Конспект лекцій для студентів 1 курсу денної форми навчанняСкачати 28.73 Kb.
Дата конвертації31.12.2016
Розмір28.73 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


До друку дозволяю

Проректор

________________М.П. Пан

А. І. Колосов,

А. В. Якунін,

Ю. В. Ситникова


ВИЩА МАТЕМАТИКА

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ


(для студентів 1 курсу денної форми навчання

за напрямами підготовки 6.030504 „Економіка підприємства” і 6.030509 “Облік і аудит”)

Харків ХНАМГ 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

А. І. Колосов,

А. В. Якунін,

Ю. В. Ситникова


ВИЩА МАТЕМАТИКА

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ


(для студентів 1 курсу денної форми навчання

за напрямами підготовки 6.030504 „Економіка підприємства” і 6.030509 “Облік і аудит”)


Харків ХНАМГ 2013


Вища математика: Конспект лекцій (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямами підготовки 6.030504 „Економіка підприємства” і 6.030509 “Облік і аудит”) / А. І. Колосов, А. В. Якунін, Ю. В. Ситникова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. − Х.: ХНАМГ, 2013. − 306 с.

Автори: А. І. Колосов,

А. В. Якунін,

Ю. В. Ситникова


Рецензент: к. ф.-м. н., доц.. М. П. Данилевський

Подано конспект лекцій, доповнений матеріалом для самостій­ного опрацювання, зразками розв’язання типових задач і запитаннями для самоконтролю.
Затверджено на засіданні кафедри вищої математики.

Протокол № 4 від 30.11.2012 р.

© Колосов А. І., Якунін А. В., Ситникова Ю. В., 2013

© ХНАМГ, 2013

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Колосов Анатолій Іванович,

Якунін Анатолій Вікторович,

Ситникова Юлія Валеріївна


ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ

і МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА


КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

(для студентів 1 курсу денної форми навчання

за напрямами підготовки 6.030504 „Економіка підприємства”

і 6.030509 “Облік і аудит”)


Відповідальний за випуск Л. Б. Коваленко

Редактор З. І. Зайцева

Комп’ютерне верстання Ю. В. Ситникова

План 2013, поз. 97Л


Підп. до друку 15.11.2013 Формат 60х84 1/16

Друк на ризографі Ум. друк. арк. 18,0

Тираж 100 пр. Зам. №

Видавець і виготовлювач:

Харківська національна академія міського господарства,

вул. Революції, 12, Харків, 61002Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи:ДК № 4064 від 12.05.2011


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка