Конспект лекцій, інструкції з лабораторних робіт, методичні вказівки, індивідуальні завданняСкачати 265.01 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір265.01 Kb.
Прошу розмістити на сайті ДНУ у розділі «Методичні матеріали для самостійної роботи студентів» наступні матеріали:

ФАКУЛЬТЕТ

ФУІФМ

КАФЕДРА

Зарубіжної літератури

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Мова та література англійська

КУРС

3

НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ

Проблеми перекладу літературного тексту

ПРІЗВИЩЕ ВИКЛАДАЧА

Проф. Потніцева Т.М.

ВИД МАТЕРІАЛУ

Конспект лекцій, інструкції з лабораторних робіт, методичні вказівки, індивідуальні завдання

ОБСЯГ МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ( у МБ)

143 КВ

П.І.Б. ТА ПОСАДА ОСОБИ, ЩО РОЗМІЩУЄ МАТЕРІАЛИ

завідувач кафедри зарубіжної літератури, д.ф.н., проф. Потніцева Т.М.ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

з курсу «Проблеми перекладу художнього тексту»

1.Художня література епохи Відродження в українських перекладах.

2. Сонети Шекспіра в перекладах Дмитра Паламарчука та Дмитра Павличка.

3.Монолог Гамлета в перекладі Л.Гребенюка та Г.Кочура.

4.Класична література ХУ11-ХУ111 ст. в українських перекладах.

5.Західноєвропейська і американська література Х1Х ст.. в українських переклада.

6.Втілення в перекладах «потоку свідомості» та особливостей модерністського синтаксису.

7.Поетика прізвищ та специфіка їх перекладу українською мовою.

8.Середньовічна та ренесансна художня література в українських перекладах.

9.Засоби стилізації першотвору в перекладі.

10. Українські переклади західноєвропейського фольклору.

11. Символіка кольору ( поезія європейських символістів) та її відтворення у перекладах.

12. Особливості перекладу фразеологізмів у художній літературі

13. Шляхи перекладацького втілення стилістичної ролі гри слів у драматургії О.Вайлда і Б.Шоу.

14. Національний колорит і форми його втілення у перекладах.

15. Самостійні спроби художнього перекладу поезії, прози. Драми ті фольклору.МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:


 • опорний конспект лекцій;

 • допоміжний матеріал для практичних занять ( додається до програми).ЛІТЕРАТУРА

Навчальна та довідкова

1.Бархударов Л.С.Язык и перевод М., 1975.

2. Гайнічеру О.І. Поезія і мистецтво перекладу К., 1990.

3.Галь Н.Слово живое и мертвое. М., 1975.

4. Гачечиладзе Г.Р. Художественный перевод и литературные взаимосвязи. М., 1980.

5. Гинзбург Л.В. Над строкой перевода. М., 1981.

6.Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. М., 1999.

7. Солодуб Ю.П., Альбрехт Ф.Б., Кузнєцов А.Ю. Теорія и практика художественного перевода. М.,2005

8. Теорія і практика перекладу. Республіканський міжвідомчий науковий збірник. К., 1979

9.Федоров А.В. Основы общей теории перевода М., 1983.

10. Федоров А.В.Искусство перевода и жизнь литературы. Л., 1983.

11. Чуковский К. Высокое искусство М., 1988.

12. Швейцер А.Д.Теория перевода: статус, аспекты, проблемы. М.,

1988.


13. Эткинд Е.Г.Поэзия и перевод Л., 1963.


Нормативна та інструктивна

1.Гординський С. Шекспірові сонети в українських перекладах//Журнал літератури, науки, мистецтва, критики і суспільного життя, 1959, 31(51).

2.Зорівчак Р.П. Реалія і переклад. Львів, 1989.

3.Ковганюк С.П. Практика перекладу. К., 1968.


4.Коптілов В.В. Першотвор і переклад К. 1972.

5.Кудзіч О.Творчі проблеми перкладу. К.1973.

6.Москаленко М. Високий шлях Миколи Лукаша//Лукаш М. Від 7.Боккаччо до Аполлінера. Переклади. К., 1990.

8.Москаленко М. Тисячоліття : переклад у державі слова//Тисячоліття:Поетичний переклад України-Русі. К.,1995.

9.Новикова М.Китс- Маршак- Пастернак//Мастерство перевода. М., 1971.

10.Новикова М. Перекладацький світ Григорія Кочура //Кочур Г.Друге відлуння. Переклади. К.,1991.

11.Тарнавська Марта. Ключі до царства К., 2001.

12.Радчук В. Перекладність в динаміці//Філологія і культура. К.,1996.

13.Рильський М. Мистецтво перекладу: Статті, виступи, нотатки. К.,1975.
Методична
1. Записки Перекладацької майстерні 2000-2001. Львів, 2002.

2. Казакова Т.А.Практикум по художественному переводу. С-т- Пб. 2004.

3. Коломієць Л.В. Концептуально-методологічні засади сучасного українського поетичного перекладу. К., 2004.

4. Даниленко І. Теорія віршування. Аналіз поетичного тексту. Практикум. Миколаїв. МДГУ ім.. П.Могили. 2003.РЕСУРСИ

Навчальні посібники з загального курсу перекладу і перекладу художнього тексту, практикуми з художнього перекладу російських і українських перекладачів, бібліотеки України (ДНУ, Київського національного університету) і Росії ( Російська бібліотека ім.. Рудоміно).

Автор програми проф. Потніцева Т.М.

Завідувач кафедри

зарубіжної літератури Потніцева Т.М.
ІІІ.

За курсом «Проблеми перекладу класичного художнього тексту» є такі підручники і посібники, які рекомендуються студентам: 1. М. Лановик. Теорія відносності художнього перекладу. Літературознавчі проекції. Тернопіль, 2006.

 2. Ю.П.Солодуб, Ф.Альбрехт, А.Ю.Кузнецов. Теорія и практика художественного перевода. М., 2005.

 3. Т.А.Казакова. Художественный перевод: в поисках истины. С.-Петербург, 2006.

 4. М.Стріха. Український художній переклад: між літературою і націєтворенням. К., 2006.

 5. Григорій Кочур і український переклад. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. К., 2003.

 6. І.Даниленко. Теорія віршування. Аналіз поетичного тексту. Практикум. МДГУ ім. П.Могили. Миколаїв. 2003.


ІУ.
Тезісний конспект лекцій
Модуль 1.
Лекція 1:

-поняття «художній переклад»

-зв’язок художнього перекладу з іншими прошарками філологічної науки;

-загальні проблеми перекладу художнього тексту;

- типи й види перекладу;

- роль культурного фону у перекладі художнього тексту;

-взаємодія тексту і контексту у перекладі;

- етапи роботи перекладача в процесі перекладу художнього твору;

- своєрідність «академічного», «класичного», «романтичного» перекладів;

- зразки «вільного», «буквального» перекладів та «стилізації.

Лекція 2:


 • основні етапи історії перекладу художнього тексту;

 • переклад в античну епоху;

 • переклад у Середніх віках і Відродженні;

 • лінгвофілософська концепція перекладу;

 • розуміння іконічної природи слова у процесі перекладу;

 • роль Альфреда Великого, Ноткера у розвитку перекладання іншомовного тексту.

 • концепції перекладу Біблії у ренесансну епоху і їх роль у формуванні нових принципів художнього перекладу.

- переклад у Новий час, загальна характеристика;

- переклад художнього тексту і нормативні естетики ХУІІ-ХУІІІ ст.;

- поняття «естетичний смак» і його вплив на формування концепцій художнього перекладу;

-переклад у романтичну епоху;

- поняття «локальний колорит» і його відбиття у процесі перекладу художнього твору;

- основні етапи розвитку художнього перекладу в Росії;

- формування засад професії «перекладач художньої літератури».
Лекція 3:


 • розвиток художнього перекладу у радянські часи;

 • роль видавництв гуманітарної літератури у розвитку художнього перекладу;

 • перекладацькі проекти, загальна характеристика;

 • формування перекладацьких шкіл ;

 • соціально-політичні і національно-культурні фактори у процесі розвитку художнього перекладу ХХ-поч. ХХІ ст..

Лекція 4: • художній переклад в Україні, загальна характеристика;

 • до франківський період в історії українського художнього перекладу;

 • поняття «барочний» і «класичний» переклад у контексті української культури;

 • перекладацька діяльність І.Котляревського і Гулака-Артемовського;

 • романтична епоха в історії українського художнього перекладу, перекладацька діяльність Левко Боровиковського П.Грабовського, П.Свендицкого тощо.

 • роль І.Франко у формуванні теорії та практики художнього перекладу українською мовою;

 • роль франківської «Дрібної бібліотеки»;

 • І.Франко- перекладач англійської літератури.

Лекція 5: • історія формування і розвитку 2-х провідних тенденцій українського художнього перекладу ( барочної й класичної);

 • оцінка цих тенденцій І.Франком;

 • компаративний аналіз барочного і класичного перекладу монологу «Гамлету»;

- історія групи українських перекладачів («розстріляного відродження»), їх роль у розвитку художнього перекладу і націєтворення;

- сучасні перекладацькі проекти в Україні;

- провідні українські перекладачі англомовної літератури.

Модуль 2

Лекція 6: • проблеми перекладу поезії, загальна характеристика;

 • поняття «еквілінеарність», «еквіметричність»,еквіримічність»;

 • національна специфіка віршування, поняття «силабічна», «силабо-тонічна»;

 • основні розміри вірша;

 • основні рими у вірші;

 • основні «малюнки» і «мелодії» вірша;

 • національна специфіка ритмічної і фонетичної організації вірша;

 • методи адекватного перекладу національної специфіки віршу на іншу мову;

 • роль евристичного ( емпатичного) підходу у перекладі поезії.

 • проблеми перекладу того, що не перекладається на іншу мову;

 • поняття національної і культурної реалії;

 • види реалій і методи їхнього перекладу рідною мовою;

 • поняття «національно-культурний концепт» і шляхи його відтворення у перекладі іншою мовою.

Лекція 7: • проблеми перекладу прози, загальна характеристика;

 • поняття «ритм прози»;

 • варіанти прозового ритму і шляхи його відтворення рідною мовою;

 • аналіз перекладацьких помилок у перекладі прозових ритмів.

Лекція 8: • проблема перекладу драми, загальна характеристика;

 • особливості композиції драми і її адекватного перекладу;

 • роль ремарки у драмі, варіанти її перекладу;

 • проблема адресації драми, «образ автора» і проблема перекладу авторської модальності.

Лекція 9: • варіанти мовних характеристик у драмі і проблема їх перекладу;

 • стильовий діапазон мовних характеристик;

 • національно-культурні ідіоми і концепти у мовних характеристиках і проблеми їх перекладу рідною мовою.


Модуль 3
Лекція 10:


 • проблеми перекладу фольклору, загальна характеристика;

 • національно-культурні ідіоми і концепти у фольклорі і проблеми їх перекладу рідною мовою;

 • порівняльний аналіз українських і англомовних концептів і ідіом.

Лекція 11:

 • мнемонічні формули іншомовної і рідної культури;

 • проблеми перекладу мнемонічних формул часу і простору;

 • фольклорний антропонімікон і його переклад рідною мовою;

 • приказки у фольклорі і їх відтворення рідною мовою.

Лекція 12 : • порівняльний аналіз того, що не може бути перекладено і того, що потребує адекватної заміни;

 • фольклорні ідіоми, концепти, методика їх перекладання рідною мовою;

 • спроба студентських оригінальних варіантів перекладу мнемонічних формул іншомовного фольклору.

Лекція 13: • проблеми авто перекладу, загальна характеристика;

 • білінгвізм у художній творчості, проблеми інтерпретації, сприйняття і перекладу;

 • сучасні оцінки білінгвізму вітчизняними і зарубіжними науковцями;

Лекція 14: • аналіз авто перекладів у творчості В.Набокова;

 • аналіз авто перекладів у творчості Й.Бродського;

 • аналіз авто перекладів у творчості української діаспори у США ( «Нью-Йоркська група).


Модуль 4

Лекція 15: • перекладацькі проекти російських і українських перекладацьких шкіл, загальна характеристика;

 • соціально-політичні і культурні фактори формування перекладацьких шкіл;

 • фактори, що обумовлюють головний напрямок і головну тенденцію у перекладацьких проектах.

Лекція 16: • перекладацькі проекти російських і українських перекладацьких шкіл, загальна характеристика;

 • аналіз індивідуальної майстерності перекладачів: К.Бальмонта, М.Лозовського, К.Чуковського, С.Маршака. І.Кашкіна.

Лекція 17:
 • перекладацька творчість І.Франка, англомовні твори у перекладі І.Франка;

 • перекладацька творчість І.Куліша, Г.Кочура, М.Стріхи: основні тенденції, що втілені у їх перекладах;

Лекція 18: • перекладацькі проекти: обговорення плану підготовки до студентських доповідей на означену тему;

 • біографія перекладача, обраного для дослідження;

 • метод і принципи перекладу перекладача;

 • порівняльний аналіз оригіналу і перекладу, виконаного перекладачем;

 • висновки студента щодо методики і принципів відтворення іншомовного тексту перекладачем. Який обраний для аналізу.

Мінілексікон курсу

 • художній переклад

 • target –source language

 • literal-literary-poetic translation

 • text –context

 • вільний переклад

 • стилізація

 • академічний переклад

 • класичний, романтичний і реалістичний переклади

 • буквальний переклад

 • адекватний переклад

 • еквівалентний переклад

 • еквілінеарність

 • лінгвофілософська основа перекладу

 • іконічна природа слова у художньому перекладі

 • граматичний принцип перекладу

 • формалізм як перекладацький принцип

 • «розстріляне відродження»

 • барочний напрямок у перекладі художнього тексту

 • еквіметричність

 • рима жіноча, чоловіча, повна, неповна, кільцева

 • розмір віршування

 • ритм прози

 • мовна характеристика драматичного персонажу

 • національно-культурні ідіоми

 • національні концепти

 • мнемонічні формули

 • білінгвізм

 • авто переклад

 • перекладацькі проекти


У

Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять

План семінарських занять
Семінар 1.Загальні проблеми перекладу художнього тексту. Поняття «художній переклад». Типи й види художнього перекладу.

Література:

1.Бархударов Л.С.Язык и перевод М., 1975.

2. Гайнічеру О.І. Поезія і мистецтво перекладу К., 1990.

3.Галь Н.Слово живое и мертвое. М., 1975.

4. Гачечиладзе Г.Р. Художественный перевод и литературные взаимосвязи. М., 1980.

5. Гинзбург Л.В. Над строкой перевода. М., 1981.

6.Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. М., 1999.

7. Солодуб Ю.П., Альбрехт Ф.Б., Кузнєцов А.Ю. Теорія и практика художественного перевода. М.,2005

8. Теорія і практика перекладу. Республіканський міжвідомчий науковий збірник. К., 1979

9.Федоров А.В. Основы общей теории перевода М., 1983.

10. Федоров А.В.Искусство перевода и жизнь литературы. Л., 1983.

11. Чуковский К. Высокое искусство М., 1988.

12. Швейцер А.Д.Теория перевода: статус, аспекты, проблемы. М.,

1988.

13. Эткинд Е.Г.Поэзия и перевод Л., 1963.1.Гординський С. Шекспірові сонети в українських перекладах//Журнал літератури, науки, мистецтва, критики і суспільного життя, 1959, 31(51).

2.Зорівчак Р.П. Реалія і переклад. Львів, 1989.

3.Ковганюк С.П. Практика перекладу. К., 1968.
4.Коптілов В.В. Першотвор і переклад К. 1972.

5.Кудзіч О.Творчі проблеми перкладу. К.1973.

6.Москаленко М. Високий шлях Миколи Лукаша//Лукаш М. Від 7.Боккаччо до Аполлінера. Переклади. К., 1990.

8.Москаленко М. Тисячоліття : переклад у державі слова//Тисячоліття:Поетичний переклад України-Русі. К.,1995.

9.Новикова М.Китс- Маршак- Пастернак//Мастерство перевода. М., 1971.

10.Новикова М. Перекладацький світ Григорія Кочура //Кочур Г.Друге відлуння. Переклади. К.,1991.

11.Тарнавська Марта. Ключі до царства К., 2001.

12.Радчук В. Перекладність в динаміці//Філологія і культура. К.,1996.

13.Рильський М. Мистецтво перекладу: Статті, виступи, нотатки. К.,1975.
Методична
1. Записки Перекладацької майстерні 2000-2001. Львів, 2002.

2. Казакова Т.А.Практикум по художественному переводу. С-т- Пб. 2004.

3. Коломієць Л.В. Концептуально-методологічні засади сучасного українського поетичного перекладу. К., 2004.

4. Даниленко І. Теорія віршування. Аналіз поетичного тексту. Практикум. Миколаїв. МДГУ ім.. П.Могили. 2003.


Семінар 2.Етапи в процесі перекладу художнього твору.

Література:

Солодуб Ю.П., Альбрехт Ф.Б., Кузнєцов А.Ю. Теорія и практика художественного перевода. М.,2005

Теорія і практика перекладу. Республіканський міжвідомчий науковий збірник. К., 1979

Федоров А.В. Основы общей теории перевода М., 1983.

Федоров А.В.Искусство перевода и жизнь литературы. Л., 1983.

Чуковский К. Высокое искусство М., 1988.

Швейцер А.Д.Теория перевода: статус, аспекты, проблемы. М.,

1988.

Эткинд Е.Г.Поэзия и перевод Л., 1963.Москаленко М. Тисячоліття : переклад у державі слова//Тисячоліття:Поетичний переклад України-Русі. К.,1995.
Семінар 3.Своєрідність «академічного», «класичного», «романтичного» перекладів. Зразки «вільного», «буквального» перекладів та «стилізації».

Література:

Солодуб Ю.П., Альбрехт Ф.Б., Кузнєцов А.Ю. Теорія и практика художественного перевода. М.,2005

Теорія і практика перекладу. Республіканський міжвідомчий науковий збірник. К., 1979

Федоров А.В. Основы общей теории перевода М., 1983.

Федоров А.В.Искусство перевода и жизнь литературы. Л., 1983.

Чуковский К. Высокое искусство М., 1988.

Швейцер А.Д.Теория перевода: статус, аспекты, проблемы. М.,

1988.

Эткинд Е.Г.Поэзия и перевод Л., 1963.


Семінар 4.Основні етапи історії перекладу художнього тексту. Переклад у античну епоху, Середні віки та Відродження.

Література:

Москаленко М. Тисячоліття : переклад у державі слова//Тисячоліття:Поетичний переклад України-Русі. К.,1995.

Гайнічеру О.І. Поезія і мистецтво перекладу К., 1990.

Галь Н.Слово живое и мертвое. М., 1975.

Радчук В. Перекладність в динаміці//Філологія і культура. К.,1996.


Семінар 5.Переклад у Новий час.
Література:

Москаленко М. Тисячоліття : переклад у державі слова//Тисячоліття:Поетичний переклад України-Русі. К.,1995.

Гайнічеру О.І. Поезія і мистецтво перекладу К., 1990.

Галь Н.Слово живое и мертвое. М., 1975.

Радчук В. Перекладність в динаміці//Філологія і культура. К.,1996.
Семінар 6. Історія художнього перекладу в Росії: основні школи, напрямки та етапи розвитку.

Розвиток художнього перекладу у радянські часи.


Література:

Федоров А.В.Искусство перевода и жизнь литературы. Л., 1983.

Чуковский К. Высокое искусство М., 1988.

Швейцер А.Д.Теория перевода: статус, аспекты, проблемы. М.,

1988.

Эткинд Е.Г.Поэзия и перевод Л., 1963.


Семінар 7.Художній переклад в Україні: дофранківський період. Загальна характеристика.
Література:

Максим Стріха. Український художній переклад: Між літературою і націєтворенням . К.2006.

Москаленко М. Тисячоліття : переклад у державі слова//Тисячоліття:Поетичний переклад України-Русі. К.,1995.

Гайнічеру О.І. Поезія і мистецтво перекладу К., 1990.


Семінар 8. Роль І.Франка у формуванні теорії та практики художнього перекладу українською мовою.

Література:

Максим Стріха. Український художній переклад: Між літературою і націєтворенням . К.2006.

Москаленко М. Тисячоліття : переклад у державі слова//Тисячоліття:Поетичний переклад України-Русі. К.,1995.

Гайнічеру О.І. Поезія і мистецтво перекладу К., 1990.
Семінар 9. Формування 2-х провідних тенденції – класичної та барочної в історії українського художнього перекладу в Україні..

Література:

Максим Стріха. Український художній переклад: Між літературою і націєтворенням . К.2006.

Москаленко М. Тисячоліття : переклад у державі слова//Тисячоліття:Поетичний переклад України-Русі. К.,1995.

Гайнічеру О.І. Поезія і мистецтво перекладу К., 1990.
Семінар 10. Сучасні українські перекладачі англомовної літератури.

Література:

Гайнічеру О.І. Поезія і мистецтво перекладу К., 1990.

Радчук В. Перекладність в динаміці//Філологія і культура. К.,1996.
Семінар 11. Проблеми перекладу поезії.

Національна специфіка ритмічної і фонетичної організації вірша та методи її адекватного перекладу на іншу мову. Варіанти «мелодій» та поетичних «малюнків». Шляхи їх відтворення рідною мовою.


Література:

Солодуб Ю.П., Альбрехт Ф.Б., Кузнєцов А.Ю. Теорія и практика художественного перевода. М.,2005

Теорія і практика перекладу. Республіканський міжвідомчий науковий збірник. К., 1979

Федоров А.В. Основы общей теории перевода М., 1983.

Федоров А.В.Искусство перевода и жизнь литературы. Л., 1983.

Чуковский К. Высокое искусство М., 1988.

Швейцер А.Д.Теория перевода: статус, аспекты, проблемы. М.,

1988.


Эткинд Е.Г.Поэзия и перевод Л., 1963.
Семінар 12. Проблеми перекладу того, що не перекладається на іншу мову. Національно-культурні ідіоми і концепти.
Література:

Записки Перекладацької майстерні 2000-2001. Львів, 2002.

Казакова Т.А.Практикум по художественному переводу. С-т- Пб. 2004.

Коломієць Л.В. Концептуально-методологічні засади сучасного українського поетичного перекладу. К., 2004.

Даниленко І. Теорія віршування. Аналіз поетичного тексту. Практикум. Миколаїв. МДГУ ім.. П.Могили. 2003.
Семінар 13. Проблеми перекладу прози. Поняття «ритм прози». Варіанти прозового ритму і шляхи його відтворення на рідну мову.
Література:

Записки Перекладацької майстерні 2000-2001. Львів, 2002.

Казакова Т.А.Практикум по художественному переводу. С-т- Пб. 2004.

Коломієць Л.В. Концептуально-методологічні засади сучасного українського поетичного перекладу. К., 2004.

Даниленко І. Теорія віршування. Аналіз поетичного тексту. Практикум. Миколаїв. МДГУ ім.. П.Могили. 2003.

Семінар 14. Проблеми перекладу драми. Особливості композиції драми і її адекватного перекладу.

Варіанти мовних характеристик у драмі. Проблеми їх перекладу.


Література:

Записки Перекладацької майстерні 2000-2001. Львів, 2002.

Казакова Т.А.Практикум по художественному переводу. С-т- Пб. 2004.

Коломієць Л.В. Концептуально-методологічні засади сучасного українського поетичного перекладу. К., 2004.

Даниленко І. Теорія віршування. Аналіз поетичного тексту. Практикум. Миколаїв. МДГУ ім.. П.Могили. 2003.

Семінар 15. Порівняльний аналіз перекладів на англомовних творів на російську і українські мови. Спроби студентських оригінальних перекладів поезії. прози та драми.

Література:

Записки Перекладацької майстерні 2000-2001. Львів, 2002.

Казакова Т.А.Практикум по художественному переводу. С-т- Пб. 2004.

Коломієць Л.В. Концептуально-методологічні засади сучасного українського поетичного перекладу. К., 2004.

Даниленко І. Теорія віршування. Аналіз поетичного тексту. Практикум. Миколаїв. МДГУ ім.. П.Могили. 2003.
Семінар 16. Проблеми перекладу фольклору. Національно-культурні ідіоми.

Мнемонічні формули іншомовної і рідної культури.


Література:

Зорівчак Р.П. Реалія і переклад. Львів, 1989.

Ковганюк С.П. Практика перекладу. К., 1968.Коптілов В.В. Першотвор і переклад К. 1972.

Кудзіч О.Творчі проблеми перкладу. К.1973.Семінар 17. Порівняльний аналіз того, що може бути перекладено, і того, що потребує адекватної заміни. Спроби студентських оригінальних варіантів перекладу мнемонічних формул іншомовного фольклору.
Література:

Бархударов Л.С.Язык и перевод М., 1975.

Гайнічеру О.І. Поезія і мистецтво перекладу К., 1990.

Галь Н.Слово живое и мертвое. М., 1975.

Гачечиладзе Г.Р. Художественный перевод и литературные взаимосвязи. М., 1980.

Гинзбург Л.В. Над строкой перевода. М., 1981.

Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. М., 1999.

Солодуб Ю.П., Альбрехт Ф.Б., Кузнєцов А.Ю. Теорія и практика художественного перевода. М.,2005


Семінар 18. Проблеми автоперекладу. Білінгвізм у художній творчості.
Література:

Солодуб Ю.П., Альбрехт Ф.Б., Кузнєцов А.Ю. Теорія и практика художественного перевода. М.,2005

Теорія і практика перекладу. Республіканський міжвідомчий науковий збірник. К., 1979

Федоров А.В. Основы общей теории перевода М., 1983.

Федоров А.В.Искусство перевода и жизнь литературы. Л., 1983.

Чуковский К. Высокое искусство М., 1988.

Швейцер А.Д.Теория перевода: статус, аспекты, проблемы. М.,

1988.


Эткинд Е.Г.Поэзия и перевод Л., 1963.
Семінар 19. Аналіз автоперекладів у творчості В.Набокова.
Література:

Солодуб Ю.П., Альбрехт Ф.Б., Кузнєцов А.Ю. Теорія и практика художественного перевода. М.,2005

Теорія і практика перекладу. Республіканський міжвідомчий науковий збірник. К., 1979

Федоров А.В. Основы общей теории перевода М., 1983.

Федоров А.В.Искусство перевода и жизнь литературы. Л., 1983.

Чуковский К. Высокое искусство М., 1988.

Швейцер А.Д.Теория перевода: статус, аспекты, проблемы. М.,

1988. Эткинд Е.Г.Поэзия и перевод Л., 1963.Семінар 20. Аналіз авто перекладів у творчості Й.Бродського
Література:

Солодуб Ю.П., Альбрехт Ф.Б., Кузнєцов А.Ю. Теорія и практика художественного перевода. М.,2005

Теорія і практика перекладу. Республіканський міжвідомчий науковий збірник. К., 1979

Федоров А.В. Основы общей теории перевода М., 1983.

Федоров А.В.Искусство перевода и жизнь литературы. Л., 1983.

Чуковский К. Высокое искусство М., 1988.

Швейцер А.Д.Теория перевода: статус, аспекты, проблемы. М.,

1988.


Эткинд Е.Г.Поэзия и перевод Л., 1963.
Семінар 21. Аналіз авто перекладів у творчості поетів української діаспори ( «Нью-Йоркська група).
Література:

Москаленко М. Тисячоліття : переклад у державі слова//Тисячоліття:Поетичний переклад України-Русі. К.,1995.

Новикова М.Китс- Маршак- Пастернак//Мастерство перевода. М., 1971.

Новикова М. Перекладацький світ Григорія Кочура //Кочур Г.Друге відлуння. Переклади. К.,1991.

Тарнавська Марта. Ключі до царства К., 2001.УІ

Індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів

1.Художня література епохи Відродження в українських перекладах.

2. Сонети Шекспіра в перекладах Дмитра Паламарчука та Дмитра Павличка.

3.Монолог Гамлета в перекладі Л.Гребенюка та Г.Кочура .

4.Класична література ХУ11-ХУ111 ст. в українських перекладах .

5.Західноєвропейська і американська література Х1Х ст.. в українських перекладах .

6.Втілення в перекладах «потоку свідомості» та особливостей модерністського синтаксису.

7.Поетика прізвищ та специфіка їх перекладу українською мовою.

8.Середньовічна та ренесансна художня література в українських перекладах.

9.Засоби стилізації першотвору в перекладі.

10. Українські переклади західноєвропейського фольклору .

11. Символіка кольору ( поезія європейських символістів) та її відтворення у перекладах.

12. Особливості перекладу фразеологізмів у художній літературі.

13. Шляхи перекладацького втілення стилістичної ролі гри слів у драматургії О.Вайлда і Б.Шоу.

14. Національний колорит і форми його втілення у перекладах.

15. Самостійні спроби художнього перекладу поезії, прози. Драми ті фольклору.УІІ

Контрольні завдання до семінарських занять

Тема 1. Теорія і історія художнього перекладу.
 • дати пояснення термінам : target –source languages; cultural background;

 • взаємозв’язок художнього перекладу з лінгвістикою і літературознавством;

 • пояснити, чи є художній переклад мистецтвом або наукою (чи ремеслом).

Тема 2.


 • пояснити сутність основних етапів процесу перекладу;

 • визначити характерні риси «буквального». «Вільного» перекладів;

 • пояснити, чим обумовлено виокремлення класичного, романтичного і реалістичного типів перекладів.

Тема 3:

 • які джерела формування художнього перекладу в античну епоху;

 • функція художнього перекладу на ранніх етапах розвитку;

 • місце художнього перекладу у прошарку гуманітарних знань.

Тема 4:

 • основні етапи розвитку художнього перекладу в Росії;

 • характеристика «петровської епохи»

 • характеристика «катеринінської епохи».

Тема 5:

 • соціально-історичні і культурні стимули розвитку художнього перекладу в Росії;

 • роль М.Горького у формуванні професії «художній перекладач»»

 • головні перекладацькі проекти в Росії.

Тема 6:

 • основні етапи розвитку художнього перекладу в Україні4

 • основні характеристики до франківської епохи;

 • роль І.Франка в становленні принципів художнього перекладу.

Тема 7:

 • теоретичні і практичні доробки І.Франка у галузі художнього перекладу;

 • осмислення І.Франком перекладацької діяльності попередників;

 • перекладацькі пріоритети І.Франка.

Тема 8:

 • що обумовлювало формування 2-х провідних тенденцій художнього перекладу в Україні;

 • функція і роль барочної і класичної тенденції;

 • вплив 2-х провідних тенденцій на подальший розвиток історії українського художнього перекладу.

Тема 9:

 • основні проблеми перекладу поезії;

 • основні відмінності англомовного віршування від українського;

 • своєрідність «малюнку» і «мелодії» в англомовному віршуванні.

Тема 10:


 • методи і принципи відтворення англомовного ритму віршування в українській мові;

 • варіанти «мелодій» і «малюнків» англомовного вірша і їх відтворення українською мовою;

 • види ритмів і рим.

Тема 11:

 • поняття « національна і культурна реалія»;

 • принципи перекладу національних і культурних реалій;

 • пошуки шляхів відтворення того, що не перекладається.

Тема 12:

 • поняття «ритм прози»4

 • види прозових ритмів;

 • шляхи відтворення прозових ритмів рідною мовою.

Тема 13:

 • специфіка драматичного жанру його двоадресність;

 • композиційні елементи драми, варіанти їх перекладу;

 • авторські втручання (ремарка, коментар).

Тема 14:

 • варіанти мовних характеристик драми;

 • стильові варіанти мовних характеристик;

 • компаративний аналіз високого і низького стильового регістра і їх переклад рідною мовою.

Тема 15:

 • проблеми перекладу фольклору;

 • поняття «мнемонічні формули»;

 • національна своєрідність відображення уяви про час і простір у фольклорі і шляхи її перекладу іншою мовою.

Тема 16.

 • порівняльний аналіз оригіналу і перекладу англомовної казки;

 • спроба перекладу українського фольклору англійською мовою;

 • аналіз того. що не можливо перекласти рідною мовою.

Тема 17:

 • антропонімікон іншомовного фольклору і його переклад;

 • приказки, формули часу і простору національні ідіоми у перекладах рідною мовою;

 • роль культурно-історичного фону у розумінні фольклорного образу і ідіоми.

Тема 18:

 • спроба самостійного перекладу мнемонічних формул іншомовного фольклору ( казка, байка – за вибором студента).

Тема 19:

 • поняття «авто переклад», «білінгвізм»;

 • проблема авто перекладу як різновиду художнього перекладу і оригінальної творчості письменника;

 • аналіз концепцій фахівців з цього приводу.

Тема 20:

 • аналіз авто перекладу В.Набокова ( «Лоліта»);

 • аналіз перекладацької інтерпретації «Аліси у країні див» Л.Керролла В.Набоковим;

 • порівняльний аналіз вище означених творів з українським перекладом.

Тема 21:

 • аналіз автоперекладов Й.Бродського;

 • аналіз авто перекладів українських поетів «Нью-Йорксьої групи»;

 • самостійна спораба перекладу одного із варіантів твору.

Тема 22:

 • поняття «перекладацький проект»;

 • перекладацький проект К.Бальмонта;

 • роль історичної епохи і індивідуальності на формування перекладацької манери поета.

Тема 23:

 • перекладацькій проект К.Чуковського;

 • перекладацькі ідеї К.Чуковського. які відображено у його статтях;

 • англомовна література у перекладах К.Чуковського ( спроба аналізу).

Тема 24:

 • перекладацький проект С.Маршака;

 • порівняльний аналіз перекладів сонетів Шекспіра, виконаного С.Маршаком і українськими перекладачами;

 • С.Маршак – перекладач Блейка і Бернса.

Тема 25:

 • перекладацький проект І.Кашкіна;

 • американський корпус літератури, який перекладався І. Кашкіним;

 • порівняльний аналіз перекладу оповідань Гемінгуея. Зробленого І.Кашкіним і українськими перекладачами.

Тема 26:

 • перекладацька діяльність І.Франка;

 • роль публіцистики і теоретичних праць у формуванні принципів перекладу художньої літератури;

 • англомовний корпус літератури. який був перекладений І.Франко.

Тема 27:

 • перекладацька діяльність Г.Кочура;

 • біографія перекладача;

 • перекладацький проект Г.Кочура.

Тема 28:

 • сучасні українські перекладачі англомовної літератури;

 • перекладацька діяльність М.Стріхи;

 • аналіз перекладів англомовної поезії, зробленого М.Стріхою.

Тема 29:

 • обговорення тем і плану підготовки доповідей на тему «перекладацькі проекти».

Семінар 30-36

- доповіді студентів на обрану тему і її обговорення в аудиторії.
УІІІ
Контрольні роботи з дисципліни для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу.

КМР 1

Перелік питань щодо письмової форми контролю
1.Етапи у процесі перекладу художнього тексту: 1б.

Literal – literary –poetic

2. Типи і види перекладу. 1б.

3. Основні характеристики перекладу в античну епоху. 1б.

4_----------------------------------------------в Середні віки. 1б.

5----------------------------------------------- в епоху Відродження. 1б.

6.------------------------------------------------Новий час(ХУІІ-ХУІІІ). 1б.

7.------------------------------------------------ХІХ ст.. 1б.

8.------------------------------------------------ХХ ст.. 1б.
Зробить «малюнок» вірша, визначте його розмір і дайте вашу оцінку перекладу:
And all men kill the thing they love,

By all let this be heard,

Some do it with a bitter look,

Some with a flattering word,

The coward does it with a kiss,

The brave man with a sword!


O.Wilde
Коханих кожен убива – 2 б.

І зна про це загал, -

Вбиває слово нищівне,

Облуда, пристрасть, шал;

Цілунок – зброя боязким,

Відважному – кинджал!

( переклад М.Стріхи)

КМР 2
1.Основні характеристики російського перекладу у Петровську епоху. 1

2. Суть сперечання «карамзиністів» і «архаїстів». 1

3. Український переклад у дофранківську епоху. 1

4.Роль І.Франка в історії українського художнього перекладу. 1

5. «Розстріляне відродження» як етап в історії українського перекладу. 1

6. Основні ритми прози. 1


Самостійний переклад українською мовою 66 сонета Шекспіра 4 б.КМР 3
1Самостійний переклад фрагменту( 1 стор.) англійської/американської

казки (English Fairy Tales, M. 1986; Once Upon A Time. English Fairy Tale. M., 1975; Folk-tales of the British Isles. M., 1987).

5 б.

2.Аналіз авто перекладу твору В.Набокова “Lolita” и авто перекладу віршів поетів Нью-Йоркської групи ( вірш – за вибором студента»5 б.
КМР 4
1.Порівняльний аналіз перекладу українською і російською мовами

Роману сучасного американського письменника ДжФойєра «Все ясно» ( 1 сторінка) 5 б.2 Переклад англійською «німої сцени» з комедії М.Гоголя «Ревізор»

5 б.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка