Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,



Сторінка9/9
Дата конвертації03.04.2017
Розмір1.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Примітка. Дані про ПНО, які є державною або комерційною таємницею, подаються відповідно до Законів України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), "Про інформацію" ( 2657-12 ) та документів, розроблених на їх засадах.

Додаток 2.
до Порядку декларування безпеки об'єктів

підвищеної небезпеки


ЗАТВЕРДЖУЮ ____________________________________________

(посада, підпис, прізвище, ім'я, по батькові ____________________________________________

керівника суб'єкта господарської діяльності) _____________________________________ 200 р.

МП

ДЕКЛАРАЦІЯ



безпеки об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки

_______________________________________________________________________________

(реєстраційний номер (код) декларації безпеки у Державному

_______________________________________________________________________________ реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки)

_______________________________________________________________________________

(найменування об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки)


________________________________________________________________________________ (код об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки у Державному

________________________________________________________________________________ реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки)

________________________________________________________________________________ (повна та скорочена назва суб'єкта господарської діяльності)

________________________________________________________________________________

(форма власності)

________________________________________________________________________________ (ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності)

________________________________________________________________________________ (орган, до сфери управління якого належить

________________________________________________________________________________ суб'єкт господарської діяльності)

________________________________________________________________________________ (юридична адреса суб'єкта господарської діяльності)

________________________________________________________________________________ (місцезнаходження об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки)


1. Загальні відомості про об'єкт (об'єкти) підвищеної небезпеки.

2. Заходи щодо забезпечення безпеки об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки та локалізації і ліквідації наслідків аварій.

3. Результати аналізу ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику.

4. Дані про розробника декларації безпеки.

5. Розрахунково-пояснювальна частина (Оформлюється згідно з ДСТУ 5008-95).

6. Висновок (узагальнена оцінка ступеня небезпеки та рівня ризику виникнення аварій на об'єкті (об'єктах) підвищеної небезпеки).

Декларацію безпеки склав ________ ________ _______________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)



С
Додаток 3
ТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ МІНІМІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ ТА ЛЮДСЬКИХ ВТРАТ В УМОВАХ НС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ.

Прогнозування можливих НС.



Створення банку даних по видах стихійних лих

Строге виконання вимог по розміщенню та спорудженню об’єктів в зонах можливих НС

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ МІНІМІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ ТА ЛЮДСЬКИХ ВТРАТ В УМОВАХ НС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ



Оповіщення населення про небезпеки.



Строгий контроль за проведенням захисних заходів

Резервування матеріальних, фінансових та медичних фондів, необхідних для ліквідації наслідків НС

Міжнародне співробітництво у сфері захисту населення в умовах НС

Проведення роз’яснювальних та попереджувальних заходів з населенням, яке проживає в зонах можливих НС
стрелка вправо 13 стрелка вправо 11 стрелка вправо 4 стрелка вправо 12 стрелка вправо 3 стрелка вправо 8 стрелка вправо 5 стрелка вправо 9

Додаток 4.



Додаток 5.






ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Демиденко Г.П. и др. Защита объектов народного хозяйства от оружия массового поражения. Справочник под ред. Демиденко Г.П. - 2-е изд. перераб. и доп. - К. Выща шк. Головное изд-во, 1989

 2. Демиденко Г.П. Безпека життєдіяльності: навч.посіб. - К.: НТУУ «КШ», 2008. - 300с.

 3. Васійчук В.О., Гончарук B.C., Качан СЛ., Мохняк СМ. Основи цивільного захисту: Навч. посібник / Львів, 2010.- 384 с.

 4. Гончарук B.C., Качан С.І., Орел СМ., Пуцило В.І., «Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях». Навчальний посібник, Видавництво НУ «Львівська політехніка». Львів, 2004р.,-136с.

 1. Євдін О.М., Могильниченко B.B. та ін. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Т.1. "Техногенна та природна небезпека". Т.З."Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та містобудування". Посібник.- К.: КІМ, 2007, 2008.- 636 с,- 152 с.

 2. Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: Навч. посібник - К: Центр учбової літератури, 2008 - 158 с.

 3. Русаловський A.B., Вендичанський В.Н. Цивільний захист: Навч. Посібн./За наук.ред. Запорожця О.І., -К.: АМУ, 2008, -250с.

 4. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник - К: Знання-Прес, 2007.- 487 с.

 5. Сусло СТ., Заплатинський В.М., Харамда Г.М. Цивільний захист: Навч. посібник/ За ред.. проф.. М.О. Біляковича - К.: Арістей, 2007 - 386 с.


ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА


 1. Довідник з цивільної оборони / Г.Г. Міговіч. ЗАТ « Українська технологічні група». К. – 1998. – 526 с.

 2. Депутат О.П., Коваленко І.В., Мужик І.С., Цивільна оборона. Навчальний посібник \ за ред.. Кашина П.І. – львів, «П.П. Васильович К.І.», 2005 – 338 с.

 3. Збірник нормативно-правових актів з питань надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.Вип.З.Під заг.ред.В.В.Дурдинця -Київ: Агенство "Чорнобильінтерінформ", 2001.-532с.

 4. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). - Київ: Відділ поліграфії Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України, 1998. - 125 с.

 5. Основи соціоекології: Навч. посіб. / Г.О. Бачинський, Н.В. Бернада, В.Д. Бондаренко та ін.; За ред.. Г.О. Бачинського. – К.: Вища шк.,1995 – 238 с.

 6. Петров К.М. Общая экология. Химия. – С.-Пб., 1997 – 352 с.

 7. Програма дій « Порядок денний на ХХІ сторіччя». К.: « Інтерсфера», 2000. – 359 с.


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка