Конспект №1. Тема: : Вступ. Кооперації в підприємницькій діяльності апк та їх суть. Час 2годСкачати 222.15 Kb.
Дата конвертації03.12.2016
Розмір222.15 Kb.

Опорний конспект №1.
Тема: : Вступ. Кооперації в підприємницькій діяльності АПК та їх суть.

Час - 2год.

Тип лекції: оглядово-установча лекція з елементами бесіди, пояснень по М-1.

Візуалізація: Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію»

План


 1. Необхідність і місце с.г. кооперації в структурі АПК України.

 2. Історія та перспективи розвитку с.г. обслуговуючих кооперативів.

 3. Види кооперативів.

 4. Принципи кооперації.

1.Необхідність і місце с.г. кооперації в структурі АПК України.

Сільськогосподарська кооперація – це система кооперативних організацій, створених з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб своїх членів.

Кооперування є логічною стадією подальшого розвитку реформ, що стає можливим завдяки виникненню значної кількості незалежних приватних товаровиробників-власників, які мають спільні економічні інтересі у здійснені ринкової діяльності.

Ці проблеми можуть бути розв’язані завдяки спільним діям сільськогосподарських товаровиробників шляхом об’єднання в обслуговуючі кооперативи.

Сільськогосподарський кооперативний рух в Україні має майже 150-річну історію. Новітня історія кооперативного руху розпочинає свій відлік з 1997 року ще до прийняття Закону України «Про с.г. кооперацію». Тепер в Україні створено правове поле для розбудови нових організаційно - правових структур -с.г. кооперативів. Розвиток обслуговуючої кооперації є логічним етапом розбудови ринкової економічної системи у сільському господарстві.

2. Історія та перспективи розвитку с.г. обслуговуючих кооперативів.


60-80 роки XIX століття - етап зародження кооперації1890-1918 роки - період бурхливого розвитку кооперації

З Жовтневої революції - нова віха в історії кооперації, знищення кооперації
Друга половина 50-х років - активізація кооперативних процесівЗ 1997 року - етап відродження селянської кооперації 1. Види кооперативів.

 2. Принципи кооперації.

ПРИНЦИПИ КООПЕРАЦІЇ

 1. Добровільність членства

 1. Обов’язкова участь в господарській діяльності

 1. Відкритість і доступність членства

 1. Демократичний характер управління, рівні права у прийнятті рішень

 1. Обмеження виплат часток доходу на паї

 1. Розподіл доходу між членами кооперативу відповідно до їх участі в діяльності кооперативу

 1. Контроль членів кооперативу за його роботою в порядку, передбаченому статутом цього кооперативу

Л – 1 с. 7…13

Опорний конспект № 2.

Тема: Організаційно-економічні основи створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Час – 2 години

Тип лекції: лекція інформаційного повідомлення

Вид візуалізації: Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію»

План


 1. Планування заходів та послідовності дій щодо створення кооперативу.

 2. Етапи створення кооперативу.

 3. Організація проведення зборів засновників.

 4. Розробка «Протоколу про наміри». Основні складові бізнес-плану.
 1. Планування заходів та послідовності дій щодо створення кооперативу.

  Планування заходів

  • Запланована діяльність кооперативу має передбачати значні економічні пере­ваги для господарств його членів.

  • Обираючи напрями діяльності, необхідно враховувати ринкову кон'юнктуру та економічне середовище.

  • Якщо кооператив займатиметься кількома напрямами діяльності, вони повинні бути сумісними.

 2. Етапи створення кооперативу.

 • утворення Ініціативної групи;

 • розробка проекту кооперативу;

 • заснування кооперативу;

 • реєстрація;

 • робота кооперативу. 1. Організація проведення зборів засновників.
Статут - основний документ кооперативу, що формулює мету та діяльність кооперативу, права та обов'язки членів, умови вступу й виходу з кооперативу, органи управління кооперативу та правила прийняття рішень, порядок реорганізації та ліквідації кооперативу.

Правила внутрішньої господарської діяльності уточнюють Статут і визначають відносини між кооперативом та його членами

.


 1. Розробка «Протоколу про наміри». Основні складові бізнес-плану.

Протокол про наміри

Підтвердження прагнення учасників.

Більш чи менш точне визначення проекту

(вид діяльності)Порядок роботи та організація ініціативної групи.

Бізнес-план - це поглиблене відображення проекту розвитку і підприємства, який містить детальний опис підприємства, середовища, в якому воно діє, а також системи управління, необхідної для досягнення поставленої мети.
 • глобальна стратегія та цілі;

 • аналіз ринку та маркетингова стратегія;

 • технологічний опис процесу виробництва, планування, впровадження в дію;

 • фінансові прогнози;

 • аналіз ринків

Л – 1 с. 131…147

Опорний конспект № 3.

Тема: Основи функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Час – 2 години

Тип лекції: тематична лекція - пояснення

Вид візуалізації: Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію»План

 1. Формування адміністрації кооперативу та найманого персоналу.

 2. Визначення і розподіл функцій між правлінням та адміністрацією кооперативу.

 3. Майно і фінанси с. г. кооперативів.
 1. Формування адміністрації кооперативу та найманого персоналу.


 • Формування адміністрації кооперативу

 • Розподіл функцій між правлінням та адміністрацією

 • Розробка організаційної структури кооперативу

 • Організація внутрішньої господарської діяльності

 • Поповнення капіталу в кооперативу

2. Визначення і розподіл функцій між правлінням та адміністрацією кооперативу.
Визначає основні напрями реалізації політики

Виконавчий директор реалізує її на практиці

Прийняття довготермінових (стратегічних) рішень є обов’язком правління

Прийняття короткотермінових (тактичних) рішень – виконавчий директор

Рішення, що приймаються від імені довіреної особи членів кооперативу, включаючи питання економічної політики

Дії з виконання цих рішень

Несе відповідальність за визначення потреб членів кооперативу у послугах і визначає шляхи та способи їх задоволення

Забезпечує надання цих послуг (директор, адміністративний апарат, робочий персонал)

Захищає, як довірена особа членів кооперативу, їх капітали – шляхом контролю

Виконавчий директор забезпечує раціональне використання – шляхом запровадження, ресурсозберігаючих технологій, підвищення конкурентоспроможності продукції, здешевлення витрат на послуги, знаходження вітчизняних споживачів і постачальників та інше

Широкий первісний контроль

Повторний контроль, що стосується короткотермінових операцій3.Майно і фінанси с. г. кооперативів.Л – 1 с. 156-158

Опорний конспект № 4.

Тема: Організація кооперативів з реалізації продукції

Час – 2 години

Тип лекції: лекція інформаційного повідомлення

Вид візуалізації: Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію»

План


 1. Мета створення кооперативу, його функції

 2. Види продукції

 3. Організація продукції
 1. Мета створення кооперативу, його функції


Вертикальна інтеграція


Мета постачальницько-збутових кооперативів є підвищення ефективності діяльності своїх членів через скорочення витрат на закупівлю матеріально-технічних ресурсів і збільшення прибутків за рахунок продажу за вищими цінами.

Поставляє отримує


 1. Види продукції
І. Реалізація молока

ІІ. Реалізація зернаОсобливість: переробна лінія має працювати

протягом всього року і тому процес реалізації

розтягується на цілий рік, тобто члени коопера-

тиву не зможуть обирати період , коли вони отримуватимуть гроші від реалізації продукції. 1. Організація реалізації продукції.

І етап:

Укладання договору:

(якість, кількість продукції, умови оплати ціни на продукцію, відповідальність сторін)

ІІ етап:

Гарантія продажу:

(укладання з кожним членом кооперативу зобов’язання щодо участі його в діяльності; підписується членом кооперативу і виконавчим директором).

ІІІ етап:

Виконання умов договору і зобов’язань:

(своєчасно постачати членом кооперативу продукції відповідної кількості та якості; кооператив виконувати договірні умови щодо реалізації продукції)
Л – 1 с. 131…138, 171…176, 276…286

Опорний конспект № 7

Тема: Організація сільськогосподарських кредитних спілок як форми кооперативного кредитування

Час – 2 години

Тип лекції: Оглядово-установча лекція з елементами бесіди, пояснень до М - 2

Вид візуалізації: Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію»

План


 1. Сутність, організаційні форми та види кооперативного кредитування.

 2. Принципи формування фінансових ресурсів кооперативу.

 3. Форми та моделі організації кредитних спілок.
 1. Сутність, організаційні форми та види кооперативного кредитування.


Нині можна стверджувати, що сільська кредитна кооперація у будь-якій країні ґрунтується на мо­делі видатного німецького кооператора Ф. Райфайзена з деякими відмінностями, викликаними особливостями національного законо­давства. 1. Принципи формування фінансових ресурсів кооперативу.
Принципи

 1. Відсутність пайового капіталу (членських внесків).

 1. Необмежена - відповідальність членів за боргами товари­ства.

 1. Обмеження району діяльності товариства.

 1. Надання позичок лише членам товариства з урахуванням особистості позичальника.

 1. Безоплатна робота, у виборних органах управління та демократичний контроль в організації.

 1. Створення в кожному товаристві спеціального «неподіль­ного фонду».

 1. Поступове переростання кредитного кооперативу в уні­версальний сільський кооператив. 1. Форми та моделі організації кредитних спілок.


І. Централізована система кооперативного кредиту ІІ. Децентралізована система кооперативного кредиту


Л – 1 с. 183…200
Опорний конспект № 8

Тема: 6.1. Планування діяльності обслуговуючого кооперативу

Час – 2 години

Тип лекції: Лекція інформаційного повідомлення

Вид візуалізації: Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію»План

 1. Система планування в кооперативі.

 2. Стратегічне планування в кооперативі.

 3. Стратегічні плани.
 1. 1. Система планування в кооперативі.


Планування — це початковий етап управління, процес, що триває до завершення заданого комплексу заходів. Планування скеровано на оптимальне використання можливостей кооперативу щодо задоволення потреб його членів у різних послугах, запобіган­ня помилковим діям, які можуть призвести до зниження ефектив­ності його діяльності.
 1. Стратегічне планування в кооперативі.

Особливістю плану­вання в кооперативах є його зв'язок з формуванням і розвитком відносин власності.

Для ефективної роботи кооперативу необхідно планувати його стратегічну діяльність.
 1. Стратегічні плани.

Рекомендації щодо оформлення бізнес - плану

♦Складаючи бізнес-план, передбачте в ньому "ізюминку", яка зацікавить потенційного інвестора і примусить його уважно переглянути план до кінця, а не відхилити відразу, не дійшовши до цифрових викладок.

Бізнес-план - це рекламний документ, отже, він має бути оформлений без граматичних і орфографічних помилок. Ідеальна форма - елегантна брошура, проспект, буклет.

 • Не перенавантажуйте бізнес-план надмірними викладками і цифрами, у разі потреби - винесіть їх у додатки. Ідеальний розмір бізнес-плану для зовнішнього користувача - до 10 сторінок тексту, доповненого фінансовими розрахунками. Здебільшого проглядається прямий зв'язок між необхідною сумою грошей і розмірами бізнес - плану: чим більша сума грошей, тим більше сторінок у бізнес-плані.

 • Інформація плану має бути точною, добре поданою, вселяти почуття оптимізму. Не потрібно прагнути втиснути на одну сторінку максимум інформації (це не студентська шпаргалка), оскільки вона гірше сприймається.

Планування - це процес інтеграції. Доки ви обдумуватимете можливість одержання грошей, пройде час і треба буде заново уточнювати цифри плану. Це зробити легше, якщо більшість розрахунків і обґрунтувань винесено в додатки.


Л – 1 с. 126…131

Опорний конспект № 9.

Тема: 7.1. Основи кооперативного маркетингу.

Час – 2 години

Тип лекції: Тематична лекція - пояснення

Вид візуалізації: Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію»


План

 1. Поняття і системи елементів маркетингу.

 2. Маркетинг у сільському господарстві.

 3. Маркетинг у обслуговуючих с. г. кооперативах.
 1. Поняття і системи елементів маркетингу.

Під маркетингом розуміють цілісну економічну систему, спрямовану на забезпечення максимального збуту продукції, досягнення високої ефективності виробництва і розширення ринкової частки.

Для вирішення відповідних завдань підприємства застосовують систему елементів маркетингу. Найважливішими з них є так звані 4Р маркетингу: product (товар), price (ціна), place (розподіл, місце, збут), promotion (просування). Ці чотири елементи у сукупності ста­новлять комплекс маркетингу{marketing mix — маркетингова суміш). Уміння правильно «змішувати» елементи маркетингу для вирішення практичного завдання є основою маркетингу. 1. Маркетинг у сільському господарстві.

Сільськогосподарський маркетинг — це доведення сільсько­господарської продукції до кінцевого споживача. Він включає закупівлю, зберігання, транспортування, переробку і розподіл продукції.

В аграрному секторі маркетинг поділяється на два великі типи:

 1. Маркетинг у обслуговуючих с. г. кооперативах.

Кооперативи, орієнтовані на маркетинг, можуть мати ще й свої спе­цифічні цілі:

 • пошук найефективніших виходів на ринок;

 • досягнення кращої координації між виробництвом і спожи­ванням;

 • контроль за реалізацією, в тому числі через мережу роздрібної торгівлі;

 • забезпечення лідерства в маркетинговому каналі, включаючи вертикальну інтеграцію.
ПеревагиНедоліки

Збирання продукції

Агресивні маркетингові стратегії

Зменшення виробничих витратРозвиток нових товарів

Відносно повільна система прийняття управлінських рішень


Л – 1 с. 206…227

Опорний конспект № 11

Тема 8.1 Менеджмент та стратегія сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Час – 2 години

Тип лекції: Тематична лекція інформаційного повідомлення.

Вид візуалізації: Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію»

План


 1. Суть, зміст та функції менеджменту в кооперативах.

 2. Структура органів управління кооперативом.

 3. Розробка та процес прийняття рішень в кооперативі.
 1. Суть, зміст та функції менеджменту в кооперативах.

Менеджмент обслуговуючого кооперативу — це самостій­ний вид професійної діяльності, спрямований на досягнення в ході господарської діяльності, діючої на неприбутковій основі, визначених цілей (надання послуг у реалізації, зберіганні, пере­робці продукції та ін.) шляхом раціонального використання матеріальних і трудових ресурсів, із застосуванням принципів і функцій менеджменту.
Принципи менеджменту

Принцип демократизації управління

Принцип скорочення витрат на послуги

Принцип стимулювання

Принцип колегіальності

Принцип підготовки і розстановки кадрів

Принцип поєднання прав, обов'язків і відповідальності

Л-1 с.371…408


 1. Структура органів управління кооперативом.


 1. Розробка та процес прийняття рішень в кооперативі.

У
Схема прийняття рішень
правлінське рішення
— це результат конкретної управлінської діяльності виконавчого директора.


Зовнішня інформація
Організація виконання і контрольОпорний конспект № 12

Тема 9.1 Фінансова діяльність кооперативу

Час – 2 години

Тип лекції: Тематична лекція – пояснення.

Вид візуалізації: Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію»

План


 1. Характеристика і склад грошових надходжень

 2. Управління обіговими засобами та обіговим капіталом

 3. Управління поточними витратами кооперативів
 1. Характеристика і склад грошових надходжень

Найважливіший напрям діяльності кооперативів — забезпечен­ня грошових надходжень, потрібних для відшкодування витрат ви­робництва та обігу, своєчасних розрахунків з державою, банками, іншими суб'єктами господарювання, формування прибутку.


Виручкою від реалізації продукції, робіт і послуг вважають грошові засоби, які надходять на розрахунковий рахунок чи в касу за, відвантажену або відпущену продукцію.


Метод прямого розрахунку

Укрупнений методОбсяг виручки від реалізаціїОбсяг чистого прибутку

Розмір власних ОК

Коеф-т автономії

Балансовий прибутокРентабельність продукції

Коефіцієнт покриття

Коеф-т фін.залежн-ті

ФондовіддачаРентабельність активів

Коеф-т абсол. лік -ті

Коеф-т маневрен.ВК

Коефіцієнти оборотностіРентабельність реалізації

Коеф-т швид. лік-ті

Коеф-т стр-ри зал.кап 1. Управління обіговими засобами та обіговим капіталом

Обі­гові кошти це частина капіталу, вкладена в поточні активи ко­оперативу. Обігові кошти постійно беруть участь у забезпеченні процесу виробництва та реалізації продукції, одночасно знаходять­ся на всіх стадіях колообігу коштів.


 1. Управління поточними витратами кооперативів


Витрати

 • собівартість реалізації;

 • загальновиробничі витрати (на організацію виробництва, управління цехами, дільницями, відді­леннями, бригадами та іншими підрозділами основного і допоміж­ного виробництва, а також на утримання та експлуатацію машин і устаткування);

 • адміністративні витрати (загальногосподарські, пов'язані з утриманням та обслуговуванням підприємства);

 • інші витрати операційної діяльності;

 • витрати на збут;

 • фінансові витрати;

 • витрати від участі в капіталі;

 • інші витрати;

 • податок на прибуток;

 • надзвичайні витрати.
Витрати — це зменшення економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або ж у вигляді виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення власного капіталу.

Л – 1 с. 277…286База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка