Конспект лекцій (для студентів 4 курсу заочної форми навчання спец. 050100 „Економіка підприємства" й „Облік і аудит")Скачати 428.79 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації22.02.2017
Розмір428.79 Kb.
1   2   3

Контроль результатів передбачає: оперативний моніторинг результатів діяльності служби збуту (обсяг продаж, кількість оборотів товарних запасів); контроль частки ринку (відношення обсягу продажу продукції підприємства до загальногалузевого обсягу продажу); аналіз динаміки частки ринку; контроль прибутковості; контроль неекономічних показників (конкурентоспроможність продукції, якість товарів (послуг), задоволеність чи незадоволеність споживачів).

Рис. 9 - Функціональна організація служби маркетингуРис. 10 - Організація служби маркетингуза товарною номенклатурою

Маркетинговий аудит – ревізія маркетингової діяльності. Мета маркетингового аудиту – визначення вузьких місць у системі маркетингу і розробка рекомендацій щодо підвищення її ефективності.
Ф.Котлер пропонує такі складові аудиту:

 • аудит маркетингового середовища;

 • аудит маркетингової стратегії;

 • аудит організаційної і функціональної системи маркетингу;

 • аудит маркетингової продуктивності (прибутковості, ефективності витрат)

Контрольні запитання

 1. Види організаційних структур управління маркетингом.

 2. Характеристика функціональної структури.

 3. Характеристика продуктової структури.

 4. Характеристика сегментної структури.

 5. Загальні функції маркетингу та їх реалізація.

 6. Контроль показників маркетингової діяльності.


Глосарій

Вибір цільових сегментів ринкуоцінка й вибір одного або декілька сегментів ринку для виходу на них зі своїми товарами (послугами)

Диверсифікаціяпоповнення асортименту фірми новими виробами, які можуть викликати інтерес клієнтів

Диференційований маркетинг
поява на декількох сегментах ринку з окремими товарами (послугами)

Еластичний попитпопит, який має тенденцію змінюватись відносно зміни цін. Нееластичний попит – попит, який має тенденцію залишатись незмінним при незначних коливаннях цін

Ембарго
заборона на імпорт будь-якого товару

Квотаобмеження кількості товарів, які дозволено ввозити до країни. Мета квоти – захистити свою промисловість і зайнятість населення

Консюмеризморганізований рух громадян і державних органів за розширення прав покупців


Контактна аудиторіягрупа, яка виявляє реальний або потенційний інтерес до організації і впливає на її рішення щодо поставлених цілей


Концентрований маркетинг


концентрація маркетингових зусиль на значній частці одного або декількох субринківЛіцензуванняодин з методів початку діяльності на ринку товарів (послуг)

Маркаім'я, термін, знак, символ, рисунок або їх поєднання для ідентифікації товарів або послуг одного продавця чи групи продавців

Марочна назва
частина марки, яку можна вимовити вголос

Марочний знак (емблема)
частина марки, яку можна розпізнати

Товарний знак

марка або її частина, яка забезпечена правовим захистом


Масовий маркетингмасове виробництво, масове розповсюдження і масове стимулювання збуту одного товару для всіх покупців


Можливості диверсифікаційного росту
можливості, що відкриваються за межею галузі діяльності фірми


Оптовик-купецьнезалежне комерційне підприємство, яке має право власності на товари, з якими має справу


Первинні даніінформація, яка зібрана вперше для якоїсь конкретної цілі


Вторинні дані
інформація, яка вже десь існує


Позиціювання товару на ринкудії із забезпечення товару конкурентноздатного положення на ринку і розробка відповідного комплексу маркетингу


Сегментування ринку

розбивка ринку на групи покупців, для кожної з яких потрібні окремі товариВиконання контрольної роботи з

маркетингу


Варіанти завданняОстання цифра номеру залікової книжки

Варіант завдання - номер і назва теми контрольної роботи

0


1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

1


2. Маркетинг як відкрита мобільна система

2

3. Формування маркетингової інформаційної системи на основі проведення маркетингових досліджень

3

4. Вивчення потреб і поведінки споживачів і вибір цільових сегментів4


5. Товарна політика в системі маркетингу

5


6. Цінова політика в системі маркетингу

6


7. Політика розповсюдження в системі маркетингу

7


8. Комунікаційна політика в системі маркетингу

8


9. Стратегії маркетингу підприємства

9


10. Організація і контроль маркетингової діяльності

Контрольна робота складається з реферату на тему відповідно до варіанта завдання.

Тема контрольної роботи повинна бути структурована на розділи і підрозділи, мати перелік літератури. Загальний обсяг роботи - 10-15 сторінок формату А-4. Термін виконання і захисту контрольної роботи повинен відповідати графіку навчального процесу.

На титульній сторінці слід вказати: назву міністерства, академії, кафедри; вид самостійної роботи, її тему; реквізити студента (П.І.П., курс, група, спеціальність, номер залікової книжки, місце проживання); дані викладача, який приймає роботу ( П.І.П., посада).


Список літератури


  1. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник для вузів. − К.: Лібра, 2002. − 384 с.

  2. Герасимчук В.Г. Маркетинг: Теорія і практика: Навч. посібник для вузів. – К.: Вища шк., 1994. − 325 с.

  3. Котлер Ф. Основы маркетинга: пер. с англ. – М: Прогресс, 1991. − 736с.

  4. Прауде В.Р., Білий О.Б. Маркетинг: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1994. − 256 с.

  5. Павленко А.Ф. Маркетинг: Навч.-метод. посібник. –К.: КНЕУ, 2001. − 106с.

  6. Ноздрева Р.Б., Цыгичко Л.И. Маркетинг: Как побеждать на рынке. − М.: Финансы и статистика, 1991. − 304с.

  7. Все о маркетинге. Сборник материалов для руководителей предприятий, экономических и коммерческих служб. – М.: Азимут – центр, 1992. – 365 с.

  8. Потер М. Стратегія і конкуренція: Пер. з англ. − К.: Основи, 1998.

  9. Голубков Е.П. и др.Маркетинг: выбор лучшего решения. –М: Экономика,

1993.

  1. Родин В.Г. Основы маркетинга.- М: 1992.

  2. Афанасьев М. Маркетинг: стратегия и практика фирми. – М: Финстатинформ, 1995.

  3. . Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг. – М: Международные отношения, 1991.

  4. Козлов В.А. Реклама в системе маркетинга. – М., 1990.

  5. Хруцкий В.Е. и др. Современный маркетинг. – М: Финансы и статистика, 1991.

ЗМІСТВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3


Конспект лекцій з дісципліни „Маркетинг”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція. . . . . . . . . . . . .

4

Тема 2. Маркетинговий менеджмент. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Тема 3. Маркетингова інформаційна система. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Тема 4. Вивчення потреб і поведінки споживачів й вибір цільових сегментів ринку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13


Тема 5. Товарна політика в системі маркетингу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Тема 6. Цінова політика в системі маркетингу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Тема 7. Політика розповсюдження в системі маркетингу. . . . . . . . . . . .

23

Тема 8. Комунікаційна політика в системі маркетингу. . . . . . . . . . . . . .

25

Тема 9. Стратегії маркетингу підприємства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

Тема 10. Організація і контроль маркетингової діяльності. . . . . . . . . . .

28

Глосарій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Варіанти завдання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

Список літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ
Маркетинг: Конспект лекцій для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціалістів 6.050100 - „Економіка підприємства” й „Облік і аудит”

Укладач: Інна Іллівна Макаренко


Редактор: М.З.Аляб'єв

План 2007, поз. 175

________________________________________________________________

Підп. до друку 4.06.07 Формат 60 х 84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умовн.-друк.арк. 2,1. Обл.-вид.арк. 2,6

Замовл. № Тираж 200 прим.

________________________________________________________________

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12
Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка