Конспект лекцій Галузь знань Харчова промисловість та переробка сільсько-господарської продукції



Сторінка1/19
Дата конвертації05.05.2017
Розмір2.02 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ імені Михайла Туган-Барановського
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ

Войтюшенко Н.М.


Інформатика і комп’ютерна техніка

Конспект лекцій

Галузь знань Харчова промисловість та переробка сільсько-господарської продукції

Напрям підготовки Харчова технологія та інженерія

Спеціалізація 6.051701 технологія харчування


Форма навчання денна, заочна

Курс 1 д/в, 2 з/в


План підготовки звичайний

Затверджено:

Протокол засідання кафедри

інформаційних систем і технологій
управління № __ від __.__ .2012р.


Донецьк – 2012

Перелік основної і додаткової навчально-методичної літератури з курсу



І. Основна література

 1. Войтюшенко Н.Н., Остапец А.И. «Информатика и компьютерная техника». – Киев: ЦУЛ. – 2006 - 2009. – 568 с.

 2. Войтюшенко Н. М., Бондаренко С.В. Інформатика: сучасні операційні та офісні програмні засоби [Текст] : метод. вказ. до вивч. мод. 1 та завд. для викон. лаб., індивід. і самост. робіт студ. спец. 6.051701 ден. та заоч. форм навчання / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. інформ. систем і технологій упр. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2011. – 42 с.

 3. Войтюшенко Н.М. Інформатика (Visual Basic і Microsoft Access) [Текст] : метод. вказівки і завдання для вик. лаборатор., індивід. і самост. робіт студ. спец. 6.051701 ден. і заоч. форм навчання / М-во освіти і науки Україні, Донець. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. інформ. систем і технологій упр. ; Н. М. Войтюшенко, Ж. О. Пророчук – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2010. – 88 с.

 4. Інформатика. Методичні вказівки по вивченню курсу для студентів денного і заочного відділення спеціальності 7.091711/ Войтюшенко Н.М., Шершньова Г.В., Шульгіна І.А. - Донецьк, ДонДУЕТ, 2004.- 57с.

 5. Индивидуальные задания, задания для самостоятельных работ и АПР по дисциплинам «Компьютерная техника и программирование», «Информатика и компьютеризация» для студентов дневной и заочной форм обучения. Часть 1. Основы подготовки пользователя ПК / Войтюшенко Н.Н., Остапец А.И. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2002. – 81с.

 6. Войтюшенко Н.М. Інформатика: Використання сучасних офісних технологій (Microsoft Word 2010 ) : метод. вказ. до вивч. мод. 1 та викон. лаб., індивід. і самост. робіт студ. спец. 6.051701 ден. та заоч. форм навчання / Н. М. Войтюшенко, – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – 48 с.


ІІ. Додаткова література

1. Ананьєв А., Федоров А. Самоучитель Visual Basic 6.0. – СПб: БХВ – Санкт-Петербург, 2000 – 624с.

2. Баловсяк Н.В. Видеосамоучитель Office 2007. – Спб.: Питер, 2008. – 320 с. ISBN 978-5-91180-545-6

3. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. О.І. Пушкаря. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2003. - 704 с.

4. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Підручник, 2-ге вид. – К.: Каравела, 2008. – 640с.

5. Левкович О.А.Основи компьютерной грамотности. – Минск, 2006. – 528с.

6. Телекомунікаційні та інформаційні мережі / П.П.Воробієнко, Л.А. Нікітюк, П.І. Резніченко. – К.: САМІТ-книга, 2010 – 640с.

7. Макарова М.В., Карнаухова Г.В., Запара С.В. Інформатика та комп'ютерна техніка: Навчальний посібник / За заг. ред. д. є. н., проф. М.В. Макарової. - 3-тє вид., перероб. і доп. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. - 665 с.

8. Чаповська Р., Жмуркевич А. Робота з базами даних Microsoft Access 2000: Навчальний посібник. – Київ: Центр видавничої літератури, 2004. – 324 с.




Тема 1. Вступ. Основні поняття дисципліни. Системи програмного забезпечення ПК.
План
1. Загальні основи обробки даних на комп’ютерах

1.1 Інформаційні основи комп’ютерної техніки

1.1.1 Інформація й форми її уявлення

1.1.2 Інформаційні процеси й технології

1.2 Технічні засоби обробки інформації

1.2.1 Архітектура ПК і склад його системного блоку

1.2.2 Зовнішні пристрої ПК

2. Програмне забезпечення ПК

2.1 Склад програмного забезпечення ПК

2.2 Операційна система Windows

Всі теми у повному обсязі викладені у навчальному посібнику


 1. Войтюшенко Н.Н., Остапец А.И. «Информатика и компьютерная техника». – Киев: ЦУЛ. – 2006 - 2009. – 568 с.


1. Загальні основи обробки даних на комп’ютерах
По сучасних поданнях інформація є однієї з вихідних категорій світобудови поряд з матерією й енергією. Будь-яка діяльність людини являє собою процес збору й переробки інформації, прийняття на її підставі рішень і їхнє виконання.

У рамках науки інформація є первинним і невизначуваним поняттям. Воно припускає наявність матеріального носія інформації, джерела інформації, передавача інформації, приймача й каналу зв'язку між джерелом і приймачем. Вивчає інформацію інформатика.



Інформатика – фундаментальна природнича наука, що вивчає загальні властивості інформації, процеси, методи й засоби її обробки (збір, зберігання, перетворення, переміщення, видача) [5, с.13].

Як наука інформатика з'явилася порівняно недавно - в 50-е роки двадцятого століття, незважаючи на те, що з інформацією і її обробкою людина мала справу завжди. Це обумовлено можливостями людини й суспільства по нагромадженню, зберіганню й обробці інформації.

Інформація витягає із загального потоку повідомлень і використовується за допомогою інформаційних технологічних процесів. Інформаційні процеси (збір, обробка й передача інформації) завжди відігравали важливу роль у науці, техніку й житті суспільства. У ході еволюції людства проглядається стійка тенденція до автоматизації цих процесів, хоча їхній внутрішній зміст по суті залишилося незмінним.

Після рішення завдання обробки інформації результат повинен бути виданий кінцевому користувачеві в необхідному виді за допомогою зовнішніх пристроїв ЕОМ у вигляді текстів, таблиць, графіків та ін.

Всі інформаційні процеси тісно пов'язані з поняттями об'єкта, характеристик (властивостей) об'єкта, бази даних, бази знань, информа-ционных технологій, інформаційної інфраструктури.

Під об'єктом буде розумітися будь-який предмет, явище, процес або стан, що сприймається як деяке ціле, має отличитель-ные ознаки й ім'я. Об'єкти в програмному забезпеченні - операційні системи, драйвери, програми, файли; інші об'єкти - таблиці, малюнки, поля, осередку й т.д.

Під характеристикою (властивістю) об'єкта розуміють сукупність конкретних ознак об'єкта в числовому або якісному вираженні. Наприклад, файл має такі характеристики як розмір, час і дату створення, автора, місце запису.

База даних – це автоматизоване сховище даних. У ній за допомогою програмних комплексів - СУБД (система керування базами даних) накопичуються, зберігаються, обробляються й представляються в потрібному для користувача виді величезні обсяги інформації.

База знань – автоматизоване сховище всіх необхідних відомостей про специфіку й закони даної проблемної області, про способи рішення виникаючих у ній завдань.

Інформаційна (комп'ютерна) технологія (ИТ) - це сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує збір, обробку, зберігання, поширення й відображення інформації з метою зниження трудомісткості процесів одержання й використання інформаційного ресурсу, а також підвищення їхньої надійності й оперативності.



Інформаційний ресурс – це особливий вид ресурсу, що ґрунтується на ідеях і знаннях, накопичених у результаті науково-виробничої діяльності людей у певній предметній області, і представлений у вигляді зручному для нагромадження й використання (документи й масиви документів у бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і ін.). На відміну від інших видів ресурсів ( енергетичних, матеріальних, трудових, фінансових) названий ресурс невичерпний, як невичерпні людські знання.

Таким чином, метою ИТ є одержання інформації, а критеріями її якості є своєчасність доставки інформації користувачеві, її надійність, вірогідність, повнота.

Із всіх видів технологій інформаційна технологія сфери управління пред'являє найвищі вимоги до «людського фактора», впливаючи на кваліфікацію працівника, зміст його праці, фізичне й розумове навантаження, професійні перспективи й рівень соціальних відносин.

Очевидно, що реалізацію частини зазначених процедур можна покласти на комп'ютерну техніку. В останні роки ИТ пройшли шлях від автоматизації окремих процесів до створення систем, що роблять безпосередній вплив на бізнес, науку, у цілому на життя людського суспільства. Такі успіхи стали можливі лише при створенні й постійному розвитку інформаційної інфраструктури.



Інформаційно-комунікаційна інфраструктура [Information and communication infrastructure] - сукупність територіально розгалужених державних і корпоративних інформаційних систем, ліній зв'язку, мереж і каналів передачі даних, засобів комутації й керування інформаційними потоками, а також організаційних структур, правових і нормативних механізмів, що забезпечують їх ефективне функціонування.

Відповідно до рівня розвитку комп'ютерної техніки й систем зв'язку можна виділити наступні організаційні форми її використання, які тісно пов'язані з певними типами ИТ: централізована, децентралізована й розподілена.



Централізована форма обробки інформації пов'язана з появою більших потужних ЕОМ у другій половині 60-х років ХХ століття й зосередженням процедур машинної обробки інформації в обчислювальних центрах (ОЦ). При цьому фахівець спілкувався з ЕОМ через посередника - працівника ОЦ, що мало свої негативні сторони (тривалість обробки, неоперативність у прийнятті рішень і т.п.).

Промисловий випуск персональних комп'ютерів обумовив появ-ление децентралізованої обробки інформації в другій половині 70-х років ХХ сторіччя. Децентралізована обробка інформації припускає наявність ПК на робочому місці фахівця й активна його взаємодія з машиною в ході виконання своїх службових обов'язків. Процедури ИТ тепер виконуються безпосередньо на підприємствах і в організаціях. Відповідно до потреб окремих фахівців були створені діалогові людино-машинні комплекси - АРМ фахівців - для реалізації конкретних виробничих обов'язків. Були розроблені АРМ бухгалтера, економіста, менеджера, інженера й т.д.

Децентралізована форма використання обчислювальної техніки одержала на сьогодні широке поширення в нашій країні, але у високо розвинених країнах із середини 80-х років ХХ століття переважає розподілена форма обробки інформації. Це пов'язане з певними недоліками автономного використання ПК: дублювання частини інформації на різних комп'ютерах підприємства, труднощами перенесення значних обсягів інформації з одного ПК на іншій, використання надлишкового числа периферійних пристроїв і т.п.

Розподілена обробка інформації базується на використанні можливостей комп'ютерних мереж і сполучить переваги як централізованої, так і децентралізованої обробки даних. Мережні ИТ забезпечують використання єдиної інформаційної бази, спільне рішення завдань різними фахівцями, оперативність у пошуку й одержанні інформації й т.д.

2. Програмне забезпечення ПК
2.1 Склад програмного забезпечення ПК
Наявність тільки апаратної частини ще не забезпечує працездатності комп'ютера. Необхідний певний набір програм, що дозволяє «пожвавити» машину й зробити її корисної користувачеві. Сукупність програм для комп'ютера утворить програмне забезпечення (ПО). Більш строго програмне забезпечення ЕОМ - це комплекс програм, документації й інструкцій з їхньої експлуатації, призначених для ефективного керування обчислювальним процесом, зменшення трудомісткості експлуатації комп'ютера, автоматизації процесу підготовки, створення й виконання програм при різних режимах роботи машини, спрощення зв'язку користувача з ЕОМ. Склад програмного забезпечення комп'ютера можна узагальнити за допомогою рис. 1.6.

Р
исунок 1.6 - Склад програмного забезпечення комп'ютера.


По функціональній ознаці розрізняють наступні види ПЗ:

 • системне;

 • прикладне.

Під системним (базовим) розуміється програмне забезпечення, що включає в себе операційні системи, мережне ПО, сервісні програми, програми технічного обслуговування, а також засобу розробки програм (транслятори, редактори зв'язків, отладчики та ін.).

Основні функції операційних систем (ОС) полягають в управлінні апаратними й інформаційними ресурсами й процесами обчислювальних систем. Під процесом розуміється деяка послідовність дій, запропонована відповідною програмою й використовуваними нею даними. ОС дозволяє відокремити інші класи завдань від безпосередньої взаємодії з апаратурою. (Особливості окремих моделей комуп’ютерів можна не враховувати).



Без операційної системи комп'ютер працювати не може!

У цей час існує велику кількість ОС, розроблених для ЕОМ різних типів. Наприклад, використовуються такі операційні системи, як DOS 6.22, Windows 95, 98, Windows 2000, Windows NT, Unix, OS/2.



Мережне ПО призначено для керування загальними ресурсами в рас-преділених обчислювальних системах: мережними накопичувачами на магнітних дисках, принтерами, сканерами, переданими повідомленнями й т.д. До мережного ПО відносять ОС, що підтримують роботу ЕОМ у мережних конфігураціях (так звані мережні ОС), а також окремі мережні програми (пакети), використовувані разом зі звичайними, не мережними ОС. Наприклад, велике поширення одержали наступні мережні ОС: NetWare 4.1 (фірма Novell), Windows NT Server 3.5 (фірма Microsoft) і LAN Server 4.0 Advanced (фірма IBM).

Для розширення можливостей операційних систем і надання набору додаткових послуг використовуються сервісні програми. Їх можна розділити на наступні групи:



 • интерфейсні системи;

 • оболонки операційних систем;

 • утиліти.

.Интерфейсні системи є надбудовами над операційною системою й модифікують як користувальницький, так і програмний інтерфейси, а також реалізують додаткові можливості по керуванню ресурсами ЕОМ. До них ставляться Windows 3.11, Windows 3.11 for Work Groups.

Оболонки операційних систем, на відміну від интерфейсних систем, модифікують тільки користувальницький інтерфейс, надаючи користувачеві якісно новий інтерфейс у порівнянні з реалізованим операційною системою. Такі системи спрощують виконання часто запитуваних функцій, наприклад таких, як операцій з файлами, як копіювання, перейменування й знищення, а також пропонують користувачеві ряд додаткових послуг. У цілому, програми-оболонки помітно підвищують рівень користувальницького інтерфейсу, найбільше повно задовольняючи потреби користувача. На ПК найбільше часто використовуються Norton Commander (NC) і Dos Navigator.

Утиліти надають користувачам засобу обслуговування кому-пьютера і його ПО. Вони забезпечують реалізацію наступних дій:

 • обслуговування магнітних дисків;

 • обслуговування файлів і каталогів;

 • надання інформації про ресурси комп'ютера;

 • шифрування інформації;

 • захист від комп'ютерних вірусів;

 • архівація файлів і ін.

Існують окремі утиліти, використовувані для рішення однієї з перерахованих дій, і багатофункціональні комплекти утиліт. У цей час для ПК серед багатофункціональних утиліт одним з найбільше досконалих є комплект утиліт Norton Utilities. Існують його версії для використання в середовищі DOS і Windows.

Програми (системи) технічного обслуговування включають раз-особисті контролюючі, діагностичні, що набудовують тести й програми для перевірки роботи ПК і окремих його пристроїв.

Засоби розробки програм використовуються для розробки нового програмного забезпечення як системного, так і прикладного.

Прикладним називається ПО, використовуване для рішення певного цільового завдання із проблемної області. Часто такі програми називають додатками.

Спектр проблемних областей у цей час досить широкий і включає в себе принаймні, наступне: промислове виробництво, інженерну практику, наукові дослідження, медицину, керування (менеджмент), діловодство, видавничу діяльність, утворення й т.д.

Із усього розмаїтості прикладного ПО виділяють групу найбільше розповсюджених програм (типові пакети й програми), які можна використовувати в багатьох областях людської діяльності.

До типового прикладного ПО відносять наступні програми:


 • текстові редактори;

 • табличні процесори;

 • системи ілюстративної й ділової графіки (графічні процесори);

 • системи керування базами даних;

 • експертні системи;

 • програми математичних розрахунків, моделювання й аналізу експериментальних даних;

 • програми професійної спрямованості (бухгалтерські, для розрахунку бізнес-планів і ін.).

Пропоновані на ринку ПО додатки, у загальному випадку, можуть бути виконані як окремі програми або як інтегровані системи. Інтегрованими системами звичайно є експертні системи, програми математичних розрахунків, моделювання й аналізу експериментальних даних, а також офісні системи. Прикладом потужної й широко розповсюдженої інтегрованої системи є офісна система Microcoft Office, що включає наступні прикладні програми - текстовий редактор Word, табличний процесор Excel, система керування базою даних Access, система для підготовки презентацій Power Point, система планування колективної роботи користувачів Outlook.

Насамперед, додатка Microsoft Office мають уніфікований інтерфейс. Додатка Microsoft Office надлишкові, тобто частково перекриваються по своїх функціональних можливостях, і тому в різних додатках є подібні функції (надмірність дозволяє заощаджувати ресурси користувача).



Інтерфейс — це набір правил, що визначають взаємодію декількох пристроїв або пристрої й людину.

Крім того, у додатках Microsoft Office використовуються однакові прийоми роботи. Наприклад, всі первинні вікна містять пункт меню Довідка, за допомогою якого можна витягти будь-яку інформацію, що цікавить користувача,; використання контекстного меню; множинне виділення й групування.



2.2 Операційні системи. ОС Windows.

Найпоширенішими операційними системами для ПК на сьогодні є Windows 2000, Windows ХР, Linux. Між Windows - продуктом корпорації Microsoft, і Linux - результатом багаторічної роботи співтовариства програмістів усього миру, іде досить тверда боротьба на ринку операційних систем.

З одного боку, Windows пропонує найбільш легкий і інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для користувачів, з іншого боку, Linux дає відкритий код, низьку вартість (вільне поширення) у сполученні з высою стійкістю й функціональністю. Під ці операційні системи створена безліч прикладних програм, і кожна з них завоювала величезну кількість прихильників.

Проте, у нашій країні більше поширені продукти фірми Microsoft, тому основна увага буде приділено роботі в операційній системі Windows.

В 1981р. на ринку з'являється перший комп'ютер IBM PC на базі процесора Intel 8086/88. У цьому ж році невелика фірма «Microsoft», заснована в 1975р., випускає операційну систему MS-DOS 1.0. Дана система виявилася надзвичайно вдалої й невередливої стосовно потужностей ПК. Безупинно вдосконалюючись, MS-DOS стала практично поза конкуренцією в класі IBM PC. В 1991 році з'явилася надбудова (интерфейсная система) для MS-DOS - Windows 3.1, що стала надзвичайно популярної за рахунок використання графічного інтерфейсу й маніпулятора «миша». Саме графічне подання інформації надає більшу наочність і забезпечує простоту спілкування користувача із системою, а маніпулятор «миша» є вказівним пальцем користувача на екрані. Однак Windows 3.1 була ще тільки операційним середовищем, що працювало на базі операційного середовища MS-DOS. Злиття MS-DOS і Windows відбулося в 1995 році, коли й з'явилася Windows-95. Спадкоємицею Windows-95 стала операційна система Windows-98, потім Windows - 2000, Windows ХР. Останні операційні системи створені на базі технології NT, поєднують достоїнства операційних систем попередніх поколінь: зручність, простоту в інсталяції й експлуатації, багатофункціональність і мають багато загальних рис.

Windows-2000 ( ХР) дозволяє:



 • повністю використовувати повну потужність процесора;

 • автоматично розпізнавати й набудовувати конфігурацію комп'ютера й нових периферійних пристроїв;

 • забезпечувати повноцінний режим багатозадачності;

 • використовувати довгі імена файлів (до 256 символів, включаючи пробіли), а також російська мова в іменах каталогів і файлів;

 • використовувати технологію OLE 2.0, що дозволяє перетаскувати мишею об'єкти з одного додатка в інше, минаючи буфер обміну;

 • надавати користувачеві зручну довідкову систему, більше ефективні драйвери екрана, широкий набір засобів для роботи в глобальній мережі, зокрема Internet Explorer, оглядач телепередач, стандартну програму по плануванню завдань, пакет нових службових програм, що забезпечують безпеку й надійну роботу ПК;

 • показувати коротке меню з найбільше часто використовуваними пунктами (програмами, документами).

В Windows користувачеві доступний активний робочий стіл, якому можна пожвавити динамічним змістом, наприклад картою погоди, автоматично обновлюваної через Internet.

При одночасній роботі з більшим числом програм в Windows ХР використовується алгоритм угруповання завдань, відповідно до якого однотипні програми поєднуються в логічну візуальну групу, що дозволяє розвантажити панель завдань.

При завантаженні операційної системи на екрані монітора з'являється робочий стіл, на якому розташовані в першу чергу стандартні об'єкти (папки) Windows, а потім об'єкти, додані користувачем. (рис. 2.1).

Рисунок 2.1 - Робочий стіл Windows


До стандартних об'єктів ставляться:

 • Мій комп'ютер – містить у собі всі об'єкти ПК: диски, периферійні пристрої, панель керування.

 • Кошикмісце на жорсткому диску, куди переміщаються всі об'єкти, що видаляються. Поки кошик не вичищений, можна відновити вилучені файли або каталоги.

 • Мережне оточення. Якщо ПК працює в локальній мережі, то через цей значок можна побачити всі об'єкти, доступні в мережі.

Унизу Робочого стола перебуває Панель завдань із кнопками відкритих додатків.

Ліворуч перебуває кнопка Пуск, з якої починається, як правило, будь-яка робота. Клацання на ній видає на екран меню Пуск, у якому ви знайдете все, що може знадобитися для подальшої роботи.

В Windows Робітник стіл можна представити також у вигляді Web-Сторінки (сторінки служби World Wide Web, що містять графічну інформацію в Інтернеті).

Тема 2. Програми опрацювання текстів. Ілюстративна графіка у текстах.
План


 1. Призначення, порівняльна характеристика текстових редакторів

 2. Характеристика, інтерфейс програми Microsoft Word 2010

 3. Створення текстових документів у середовищі програми
  Microsoft Word 2010

3.1 Створення, збереження та відкриття документу в Microsoft Word

3.2 Введення, редагування і ручне форматування тексту

3.3 Копіювання, переміщення, видалення

3.4 Підготовка документів до друку, друкування



 1. Робота з табуляцією, текстовими таблицями, колонками

 2. Вставка графічних об’єктів у текст

 3. Елементи автоматизації введення й форматування тексту



 1. Призначення, порівняльна характеристика текстових редакторів

Кожна людина у повсякденному житті зіштовхується з документами і різною текстовою інформацією. Тому навчання прикладним програмам природно почати з програм обробки текстів – текстових редакторів, систем розпізнання текстів і перекладачів.


Ефективність застосування комп'ютерів для підготовки текстів привели до створення безлічі прикладних програм для обробки документів. Такі програми називаються редакторами текстів. Усі редактори текстів можна розділити на наступні групи:

 • Редактори текстів програм розраховані на редагування програм на тій чи іншій мові програмування, вони убудовані в систему програмування на деякій мові. Прикладом служать редактори, убудовані в систему програмування Turbo C, Turbo Pascal і т.д

 • Текстові редактори для документів простої структури - програмний засіб для введення й модифікації текстових файлів або текстових документів простої структури, що не мають поділу на параграфи, глави і т.п. Приклади програм – Блокнот, WordPad, MultiEdit.

 • Текстові редактори для документів складної структури - орієнтовані на роботу з текстами, що складаються з розділів, глав, параграфів із складним оформленням. Серед найбільш розповсюджених у світі редакторів виділяються Microsoft Word, Word Perfect, WordStar.

 • Видавничі системи – використовуються для підготовки рекламних буклетів, оформлення журналів і книг. Вони дозволяють створювати складні документи найвищої якості. Прикладами таких систем є Aldus PageMaker, Venture Publisher.

 • Редактори наукових документів – спеціальні редактори для документів з інтенсивним використанням складних математичних, хімічних формул, спеціальних символів, матриць, складних діаграм. Представниками таких редакторів є ChiWriter, MathOr, MathWord, TEX.



  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка