Конспект лекций для менеджеров / Н. Лукашевич. К.: Мауп, 2001. 315 с. Огаренко В. Соціологія праці: навч посіб. / В. Огоренко, Ж. Малахова. Запоріжжя: гу „зідму, 2001. 303 сСкачати 133.34 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір133.34 Kb.Плани

семінарських занять з дисципліни

«Соціологія праці»

Тема 1. Соціологія праці як наука
План:

 1. Соціологія праці як спеціальна соціологічна теорія. Об’єкт, предмет і методи дослідження соціології праці.

 2. Особливості соціологічного підходу до вивчення праці. Основні категорії соціології праці.

 3. Функції та завдання соціології праці.

 4. Місце соціології праці в системі сучасних наук.


Основна література

 1. Вакуленко С. Соціологія праці: навч.-метод. посіб. / С. Вакуленко. – К.: Знання, 2008. – 262 с.

 2. Дворецька Г. Соціологія праці: навч. посіб. / Г. Дворецька. – К.: КНЕУ, 2001. – 243 с.

 3. Лукашевич М. Соціологія праці: підручник / М. Лукашевич. – К.: Либідь, 2004. – 440 с.

 4. Лукашевич Н. Социология труда: конспект лекций для менеджеров / Н. Лукашевич. – К.: МАУП, 2001. – 315 с.

 5. Огаренко В. Соціологія праці: навч. посіб. / В. Огоренко, Ж. Малахова. – Запоріжжя: ГУ „ЗІДМУ”, 2001. – 303 с.

 6. Ромашов О. Социология труда: учеб. пособие / О. Ромашов. – М.: Гардарики, 2001. – 320 с.

 7. Социология труда / Н. Я. Сероштан, И. П. Алдохин, С. А. Кулиш. / под ред. Н. Я. Сероштана. – Харьков: Основа, 1990. – 213 с.

 8. Тощенко Ж. Социология труда: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям „Социология” и „Экономика труда” / Ж. Тощенко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 423 с.


Додаткова література

 1. Асп Э. Введение в социологию / Пер. с фин. Под общ. ред. А. О. Бороноева. – СПб.: Алетейя, 1998. – С. 241-245.

 2. Гіденс Е. Соціологія / Пер. з англ. В.Шовкун, А.Олійник; Наук. ред. О. Іващенко. – К.: Основи, 1999. – С. 365-398.

 3. Молевич Е. Труд как объект и предмет исследований общей социологии / Е. Молевич // Социологические исследования. – 2001. – №7. – С.

 4. Тощенко Ж. Предмет и структура социологии труда /Ж. Тощенко // Социологические исследования. –2003. - №3 – С. 48-58.

 5. Энциклопедический социологический словарь / под общ. ред. Г. В. Осипова. – М., 1995. – 939 с.


Теми доповідей і рефератів

 1. Методологічні проблеми дослідження соціальної сутності праці в соціології.

 2. Формування і розвиток базових понять соціології праці.

 3. Соціально-трудові відносини як вид соціальних відносин.

 4. Проблеми формування трудової свідомості молоді на сучасному етапі.

 5. Право на працю і соціальні механізми його реалізації.

Тема 2. Історія розвитку соціології праці
План:

 1. Періодизація історії зарубіжної соціології праці. Особливості розвитку донаукового етапу.

 2. Проблема відчуження та розподілу праці у дослідженнях вчених класичного періоду.

 3. Концепції праці індустріальної соціології.

 4. Становлення та розвиток соціології праці в Україні.


Основна література

 1. Вакуленко С. Соціологія праці: навч.-метод. посіб. / С. Вакуленко. – К.: Знання, 2008. – 262 с.

 2. Дворецька Г. Соціологія праці: навч. посіб. / Г. Дворецька. – К.: КНЕУ, 2001. – 243 с.

 3. Кравченко И. Социология труда в ХХ в. Историко-критический очерк / Отв. ред. И.В. Бестужев-Лада. – М.: Наука, 1987. – 182 с.

 4. Лукашевич М. Соціологія праці: підручник / М. Лукашевич. – К.: Либідь, 2004. – 440 с.

 5. Лукашевич Н. Социология труда: конспект лекций для менеджеров / Н. Лукашевич. – К.: МАУП, 2001. – 315 с.

 6. Огаренко В. Соціологія праці: навч. посіб. / В. Огоренко, Ж. Малахова. – Запоріжжя: ГУ „ЗІДМУ”, 2001. – 303 с.

 7. Ромашов О. Социология труда: учеб. пособие / О. Ромашов. – М.: Гардарики, 2001. – 320 с.

 8. Социология труда / Н. Я. Сероштан, И. П. Алдохин, С. А. Кулиш. Под ред. Н. Я. Сероштана. – Харьков: Основа, 1990. – 213 с.

 9. Тощенко Ж. Социология труда: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям „Социология” и „Экономика труда” / Ж. Тощенко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 423 с.


Додаткова література

 1. Макгрегор Д. Человеческий фактор и производство / Д. Макгрегор // Социологические исследования. – 1995. – №1. – С. 146-151.

 2. Подмарков В. Проблема эффективного работника / В. Подмарков // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. - №1.

 3. Федорова О. Русский файолизм и традиция французской школы социологии труда /О. Федорова // Социологические исследования. – 2000. – №7. – С. 125-128.

 4. Херцберг Ф. Побуждение к труду /Ф. Херцберг // Социологические исследования. – 1990. - №1. – С. 122-131.

 5. Энциклопедический социологический словарь / под общ. ред. Г. В. Осипова. – М., 1995. – 939 с.


Теми доповідей і рефератів

  1. Концепція „економічної людини” в роботах Ф. Тейлора.

  2. Внесок Е. Мейо в розвиток ідей соціології праці.

  3. Стимулювання праці в умовах конвеєрного виробництва (за роботами Г. Форда).

  4. Якість трудового життя: проблеми, шляхи вдосконалення.

  5. Поділ праці та його роль у суспільстві.


Тема 3. Праця як вид соціальної діяльності
План:

1. Соціальна сутність і функції праці.

2. Неоднорідність праці як основа соціальної диференціації працівників.

3. Ставлення до праці, чинник його формування і показники оцінки.

4. Відчуження праці та шляхи його подолання.
Основна література


 1. Вакуленко С. Соціологія праці: навч.-метод. посіб. / С. Вакуленко. – К.: Знання, 2008. – 262 с.

 2. Дворецька Г. Соціологія праці: навч. посіб. / Г. Дворецька. – К.: КНЕУ, 2001. – 243 с.

 3. Лукашевич М. Соціологія праці: підручник / М. Лукашевич. – К.: Либідь, 2004. – 440 с.

 4. Лукашевич Н. Социология труда: конспект лекций для менеджеров / Н. Лукашевич. – К.: МАУП, 2001. – 315 с.

 5. Огаренко В. Соціологія праці: навч. посіб. / В. Огоренко, Ж. Малахова. – Запоріжжя: ГУ „ЗІДМУ”, 2001. – 303 с.

 6. Ромашов О. Социология труда: учеб. пособие / О. Ромашов. – М.: Гардарики, 2001. – 320 с.

 7. Социология труда / Н. Я. Сероштан, И. П. Алдохин, С. А. Кулиш. Под ред. Н. Я. Сероштана. – Харьков: Основа, 1990. – 213 с.

 8. Тощенко Ж. Социология труда: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям „Социология” и „Экономика труда” / Ж. Тощенко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 423 с.


Додаткова література

 1. Неймер Ю. От кризиса общества к кризису труда / Ю. Неймер // Социологические исследования. – 1992. – №5. – С. 23-32.

 2. Анурин А. Профессиональная стратификация и закон перемены труда / А. Анурин // Социологические исследования. – 2006. – №7. – С. 23-34.

 3. Отчуждение труда: история и современность. – М.: Экономика, 1989. – 287 с.

 4. Патрушев В. Рабочие на частном предприятии: мотивация, оплата труда и удовлетворенность работой / В. Патрушев, Г. Бессокирная, А. Темницкий // Социологические исследования. – 1998. – №4. – С. 34-41.

 5. Патрушев В. Собственность и отношение к труду / В. Патрушев, А. Темницкий // Социологические исследования. – 1994. – №4. – С. 52-59.


Теми доповідей і рефератів

 1. Зміст праці та способи його збагачення.

 2. Трансформація процесу праці в постіндустріальному суспільстві.

 3. Вплив сім’ї на формування трудового потенціалу молоді.

 4. Задоволення працею як соціологічна категорія.

 5. Ставлення працівника до праці як показник його трудової і соціальної активності.


Тема 4. Трудова поведінка
План:

1. Зміст трудової поведінки, її структура та функції.

2. Типологія трудової поведінки.

3. Механізм регуляції трудової поведінки.

4. Трудова етика як інститут соціальної регуляції трудової поведінки

5. Форми прояву трудової поведінки в ринкових умовах господарювання.


Основна література

 1. Вакуленко С. Соціологія праці: навч.-метод. посіб. / С. Вакуленко. – К.: Знання, 2008. – 262 с.

 2. Дворецька Г. Соціологія праці: навч. посіб. / Г. Дворецька. – К.: КНЕУ, 2001. – 243 с.

 3. Лукашевич М. Соціологія праці: підручник / М. Лукашевич. – К.: Либідь, 2004. – 440 с.

 4. Лукашевич Н. Социология труда: конспект лекций для менеджеров / Н. Лукашевич. – К.: МАУП, 2001. – 315 с.

 5. Огаренко В. Соціологія праці: навч. посіб. / В. Огоренко, Ж. Малахова. – Запоріжжя: ГУ „ЗІДМУ”, 2001. – 303 с.

 6. Ромашов О. Социология труда: учеб. пособие / О. Ромашов. – М.: Гардарики, 2001. – 320 с.

 7. Социология труда / Н. Я. Сероштан, И. П. Алдохин, С. А. Кулиш. Под ред. Н. Я. Сероштана. – Харьков: Основа, 1990. – 213 с.

 8. Тощенко Ж. Социология труда: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям „Социология” и „Экономика труда” / Ж. Тощенко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 423 с.

Додаткова література

  1. Бюшер М. Трудовая этика и трудовой этос: значение этических аргументов для политики перехода к рынку / М. Бюшер // Вопросы философии. – 1992. – №1. – С. 19-23.

  2. Верховин В. Затратно-компенсационные модели трудового поведения / В. Верховин // Социологические исследования. – 1993. – №2. – С. 108-116.

  3. Темницкий А. Справедливость в оплате труда как ценностная ориентация и фактор трудовой ориентации / А. Темницкий // Социологические исследования. – 2005. – №5. – С. 81-90.

  4. Темницкий А. Теоретико-методологические подходы к исследованию трудового поведения / А. Темницкий // Социологические исследования. – 2007. – №6. – С. 60-71.

  5. Хайруллина Ю. Ценности в сфере труда: особенности и факторы / Ю. Хайруллина // Социологические исследования. – 2003. – №5. – С. 84-88.

  6. Шаталова Н. Деформация трудового поведения работника / Н. Шаталова // Социологические исследования. – 2000. – №7. – С. 26-33.

  7. Шпакова Р. Кризис трудовой этики? / Р. Шпакова // Социологические исследования. – 1990. – №1. – С. 147-151.


Теми доповідей і рефератів

 1. Трудова поведінка як форма реалізації професійних здібностей особистості.

 2. Норми трудової поведінки в ХІХ і ХХ ст.: порівняльний аналіз.

 3. Інноваційна діяльність в трудовому колективі: ставлення працівників до інновацій.

 4. Підприємництво як форма економічної поведінки.

 5. Ціннісні орієнтації працівників у сфері трудової діяльності.

Тема 5. Мотивація трудової діяльності
План:

 1. Сутність і функції мотивації трудової діяльності.

 2. Структура процесу мотивації.

 3. Роль мотивів і диспозицій особистості в регулюванні трудової поведінки.

 4. Теорії та моделі мотивації праці.


Основна література

 1. Вакуленко С. Соціологія праці: навч.-метод. посіб. / С. Вакуленко. – К.: Знання, 2008. – 262 с.

 2. Дворецька Г. Соціологія праці: навч. посіб. / Г. Дворецька. – К.: КНЕУ, 2001. – 243 с.

 3. Лукашевич М. Соціологія праці: підручник / М. Лукашевич. – К.: Либідь, 2004. – 440 с.

 4. Лукашевич Н. Социология труда: конспект лекций для менеджеров / Н. Лукашевич. – К.: МАУП, 2001. – 315 с.

 5. Огаренко В. Соціологія праці: навч. посіб. / В. Огоренко, Ж. Малахова. – Запоріжжя: ГУ „ЗІДМУ”, 2001. – 303 с.

 6. Ромашов О. Социология труда: учеб. пособие. / О. Ромашов. – М.: Гардарики, 2001. – 320 с.

 7. Социология труда / Н. Я. Сероштан, И. П. Алдохин, С. А. Кулиш. Под ред. Н. Я. Сероштана. – Харьков: Основа, 1990. – 213 с.

 8. Тощенко Ж. Социология труда: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям „Социология” и „Экономика труда” / Ж. Тощенко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 423 с.


Додаткова література

  1. Алстед Я. Психология, социология, общество: модели мотивации / Я. Алстед // Социологические исследования. – 2002. – №9. – С. 17-28.

  2. Макгрегор Д. Человеческий фактор и производство / Д. Макгрегор // Социологические исследования. – 1995. – №1. – С. 146-151.

  3. Патрушев В. Рабочие на частном предприятии: мотивация, оплата труда и удовлетворенность работой / В. Патрушев, Г. Бессокирная, А. Темницкий // Социологические исследования. – 1998. – №4. – С. 34-41.

  4. Сарно А. Типы трудовой мотивации и их динамика / А. Сарно // Социологические исследования. – 1999. – №5. – С. 44-53.


Теми доповідей і рефератів

 1. Трудова мотивація працівників у сучасних умовах.

 2. Соціально-економічна ефективність праці робітників на підприємствах різної форми власності.

 3. Умови життя працівників і їх вплив на трудову діяльність.

 4. Запити сучасного працівника та можливості їх реалізації.

 5. Дослідження механізму трудової мотивації у соціології.


Тема 6. Стимулювання праці
План:

 1. Соціологічна сутність стимулювання праці, його види і функції.

 2. Умови ефективності стимулювання праці. Стимулююче значення оплати праці.

 3. Стратегії стимулювання.

 4. Стимулювання праці у світовій практиці.


Основна література

 1. Вакуленко С. Соціологія праці: навч.-метод. посіб. / С. Вакуленко. – К.: Знання, 2008. – 262 с.

 2. Дворецька Г. Соціологія праці: навч. посіб. / Г. Дворецька. – К.: КНЕУ, 2001. – 243 с.

 3. Лукашевич М. Соціологія праці: підручник / М. Лукашевич. – К.: Либідь, 2004. – 440 с.

 4. Лукашевич Н. Социология труда: конспект лекций для менеджеров / Н. Лукашевич. – К.: МАУП, 2001. – 315 с.

 5. Огаренко В. Соціологія праці: навч. посіб. / В. Огоренко, Ж. Малахова. – Запоріжжя: ГУ „ЗІДМУ”, 2001. – 303 с.

 6. Ромашов О. Социология труда: учеб. пособие / О. Ромашов. – М.: Гардарики, 2001. – 320 с.

 7. Социология труда / Н. Я. Сероштан, И. П. Алдохин, С. А. Кулиш. Под ред. Н. Я. Сероштана. – Харьков: Основа, 1990. – 213 с.

 8. Тощенко Ж. Социология труда: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям „Социология” и „Экономика труда” / Ж. Тощенко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 423 с.


Додаткова література

 1. Дряхлов Н., Куприянов Е. Эффективность деятельности сотрудников и их вознаграждение на Западе / Н. Дряхлов, Е. Куприянов // Социологические исследования. – 2002. – №12. – С. 87-92.

 2. Дудоров В. Стимулирование труда и качество жизни в мировой практике / В. Дудоров // Экономист. – 1992. – №2. – С. 124-126.

 3. Карлін М. Стимулювання праці в перехідній економіці / М. Карлін. – Луцьк, 1997. – 168 с.Теми доповідей і рефератів

   1. Проблеми стимулювання праці в нових умовах господарювання.

   2. Інтерес до власності як стимул до праці.

   3. Корпоративна культура: зміст і тенденції розвитку.

   4. Соціальні фактори підвищення ефективності праці інженерно-технічних працівників на підприємствах України.

   5. Ефективність робочого часу: теорія і практика.


Тема 7. Соціальний контроль у сфері праці
План:

 1. Соціальний контроль: його сутність і функції у сфері праці.

 2. Види і типи соціального контролю.

 3. Громадська думка як елемент соціального контролю.

 4. Механізми здійснення соціального контролю у трудових колективах.


Література

 1. Вакуленко С. Соціологія праці: навч.-метод. посіб. / С. Вакуленко. – К.: Знання, 2008. – 262 с.

 2. Дворецька Г. Соціологія праці: навч. посіб. / Г. Дворецька. – К.: КНЕУ, 2001. – 243 с.

 3. Лукашевич М. Соціологія праці: підручник / М. Лукашевич. – К.: Либідь, 2004. – 440 с.

 4. Лукашевич Н. Социология труда: конспект лекций для менеджеров / Н. Лукашевич. – К.: МАУП, 2001. – 315 с.

 5. Ромашов О. Социология труда: учеб. пособие / О. Ромашов. – М.: Гардарики, 2001. – 320 с.

 6. Социология труда / Н. Я. Сероштан, И. П. Алдохин, С. А. Кулиш. Под ред. Н. Я. Сероштана. – Харьков: Основа, 1990. – 213 с.


Теми доповідей і рефератів

   1. Дисципліна праці: соціологічний аналіз.

   2. Роль громадської думки в діяльності працівника.

   3. Соціальні норми як обмеження у сфері праці.

   4. Трудова відповідальність як форма реалізації професійних здібностей особистості.

   5. Пропаганда праці в засобах масової інформації.


Тема 8. Трудовий колектив як об’єкт досліджень соціології праці
План:

 1. Поняття трудового колективу: структура, функції, типологізація.

 2. Соціологічний аналіз взаємин у трудових колективах.

 3. Трудовий конфлікт.

 4. Керівництво трудовим колективом.


Основна література

 1. Вакуленко С. Соціологія праці: навч.-метод. посіб. / С. Вакуленко. – К.: Знання, 2008. – 262 с.

 2. Дворецька Г. Соціологія праці: навч. посіб. / Г. Дворецька. – К.: КНЕУ, 2001. – 243 с.

 3. Лукашевич М. Соціологія праці: підручник / М. Лукашевич. – К.: Либідь, 2004. – 440 с.

 4. Лукашевич Н. Социология труда: конспект лекций для менеджеров / Н. Лукашевич. – К.: МАУП, 2001. – 315 с.

 5. Огаренко В. Соціологія праці: навч. посіб. / В. Огоренко, Ж. Малахова. – Запоріжжя: ГУ „ЗІДМУ”, 2001. – 303 с.

 6. Ромашов О. Социология труда: учеб. пособие / О. Ромашов. – М.: Гардарики, 2001. – 320 с.

 7. Социология труда / Н. Я. Сероштан, И. П. Алдохин, С. А. Кулиш. Под ред. Н. Я. Сероштана. – Харьков: Основа, 1990. – 213 с.

 8. Тощенко Ж. Социология труда: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям „Социология” и „Экономика труда” / Ж. Тощенко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 423 с.


Додаткова література

1. Алашев Ю. Неформальные отношения в процессе производства / Ю. Алашев // Социологические исследования. – 1995. – №2. – С. 12-19.

2. Губина Н. Социальная напряженность в трудовом коллективе / Н. Губина // Социологические исследования. – 1998. – №11. – С. 17-25.

3. Шаленко В. Конфлікти в трудових колективах / В. Шаленко. – К.: Скіф, 2002. – 255 с.4. Энциклопедический социологический словарь / под общ. ред. Г. В. Осипова. – М., 1995. – 939 с.
Теми доповідей і рефератів

  1. Згуртованість первинного трудового колективу: соціологічні та соціально-психологічні аспекти.

  2. Конфліктні ситуації в трудовому колективі та шляхи їх врегулювання.

  3. Страйк як гострий вияв виробничого конфлікту.

  4. Вплив стилю керівництва на ефективність трудової діяльності.

  5. Імідж керівника.


Тема 9. Трудова адаптація працівників
План:

 1. Сутність трудової адаптації, її чинники та критерії.

 2. Профорієнтація та її вплив на трудову діяльність.

 3. Трудова мобільність.

 4. Трудова кар’єра: сутність і технологія побудови.


Основна література

 1. Вакуленко С. Соціологія праці: навч.-метод. посіб. / С. Вакуленко. – К.: Знання, 2008. – 262 с.

 2. Дворецька Г. Соціологія праці: навч. посіб. / Г. Дворецька. – К.: КНЕУ, 2001. – 243 с.

 3. Коропецька О. Профорієнтація та профвідбір: навчальний посібник / О. Коропецька. – Івано-Франківськ, Місто НВ, 2005. – 236 с.

 4. Лукашевич М. Соціологія праці: підручник / М. Лукашевич. – К.: Либідь, 2004. – 440 с.

 5. Лукашевич Н. Социология труда: конспект лекций для менеджеров / Н. Лукашевич. – К.: МАУП, 2001. – 315 с.

 6. Огаренко В. Соціологія праці: Навч. посіб. / В. Огоренко, Ж. Малахова. – Запоріжжя: ГУ „ЗІДМУ”, 2001. – 303 с.

 7. Ромашов О. Социология труда: учеб. пособие / О. Ромашов. – М.: Гардарики, 2001. – 320 с.

 8. Социология труда / Н. Я. Сероштан, И. П. Алдохин, С. А. Кулиш под ред. Н. Я. Сероштана. – Харьков: Основа, 1990. – 213 с.

 9. Тощенко Ж. Социология труда: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям „Социология” и „Экономика труда” / Ж. Тощенко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 423 с.


Додаткова література

  1. Альшевська Н. Кар’єра як соціальний феномен: сутнісні ознаки, технологія побудови / Н. Альшевська // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. – №2. – С. 106-112.

  2. Волкова Н. Типология карьерных стратегий молодых специалистов / Н. Волкова // Социологические исследования. – 2006. – №1 – С. 142-147.

  3. Козин А. Трудовая карьера с позиции жизненного цикла / А. Козин // Социологические исследования. –1990. – №10 – С. 3-11.

  4. Лук’яненко Т. Адаптація нових співробітників / Т. Лук’яненко // Все про бухгалтерський облік. – 2006. – №99. – С. 93-94.

  5. Соколова Н. Социальная политика государства в сфере труда и трудовых отношений / Н. Соколова // Социологические исследования. –2004. – №4 – С. 60-63.

  6. Социальные идентификации и идентичности / С. Макеев, С. Оксамитная, Е. Швачко. – К.: Ин-т социологии НАН Украины, 1996. – 185 с.


Теми доповідей і рефератів

 1. Адаптація працівників: соціологічний аналіз проблеми.

 2. Особистісний потенціал працівника: проблеми його формування та розвитку.

 3. Соціологічні аспекти трудової міграції.

 4. Професійне самовизначення як прояв соціальної зрілості підростаючої особистості.

 5. Трудова кар’єра як простір соціальних ідентифікацій (гендерний аспект).База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка