання податкових декларацій з податку на прибуток; ─ дотримання вимог щодо порядку заповнення залежно від того, в якій формі подається декларація ─ у повній або спро­щеній;

─ наявність необхідних додатків і узгодженість звітних даних;

─ правильність арифметичних підрахунків та визначення сум оподатковуваного прибутку або збитку за звітний період.

При визначенні фінансових результатів від здійснення товаро­обмінних операцій, пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльніс­тю, посадовою особою податкової служби враховується позитивна чи негативна різниця результатів перерахування дебіторської і кре­диторської заборгованості в іноземній валюті.Під час проведення перевірки виявляється правомірність відо­браження прибутку чи збитку від продажу цінних паперів. Інспектор перевіряє повноту відображення операцій у бухгалтерському облі­ку, уточнює повноту відбитої інформації в обліку. Далі перевіряєть­ся правомірність і повнота перерахунку дебіторської заборгованос­ті, причому контролюється перерахунок за кожною дебіторською заборгованістю, а також контролюється повнота і правильність ві­дображення сум перерахунку на рахунках бухобліку.

Перевіряючий аналізує пооб’єктне перевищення виторгу від продажу основних фондів, а також відображення цих сум у бухгалтерському обліку.

У ході перевірки здійснюється контроль за правильністю про­ведення індексації (балансової вартості груп основних фондів і не­матеріальних активів) і її відображення в бухгалтерському обліку. Далі увага звертається на кожен випадок безоплатного одержання товарів. При цьому важливо встановити причину передачі, а також повне і своєчасне відображення в бухгалтерському обліку.

Під час перевірки встановлюється правильність оформлення вартості робіт і послуг, наданих без компенсації їхньої вартості. Пе­ревіряється вартість матеріальних цінностей, переданих платником податку утримувачу відповідно до договорів зберігання і викорис­таних ним у власному виробництві чи господарському обороті і ви­робництві. Крім цього, під час перевірки увага звертається на правильність формування бухгалтерських записів сум від перерахунку доходу з завершених довгострокових договорів у разі завищення суми податкових зобов'язань. Окремо перевіряється облік балансової вартості матеріалів, сировини.

Далі в ході перевірки аналізуються операції, з яких проведені суми отриманих штрафів і неустойок.

Платник податків несе відповідальність, якщо:

─ на момент перевірки податковим органом не має бухгалтер­ських звітів і балансів, декларацій і розрахунків, пов'язаних з


нарахуванням і сплатою податку за відповідні періоди;

─ не представили чи несвоєчасно представили в податковий ор­ган податкову декларацію про прибутки, розрахунок податку


на прибуток, платіжне доручення на перерахування податку
в бюджет;

─ за результатами перевірки платника податку виявлений ви­падок арифметичних помилок чи описок, що призвели до заниження суми податку, але не більш як на 5% суми загальних


зобов’язань за період, що перевіряється;

─ виявлені випадки заниження суми податку, приховання доходів чи об'єктів оподатковування.


12 ОПОДАТКУВАННЯ Й ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ
12.1 Теоретичні засади місцевого оподаткування
Місцеві податки і збори ─ це податки і збори, що встановлю­ються органами місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства України. Вони є обов'язковими до оплати в межах визначених адміністративно-територіальних одиниць і зарахову­ються до місцевих бюджетів.

Відповідно до чинного законодавства органи місцевого самовря­дування, приймаючи рішення про встановлення місцевих податків і зборів, затверджують положення про порядок стягування кожного податку чи збору.

Місцеві ради в межах своєї компетенції мають право вводити пільгові податкові ставки, повністю скасовувати місцеві податки і збо­ри, що є не обов'язковими до сплати, звільняти чи надавати відстроч­ки з місцевих податків і зборів окремим категоріям платників.

Згідно з Декретом Кабінету Міністрів України № 56-93 від 20.05.1993 р. «Про місцеві податки і збори» з подальшими змінами і доповненнями встановлено такі місцеві податки і збори:

а) місцеві податки:

комунальний податок;

─ податок з реклами;

─ податок з продажу імпортних товарів; б) місцеві збори:

─ збір за паркування автотранспорту;

─ ринковий збір;

─ збір за видачу ордера на квартиру;

─ курортний збір;

─ збір за участь у бігах на іподромі;

─ збір за виграш на бігах на іподромі;

збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі;

─ збір за право використання місцевої символіки;

─ збір за право проведення кіно- і телезйомок;

─ збір за проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей; ─ збір за проїзд на території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон;

─ збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі; ─ збір з власників собак. Надмірно сплачені суми місцевих податків і зборів зарахову- ються чи повертаються платникам відповідно до законодавства України.

Контроль за сплатою місцевих податків і зборів здійснюється органами Державної податкової служби і міськими, селищними, сільськими радами, що їх установлюють.

Місцеві податки і збори, внесені за рахунок коштів юридичних осіб, їх філій, відділень, представництв та інших відособлених підрозділів, відносять до валових витрат виробництва.

Фізичні особи сплачують місцеві податки і збори за рахунок власних доходів.Комунальний податок. Платниками комунального податку в Україні є юридичні особи, за винятком бюджетних і планово-дотаційних сільгосппідприємств. Об'єктом обкладання є річний фонд оплати праці, розрахований, виходячи з мінімального розміру заробітної плати. Гранична ставка не повинна перевищувати 10% річного фонду оплати праці. Облік здійснюють податкові інспекції на місцях. Джерелом сплати є прибуток (дохід), що залишається в розпорядженні юридичних осіб.

Податок з реклами. Платниками податку з реклами є юридич­ні і фізичні особи, що рекламують свою продукцію чи діяльність. Об'єктом обкладання є вартість послуг за встановлення і розміщен­ня реклами. Гранична ставка — 0,1% вартості послуг за розміщення одноразової реклами і 0,5% — за розміщення реклами на тривалий час. Облік платників проводять органи, на які покладені функції розміщення реклами. Податок виплачується під час сплати послуг і за рахунок собівартості продукції чи за рахунок особистих коштів.

Цей податок встановлено на усі види оголошень, повідомлень, переданих з комерційною метою за допомогою засобів масової ін­формації, каталогів, афіш, плакатів. Податок утримують рекламні агенти, які щокварталу здають звіт до податкової служби і перера­ховують суми податку не пізніше 20 числа кожного місяця.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка