Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 050104Сторінка13/13
Дата конвертації26.12.2016
Розмір1.94 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Ф'ючерсний контракт ─ стандартний документ, який засвідчує зобов'язання придбати (продати) цінні папери, товари або кошти у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін на момент виконання зобов'язань сторонами кон­тракту. При цьому будь-яка сторона Ф. к. має право відмовитися від його виконання виключно за наявності згоди іншої сторони контракту або у випадках, визначених цивільним законодавством. Покупець Ф. к. має право продати такий контракт протягом стро­ку його дії іншим особам без погодження умов такого продажу з продавцем контракту.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Холдингові компанії ─ юридичні особи, які є власниками інших юридичних осіб або здійснюють контроль над такими юридични­ми особами як пов'язані особи.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 5.

Цінні папери ─ грошові документи, що засвідчують право во­лодіння чи відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і здебільшого передбача­ють виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають із цих документів, іншим особам.

«Про цінні папери і фондову біржу», стаття 1.

Юридичні особиорганізації, які мають відокремлене майно, можуть від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачами і відповідачами в суді, арбітражі або в третейському суді.

Цивільний кодекс України, стаття 23.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Конституція України.

 2. Про Державну податкову службу в Україні. ─ Закон України від 04.12.1990 р.№ 509-12 зі змінами та доповненнями від 25.03.05 № 2505-ІV.

 3. Про державну підтримку малого підприємництва. ─ Закон України від 19.10.2000 р. № 2063-ІІІ зі змінами та доповненнями.

 4. Про державний реєстр фізичних осіб ─ платників податків та інших обов'язкових платежів. ─ Закон України від 22.12.1994 р. №320/94-ВР зі змінами та доповненнями від 20.02.03 № 551-ІV.

 5. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг. ─ Закон України від 06.07.1995р. № 265/95-ВР.

 6. Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. ─ Закон Ук­раїни від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР зі змінами та доповненнями від 01.01.06 № 2613-ІV.

 7. Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. ─ Закон України від 09.04.1999 р. № 587-ХІV.

 8. Про зовнішньоекономічну діяльність. ─ Закон України від 16.04.1991р. № 959-ХІІ зі змінами та доповненнями від 22.12.05 № 3268-ІV.

 9. Про митний тариф України. ─ Закон України від 05.04.01р, № 2371-ІІІ зі змінами та доповненнями від 07.07.05 р. № 2775-ІV.

 10. Про оподаткування прибутку підприємств. ─ Закон України від 22.05.1997 р. № 283-ВР зі змінами та доповненнями від 12.01.06 № 3333-ІV.

 11. Про плату за землю. ─ Закон України від 19.09.1996г. № 378/96-ВР.

 12. Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. ─ Закон України від 18.02.1997 р. № 75/97-ВР зі змінами та доповненнями від 25.03.05 № 2505-ІV.

 13. Про податок на додану вартість. ─ Закон України від 30.04.1997 р. № 168/97-ВР.

 14. Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюдже­тами і державними цільовими фондами. ─ Закон України від 20.12.2000 р. № 2181-ІІІ зі змінами та доповненнями від 20.12.05 № 3235-ІV.

 15. Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язково-го державного соціального страхування. ─ Закон України від 11.01.01 р. № 2213-ІІІ зі змінами та доповненнями від 20.12.05 р. № 3235-ІV.

 16. Про систему оподаткування. ─ Закон України від 18.02.1997 р. № 77/97-ВР зі змінами та доповненнями від 23.12.04 № 2287-ІV.

 17. Про акцизний збір. ─ Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 р. № 18-92.

 18. Про місцеві податки та збори. ─ Декрет Кабінету Міністрів України від 25.05.1993 р. № 56-93 зі змінами та доповненнями від 06.09.05 № 2806-ІV.

 19. Про прибутковий податок з громадян. ─ Декрет Кабінету Міністрів України 26.12.1992 р. № 13-92.

 20. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності. ─ Указ Президента України від 23.07.1999 р. № 817.

 21. Про деякі зміни в оподаткуванні. ─ Указ Президента України від 07.08.1998 р. № 857/98.

 22. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва. ─ Указ Президента України від 28.06.1999 р. № 746/99.

 23. Указ Президента України «Про створення Державної подат­кової адміністрації України і місцевих державних податкових адмі­ністрацій» від 22 серпня 1996 року №760/96 зі змінами та доповненнями від 20.04.2000 р. № 605/2000.

 24. Указ Президента України «Про заходи щодо зменшення податкової заборгованості та фінансового оздоровлення суб'єктів підприємницької діяльності» від 21.12.98 р. № 1367/98.

 25. Указ Президента України «Про оподаткування операцій на ринку цінних паперів України» від 04.06.99 р. № 616/99 зі змінами та доповненнями від 03.06.2005 р. № 2642-ІV.

 26. Порядок встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння. ─ Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.1999 р. № 115.

 27. Про затвердження нормативів плати за спеціальне використання вод­них ресурсів та плати за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту. ─ Постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.1999р. № 836.

 28. Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруд­нення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору. ─ Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 р. № 303.

 29. Про Порядок координації Проведення планових виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами. ─ Постанова КМУ від 29.03.1999 р. № 112.

 30. Інструкція про порядок ведення органами Державної податкової служби оперативного обліку податків і зборів до бюджетів та до державних цільових фондів. ─ Наказ ДПА України від 12.05.1994 р. № 37 (в ре­дакції наказу від 02.04.99 р. № 174) зі змінами та доповненнями.

 31. Інструкція про порядок обліку платників податків. ─ Наказ ДПА Ук­раїни від 19.02.1998 р. № 80 (в редакції наказу від 17.11.1998 р. № 552), зі змінами та доповненнями від 08.08.2005 р. № 317.

 32. Інструкція про порядок застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій органами Державної податкової служби України. ─ Наказ ДПА України від 17.03.2001 р. № 110.

 33. Методичні рекомендації визначення сум податкових зобов'язань за непрямими методами. ─ Наказ ДПА України від 05.07.2002 р. № 312 зі змінами та доповненнями від 30.10.02 р. № 734/6/11-1316.

 34. Інструкція про порядок ведення органами Державної подат­кової служби оперативного обліку податків і зборів до бюджетів та державних цільових фондів. ─ Наказ ДПА України від 12.05.94 зі змі­нами та доповненнями від 18.07.05. № 276.

 35. Інструкція про порядок застосування та стягнення сум фі­нансових санкцій органами Державної податкової служби України. ─ Наказ ДПА України від 17.03.2001 № 110 зі змінами та доповнення­ми від 10.08.2005 р. № 326.

 36. Порядок оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства суб'єктами підприємницької діяльності ─ юридичними особами, їх філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами. ─ Наказ ДПА України від 16.09.2002 р. № 429 зі змінами та доповненнями від 10.08.05 р. № 327.

 37. Про затвердження нової редакції зразків форм актів перевірок та методичні рекомендації щодо їх оформлення. ─ Наказ ДПА України від 27.04.2006 р. № 225.

 38. Про затвердження форми декларації з податку на прибуток підпри­ємства та порядку її складання. ─ Наказ ДПА України від 29.03.2003 р. № 143.

 39. Порядок заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість. ─ Наказ ДПА України від 30.05.1997 р. № 166.

 40. Автоматизація роботи в органах Державної податкової служби / За заг. ред. Росоловського В.М. та Ріппи С.П. ─ Ірпінь: Академія ДПС Ук­раїни, 2002. ─ 401 с.

 41. Антология экономической классики / Сост. И. Столяров. ─ М.; ЭКОНОВ КЛЮЧ, 1993. ─ 475 с. ─ (Петти В. Трактат о налогах и сборах; Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов; Рикардо Д. Начала политической зкономии и налогового обложения).

 42. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Укранне. ─ Киев: А.С.К., 2000. ─ 639 с.

 43. Іванов Ю.В. Альтернативні системи оподаткування. Моно­графія. ─ Харків: ХДЕУ, Торнадо, 2003. ─ 517 с.

 44. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.С.Пономаренка ─ К,: Видавничий центр «Академія», 2002. ─ 544 с.

 45. Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент: Навчальний посіб­ник. ─ К.: ЦУЛ, 2003. ─ 258 с.

 46. Крисоватий А.І. Оподаткування і ринок: умови та можливос­ті поєднання. ─ Тернопіль: Видавництво Карп'юка, 2000. ─ 246 с.

 47. Куценко Т.Ф. Бюджетно-податкова політика. — К.: Кондор, 2002. ─ 256 с.

 48. Маглаперідзе А.С., Храпкіна В.В. Податковий менеджмент: Навчальний посібник. ─ К., 2008.─ 328с.

 49. Международные соглашения об устранении двойного налогообложения, ратифицированные Верховной Радой Украины. ─ Интернет: http://www.liga.kiev.ua

 50. Мельник Д.Ю. Налоговый менеджмент. ─ М.: Финансы и статистика, 2000. ─ 352 с.

 51. Рева Т.М. Податковий менеджмент: Навчальний посібник. ─ К.: ЦНЛ, 2005.─ 301с.

 52. Самуельсон П., Нордгауз В. Мікроекономіка. / Пер. з англ. ─ К.: Осно­ви, 1999. ─ 676 с.

 53. Сіренко В.Ф. Податкова застава. ─ К.: Кондор, 2004.─84 с.

 54. Скворцов Н.Н. Налоговый менеджмент: стратегия и тактика: В 10 кн. ─ Кн.1. От стагнации к стабилизации: Практ. рук. / Под ред.В.П. Давыдовой. ─ К.: Вища школа, 2002. ─ 222 с.

 55. Теорія і практика обліку платників податків в органах ДПС України: Навчальний посібник / Р.Е. Островерха та ін. ─ Ірпінь: АДПСУ, 2002. - 292 с.

 56. Тимченко О.М. Податковий менеджмент: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. ─ К.: КНЕУ. ─ 2001. ─ 150 с.

 57. Толстопятенко Г. П. Европейское налоговое право. Сравнительно-правовое исследование. ─ М.: Изд-во НОРМА, 2001. ─ 336 с.

 58. Чернявський О.П., Хомутенко В.П., Демченко В.В. Організація і методика податкових перевірок. ─ К.: Центр навчальної літератури, 2004. ─ 288 с.

 59. www.sta.gov.ua

 60. www.rada.kiev.ua


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ, ЩО Є У ФОНДАХ БІБЛІОТЕКИ СУМДУ
1. Податковий менеджмент: Підручник / Ю.Б. Іванов , А.І. Крисоватий , А.Я. Кізима , В.В. Карпова. ─ К.: Знання, 2008. ─ 525 с.

2. Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент: Навчальний посіб­ник. ─ К.: ЦУЛ, 2003. ─ 258 с.

3. Кізима А.Я. Податковий менеджмент: Навчально-методич-ний посіб­ник. ─ Тернопіль: СМП «АСТОН»,2002. ─ 166 с.

4. Паранчук С.В., Романов Є.М.,Червінська О.С. Податковий менеджмент: Навчальний посіб­ник. ─ Львів: Львівська політехніка, 2005. ─ 276 с.

5. Рева Т.М. Податковий менеджмент: Навчальний посібник. ─ К.: ЦНЛ, 2003.─ 282 с.

6. Скворцов М.Н. Податковий менеджмент. ─ Кн.2: Податковий менеджмент в умовах становлення і розвитку ринкової економіки / Ред.: В.П. Давидова. ─ К.: Кондор, 2007. ─ 414 с.

7. Ярема Б.П., Маринець В.П. Податковий менеджмент: Навчальний посіб­ник. ─ Львів: Магнолія, 2006. ─ 224 с.

8. Ярема Б.П., Маринець В.П. Податковий менеджмент: Навчальний посіб­ник. ─ Львів: Магнолія, 2007. ─ 224 с.


Навчальне видання
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Конспект лекцій

У двох частинах

Частина 2

для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси»

усіх форм навчання

Відповідальний за випуск зав. кафедри фінансів

канд. екон. наук, проф. В. М. Боронос
Редактор Н.А. Гавриленко

Комп’ютерне верстання О. В. Галахової


Підп. до друку 24.12.2008, поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Друк офс.

Ум.друк.арк.. 9,53. Обл.-вид.арк. 8,85.

Тираж 500 пр. Собівартість вид.

Зам. №
Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Римського-Корсакова,2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 3062 від 17.12.2007.

Надруковано в друкарні СумДУ40007, Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка