Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання Луцьк рвв луцького нту 2017Сторінка3/14
Дата конвертації05.03.2017
Розмір1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14Метод капіталізації
Метод дисконтованих грошових потоків

Рис. 1.8. Методи доходного підходу


2. Витратний підхід використовує:

- метод чистих активів. Метод застосовний для випадку, коли інвестор має намір закрити підприємство або істотно скоротити об'єм його випуску.

- метод ліквідаційної вартості.

Ринкова вартість бізнесу методом чистих активів визначається як різниця між сумами ринкових вартостей всіх активів підприємства і його зобов'язаннями.

Лполилиния 13іквідаційна вартість підприємства є різницею між сумарною вартістю всіх активів підприємства і витратами на його ліквідацію (рис. 1.9).


полилиния 12


Витратний підхід


Метод чистих активів
Метод ліквідаційної вартості

Рис. 1.9. Методи витратного підходу


При порівняльному підході використовуються:

- метод ринку капіталу. Метод орієнтований на оцінку підприємства, як діючого, яке і далі передбачає функціонувати.

- метод операцій. Метод застосовний для випадку, коли інвестор має намір закрити підприємство або істотно скоротити об'єм його випуску.

-полилиния 10полилиния 9 метод галузевих коефіцієнтів. Метод орієнтований на оцінку підприємства, як діючого, яке і далі передбачає функціонувати.стрелка вправо 11Порівняльний підхідМетод ринку капіталу
Метод операцій
Метод галузевих коефіцієнтів

Рис. 1.10. Методи порівняльного підходуЛЕКЦІЯ 2. «Сутність теорії вартості грошей у часі»


Анотація

2.1. Теорія вартості грошей часі.

2.2. Складний відсоток (майбутня вартість одиниці).

2.3. Поточна вартість одиниці (дисконтування).

2.4. Поточна вартість одиничного ануїтету.

2.5. Внесок на амортизацію грошової одиниці (періодичний внесок на погашення кредиту).

2.6 Майбутня вартість ануїтету (накопичення одиниці за період).

2.7. Періодичний внесок до фонду накопичення (фактор фонду відшкодування)
2.1. Сутність вартості грошей у часі

Прийняття рішень щодо вкладення капіталу визначається, насамперед, величиною доходу, який інвестор передбачає отримати в майбутньому. Наприклад, придбаваючи зараз облігацію, ми розраховуємо протягом всього терміну позики регулярно одержувати доход у вигляді нарахованих відсотків, а після закінчення цього терміну отримати основну суму боргу. Вкладення капіталу вигідно тільки в тому випадку, якщо передбачувані надходження перевищать поточні витрати. В нашому прикладі інвестиційний доход рівний сумі отриманих відсотків. Проте вхідні грошові потоки (виплата відсотків і основної суми боргу) і вихідні (інвестування капіталу) не будуть співпадати за часом виникнення і, отже, не можуть бути співставними.

Теорія зміни вартості грошей у часі виходить з припущення, що гроші, що є специфічним товаром, який з часом змінює свою вартість і, як правило, знецінюються. Зміна вартості грошей відбувається під впливом ряду факторів, найважливішими з яких можна назвати інфляцію і здатність грошей приносити доход за умови їхнього розумного інвестування в альтернативні проекти.

Порівняння витрат на придбання облігації з сумою майбутніх доходів, приведених до різного часу, до співставного вигляду називається оцінкою грошових потоків у часі. Така оцінка грошових потоків заснована на використанні шести функцій складного відсотка, або шести функцій грошової одиниці:

1. Складний відсоток.

2. Дисконтування.

3. Поточна вартість ануїтету.

4. Періодичний внесок на погашення кредиту.

5. Майбутня вартість ануїтету.

6. Періодичний внесок до фонду накопичення.

Теорія і практика використання вказаних функцій складного відсотка базуються на ряді допущень.

1. Грошовий потік – це грошові суми, що виникають в певній хронологічній послідовності.

2. Грошовий потік, в якому всі суми розрізняються по величині, називають звичайним грошовим потоком.

3. Грошовий потік, в якому всі суми рівновеликі, називають ануїтетом.

4. Суми грошового потоку виникають через однакові проміжки часу – періодом.

5. Грошовий потік може виникати в кінці, на початку і середині періоду.

6. Заздалегідь розраховані таблиці складного відсотка без коригування застосовні тільки до грошового потоку, що виникає в кінці періоду.

7. Доход, одержуваний на інвестований капітал, з господарського обороту не вилучається, а приєднується до основного капіталу.

8. Тимчасова оцінка грошових потоків враховує ризики, пов'язані з інвестуванням.

9. Ризик – це вірогідність отримання в майбутньому доходу, співпадаючого з прогнозною величиною.

10. Рівень ризику повинен мати адекватну ставку доходу на вкладений капітал.

11. Ставка доходу на інвестиції - це процентне співвідношення між чистим доходом і вкладеним капіталом.

Оцінка грошових потоків у часі необхідна для об'єктивного зіставлення грошових сум, що виникають у різні проміжки часу.

Складний відсоток – визначає майбутню вартість при заданих періоді, процентній ставці і поточному внеску.

Дисконтування дозволяє розрахувати поточну (приведену) вартість при заданих періоді, процентній ставці і конкретній сумі в майбутньому.

Поточна вартість ануїтету визначає поточну вартість внеску, що забезпечує в майбутньому отримання заданих рівновеликих надходжень при відомих числі періодів і процентній ставці.

Періодичний внесок в погашення кредиту розраховує величину ануїтету при заданих поточній вартості ануїтету, процентній ставці і періоді.

Майбутня вартість ануїтету визначає майбутню вартість періодичних рівновеликих внесків при заданих величині ануїтету, процентній ставці і періоді.

Періодичний внесок на накопичення фундації розраховує величину рівновеликих внесків при заданих майбутній вартості, процентній ставці і періоді.
2.2. Складний відсоток (майбутня вартість одиниці) - FV

Дана функція дозволяє визначити майбутню вартість суми, якою має в своєму розпорядженні інвестор зараз, виходячи з передбачуваної ставки доходу, терміну накопичення і періодичності нарахування відсотків.Складний відсоток представляє геометричну залежність між первинним внеском, процентною ставкою і періодом накопичення:

FV= PV (1 + r)n

де FV – величина накопичення;

PV – первинний внесок;

r – процентна ставка;

n – число періодів нарахування відсотків.
Задача: Яка сума буде накопичена вкладником через три роки, якщо первинний внесок складає 500 тис. грн., відсотки нараховуються щорічно по ставці 10%?
Процес накопичення в динаміці


Рік


Накопичена сума, тис. грн.


Перший


500 * 110% = 550


Другий


550* 110% = 605


Третій


605* 110% = 665,5

Таким чином, складний відсоток передбачає нарахування відсотків не тільки на суму первинного внеску, але і на суму відсотків, накопичених до кінця кожного періоду. Це можливо тільки у разі реінвестування суми нарахованих відсотків, тобто приєднання їх до інвестованого капіталу.

Техніка простого відсотка передбачає арифметичну залежність між сумою внеску, процентною ставкою і періодом накопичення. Отже, простий відсоток нараховується тільки один раз в кінці терміну депозитного договору. Якби приведена вище ситуація передбачала нарахування простого відсотка, то накопичена сума складе:

500(1 + 0,10 • 3) = 650 тис. грн.

Отже, чим частіше нараховуються відсотки, тим більше накопичена сума. При більш частому накопиченні необхідно відкорегувати процентну ставку і число періодів нарахування відсотків.
2.3. Поточна вартість одиниці (дисконтування) – PV

Дана функція дозволяє визначити поточну вартість суми, яку буде мати в своєму розпорядженні інвестор в майбутньому, виходячи з передбачуваних ставки доходу, терміну накопичення і періодичності нарахування відсотків.

Формула для визначення сучасної величини елементарного потоку платежів:

де PV – поточна (сучасна) вартість;

FV – майбутня вартість;

r – процентна ставка;

n – число періодів нарахування відсотків.

Приклад:

Виплати по 2-х річному депозиту сума склали величину в 15 000 гривень. Визначити первинну величину внеску, якщо ставка по депозиту рівна 10% річних.

PV = 15 000 / (1 + 0,1)2 = 12 396,70 гривень

Величина PV також залежить від тривалості операції і процентної ставки, проте залежність тут зворотна - чим більше r і n, тим менше поточна (сучасна) величина PV.

У випадку, якщо нарахування відсотків здійснюється m-раз в році, співвідношення буде мати наступний вигляд:

Часом виникає необхідність порівняння умов фінансових операцій, що передбачають різні періоди нарахування відсотків. В цьому випадку здійснюють приведення відповідних процентних ставок до їхнього річного еквівалента:де r – номінальна ставка;

m – число періодів нарахування.

Отриману при цьому величину називають ефективною процентною ставкою або ставкою порівняння.


2.4. Поточна вартість одиничного ануїтету – PVA

Ануїтетце грошовий потік, в якому всі суми виникають не тільки через однакові проміжки часу, але і рівновеликі, тобто потік, представлений однаковими сумами.

Ануїтет може бути вихідним грошовим потоком по відношенню до інвестора (здійснення періодичних рівних платежів) або вхідним грошовим потоком (надходження орендної платні яка звичайно встановлюється однаковою фіксованою сумою).

Показує поточну вартість суми грошей, яка буде накопичена в майбутньому, в результаті щорічного внесення однієї грошової одиниці.

Задача.

Яку суму необхідно покласти на депозит під 10% річних, щоб потім 5 раз зняти по 200 тис. грн.?Рішення.

1) Знайдемо значення поточної вартості ануїтету в таблицях, які наведено в додатках: 3,7908

2) Розрахуємо поточну вартість ануїтету використовуючи фінансові таблиці надані в додатках, маємо:

200 • 3,7908 = 758,16 тис. грн.

Таким чином, інвестор знімає з рахунку п'ять разів по 200 тис. грн., або 1000 тис грн. Різниця між первинним внеском 758,16 тис. грн. і накопиченим 1000 тис. грн. забезпечується сумою відсотків, що нараховуються на залишок внеску, що зменшується, по техніці складного відсотка. Цей процес передбачає кінець кінцем нульовий залишок на депозиті.

Оцінка грошових потоків у часі може поставити перед аналітиком проблему визначення величини самого ануїтету, якщо відома його поточна вартість, число внесків і ставки доходу.


2.5. Внесок на амортизацію грошової одиниці (періодичний внесок на погашення кредиту)

Оцінка грошових потоків у часі може поставити перед аналітиком проблему визначення величини самого ануїтету, якщо відома його поточна вартість, число внесків і ставку доходу.Задача.

Яку суму можна щорічно знімати з рахунку протягом п'яти років, якщо первинний внесок рівний 1300 тис. грн.? Банк нараховує щорічно 14% за умови, що суми, що знімаються, будуть однакові.Рішення.

1) Знайдемо фактор внеску на погашення кредиту за умови, що внесків буде 5, а ставка - 14% (колонка 6). Фактор рівний 0,2913.

2) Розрахуємо величину ануїтету:

рмт

1300 (——) = 1300*0,2913 = 378,69 тис. грн.pva

Таким чином, якщо покласти на рахунок під 14% річних 1300 тис. грн., можна п'ять разів в кінці року зняти по 378,69 тис. грн.

Функція «внесок на амортизацію одиниці» є зворотною по відношенню до функції «Поточна вартість ануїтету»

2.6. Майбутня вартість ануїтету (накопичення одиниці за період) - FVA.

Дана функція дозволяє розрахувати величину накопичених рівновеликих внесків при заданій ставці доходу.Задача.

Яка сума буде накопичена на рахунку, якщо протягом 4 років щорічно вносити 150 тис. грн., а банк нараховує на внесок 6% річних?Рішення.

1) Визначимо значення майбутньої вартості ануїтету 4-го періоду при ставці 6% він складе - 4,3746.

2) Розрахуємо величину накопичення:

150 * 4,3746 =656,19 тис. грн.


2.7. Періодичний внесок до фонду накопичення (фактор фонду відшкодування)

Дана функція дозволяє розрахувати величину періодично депонованої суми, необхідної для накопичення потрібної вартості при заданій ставці відсотка.Задача.

Яку суму потрібно 5 раз внести на поповнюваний депозит під 8% річних, щоб накопичити 1800 тис. грн.?Рішення.

1) Знаходимо значення періодичного п'ятикратного внеску при ставці 8%


він складе 0,1705.

2) Розрахуємо величину депозиту:

1800 • 0,1705 = 306,9 тис. грн.

Таким чином, сумарний внесок в 1534,5 (306,9 * 5) тис. грн. при нарахуванні 8% річних дозволить накопичити 1800 тис. грн.

Функція «періодичний внесок на накопичення фонду» є зворотним по відношенню до функції «майбутня вартість ануїтету».

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка