Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання Луцьк рвв луцького нту 2017Сторінка14/14
Дата конвертації05.03.2017
Розмір1.39 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

ГЛОСАРІЙ

Ануїтетце грошовий потік, в якому всі суми виникають не тільки через однакові проміжки часу, але і рівновеликі, тобто потік, представлений однаковими сумами.

Вартість відтворення – визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на створення (придбання) в сучасних умовах нового об'єкта, який є ідентичним об'єкту оцінки.

Вартість заміщення – визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на створення (придбання) нового об'єкта, подібного до об'єкта оцінки, який може бути йому рівноцінною заміною.

Вартість ліквідації – вартість, яку очікується отримати за об'єкт оцінки, що вичерпав корисність відповідно до своїх первісних функцій.

Вартість підприємства − це розрахункова величина, виражена у грошових одиницях, яка відображає цінність підприємства (враховує кількісні та якісні компоненти його діяльності) на конкретний момент часу (з урахуванням очікувань щодо здатності приносити економічні ефекти у майбутньому) для зацікавлених осіб на підставі сукупного використання облікової та ринкової інформації.

Вартість у використанні – вартість, яка розраховується виходячи із сучасних умов використання об'єкта оцінки і може не відповідати його найбільш ефективному використанню.

Відновна (переоцінена) вартість – це вартість нематеріального активу в сучасних умовах відтворення, після переоцінки.

Грошовий потікце грошові суми, що виникають в певній хронологічній послідовності.

Дисконтування дозволяє розрахувати поточну (приведену) вартість при заданих періоді, процентній ставці і конкретній сумі в майбутньому.

Залишкова вартість – це вартість нематеріального активу з урахуванням ступеня спрацювання, визначається як різниця між повною первісною вартістю і нарахованим за весь період використання нематеріального активу зносом (сумою амортизаційних відрахувань).

Залишкова вартість заміщення (відтворення) – вартість заміщення (відтворення) об'єкта оцінки за вирахуванням усіх видів зносу;

Заставна вартість – оцінка підприємства по ринковій вартості для цілей іпотечного кредитування.

Звичайний грошовий потік – це грошовий потік, в якому всі суми розрізняються по величині.

Інвестиційна вартість – вартість, визначена з урахуванням конкретних умов, вимог та мети інвестування в об'єкт оцінки;

Коефіцієнт капіталізації – це коефіцієнт, що перетворює чистий дохід, отриманий від експлуатації об'єкта і повернення основного капіталу.

Ліквідаційна вартість – вартість, яка може бути отримана за умови продажу об'єкта оцінки у строк, що є значно коротшим від строку експозиції подібного майна, протягом якого воно може бути продане за ціною, яка дорівнює ринковій вартості;

Майбутня вартість ануїтету визначає майбутню вартість періодичних рівновеликих внесків при заданих величині ануїтету, процентній ставці і періоді.

Оцінка вартості підприємства − цілеспрямований впорядкований процес обчислення величини вартості об'єкта в грошовому виразі з урахуванням факторів, що впливають на неї в конкретний момент часу в умовах конкретного ринку.

Періодичний внесок в погашення кредиту розраховує величину ануїтету при заданих поточній вартості ануїтету, процентній ставці і періоді.

Поточна вартість ануїтету визначає поточну вартість внеску, що забезпечує в майбутньому отримання заданих рівновеликих надходжень при відомих числі періодів і процентній ставці.

Ризик – це вірогідність отримання в майбутньому доходу, співпадаючого з прогнозною величиною.

Ринкова вартість – вартість, за яку можливе відчуження об'єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу.

Складний відсоток – визначає майбутню вартість при заданих періоді, процентній ставці і поточному внеску.

Спеціальна вартість – сума ринкової вартості та надбавки до неї, яка формується за наявності нетипової мотивації чи особливої заінтересованості потенційного покупця (користувача) в об'єкті оцінки;

Справедлива вартість – це сума, за якою може бути здійснено обмін нематеріального активу в результаті операції між зацікавленими сторонами.

Ставка доходу на інвестиції - це процентне співвідношення між чистим доходом і вкладеним капіталом.

Функціональний знос втрата вартості, викликана або появою більш дешевих машин, устаткування, або виробництвом більш економічних і продуктивних аналогів.

Ціновий мультиплікатор - це коефіцієнт, що показує співвідношення між ринковою ціною підприємства або акції і фінансовою базою.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Базова

 1. Гараникова, Л. Ф. Оценка стоимости предприятия: учебн. пособ / Л. Ф. Гараникова. – Изд. 1-е. – Тверь: ТГТУ, 2007. – 140 с.

 2. Чеботарьов Н. Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): Учебн. / Н. Ф. Чеботарьов. – М.: Издательско-торговая корпорація «Дашкови К», 2009. – 256 с.

 3. Смирнов В.М., Рассказов С.В., Рассказова А.Н. Сравнение моделей менеджмента, основанных на управлении стоимостью компании // Материалы II Всероссийского симпозиума «Стратегическое планирование и развитие предприятий». Секция 2. – М.: ЦЭМИ РАН, 2007. – С. 108–110.

 4. Evans M.H. Creating Value through Financial Management // Excellence in Financial Management. Course 8. – December 2008. – 27 p.

 5. Уолш К. Ключевые показатели менеджмента. Как анализировать, сравнивать и контролировать данные, определяющие стоимость компании Дело,2008.

 6. Внутрішній економічний механізм підприємства : навч. посібн./ За редакцією М.Г.Грещака. – К. : КНЕУ, 2006.

 7. Голов С. Принципи і проблеми обліку ділової репутації фірми (гудвіл) // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – №3. – С. 14–16.

 8. Економіка виробничого підприємництва. Навчальний посібник./ За ред. Й.М.Петровича. 3-тє вид., випр. К. : Т-во «Знання», КОО, 2004. 405

 9. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник / За ред. д-ра екон. наук, проф. С. Ф. Покропивного. – К. : КНЕУ,2004. – С. 95–110.

 10. Економічний аналіз господарської діяльності : навч. посібн. для ВНЗ / Іващенко В.І., Болюх М.А. – К., 2004. – 204 с.

 11. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: Підруч. для ВНЗ. Рекомендовано Мін. освіти і науки України / Попович П.Я. – Т., 2007. – 456с.

 12. Економічний аналіз. Збірник завдань і тестів : навч. посібн. для ВНЗ. Рекомендовано Мін. освіти і науки України / Мец В.О. – К., 2004. – 236 с

 13. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств : навч. посіб. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2007. – 378 с.

 14. Кононенко І. Метод експрес-аналізу рівня конкурентоспроможності продукції // Економіка України. – 2007. – №2. – С. 80–83.

 15. Міжнародні стандарти оцінки: принципи, стандарти та правила / За ред. О. Драпіковського, І. Іванової. – К. : УКРелс, 2007. – 105с.

 16. Олексюк О. І. Управління потенціалом акціонерних товариств : автореф. дис. . канд. екон. наук. – К., 2007.

 17. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність./Під ред. С.Ф.Покропивного. – К. : КНЕУ, 2006. – С. 24.

 18. Портер М. Стратегія конкуренції / Пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільського. — К.: Основи, 2007. — 390 с.

 19. Приватизація земель несільськогосподарського призначення підприємствами України : практ. посібн. – Ч. І. – К.: УКРелс, 2005. – 89с.

 20. Примак Т. О. Економіка підприємства : навч. посібн. – 2-ге вид., стер. — К. : Вікар, 2005. – 176 с.

 21. Рєпін С. А., Рєпіна І. М. Рейтинговий метод оцінки фінансового потенціалу підприємства // Реформа фінансово кредитної системи перехідної економіки: 36. наук. праць. – Луцьк : Ред.-вид. відд. Волин. ун-ту, 2007. – С. 143–146.

 22. Рєпіна І. М. Підприємницький потенціал: методологія оцінки та управління // Вісник Української академії державного управління при Президентові України. — 2008. — № 2.-С. 262—271.

 23. Рєпіна І. М. Визначення конкурентоспроможності потенціалу підприємства / Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. – Вип. 4(11) / Голов. ред. О. П. Степанов. – К. : КНЕУ, 2004. – С. 114–117.

 24. Симененко Б. А., Теліженко О. М., Соколов М. О. Приватизація та оцінка міських територій.— суми: Мрія-1, 2005.—250с.

 25. Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посібн. – Вид. 2-ге, без змін. – К. : КНЕУ, 2007. – С. 168-195.

 26. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні». – Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, №47, ст.251 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2658-14

 27. Постанова КБУ від 10.09.2003 р. №1440 «Про затвердження Національного стандарту №1 «Загальні засади майна і майнових прав» (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №231 від 04.03.2013) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF

Допоміжна

 1. Бланк И.А. Антикризисное финансовое управление предприятием. – Киев: Эльга, Ника-Центр, 2006.

 2. Джеймс Р. Хичнер. Три подхода к оценке стоимости бизнеса. – М.: Маросейка, 2008.

 3. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчётности: Учебник. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело и Сервис, 2008.

 4. Есипов В.Е., Маховиков В.В., Терехов В.В. Оценка бизнеса. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2008 (Серия: Учебное пособие).

 5. Жарковская Е.П., Бродский Б.Е. Антикризисное управление: Учебник. – 3-е из., испр. и доп. –М.: Омега-Л, 2007.

 6. Иванова Е.Н. Оценка стоимости недвижимости. –М.:Кно-Рус, 2008.

 7. Организация и методы оценки предприятия (бизнеса): Учебник / под ред. В. Мю Кокошина. – М.: ИКФ «ЭКМОС», 2005.

 8. Оценка бизнеса: Учебник / под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Фелотовой. – 2-е изд. – М.: Финансы и статистика, 2007.

 9. Попков В.П., Ефтафьева Е.В. Оценка бизнеса. Схемы и таблицы: Правовые аспекты. Виды стоимости предприятия. – СПб.: Питер, 2007.

 10. Рутгайзер В.М. Оценка стоимости бизнеса: Учеб. пособие. – 2-е изд. –М.: Маросейка, 2008.

 11. Справочник по оценке бизнеса. Среднеотраслевые характеристики финансовой деятельности предприятия. Приволжский центр финансового консалтинга и оценки. – Н. Новгород, 2007.

 12. Царев В.В., Кантарович А.А. Оценка стоимости бизнеса. Теория и методология: Учеб. пособие. – М.: ЮНИТИ ДАНА, 2007.

 13. Шеремет А.Д., Сайфулин Р. С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА-М, 2007.

 14. Калініна О.М., Божко Е.А. Оцінка вартості підприємства в сучасних умовах // Економіка та управління підприємством машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики, 2010, №2 (10). С. 43-50.

 15. Есипов В.Е. Оценка бизнеса / В.Е. Есипов, Г.А. Маховикова, В.В. Терехова. – СПб.: Питер, 2006. – 464 с.

 16. Григорьев В.В. Оценка предприятия: теория и практика / В.В. Григорьев, М.А. Федотова. – М.: ИНФРА-М. 1997. – 320 с.

 17. Грязнова А.Г. Оценка бизнеса: учебное пособие / А.Г. Грязнова, М.А. Федотова. – М.: Финансы и статистика. 2001. –514 с.

 18. Бродська І.І. Економічна сутність оцінки вартості підприємства // Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з важливими /І.І. Брродська. Частина 4. Випуск І (29).


К54


Методи оцінки ринкової вартості підприємства [Текст]: Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / уклад. І.С. Кондіус. – Луцьк: Луцький НТУ, 2017. – 92 с.


Комп’ютерний набір: І.С.Кондіус


Редактор: О.С. Гордіюк.

Підп. до друку 2017 р.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Таймс.

Ум. друк. арк. 4,17. Обл.-вид. арк.4,17

Тираж 30 прим. Зам. 97

Редакційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету

43018 м. Луцьк, вул. Львівська, 75Друк − РВВ Луцького НТУ
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка