Конспект лекцій для студентів спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини» денної та заочної форм навчання ЛуцькСторінка1/7
Дата конвертації19.04.2017
Розмір1.19 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


Міністерство освіти і науки України
Міжнародна інвестиційна діяльність

Конспект лекцій для студентів спеціальності

056 «Міжнародні економічні відносини»

денної та заочної форм навчання

Луцьк

РВВ Луцького НТУ2016

УДК 339.9 (075.8)

М 56
До друку _________ Голова Навчально-методичної ради Луцького НТУ

(підпис)
Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького НТУ ________________ директор бібліотеки.

(підпис)
Затверджено навчально-методичною радою Луцького НТУ,

протокол № 9 від «19» травня 2016 року.


Рекомендовано до видання Вченою радою факультету бізнесу Луцького НТУ, протокол № 11 від «18» травня 2016 року.
________________ Голова Вченої ради факультет бізнесу

(підпис)
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економічної теорії та міжнародної економіки Луцького НТУ,

протокол 10 від «11» травня 2016 року.


Укладачі:

_________

(підпис)Т.Л. Никитюк, О.М. Лютак, кандидати економічних наук, доценти Луцького НТУ


Рецензент:

_________ (підпис)


О.Я. Кравчук, кандидат економічних наук, доцент Луцького НТУ

Відповідальний

за випуск:_________

(підпис)Л.В. Савош, кандидат економічних наук, доцент Луцького НТУ

М 56


Міжнародна інвестиційна діяльність [Текст]: конспект лекцій для студентів спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини» денної та заочної форм навчання / уклад. Т.Л. Никитюк, О.М. Лютак. – Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – 76 с.

Видання містить тематичне планування курсу, конспект теоретичного матеріалу, питання для самоперевірки та перелік рекомендованої літератури. Призначене для студентів спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини» денної та заочної форм навчання.

© Т.Л. Никитюк, О.М.Лютак, 2016ЗМІСТ
Стор.

Тема 1. Міжнародний рух капіталу

1. Причини і суть міжнародного руху капіталу

2. Форми іноземних інвестицій

3. Методи інвестування4

4

612

Тема 2. Міжнародний інвестиційний ринок і його кон’юнктура

1. Факторні, товарні і фінансові ринки

2. Грошовий ринок і ринок капіталу

3. Інвестиційний ринок і міжнародні інвестиційні ринки19

19

2020

Тема 3. Регулювання міжнародної інвестиційної діяльності

1. Інституційна структура міжнародних валютно-кредитних організацій

2. Інвестиційні фонди на міжнародному інвестиційному ринку

3. Група Світового банку

4. Міжнародний валютний фонд

5. Банк міжнародних розрахунків

6. Європейський банк реконструкції та розвитку


22

22

2327

30

3232

Тема 4. Міжнародна діяльність на ринку фінансових інвестицій

1. Інвестування у звичайні акції та показники його оцінки.

2. Стратегії інвестування у акції

3. Сутність та види облігацій

4. Ключові показники при оцінці облігацій.


34

35

3941

42


Тема 5. Транснаціональні компанії в системі міжнародного інвестування

1. Теоретичні концепції виникнення транснаціональних корпорацій.

2. Динаміка руху та регіональна структура прямих закордонних інвестицій транснаціональних корпорацій.

3. Особливості діяльності та конкурентні позиції провідних транснаціональних корпорацій.

4. Державне регулювання інвестиційної діяльності транснаціональних корпорацій в країнах ЄС.

5. Інвестиційна діяльність транснаціональних корпорацій в Україні.44

44

46


49
51
53

Тема 6. Аналіз та оцінювання міжнародних інвестиційних проектів

1. Фінансові методи оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів.

2. Аналіз чутливості інвестиційного проекту.


57

57
61Тема 7. Україна в процесах міжнародної міграції капіталів

1. Сучасні особливості міжнародного інвестиційного процесу.

2. Інвестиційні інтереси – рушійна сила руху капіталів.

3. Державне регулювання та ефективність залучення інозем­них інвестицій.63

63

6467

Список рекомендованих джерел

71

Тема 1. Міжнародний рух капіталу

1. Причини і суть міжнародного руху капіталу.

2. Форми іноземних інвестицій.

3. Методи інвестування.
  1. Причини і суть міжнародного руху капіталу

В межах світової економічної системи між національними ринками та їх суб’єктами складаються різноманітні виробничі, торговельні, кредитні, валютні, науково-технічні та інші відносини. Важливою складовою цих відносин виступає міжнародна інвестиційна діяльність, пов’язана з вивозом капіталу.

Капітал є одним із факторів виробництва – ресурсом, який необхідно затратити для виготовлення будь-якої продукції. Капітал представляє собою нагромаджений запас засобів в продуктивній, грошовій чи товарній формах, необхідний для створення матеріальних і нематеріальних благ та послуг.

Міжнародний рух факторів виробництва (капіталу, ресурсів, робочої сили) регулюється тими ж законами, що і міжнародна торгівля товарами: фактори переміщуються в ті країни, де за них більше платять (вище процентна ставка, заробітна плата, ліцензійні платежі тощо).Міжнародний рух капіталу – однобічне переміщення за кордон певної вартості в товарній чи грошовій формі з метою отримання прибутку чи підприємницької вигоди.

Основною причиною експорту (вивозу) капіталу за кордон є його відносний надлишок. Це знаходить прояв у насиченні внутрішнього ринку такою кількістю капіталу, коли його застосування на національному поприщі не приносить прибутку, або веде до його зменшення. Пошук сфер прибуткового вкладення капіталу штовхає за межі національної економіки. В основі міжнародного руху капіталу лежать також процеси інтернаціоналізації виробництва, розвиток і поглиблення міжнародних економічних, політичних, культурних та інших відносин між країнами. Серед інших причин вивезення капіталу: відмінності у витратах виробництва, бажання обійти тарифні та нетарифні обмеження, захистити свій капітал від інфляції, непередбачуваності економічної і політичної ситуації в країні, прагнення на довгий період забезпечити задоволення своїх економічних, політичних та інших інтересів на території тієї чи іншої країни тощо.

З іншого боку, завжди є країни, в яких відчувається дефіцит інвестиційних ресурсів, капіталу в грошовій формі. Також країни можуть прагнути залучити іноземні технології в національне виробництво, підвищити його науково-технічний і технологічний рівень, здійснити структурну перебудову в напрямі експортоорієнтованих і високотехнологічних галузей. Причиною ввезення капіталу може бути і намагання країн вирішити за допомогою іноземного капіталу проблеми зайнятості населення, особливо коли відчувається напруга на ринку праці.

Особливо гостру потребу в додаткових ресурсах капіталу відчувають країни, що розвиваються, країни з перехідною економікою, країни, в яких відбуваються структурні перетворення. Як правило, в таких країнах нагромадження власного капіталу недостатні.Отже, основною причиною міжнародного руху капіталу виступають відмінності в обсязі отриманого прибутку, доступі до технологій тощо. Поряд з цим діють і інші чинники, на яких акцентують увагу різні теорії:

Теорія ринкової влади С.Хаймера - суб’єкт інвестиційної діяльності, який вивозить капітал, керується прагненням домінувати на ринку та досягнути ринкової влади. Закордонне інвестування здійснюється з метою придушення конкуренції і збереження контролю над ринком. Практикуються і так звані “захисні інвестиції”: створення за кордоном виробничих потужностей, що є мало не збитковими, зі свідомою метою підриву позицій конкурентів на цих ринках.

Теорія інтерналізації – кожна фірма переслідує мету мінімізації трансакційних витрат (витрат на укладання угод). Зі зменшенням трансакційних витрат операції фірм починають набирати “внутрішнього характеру”, тобто відбувається інтерналізація ринків. Мета мінімізації трансакцій залишається основним мотивом переведення діяльності за кордон.

Концепція конкурентоспроможності галузі - пояснює міжнародний рух капіталу посиленням конкуренції технологічного характеру між суб’єктами ринку капіталів.
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка