Комплекс навчально–методичного забезпечення дисципліни «Міжнародні валютно-фінансові відносини» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально–методичного забезпечення дисципліни розробленоСкачати 211.23 Kb.
Дата конвертації22.04.2017
Розмір211.23 Kb.


Вищий навчальний закладУніверситет економіки та права «КРОК»
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор О.І. Шаров

«___» ______________ 2012 р.КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО–МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«Міжнародні валютно-фінансові відносини»

Київ – 2012

Передмова
Комплекс навчально–методичного забезпечення дисципліни РОЗРОБЛЕНО

кафедрою міжнародної економіки та бізнесу факультету міжнародних відносин


РОЗРОБНИК

Ніколаєв Д.Г., ст. викладач кафедри МЕБ

РЕЦЕНЗЕНТ

І. І. Румик. доцент кафедри фінансів та банківського бізнесу, к.е.н., доцент.

Зауваження враховані. Комплекс навчально–методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам МОНмолодьспорт України та

Університету економіки та права «КРОК»РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО кафедрОЮ МЕБ

Протокол №
від

«___» ____________ 2011 р.

Завідувач кафедри
В.В. Рокоча


УХВАЛЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ ФАКУЛЬТЕТУ

Протокол №
від

«___» ____________ 2012 р.

Декан факультету
В.В. Рокоча


ЗМІСТ


 1. Сфера застосування

 2. Опис дисципліни

 3. Навчальна програма дисципліни

3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

3.2. Зміст навчальної дисципліни 1. Робоча навчальна програма дисципліни, плани лекцій та практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни

4.1. Тематичний план дисципліни

4.2. Плани лекцій та практичних занять. Завдання для самостійної роботи студентів

4.3. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю

4.4. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів 1. Критерії оцінювання результатів навчання студентів

5.1. Схема нарахування балів з дисципліни

5.2. Умови нарахування балів

5.3. Критерії підсумкового оцінювання


 1. Комплексна контрольна робота (ККР) для перевірки знань з дисципліни

 2. Лист погодження комплексу навчально–методичного забезпечення дисципліни

 3. Лист подовження дії комплексу навчально–методичного забезпечення дисципліни кафедрою – розробником

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цей комплекс поширюється на всі структурні підрозділи Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК», в яких вивчається навчальна дисципліна.

Навчальна дисципліна «Міжнародні валютно-фінансові відносини» • вивчається згідно навчального плану перепідготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” з наданням другої вищої освіти за спеціальністю

Галузі знань

Спеціальності

Шифр

Найменування

Код

Назва

0305

Економіка та підприємництво

7.03050301

Міжнародна економіка

7.03050401

Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

7.03050701

Маркетинг

7.03050801

Фінанси і кредит

(за спеціалізованими програмами) 7.03050802

Банківська справа2. ОПИС ДИСЦИПЛІНИШифр дисципліни (ідентифікатор)

3.22Тип дисципліни

вибірковаПопередні умови

попереднє вивчення дисциплін:

«Економіка підприємства», «Фінанси підприємств», «Фінанси і кредит», «Міжнародна економіка».

Семестр

2Кредити ECTS

3Заняття з викладачем

36 год.
Форми підсумкового контролю

залікМетоди проведення

лекціїРезультати навчання

– Вміти аналізувати склад, структуру і основні методи здійснення операцій у сфері міжнародних валютно-фінансових відносин (МВФВ), тенденції їх сучасної еволюції;

 • опанувати основні теорії формування, розвитку і сучасного функціонування міжнародних валютно-фінансових і розрахункових відносин;

 • отримати уявлення про цілі, завдання і інструменти регулювання операцій в області міжнародних валютних, кредитних, фінансових і розрахункових відносин;

 • орієнтуватися в проблематиці МВФВ як комплексній складовій міжнародних економічних відносин;

– вміти ефективно управляти міжнародними валютно-фінансовими потоками, приймати рішення в умовах кризи світового фінансового ринку, управляти ризиками, що виникають у сфері МВФВ, виявляти нові тенденції еволюції МВФВ;

– оволодіти навичками користування офіційними інформаційними матеріалами, пов'язаними з проведенням міжнародних валютно-фінансових і розрахункових операцій та їх регулюванням.

Зміст дисципліни

1. Міжнародні валютні відносини. 2. Міжнародна валютна система. 3. Міжнародний фінансовий ринок. 4. Валютні операції на міжнародному фінансовому ринку. 5. Світові ринки золота і дорогоцінних каменів. 6. Міжнародний кредитний ринок. 7. Міжнародні розрахунки і їх основні форми. 8. Баланси міжнародних розрахунків. 9. Міжнародні валютно-кредитні і фінансові організації.Література

 1. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник/ С.Я. Боринець. - К.: Знання, 2001. - 305 с.

 2. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник/ С.Я. Боринець. - 2-ге вид. перероб. і доп.. - К.: Знання, 2006. - 494 с.

 3. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник/ Под ред. Л.Н.Красавиной. -3-е изд., перераб. и доп.- М.: Финансы и статистика, 2005. - 576 с.

 4. Патика Н.І. Міжнародні валютно-кредитні відносини: навчальний посібник/ Н. І. Патика. - К.: Знання, 2012. - 566 с.

 5. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть: Навчальний посібник/ А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський. - К.: Либідь, 2002. - 470 с.Мова

українська3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма дисципліни «Міжнародні валютно-фінансові відносини» затверджена в складі Комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни рішенням Вченої ради факультету міжнародних відносин Університету «КРОК» від від «12» січня 2012 р., протокол № 2.


3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни «Міжнародні валютно-фінансові відносини» – формування системи теоретичних знань про закономірності розвитку, структуру та принципи організації світової валютної системи, валютних ринків, міжнародних розрахунків та кредиту, діяльності міжнародних та регіональних валютно-кредитних та фінансових організацій.

Завдання: вивчення сутності та основних елементів світової валютної системи, її еволюції, переваг та недоліків функціонування в різні періоди; особливостей формування валютного курсу, факторів курсоутворення на валютному ринку; особливостей проведення валютних операцій на спот та форвардному ринку валют; видів банківського кредитування на міжнародних ринках кредиту; принципів функціонування євроринків капіталу; функцій та принципів діяльності міжнародних валютно-фінансових інститутів.

Предмет: фінансово–економічні відносини, основані на діючих національних і міжнародних нормативно-правових актах, що регулюють рух фінанових ресурсів на світовому ринку, з метою їх найбільш ефективного використання.Міждисциплінарні зв’язки

Дисципліна «Міжнародні валютно-фінансові відносини» поглиблює та конкретизує знання студентів, здобуті в процесі вивчення дисциплін «Економіка підприємства», «Фінанси і кредит», «Міжнародна економіка» з акцентом на проблематику міжнародних фінансових і валютних відносин і тісно пов’язана з навчальними дисциплінами «Міжнародні розрахунки та валютні операції», «Міжнародна інвестиційна діяльність», «Валютні операції» та «Механізм розрахунків у зовнішньоторговельних операціях».


3.2. Зміст навчальної дисципліни

Вступ.


Предмет і завдання вивчення дисципліни. Основні терміни і поняття, пов’язані з предметом дисципліни.
Тема 1. Міжнародні валютні відносини.

Основні риси валютних відносин. Міжнародні валютні відносини: поняття, прямий і зворотний їх зв'язок з відтворенням і торгівлею. Суть і функції міжнародних грошей. Еволюція функціональних форм світових грошей. Роль золота в міжнародних валютних відносинах. Поняття демонетизації золота, суть, причини, суперечності і наслідки. Золото – реальні резервні активи і гарантійний фонд. Зміни у функціях і ролі золота. Валютний курс як економічна категорія. Значення валютного курсу для валютних відносин. Історична еволюція валютного курсу. Плаваючий і фіксований валютні курси. Причини переходу до плаваючих валютних курсів, практика їх використання. Чинники, що впливають на формування валютного курсу. «Сильні» і «слабкі» валюти. Проблема встановлення курсу української національної валюти по відношенню до інших валют. Чинники, що впливають на валютний курс гривні. Динаміка курсу гривни по відношенню до американського долара і євро. Сучасний механізм встановлення валютного курсу гривни. Встановлення курсу гривни по відношенню до валют країн СНД.


Тема 2. Міжнародна валютна система.

Валютна система, поняття. Національна, світова і міжнародна (регіональна) валютні системи сучасного світу, їх зв'язок і відмінності. Елементи валютної системи. Національна і резервна валюта. Конвертована валюта. Міжнародні рахункові грошові одиниці. Вимоги, що пред'являються до світової валютної системи, і їх порушення. Еволюція світової валютної системи. Структурні принципи Паризької, Генуезької, Бреттонвудської і Ямайської валютної системи: їх зв'язок, відмінності. Принципи Європейської валютної системи. «Змія в тунелі». Проблеми формування валютного союзу ЄС. Єдина валюта – євро. Місце України в світовій валютній системі.


Тема 3. Міжнародній фінансовий ринок.

Грошовий, кредитний і фондовий ринки як складові частини світового фінансового ринку. Місце і функції валютного ринку в системі МЕВ. Джерела формування попиту і пропозиції валют. Типи валютних ринків. Загальна характеристика міжнародного валютного ринку. Зв'язок національного валютного ринку з міжнародним валютним ринком. Взаємозв’язок фінансових ринків. Функції фондового ринку в системі МЕВ. Акції і облігації. Похідні фінансові інструменти (деривативи). Міжнародні фондові біржі і їх функції. Первинний і вторинний ринки цінних паперів. Глобальні і американські депозитарні розписки (GDR і ADR). Єврооблігації, євроноти, іноземні облігації. Синдиковане кредитування. Сек’юритизація кредитів. Євроринок капіталів. Ринок євровалют. Особливості євроринків. Світові фінансові центри. Офшорні зони. Фінансові кризи: причини і наслідки.


Тема 4. Валютні операції на міжнародному фінансовому ринку.

Валютні ринки: поняття, інституційна структура. Функціональне призначення валютного ринку. Поняття ефективності валютного ринку. Криза валютного ринку. Учасники міжнародного валютного ринку: маркет-мейкери і маркет-юзери.

Загальна характеристика сучасного стану світового валютного ринку і основних регіональних і національних ринків. Динаміка розвитку світового валютного ринку. Обсяг торгівлі валютою. Питома вага різних валют в операціях на світовому і регіональних валютних ринках. Особливості формування валютного ринку в Україні: досвід функціонування. Ступінь розвиненості валютного ринку в Україні. Проблема стійкості валютного ринку в Україні.

Поняття валютної операції. Класифікація валютних операцій. Процедура укладення валютної угоди. Наявні операції. Способи платежу в міжнародному обороті: поняття трасування і ремітування. Валютна позиція (довга, коротка) і ризики банків при відкритій валютній позиції. Валютні операції з негайним постачанням («спот»). Валютний арбітраж. Поняття і еволюція форм валютного арбітражу, умови його існування. Спекулятивний і конверсійний валютний арбітраж. Наслідки валютного арбітражу. Регулювання і контроль за валютними операціями. Процентний арбітраж. Термінові операції з іноземною валютою. Особливості форвардних операцій. Курси валют по термінових операціях. Мета термінових операцій з іноземною валютою. Валютні свопи.


Тема 5. Світові ринки золота і дорогоцінних каменів.

Міжнародна торгівля золотом. Ринки золота, особливості організаційної структури, види. Золоті аукціони: цілі, методи, результати їх проведення. «Золотий фіксинг». Чинники, що впливають на ціну золота. Державне регулювання ціни золота. Золотий пул (1961-1968 рр.). Подвійний ринок золота (1968-1973 рр.), причини і наслідку його ліквідації. Нерівномірність розподілу офіційних золотих резервів і періодичний перерозподіл їх між капіталістичними країнами. Кон'юнктура світового ринку золота на сучасному етапі. Основні поняття ринку дорогоцінних металів. Операції на ринку дорогоцінних металів.


Тема 6. Міжнародній кредитний ринок.

Суть міжнародного кредитного ринку (МКР). Національні, регіональні і міжнародний кредитовий ринки. Ринок єврокредитів. Учасники національних і міжнародного кредитного ринку. Роль транснаціональних банків на МКР. Сегменти міжнародного кредитного ринку: первинний і вторинний ринок. Кредитний андерайтинг. Операційно-технічний механізм міжнародного кредитного ринку. Системи SWIFT і TARGET. Формування базових процентних ставок.

Взаємодія і взаємозв'язок міжнародного кредитного ринку з іншими секторами міжнародного фінансового ринку: валютним, фондовим, страховим і інвестиційним.

Форми міжнародного кредиту. Класифікаційні ознаки структуризації міжнародних кредитів: по суб'єктах, за формою об'єкту, за джерелами, за призначенням, по видах, по валюті позики, по термінах по забезпеченню, по техніці надання. Державні міжнародні кредити: двосторонні, багатобічні, допомога, дари, субсидії, змішані. Приватні кредити: фірмові (комерційні), банківські, брокерські. Фірмові кредити: вексельні, по відкритому рахунку, авансові платежі імпортера. Банківські кредити: експортні (акцептні і акцептно-рамбурсні), кредити покупцеві, фінансові кредити. Сучасні форми міжнародних кредитів: проектне кредитування, лізинг і його стандартні форми, факторинг, форфейтинг.

Інструменти міжнародного кредитного ринку. Депозитні сертифікати (CD). Види депозитних сертифікатів, що обертаються на міжнародному кредитному ринку: які передаються, які непердаються, теп, транш, риловер. Векселі і євровекселі. Види євровекселів. Банківські акцепти, як фінансовий інструмент міжнародного кредитного ринку. Міжнародний акцептний ринок.

Валютно-фінансові і платіжні умови міжнародних кредитів. Валюта кредиту, валюта платежу, вартість і ціна кредиту, терміни кредиту, порядок його надання і погашення, забезпечення кредиту, страхування кредитних рисок.

Тенденції формування і розвитку міжнародного кредитного ринку.
Тема 7. Міжнародні розрахунки і їх основні форми.

Поняття і суть міжнародних розрахунків і їх структурні складові. Особливості міжнародних розрахунків. Взаємозв'язок міжнародного кредиту і міжнародних розрахунків. Роль банків в організації міжнародних розрахунків. Кореспондентські угоди і кореспондентські рахунки (лоро і ностро). Законодавче регулювання міжнародних розрахунків.

Використання в міжнародних розрахункових відносинах національних кредитних грошей провідних країн. Переказні векселі (трати). Ключові валюти (резервні) як засіб міжнародних розрахунків. Міжнародні колективні рахункові одиниці (СДР, ЕКЮ до введення наявних євро). Демонетизація золота і послідовність етапів його виведення з міжнародних розрахунків.

Валютно-фінансові і платіжні (розрахункові) умови (ВФПУ) зовнішньоекономічних контрактів: валюта ціни, валюта платежу (розрахунків), умови платежу, засоби платежу, форми розрахунків і банки, через які здійснюються розрахунки. Протилежність інтересів експортера і імпортера при складанні ВФПУ контракту. Структура ціни в зовнішньоекономічних відносинах і п'ять основних способів визначення цін товарів. Неспівпадіння валюти ціни і валюти платежу як метод страхування валютного ризику. Умови платежу: готівкові платежі, розрахунки з наданням кредиту, кредит з опціоном (правом вибору) готівкового платежу. Взаємозв'язок міжнародних розрахунків з валютно-конверсійними операціями і представленням міжнародного кредиту.

Чинники, що впливають на вибір певної форми розрахунків. Інкасова форма розрахунків: механізм, учасники, переваги і недоліки. Просте (чисте) інкасо і документарне інкасо. Акредитив: суть, механізм, учасники, види, переваги і недоліки. Порівняння переваг інкасо і акредитиву для експортера і імпортера. Види акредитивів. Банківські перекази: механізм і учасники. Авансові платежі. Розрахунки по відкритому рахунку. Розрахунки векселями і чеками.

Валютний кліринг. Поняття і причини їх виникнення, цілі, еволюція. Форми валютного клірингу. Обсяг платежів, здійснюваних через валютний кліринг. Регулювання сальдо розрахунків при клірингу. Роль валютного клірингу в зовнішній торгівлі.


Тема 8. Баланси міжнародних розрахунків.

Суть балансів міжнародних розрахунків. Цілі складання балансів міжнародних розрахунків і їх форми. Розрахунковий баланс. Баланс міжнародної заборгованості, платіжний баланс. Основна їх схожість і відмінності.

Основні принципи побудови платіжного балансу: система подвійного запису, економічна територія країни, резиденти/нерезиденти, ринкова ціна, час реєстрації, розрахункова одиниця. Джерела інформації для складання ПБ. Структура платіжного балансу. Торговий баланс. Баланс послуг і некомерційних платежів (баланс «невидимих операцій»). Баланс поточних операцій. Баланс руху капіталів і кредитів. Операції з офіційними валютними резервами.

Методи класифікації статей платіжного балансу. Класифікація статей платіжного балансу по методиці МВФ. Чинники, що впливають на платіжний баланс.

Методи регулювання платіжного балансу. Об'єктивні чинники необхідності державного регулювання платіжного балансу. Неврівноваженість платіжних балансів: проблеми дефіцитів у одних країн і активних сальдо у інших. Об'єктивна необхідність підтримки нормального рівня міжнародної валютної ліквідності. Методи вирівнювання сальдо ПБ у країн з дефіцитом. Дефляційна політика. Девальвація. Валютні обмеження. Грошово-кредитна політика (бюджетні субсидії експортерам, протекціонізм і підвищення імпортних мит, стимулювання іноземних інвестицій, облікова політика, таргетування інфляції і/або грошової маси). Спеціальні заходи державної дії на платіжний баланс. Заходи по усуненню надмірного активного сальдо платіжного балансу. Компенсаційне регулювання ПБ як поєднання рестрикційних і експансіоністських державних заходів. Міжнародні синдиковані банківські і державні кредити і державні облігаційні позики як методи погашення дефіциту платіжного балансу. Короткострокові кредити «своп».

Зовнішня заборгованість. Структура зовнішнього боргу. Державна і приватна заборгованість і методи їх регулювання. Проблеми зовнішньою заборгованість країн, що розвиваються. Зовнішня заборгованість України.


Тема 9. Міжнародні валютно-кредитні і фінансові організації.

Суть і роль міжнародних кредитово-банківських організацій. Об'єктивна необхідність міжнародного державного регулювання світового кредитного і валютного ринків, а також міжнародних розрахункових відносин і платіжних балансів. Стратегічна мета міжнародних кредитних організацій. Ключові завдання. Міжнародні кредитово-банківські інститути як учасники світового кредитного і валютного ринків. Світовий і регіональний рівень міжнародних кредитних організацій.

Міжнародний валютний фонд. Цілі створення Фонду (Ст. 1). Класифікація країн-членів МВФ. МВФ як основний інституційний наднаціональний регулятор Бретон-вудської і Ямайської валютних систем. Регулювання платіжних балансів, міжнародної валютної ліквідності, стабілізації валютних курсів, збалансованості міжнародної торгівлі. Пільгові кредити МВФ. Розширене структурне фінансування. Кредити компенсаційного і надзвичайного фінансування. Механізм фінансування системних ринкових перетворень. Механізм фінансування додаткових резервів. Надзвичайні кредитні лінії. Сучасні проблеми функціонування МВФ на світовому фінансовому ринку. Роль МВФ в ході сучасної глобальної фінансової кризи.

Група Усесвітнього банку. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). Міжнародна асоціація розвитку (МАРИ). Міжнародна фінансова корпорація (МФК). Багатобічне агентство по інвестиційних гарантіях (МАЇГ). Міжнародний центр по врегулюванню інвестиційних суперечок (МЦУЇС). Структура і основні операції МБРР, МАРИ, МФК. Умови кредитів, що надаються МБРР, МАРИ, МФК. Цілі багатобічного міжнародного кредитування.

Банк міжнародних розрахунків (БМР). Історія створення БМР і його подальшої еволюції. БМР в умовах Бретон-вудської валютної системи. Роль БМР в розвитку європейської валютно-кредитної інтеграції і переході до єдиної регіональної валюти – євро. Сучасні цілі функціонування Банку: сприяння співпраці центральних банків; створення умов для всіх видів міжнародних фінансових операцій; посередництво в міжнародних розрахунках.

Європейський банк реконструкції і розвитку. Цілі створення і функціонування ЄБРР в 1990 р. Функції ЄБРР. Структура Банку. Напрями вкладення фінансових коштів ЄБРР.Паризький і Лондонський клуби кредиторів. Паризький клуб як організація країн-кредиторів для спостереження за двосторонньою державною зовнішньою заборгованістю, проведення переговорів про реструктуризацію державних двосторонніх зовнішніх боргів. умови членства в клубі. Співпраця з МВФ, ВБ і БМР. Умови реструктуризації боргів країн, що розвиваються.

4.4. Перелік рекомендованих підручників,

інших методичних та дидактичних матеріалів

Основна література

Підручники, монографії

 1. Бойцун Н.Є. Міжнародні фінанси: Навчальний посібник/ Н.Є. Бойцун, Н.В. Стукало. - 2-ге вид.. - К.: ВД "Професіонал", 2005. - 336 с.

 2. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник/ С.Я. Боринець. - К.: Знання, 2001. - 305 с.

 3. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник/ С.Я. Боринець. - 2-ге вид. перероб. і доп.. - К.: Знання, 2006. - 494 с.

 4. Бутук О.І. Валютно-фінансові відносини: Навчальний посібник/ О. І. Бутук. - К.: Знання, 2006. - 349 с.

 5. Гіл Ч. Міжнародний бізнес : Конкуренція на глобальному ринку: Монографія/ Ч. Гіл. - К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2001. - 856 с. + (CD-ROM)

 6. Гриффин Р. Международный бизнес/ Р. Гриффин, М. Пастей. - 4-е изд. - СПб.: Питер, 2006. - 1088 с.: ил. - (Классика МВА)

 7. Дэниелс Дж. Д. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции/ Дж. Д. Дэниелс, Ли Х. Радеба. - М.: Дело ЛТД, 1998. - 784 с.

 8. Економічні проблеми XXI століття: міжнародний та український вимір: Монографія/ За ред. С.І. Юрія, Є.В. Савельєва. - К.: Знання, 2007. - 595 с.

 9. Звонова Е.А. Международное внешнее финансирование в современной экономике: монография/ Е.А. Звонова. - М.: НПО "Экономика", 2000. - 324 с.

 10. Золотов А.Ф. Международные валютно-кредитные отношения: Курс лекций/ А.Ф. Золотов. - К.: МАУП, 2001. - 112 с.

 11. Лук'яненко Д.Г. Міжнародна інвестиційна діяльність: Підручник/ Д.Г. Лук'яненко, Б.В. Губський, О.М. Мозговий. - К.: КНЕУ, 2003. - 387 с.

 12. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник/ Под ред. Л.Н.Красавиной. -3-е изд., перераб. и доп.- М.: Финансы и статистика, 2005. - 576 с.

 13. Михайлів З.В. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції: Навчальний посібник/ З.В. Михайлів, З.П. Гаталяк, Н.І. Горбань. - Львів: Вид-во Національного університету "Львівська політехніка", 2004. - 244 с.

 14. Міжнародна інвестиційна діяльність: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни/ За ред. Л.В. Руденко. - К.: КНЕУ, 2008. - 168 с.

 15. Патика Н.І. Міжнародні валютно-кредитні відносини: навчальний посібник/ Н. І. Патика. - К.: Знання, 2012. - 566 с.

 16. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть: Навчальний посібник/ А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський. - К.: Либідь, 2002. - 470 с.

 17. Швец И.Б. Международные валютные отношения: Учебное пособие/ И.Б. Швец. - Донецк: ДонНТУ, 2003. - 133 с.

 18. Энг М.В. Мировые финансы: монография/ М.В. Энг, Ф.А. Лис, Л.Дж. Мауер. - М.: ООО Изд.-консалтинг. Комп. "ДеКА", 1998. - 768 с.


Додаткова література

Підручники, монографії

 1. Борисов С.М. Мировой рынок золота на современном этапе. М., ИМЭМО РАН, 2005, 156 с.

 2. Валютный и денежный рынок. Курс для начинающих. - 2-е изд. - М. : Альпина Паблишерз, 2009. - 344 с.

 3. Вахненко Т. П. Зовнішні боргові зобов'язання у системі світових фінансово-економічних відносин / Інститут економіки та прогнозування НАН України. — К.: Фенікс, 2006. — 536с.

 4. Денежно-кредитная и валютная политика: научные основы и практика / Под ред. А. Г. Грязновой, Л. Н. Красавиной: Научный альманах фундаментальных и прикладных исследований, 2003. — 269 с.

 5. Золото в структурі світового фінансового ринку : монографія / В. В. Михальський. - К. : Ніка-Центр, 2010. - 252 с.

 6. Кузнецов В. С. Международный валютный фонд и мирохозяйственные связи. —М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2001 г. – 432 с.

 7. Луцишин З.О. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації. – Київ.: Видавництво “ДрУк” – 2002. – 320с.

 8. Международный валютный фонд в мировых финансово-экономических отношениях: монография / Е. А. Звонова. - М. : Рос. экон. акад. им.Г.В.Плеханова, 2000. - 201 с.

 9. Международный финансовый менеджмент в условиях глобального финансового рынка : монография / А. О. Мамедов ; ред. В. А. Слепов. - М. : Магистр, 2007. - 284 с.

 10. Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет / Под ред. И. С. Королева. — М.: Юристъ, 2003. — 604 с.

 11. Мировая экономика: глобальный финансовый кризис / Игорь Бураковский, Алексей Плотников. - Х. : Фолио, 2010. - 417 с.

 12. Михайлов Д. М. Мировой финансовый рынок: тенденции и инструменты. М.: Экзамен, 2000. – 767 с.

 13. Міжнародні валютно-кредитні та фінансові відносини: контроль за рухом капіталу в сучасному світі : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Кузнєцова Н. В. - К. : Київський університет, 2008. - 446 с.

 14. Основи міжнародних фінансів: Підручник / За ред. О.І.Рогача. – К.: ВЦ “Київський університет”, 2009. – 496 с.

 15. Офшорний сектор світової економіки. Короткий опис / І. М. Удачина, В. А. Новицький, Н. М. Борейко. - Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2011. - 148 с.

 16. Регулирование мирового финансового рынка: теория, практика, инструменты / О. А. Гришина, Е. А. Звонова. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 384 с.

 17. Ромашко О. Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000. — 240 с.

 18. Рубцов Б. Б. Мировые рынки ценных бумаг. — М.: Экзамен, 2002. — 448 с.

 19. Світові фінансові кризи та національна економічна безпека: теорія і методологія : монографія / В. І. Мазуренко ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : ВПЦ "Київський ун-т", 2007. - 511 с.

 20. Справедливая мировая финансовая архитектура, как результат системной формализации и решения важнейших проблемных задач в мировой экономике: сб. ст. авт. / В. А. Кондратенко. - К. : [б.и.], 2009. - 120 с.

 21. Стиглиц Джозеф. Глобализация: тревожные тенденции / Г.Г. Пирогов (пер.с англ.). — М.: Национальный общественно-научный фонд, 2003. — 304с.

 22. Чугаєв О. А. Валютні кризи на межі ХХ-ХХІ століть: монографія. — К.: [МП Леся], 2007. — 415с.

 23. Эпоха потрясений. Проблемы и перспективы мировой финансовой системы : пер. с англ. / А. Гринспен. - М. : Альпина Бизнес Букс ; М. : Сколково, 2008. - 495с.

 24. Felton A., Reinhart C.M. The First Global Financial Crisis of the 21st Century. Part ll: June-December 2008. VoxEU.org, 2008. - 204 pages.

 25. Fumagalli A., Mezzadra S. (editors) Crisis in the Global Economy: Financial Markets, Social Struggles, and New Political Scenarios. Semiotext, 2010. - 301 pages.

 26. Kirt C. Butler, Multinational Finance, 3th ed., South-Western College Publishing 2004.

 27. Multinational Business Finance / David K. Eiteman, Arthur I. Stonehill, Michael H. Moffet; with a contribution by Chuck Kwok. – 9th ed. Addison-Wesley Longman, Inc. 2001. – 694 p.


Періодичні видання:

 1. Взаємодія зростання ВВП і рахунків платіжного балансу ― поточного і фінансового. // Вісник НБУ. ― 2006. ― № 7. ― C. 32―38.

 2. Лукашов А.В. Привлечение капитала иностранными компаниями на рынках капитала США // Управление корпоративными финансами. 2004.  № 5. С. 15-40. 

 3. Луцишин З.О. Аргентина: причини та наслідки найбільшого в історії світової валютно-фінансової системи дефолту / Вісник НБУ. – 2002. - № 4. - C.5-11

 4. Луцишин З.О. Інтернаціоналізація потоків капіталу – основа фінансової глобалізації / Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 30. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин - 2001. - С.81-96

 5. Луцишин З.О. Світова валютна система в умовах побудови новітньої глобальної фінансової архітектури / Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Міжнародні відносини: ВПЦ “Київський університет”. – 2001. - Випуск № 19. - С.20-26

 6. Луцишин З.О. Специфіка світових фінансових криз в умовах глобалізації / Вісник ТАНГ. – 2002. - №8-1. – С.152-163

 7. Луцишин З.О. Суперечливість та парадокс процесу фінансової глобалізації / Світова цивілізація і міжнародні відносини. Науковий журнал – Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет – 2002. - № 3 (5). – С.37-42.

 8. Симчера Я.В. Что такое курс СДР и как он определяется? // Финансовый менеджмент. – 2001. - №6

 9. Хмыз О. В. Международные ценные бумаги — еврооблигации // Финансовый менеджмент. — 2003. — № 2. — С. 91—107.

 10. Шмелев В. В. Рынок евровалют и его финансовые инструменты // Деньги и кредит. — 2000. — № 1. — С. 56—63.


Інтернет – джерела:

 1. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.imf.org/

 2. Офіційний сайт Банку міжнародних розрахунків. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bis.org/

 3. Офіційний сайт Світового банку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.worldbank.org/

 4. Офіційний сайт Міжнародної фінансової корпорації. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ifc.org/

 5. Офіційний сайт Світової асоціації фондових бірж. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.world-exchanges.org/

 6. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

 7. Офіційний сайт Національного банку України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

 8. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.

 9. Офіційний сайт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ssmsc.gov.ua.

 10. Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.nbuv.gov.ua
Підпис розробника: ______________


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка