Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання Луцьк рвв луцького нту 2017Сторінка1/14
Дата конвертації05.03.2017
Розмір1.39 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Міністерство освіти і науки УкраїниМЕТОДИ ОЦІНКИ

РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


Конспект лекцій

для студентів економічних спеціальностей

денної та заочної форм навчання

Луцьк


РВВ Луцького НТУ

2017


УДК 001.8 (07)

К54


До друку ________ Голова навчально-методичної ради Луцького НТУ.

(підпис)
Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького НТУ _____________ директор бібліотеки.

(підпис)
Затверджено навчально-методичною радою Луцького НТУ,

протокол № _від « » ___ 2017 року.


Рекомендовано до видання навчально-методичною радою факультету обліку та фінансів Луцького НТУ, протокол № ___ від «08» лютого 2017 року.
_______ Голова навчально-методичної ради факультету обліку та фінансів

(підпис)
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансів Луцького НТУ,

протокол № 7 від «17» січня 2017 року.
Укладач:________ І.С. Кондіус, кандидат економічних наук, доцент Луцького НТУ.

(підпис)

Рецензент: __________ І.М. Вахович, доктор економічних наук, професор Луцького НТУ.

(підпис)

Відповідальний за випуск:

________ І.М. Вахович, доктор економічних наук, професор Луцького НТУ.

(підпис)К54


Методи оцінки ринкової вартості підприємства [Текст]: Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / уклад. І.С. Кондіус. – Луцьк: Луцький НТУ, 2017. – 92 с.

© І.С. Кондіус, 2017
ПЕРЕДМОВА
Конспект лекцій розроблений відповідно до вимог робочої навчальної програми з дисципліни «Методи оцінки ринкової вартості підприємства» вібіркової компоненти освітньо-професійної програми підготовки за напрямом підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво».

Конспект лекцій містить зміст лекційного курсу, завдання до самостійного вивчення теоретичного матеріалу курсу, що вивчається в позааудиторний час, список рекомендованої літератури і ресурси Інтернет, ілюстративний матеріал до лекцій.ЗМІСТВСТУП 7

ЛЕКЦІЯ 1. «Поняття, цілі і принципи оцінки вартості підприємства» 9

Метод капіталізації 19

Метод дисконтованих грошових потоків 19

Рис. 1.8. Методи доходного підходу 19

Ринкова вартість бізнесу методом чистих активів визначається як різниця між сумами ринкових вартостей всіх активів підприємства і його зобов'язаннями. 19

Ліквідаційна вартість підприємства є різницею між сумарною вартістю всіх активів підприємства і витратами на його ліквідацію (рис. 1.9). 19

Метод чистих активів 19

Метод ліквідаційної вартості 19

Рис. 1.9. Методи витратного підходу 19

Рис. 1.10. Методи порівняльного підходу 19

ЛЕКЦІЯ 2. «Сутність теорії вартості грошей у часі» 20

ЛЕКЦІЯ 3. «Дохідний підхід до оцінки вартості підприємства» 27

ЛЕКЦІЯ 4. «Порівняльний (ринковий) підхід до оцінки вартості підприємства» 42

4.1. Суть порівняльного підходу до оцінки вартості підприємства. 42

4.2. Основні принципи відбору підприємств-аналогів. 42

4.3. Характеристика цінових мультиплікаторів. 42

4.4. Формування підсумкової величини вартості. 42

4.1. Порівняльний (ринковий) підхід до оцінки вартості підприємства 42

ЛЕКЦІЯ 5. «Витратний підхід до оцінки вартості підприємства» 58

5.1. Суть витратного підходу до оцінки вартості підприємства. 58

5.2. Метод вартості чистих активів. 58

5.3. Оцінка ринкової вартості машин та обладнання. 58

5.4. Оцінка нематеріальних активів. 58

.5. Оцінка фінансових вкладень. 58

5.6. Оцінка дебіторської заборгованості. 58

5.7. Оцінка кредиторської заборгованості. 58

5.8. Оцінка виробничих запасів та витрат майбутніх періодів. 58

5.9. Метод ліквідаційної вартості. 58

5.1. Суть витратного підходу до оцінки вартості підприємства 58

5.2. Метод вартості чистих активів 59

Визначення ринкової вартості нерухомого майна підприємства 59

Застосування затратного підходу для визначення ринкової вартості нерухомого майна підприємства. 59

Застосування доходного підходу для визначення ринкової вартості нерухомого майна підприємства 62

Застосування порівняльного (ринкового) підходу до оцінки нерухомості 65

5.3. Оцінка ринкової вартості машин та обладнання 68

Витратний підхід до оцінки машин та обладнання 75

Доходний підхід до оцінки вартості машин та обладнання 76

5.4. Оцінка нематеріальних активів 77

Доходний підхід 77

Порівняльний підхід 77

Витратний підхід 78

5.5. Оцінка фінансових вкладень 79

Оцінка вартості облігацій 79

Оцінка вартості звичайних акцій підприємства 83

Оцінка вартості привілейованих акцій підприємства 85

5.6. Оцінка дебіторської заборгованості 85

5.7. Оцінка кредиторської заборгованості 89

5.8. Оцінка виробничих запасів та витрат майбутніх періодів 89

5.9. Метод ліквідаційної вартості 89

ЛЕКЦІЯ 6. «Підходи до оцінювання активів та нематеріальних підприємства» 91

ЛЕКЦІЯ 7. «Підходи до оцінювання фінансових інструментів» 99

ГЛОСАРІЙ 106

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 108ВСТУП

Дисципліна «Методи оцінки ринкової вартості підприємства» належить до вибіркової компоненти освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.03050801 – «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво».Мета: засвоєння понятійного апарату, методології і прикладного інструментарію оцінювання ринкової вартості бізнесу (підприємства) та його структурних елементів; придбання студентами економічних спеціальностей теоретичних основ оцінки вартості підприємства та механізму управління цим підприємством на основі його ціни, а також набуття знань про закономірності, принципи та особливості формування, розвитку, конкурентоспроможності підприємства.

Завдання: теоретичйна й практична підготовка студентів з питань: формування уявлення про принципи, підходи та методи оцінки бізнесу і уміння використання результатів оцінки своєї діяльності; вивчення нормативно-правового регулювання оціночної діяльності та набуття навичок використання ці знання у професійній діяльності; вироблення самостійного мислення для прийняття управлінських рішень.

Предметом є специфічна сфера відносин, що виникають у процесі професійної оціночної діяльності, у т.ч. з використанням нормативно-правового регулювання оціночної діяльності.

Зміст дисципліни розкривається в наступних темах:

  1. Поняття, цілі і принципи оцінки вартості підприємства.

  2. Сутність теорії вартості грошей у часі.

  3. Дохідний підхід до оцінки вартості підприємства.

  4. Порівняльний (ринковий) підхід до оцінки вартості підприємства.

  5. Витратний підхід до оцінки вартості підприємства.

  6. Підходи до оцінювання активів та нематеріальних підприємства.

  7. Підходи до оцінювання фінансових інструментів.

Поточний контроль знань та одержаних навиків здійснюється при тестуванні, оцінці виконання практичної роботи та захисту практичноїї роботи, оцінці виконання домашніх завдань обов’язкового та вибіркового характеру.

Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді заліку і полягає в оцінюванні засвоєння студентами програмного матеріалу, набуття ними вміння та практичних навичок в даній предметній галузі, здатності опрацювання та письмового викладу конкретних питань дисципліни та проведення розрахунків за тематикою курсу.

На вивчення дисципліни навчальним планом передбачено 30 годин, з них 50% відведено на лекційні заняття, 56% на практичні заняття. На самостійне вивчення відводиться 68% часу.Послідовність вивчення розділів дисципліни задається тематикою лекцій та завдань для самостійної роботи, що доводяться на кожній лекції. Перелік рекомендованої літератури, на яку дається посилання під час вивчення дисципліни, подано в розділі «Рекомендована література».

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка