«Комп'ютерні технології в суспільній географії» Назва дисципліни — «Комп'ютерні технології в суспільній географії»Скачати 27.67 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір27.67 Kb.
«Комп'ютерні технології в суспільній географії»

 1. Назва дисципліни — «Комп'ютерні технології в суспільній географії».

 2. Лектор – кандидат географічних наук, доцент Ключко Людмила Василівна

 3. Статус - вибірковий.

 4. Курс -1,2; семестр -1-4.

 5. Кількість: кредитів – 7,5; академічних годин - 270 (в т.ч. лекції - 18; практичні - 120; са­мостійна робота -132).

 6. Попередні умови для вивчення — курс „Комп'ютерні технології в суспільній географії" є спеціалізованим і переважно практичним, передбачає вивчення основ використання комп'ютерних технологій обробки та відображення географічної інформації, ГІС- технологій аналізу та моделювання географічних явищ і процесів, використання Інтер- нет-ресурсів для отримання і поширення географічної інформації. Курс базується на знаннях з інформатики, отриманих в школі.

 7. Опис курсу:

  1. Мета курсу: ознайомити студентів з використанням комп'ютерних засобів, мето­дів, технологій організації та проведення суспільно-географічних досліджень, а та­кож представленням їх результатів.

  2. Задачі курсу: ознайомити студентів з методами використання стандартного пакету Місrosoft Оffice 2010 при проведенні суспільно-географічних досліджень; навчити студентів будувати графіки, діаграми, гістограми, поверхні, а також виконувати ро­зрахунки у програмі Місrosof Оffice Ехсеl 2010; навчити студентів будувати графі­ки, діаграми, блок-схеми, креслення у програмі Місrosoft Оffise Visiо 2010; озна­йомити з основами проведення кореляційного аналізу у програмі SТАТІSТІСА 8.0; навчити презентувати результати суспільно-географічних досліджень за допомо­гою Місrosoft Оffice PoverPoint 2010 та Місrosoft Рublisher 2010; ознайомити сту­дентів з особливостями використання графічних зображень при візуалізації резуль­татів досліджень; навчити створювати та аналізувати картографічні зображення у програмі МарInfo Ргоfessional 9.5; вдосконалення вмінь використання мережі Інтернет для отримання та поширення суспільно-географічної інформації; сформувати навички використання комп'ютерних програми для виконання рефератів, практич­них, курсових та дипломних робіт.

  3. Зміст курсу: Принципи пошуку географічної інформації. Місrosoft Office Word 2010. Ро­бота з текстом і таблицями. Місrosoft Office Word 2010. Графічні можливості. Правила оформлення залікових робіт. Електронні таблиці Місrosoft Оffice Ехсеl 2010. Роз­рахунки і візуалізація даних у Місrosoft Оffice Ехсеl 2010. ГІС. Правила роботи з ГІС-пакетами. Способи відображення даних на картосхемі. Основи роботи з МарInfo Ргоfessional 9.5. Робота з таблицями в МарInfo Ргоfessional 9.5. Вибoрки і запити. Створення тематичних карт. Робота зі звітами. Основи роботи в Місrosoft Office Visio 2010. Операції з фігурами, робота з діаграмами у Місrosoft Office Visio 2010. Елементарні поняття аналізу даних у програмі SТАТІSТІСА 8.0. Дво- та тривимір­ний візуальний аналіз даних у SТАТІSТІСА 8.0. Побудова і аналіз таблиць у SТАТІSТІСА 8.0. Т-критерій порівняння середніх у двох групах даних у SТАТІSТІСА 8.0. Основи створення презентацій у Місrosoft PoverPoint 2010. Робота зі слайдами в Мі­crosoft PoverPoint 2010. Створення буклетів у Місrosoft Publiser 2010.

 8. Форми та методи навчання - лекції, практичні роботи, самостійна робота студентів згідно з програмою курсу.

 9. Форми організації контролю знань, система оцінювання - контроль знань здійснюється шляхом проведення контрольних робіт за модульно-рейтинговою системою.

 10. Навчально-методичне забезпечення - електронні презентації лекцій, завдання і матері­али до практичних робіт, організаційно-методичне забезпечення самостійної роботи студентів.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка