Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання Луцьк рвв луцького нту 2017Сторінка11/14
Дата конвертації05.03.2017
Розмір1.39 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Оцінка вартості звичайних акцій підприємства


Відповідно до ухвалених норм випуску звичайних акцій сума виплачуваних дивідендів залежить від результатів діяльності підприємства у відповідному періоді часу, звичайно протягом року. Проте оцінка вартості звичайних акцій передбачає деякий потік дивідендів, які при оцінці вартості грають таку ж роль, як процентні платежі при оцінці облігації. Тільки на відміну від облігацій цей потік є нескінченним і не передбачається повернення початкової інвестиції. Оцінка вартості звичайної акції:

де Dt – величина дивіденду, виплачуваного в t-ом році,

Ksпоказник дисконту, за допомогою якого здійснюється приведення дивідендних виплат до теперішнього (поточного) моменту часу.

Проблеми, пов'язані з оцінкою вартості акцій, полягають в прогнозі дивідендів і в оцінці показника дисконту. Розглянемо кожну з них окремо.

Підприємство не в змозі здійснити індивідуальний прогноз дивідендів на всьому нескінченному періоді. Тому на практиці цей період розбивають на дві частини, перша складає декілька років (не більше п'яти), протягом яких існує можливість скласти більше або менше правдоподібний прогноз дивідендних виплат. Друга частина - це весь нескінченний період часу, що залишився, для якого робиться припущення про те, що

- дивіденди зберігають незмінне значення, рівне величині останнього спрогнозованого дивіденду, що увійшов до першого періоду, або

- передбачається деякий постійний річний приріст дивідендів, визначений величиною процентного зростання g.

Результуюча формула для оцінки вартості звичайних акцій:де – дисконтоване значення прогнозованих дивідендів на першому проміжку часу тривалістю N років– дисконтоване значення подальшої нескінченної серії дивідендів, приведене до моменту часу, відповідного кінцю N-ого роки.

Для розрахунку першою компоненти необхідно просто продисконтувати всі величини дивідендів, що спланували до виплати протягом перших N років:Розрахунок другий компоненти для незмінних дивідендів:Якщо передбачається зростання дивідендів з темпом g, то необхідно скористатися формулою Гордона, яка для даної задачі наступний вигляд:Як показник прибутковості Ks використовується оцінка прибутковості підприємства, спостережувана протягом останнього року. Ця прибутковість визначається за допомогою двох компонент:

- прибутковості інвестора, одержуваної у вигляді дивідендів (величина дивіденду, що виплатила за останній рік, була діленою на ринкову вартість акції), і

- прибутковість інвестора, пов'язана із збільшенням курсової вартості акції (приріст курсової вартості акції за рік, ділений на курсову вартість на початку року).

Склавши приведені вище компоненти, ми отримаємо прибутковість акції.

Приклад. Підприємство виплатило по дивідендах 0.52 грн. у вигляді дивідендів за останній рік. Протягом найближчих трьох років підприємство планує збільшувати дивіденди на 8%, а надалі темп зростання дивідендів повинен скласти 4%. Необхідно оцінити вартість акції за умови, що прибутковість акцій оцінена на рівні 15%.

Перш за все оцінимо величини дивідендів, виплачувані в найближчі три роки:,

,

.

Величина дивіденду, планована до виплати в кінці четвертого року, повинна скласти.

Скориставшись формулами, отримаємо.

.

Тепер залишилося скористатися формулою:грн.

Оцінка вартості привілейованих акцій підприємства


За природою привілейована акція займає проміжне положення між облігацією і звичайною акцією. Така акція має на увазі зобов'язання виплати стабільного, фіксованого дивіденду, але не гарантує відшкодування своєї номінальної вартості. При аналізі привілейованих акцій з точки зору інвестора необхідно оцінювати використовувану в розрахунках власну норму доходу інвестора.

РV = D/r.
Якщо стандартна норма доходу інвестора складає 10% супроти 7 % дивіденду від оголошеної вартості привілейованої акції в 100 доларів, то поточна вартість акції складе: РV = D/r = 100* 0.07 / 0.1 = 70 доларів.

5.6. Оцінка дебіторської заборгованості


По терміну погашення по відношенню до звітної дати дебіторська заборгованість розділяється на:

 • довгострокову, підлягаючу погашенню більш ніж через один рік з моменту виникнення;

 • короткострокову (поточну) з терміном погашення до одного року.

У свою чергу довгострокова і короткострокова заборгованість діляться на:

 • термінову, термін погашення якої не наступив;

 • прострочену, термін погашення якої вже пройшов;

 • відстрочену, платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати.

При оцінці потрібно враховувати, що покупець з придбанням дебіторської заборгованості, одержує право вимоги пені, штрафу і неустойки, передбачені договором між боржником і дебітором. У зв'язку з цим, основним методом оцінки є доходний, а витратний метод і метод порівняльних продажів є допоміжними.

Головна задача оцінки дебіторської заборгованості - це визначення ринкової вартості, іншими словами визначення грошового еквівалента, який очікується отримати в результаті продажу дебіторської заборгованості, отриманої на основі аналізу даних бухгалтерського обліку.

При здійсненні оцінки дебіторської заборгованості з урахуванням її балансової вартості необхідно два коригування:


 • оцінка і облік безнадійних боргів;

 • оцінка можливих повернень товарів і знижок.

Коригування дебіторської заборгованості. Для оцінки складу і руху дебіторської заборгованості проводиться нормалізація бухгалтерської звітності, за наслідками якої складається робоча таблиця

Таблиця 5.3Склад дебіторської заборгованості
Показники

Усього на звітний період

У тому числі прострочена

1

Товари відвантажені2

Покупців і замовників3

Векселі до отримання5

Розрахунки по претензіях6

Аванси видані7

Інші дебітори8

Всього дебіторська заборгованість9

РазомДо документів, що характеризують виникнення, склад і наявність дебіторської заборгованості відносяться:

 • договори з відповідними додатками про поставку товарів (виконанні робіт, наданні послуг);

 • рахунки фактури;

 • акти, накладні, свідчать про відвантаження товарів, виконання робіт і надання послуг;

 • платіжні документи;

 • акти звірки взаємної заборгованості, підтвердження податкової інспекції, де на обліку перебуває боржник, акти стрічних перевірок і т. п. по кожному боржнику;

 • інші документи, що мають значення для оцінки дебіторської заборгованості.

Порядок проведення оцінки по статтях бухгалтерського обліку наступний:

 • перевіряються оригінали документів, підтверджуючі дебіторську заборгованість (договори, рахунки-фактури, накладні, квитанції в прийомі вантажу і т.п.);

 • перевіряється підтвердження організацією-дебітором є заборгованостями (акти звірки взаємної заборгованості, підтвердження податкової інспекції, акти стрічних перевірок і т. п.);

 • проводиться аналіз фінансового стану організації-дебітора;

 • проводиться оцінка ринкової вартості дебіторської заборгованості по конкретному боржнику і за конкретним договором поставки (надання послуг, виконання робіт).

Після проведення попереднього аналізу початкової інформації, проводиться оцінка і облік безнадійних боргів. Безнадійною вважається дебіторська заборгованість, яка, ймовірно, ніколи не буде сплачена, внаслідок неплатоспроможності організації-дебітора.

Аналіз і оцінка структури балансу організації-дебітора проводиться на основі показників:

 • коефіцієнта поточної ліквідності;

 • коефіцієнта забезпеченості власними засобами;

 • коефіцієнта абсолютної ліквідності.

Підставою для визнання структури балансу підприємства незадовільною, а підприємства неплатоспроможним є виконання однієї з наступних умов:

 • коефіцієнт поточної ліквідності на кінець звітного періоду має значення менше 2;

 • коефіцієнт забезпеченості власними засобами на кінець звітного періоду має значення менше 0,1;

Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує загальну забезпеченість підприємства оборотними засобами для ведення господарської діяльності і своєчасного погашення термінових зобов'язань підприємства.

Коефіцієнт поточної ліквідності визначається як відношення фактичної вартості оборотних засобів у вигляді виробничих запасів, готової продукції, грошових коштів, дебіторської заборгованості і інших оборотних активів до найтерміновіших зобов'язань підприємства у вигляді короткострокових кредитів банків, короткострокових позик і різних кредиторських заборгованостей.Коефіцієнт забезпеченості власними засобами, характеризує наявність власних оборотних засобів у підприємства, необхідних для його фінансової стійкості. Коефіцієнт забезпеченості власними засобами визначається як відношення різниці між об'ємами джерел власних засобів і фактичною вартістю основних засобів і інших позаоборотних активів до фактичної вартості оборотних засобів, що знаходяться, в наявність у вигляді виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції, грошових коштів, дебіторської заборгованості і інших оборотних активів.

Для визначення ринкової вартості дебіторської заборгованості кожної з організацій-дебіторів повинні бути визначені коефіцієнти дисконтування.Коефіцієнти дисконтування приймаються залежно від терміну неплатежу за грошовими зобов'язаннями, на підставі статистичних даних підприємств в різних галузях.

Платежі по погашенню дебіторської заборгованості повинні бути отримані протягом 3-х місяців. Якщо організація-дебітор накопичує нові зобов'язання і не розраховується в межах цього терміну, то на четвертому місяці зобов'язання починають дисконтуватися (пропорційно зменшуватися) по наступній шкалі.

Таблиця 5.4

Коефіцієнт дисконтування залежно від терміну неплатежуТермін неплатежу зверху 3-х місяців (в місяцях)

1

2

3

4

5

6 і більш

Коефіцієнт дисконтування (До)

0,8

0,6

0,4

0,2

0,1

0,01

Як інший варіант, величина ринкової вартості дебіторської заборгованості визначається шляхом множення величини балансової вартості дебіторської заборгованості за вирахуванням безнадійних боргів на величину коефіцієнта дисконтування, залежно від терміну неплатежу за грошовими зобов'язаннями.

ПВдз = БВдз / (1+i)n,

де ПВдз – поточна вартість дебіторської заборгованості за оцінюваний період;

БВдз – балансова вартість дебіторської заборгованості за оцінюваний період;

і – єдина ставка, що ураховує ризиковану оцінюваного підприємства (ставка дисконту);

n – середньозважене значення обороту дебіторської заборгованості за оцінюваний період;

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка