Комунальний закладСкачати 97.14 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір97.14 Kb.


КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ О СВІТИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО»


КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ І КОРЕКЦІЙНОЇ ОСВІТИ
Войтко В.В.,

Гельбак А.М.,

Молчанова О.М.,

Павлюх В.В.


Спеціальний курс

«Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей»

(12 год.)
Пояснювальна записка
На сьогодні в Україні унаслідок переживання військових подій чимало людей має колосальні психологічні травми. Досвід відвідування великої кількості таборів переселенців свідчить про те, що вони значно потребують психологічної допомоги. Окрему категорію становлять діти, які пережили чи побачили війну, й найбільше страждають унаслідок вимушеної міграції. Стрес, пов’язаний із позбавленням домівки, відсутністю звичних речей, втратою друзів, родичів, іноді батьків, позбавлення їхньої турботи і любові, негативно впливає на особистість. Адже сім'я є складною, автономною системою і, разом з тим, невід'ємним елементом соціальної структури, що зв'язує сучасне з минулим і майбутнім. Окрім того, незнання мови, різниця у соціально-культурних вимогах до поведінки серед однолітків і чужих дорослих людей призводять до відчуття дискомфорту, зниження активності та самооцінки, часто спостерігається підвищення тривожності, агресивності, що викликають зміни ціннісних орієнтацій дитини, виникнення негативного ставлення до інших людей. На сьогодні МОЗ України чітко усвідомлює, що воно зобов’язане дати усім психологам та волонтерам такий інструмент, який має запобігти розвитку в країні спалаху психіатричних хвороб. Стурбованість викликає також велика кількість підлітків, які внаслідок пережитого стресу і втрати соціальних зв’язків можуть почати вести асоціальний спосіб життя, захворіти на хімічну залежність тощо. Тому сьогодні необхідно діяти на упередження, і кожному фахівцю, який у тому зацікавлений, давати додаткову інформацію і знання, про які не йшлося раніше, у мирний час.

Нормативно-правова база. Лист Міністерства освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій та змісту освіти № 14.1/10-1183 від 25.04.2014 «Методичні рекомендації щодо особливостей навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах дітей-біженців і дітей, яких визнано особами, які потребують додаткового захисту, зокрема тих, що розлучені із сім’єю», лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-444 від 04.09.2014 року «Щодо забезпечення безпеки вихованців, учнів і студентів», лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-462 від 11.09.2014 «Щодо навчання громадян, які проживають або переселилися з тимчасово окупованої території України».

Розроблений спецкурс «Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей» має на меті сприяти зміцненню соціально-психологічного реагування дітей та їхніх родин, постраждалих внаслідок кризи, зменшенню соціально-психологічних наслідків травми, забезпеченню сталого доступу до отримання психологічної допомоги.

Спецкурс реалізує 12 годин (6 год. лекцій, 6 год. практичних занять з елементами тренінгу). Програма спецкурсу спрямована на слухачів курсів підвищення кваліфікації практичних психологів і соціальних педагогів.

Спецкурс розроблений відповідно до рішення колегії Міністерства освіти і науки України протокол № 3 /3-3 від 26.03.2015 року.Програма спецкурсу

«Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей»
Тематика

Лекційні

Практичні

Всього

1

Життєві кризи особистості: класифікація, специфіка переживання у різні вікові періоди

2
2

2

Діагностика проблем у кризових станах
2

2

3

Стрес, дістрес та емоційне вигорання дитини в кризових станах

2
2

4

Діагностика та корекція страхів і тривожності у дітей, які перебували в зоні військових дій
2

2

5

Основні напрями допомоги особистості, яка знаходиться в кризовому стані

2

2

4
Разом:

6

6

12Анотовані програми

дисциплін навчального плану спеціального курсу

«Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей»
Тема 1. Життєві кризи особистості: класифікація, специфіка переживання у різні вікові періоди (лекція, 2 год.)

Порівняння та аналіз досліджень явища перехідності в різних наукових сферах. Виявлення спільних рис перехідних і кризових періодів у житті суспільства і особистості. Виявлення залежності особливості становлення дитини від стану інституту сім'ї, освітніх трансформацій, процесів, що відбуваються в суспільстві і державі .Ключові поняття: перехідний період, психологічна криза, вікова криза, трансформації, соціальна ситуація розвитку.
Тема 2. Діагностика проблем у кризових станах (практичне заняття, 2 год.)

Діагностика проблем в кризових ситуаціях. Комплексний характер діагностування. Консультування як метод виявлення особистісних детермінант формування стійкості особистості в кризових умовах. Організація спостереження за вербальними та невербальними чинниками. Метричні методики. Проективні методи діагностики. Застосування методів артпедагогіки та арт-терапії у проведенні комплексного діагностування кризових станів.


Тема 3. «Стрес, дістрес та емоційне вигорання дитини» (лекція, 2 год.)

Розкриває проблему порушення роботи нервової системи особистості дитини в екстремальних умовах соціального буття, вводить в суть механізму визначення стресу та дістресу, здійснює аналіз чинників та наслідків стресу, висвітлює сутність особистісних характеристик, які впливають на характер виникнення та протікання стресу. Окреслюються можливі механізми та напрямки створення індивідуальної програми діагностики та корекції стресу та дістресу у дітей даної категорії.Ключові поняття: стрес, дістрес, ознаки психічного перенапруження, етапи розвитку стресу, методи боротьби зі стресом.
Тема 4. Діагностика та корекція страхів і тривожності у дітей, які перебували в зоні військових дій (практичне заняття, 2 год.).

І етап – діагностика біологічного чинника дитини (особистісних якостей): типу темпераменту; типу нервової системи; характеру сімейних взаємовідносин до стресової ситуації.

ІІ етап – діагностика стану дитини на час запиту: стан нервової системи;

стресогенна ситуація; страхи дитини (вікові та соціально обумовлені); сімейні взаємовідносини; адаптація до нових умов життя; емоційне вигорання; мотивація життєдіяльності.

ІІІ етап – корекція: релаксація; алгоритм протистресового розпорядку дня; надання першої допомоги при гострому стресі; аутоаналіз особистого стресу.
Тема 5. Основні напрями допомоги особистості, яка знаходиться в кризовому стані (лекція, 2 год., практичне заняття, 2 год.).

Ознайомлення з основними напрямами допомоги дитині, яка знаходиться в гострому кризовому стані та розвиток навичок його подолання. Перша психологічна допомога при гострих стресових розладах особистості. Тренування навичок кризового консультування дітей. Застосування різних методів регуляції психофізичного стану для розвитку психосоціальної стійкості до стресу, пошук внутрішніх ресурсів для попередження емоційного вигорання.


Список рекомендованої літератури
1. Божок Н. Стрес та альтернативні стратегії його послаблення / Наталія Божок // Психолог. – 2011. – № 1. – С. 3-6.

2. Войтко В.В. Емоційні порушення в дитячому віці та їх корекція [Методичні рекомендації] / В.В. Войтко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2015. – 65 с.

3. Галаган Ю. Ресурси для подолання стресу. Стреси у професійній діяльності вчителя / Юлія Галаган // Психолог. – 2012. – № 4. – С. 29-31.

4. Гельбак А.М. Становлення підлітка в динамічно змінному суспільстві. Науково-методичний посібник / Гельбак А.М. – К. : ТОВ «СІТІПРІНТ», 2013. – 100 с.

5. Життєві кризи особистості: [наук.-метод. посібник]: У 2 ч. / Ред. рада: В. М. Доній (голова), Г.М. Несен (заст. голови), Л.В. Сохань, І.Г. Єрмаков (керівники авторського колективу) та ін. – К. : ІЗМН, 1998. – Ч. 1 : Психологія життєвих криз особистості. – 360 с.

6. Ліфарєва Н.В. Фізіологія стресу / Н.В. Ліфарєва // Психологія особистості : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. В. Ліфарєва ; Дніпропетр. ун-т економіки та права. – К. : Центр навч. л-ри, 2003. – С. 200-203.

7. Лозниця В.С. Стресовий стан та його перебіг / В. С. Лозниця // Психологія і педагогіка: основні положення : навч. посіб. / В. С. Лозниця. – К. : ЕксОб, 2000. – С. 106-107.

8. Лушин П.В. О психологии человека в переходный период (Как выживать, когда все рушиться?). – Кировоград: КОД, 1999. – 208 с.

9. Орбан-Лембрик Л.Е. Роль соціальної напруженості та екстремальної ситуації в генезисі самогубства / Л. Е. Орбан-Лембрик, Н. В. Абдюкова // Психологія суїциду : посібник / за ред. В. П. Москальця. – К. : Академвидав, 2004. – С. 90-99. – (Альма-матер).

10. Сосюк Н.О. Профілактика стресового стану в учнів під час ЗНО і перед іспитами / Н.О. Сосюк // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2010. – № 3. – С. 2-17.


Питання для самостійної позааудиторної роботи слухача


 1. Сформулюйте перелік рекомендацій для протидії стресовим факторам.

На які основні моменти повинен звернути увагу психолог (соціальний педагог) при консультуванні дитини, яка знаходиться в гострому стресовому стані?

 1. Презентуйте найефективніші техніки регуляції психофізичного стану людини.

 2. Проведіть спостереження за дітьми біженцями та переселенцями із зони військових дій та внесіть його результати до таблиці:


Вік дітей

Наслідки перебування дітей в зоні АТО

Прояви

Кількість-страх;


-тривожність


-нічний невротичний енурез


-логоневроз тощо


Список використаних джерел


 1. Безносик Н.Г. Релаксація як засіб запобігання стресу / Н. Г. Безносик // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2011. – № 5. – С. 6-16.

 2. Булах І.С., Семенча Л.Г. Психотехнологія корекції афекту неадекватності та дезадаптованості у підлітків: Навчально-методичний посібник. – К.: НПУ ім.. М.П.Драгоманова. – 2010. – 96 с.

 3. Гельбак А.М. Перехідні періоди у функціонуванні системи суспільства і розвитку особистості / А.М. Гельбак. – Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Київ, 2014. – Том. 11. – Вип. 13. – С. 140-148.

 4. Гельбак А.М. Психологічні умови соціальної адаптації підлітків в у мовах перехідних процесів / А.М. Гельбак. – Наукові записки Малої академії наук України : (збірник наукових праць). – К., – 2014. – 328 с. – (Серія : Педагогічні науки, вип. 6). – С. 301-308.

 5. Исаев Д. Н. Этиология и патогенез психосоматических расстройств (болезней адаптации) у детей. Механизм действия эмоционального стресса. Факторы, способствующие возникновению соматических расстройств / Д. Н. Исаев // Психосоматические расстройства у детей : руководство для врачей / Д. Н. Исаев. – СПб. : Питер, 2000. – С. 41-78. – (Современная медицина).

 6. Життєві кризи особистості: [наук.-метод. посібник]: У 2 ч. / Ред. рада: В. М. Доній (голова), Г.М. Несен (заст. голови), Л.В. Сохань, І.Г. Єрмаков (керівники авторського колективу) та ін. – К. : ІЗМН, 1998. – Ч. 1 : Психологія життєвих криз особистості. – 360 с.

 7. Кокорина Е. Г. Переходные и кризисные периоды жизни общества и личности в различных областях гуманитарного знания / Е. Г. Кокорина // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. –Том 21 (60). - № 1 (2008). – С. 177-181. (Серия: «Философия. Социология»).

 8. Лушин П.В. Психология личностного изменения / П.В. Лушин. – Кировоград : Полиграфическо-издательский центр ООО “Имекс - ЛТД”, 2002. – 360 с.

 9. Молода сім’я в Україні: проблеми становлення та розвитку: Тематична доповідь про становище сімей в Україні за підсумками 2002 року. – К. : Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2003. – 140 с.

 10. Поливанова К. Н. Психологический анализ кризисов возрастного развития / К. Н. Поливанова // Вопросы психологии. – 1994. – № 1. – С. 11-17.

 11. Розанов В.А. Характеристика стрессовых событий, значимо влияющих на риск возникновения суицидальных тенденций (гендерный аспект) / В.А. Розанов, Ж.В. Емяшева, Б.В. Бирон // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 2. – С. 62-69.
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка