Комплекс навчально–методичного забезпечення дисципліни «Кредитування І контроль» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально–методичного забезпечення дисципліни розробленоСкачати 181.19 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір181.19 Kb.


Вищий навчальний закладУніверситет економіки та права «КРОК»
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор О.І. Шаров

«___» ______________ 2012 р.КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО–МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«Кредитування і контроль»

Київ – 2012

Передмова
Комплекс навчально–методичного забезпечення дисципліни РОЗРОБЛЕНО

кафедрою фінансів та банківського бізнесу факультету економіки та підприємництва


РОЗРОБНИК

Сова О.Ю., в.о. доцента кафедри ФББ, к.е.н.

РЕЦЕНЗЕНТ

Красота О.В., доцент кафедри економічної теорії, к.е.н., доцент.

Зауваження враховані. Комплекс навчально–методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам МОНмолодьспорт України та

Університету економіки та права «КРОК»РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО кафедрОЮ ФББ

Протокол №

___

від

«___» ____________ 2012 р.

Завідувач кафедри
В.І. Грушко


УХВАЛЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ ФАКУЛЬТЕТУ

Протокол №

___

від

«___» ____________ 2012 р.

Декан факультету
___________________ЗМІСТ


 1. Сфера застосування

 2. Опис дисципліни

 3. Навчальна програма дисципліни

3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

3.2. Зміст навчальної дисципліни 1. Робоча навчальна програма дисципліни, плани лекцій та практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни

4.1. Тематичний план дисципліни

4.2. Плани лекцій та практичних занять. Завдання для самостійної роботи студентів

4.3. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю

4.4. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів 1. Критерії оцінювання результатів навчання студентів

5.1. Схема нарахування балів з дисципліни

5.2. Умови нарахування балів

5.3. Критерії підсумкового оцінювання


 1. Комплексна контрольна робота (ККР) для перевірки знань з дисципліни

 2. Лист погодження комплексу навчально–методичного забезпечення дисципліни

 3. Лист подовження дії комплексу навчально–методичного забезпечення дисципліни кафедрою – розробником

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цей комплекс поширюється на всі структурні підрозділи Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК», в яких вивчається навчальна дисципліна.

Навчальна дисципліна «Кредитування і контроль» • вивчається згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо–кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю

Галузі знань

Спеціальності

Шифр

Найменування

Код

Назва

0305

Економіка та підприємництво

8.03050802

Банківська справа
 • вивчається згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо–кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю


Галузі знань

Спеціальності

Шифр

Найменування

Код

Назва

0305

Економіка та підприємництво

7.03050802

Банківська справа • вивчається згідно навчального плану перепідготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» з наданням другої вищої освіти за спеціальністю


Галузі знань

Спеціальності

Шифр

Найменування

Код

Назва

0305

Економіка та підприємництво

7.03050802

Банківська справа


2. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Шифр дисципліни (ідентифікатор)

6 Н (магістр)

3 Н (спеціаліст)

Тип дисципліни

нормативнаПопередні умови

попереднє вивчення дисциплін:

«Банківські операції»,

«Аналіз банківської діяльності»
Семестр

2Кредити ECTS

4Заняття з викладачем

42 год. (магістр)

54 год. (спеціаліст)

Форма підсумкового контролю

екзаменМетоди проведення

лекції, практичні заняттяРезультати навчання

Формування системи теоретичних знань і практичних навичок прийняття рішень про надання позички та у процесі здійснення кредитних операцій. Опанування методики банківського моніторингу процесів кредитування та мінімізації ризиків, пов’язаних із банківською діяльністю.Зміст дисципліни

Засади банківського кредитування і прийняття рішень про надання позички. Банківські ризики. Кредитний ризик як складова банківських ризиків. Менеджмент кредитного ризику. Оцінювання кредитоспроможності позичальника. Процес банківського кредитування. Проблемні позички і засоби реструктурування безнадійних боргів. Кредитний портфель комерційного банку, його класифікація і аналіз. Створення резерву для покриття можливих втрат від кредитних операцій.Література

 1. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19–20, № 21–22.

 2. Про банки і банківську діяльність / Закон України із змінами та доповненнями // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua

 3. Положення Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua

 4. Вовчак О.Д. Кредит і банківська справа : підручник / О.Д. Вовчак, Н.М. Рущишин, Т.Я. Андрейків. – К.: Знання, 2008. – 564 с.

 5. Вовк В.Я. Кредитування і контроль: навч. посіб.. / В.Я. Вовк О.В. Хмеленко. – К. : Знання, 2008. – 464с.Мова

українська


3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
Анотація нормативної дисципліни «Кредитування і контроль» затверджена в складі Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра за спеціальностями напряму 0501 – «Економіка і підприємництво», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2002 р. № 330.
3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни «Кредитування і контроль» – формування системи теоретичних знань і практичних навичок прийняття рішень про надання позички та мінімізацію ризиків, пов’язаних із банківською діяльністю.

Завдання: вивчення методики банківського моніторингу процесів кредитування та мінімізації витрат, пов’язаних із банківською діяльністю.

Предмет: відносини, що виникають між комерційним банком і позичальником у процесі здійснення кредитних операцій.Міждисциплінарні зв’язки

Дисципліна «Кредитування і контроль» поглиблює та конкретизує знання студентів, здобуті в процесі вивчення дисциплін «Банківські операції», «Аналіз банківської діяльності», «Фінансовий аналіз», «Центральний банк і грошово-кредитна політика» з акцентом на отримання знань у сфері фінансово–економічних відносин з приводу кредитування суб’єктів господарювання та здійснення моніторингу за кредитними операціями комерційних банків і тісно пов’язана з навчальними дисциплінами «Фінансовий менеджмент у банку», «Маркетинг у банку» та «Інвестиційне кредитування».


3.2. Зміст навчальної дисципліни

Вступ.


Поняття кредитування і контролю. Об’єкт, предмет, актуальність курсу. Міжпредметні зв’язки курсу «Кредитування і контроль».
Тема 1. Засади банківського кредитування і прийняття рішень про надання позички.

Кредитування як найважливіша активна операція комерційного банку. Місце і роль кредитних операцій у банківській діяльності. Функції та принципи кредиту. Економічна природа кредитних відносин.

Цілі банківського кредиту. Методи кредитування: разові позички, кредитні лінії, гарантійні (резервні) кредити. Характеристика умов організації кредитного процесу в банку з позицій чинного законодавства та нормативних вимог Національного банку України.

Характеристика документів, які надаються для отримання позики. Процес прийняття рішення про надання кредиту.

Етапи процесу кредитування. Кредитна заявка, її зміст та аналіз. Оцінка мети отримання кредиту, можливих форм забезпечення повернення позички, кредитоспроможності потенційного позичальника. Структурування кредиту. Прийняття рішення про видачу кредиту чи про відмову в його наданні. Укладення кредитного договору. Способи видачі позички. Кредитний моніторинг: контроль за цільовим використанням кредиту та своєчасним погашенням боргу клієнта банку. Плата за кредит: методи нарахування процентної плати за кредит.
Тема 2. Банківські ризики.

Види банківських ризиків та їх характеристика. Внутрішні та зовнішні ризики. Ризики за активними та пасивними, балансовими та позабалансовими операціям. Економічні та політичні ризики.

Фінансові ризики як найвпливовіші на результат банківської діяльності. Кредитний ризик, його сутність і можливі способи оптимізації. Диверсифікація активних операцій. Диверсифікація кредитного портфеля.

Процентний ризик, його сутність і способи мінімізації. Ризик незбалансованої ліквідності та його оптимізація. Валютний ризик. Види валютних ризиків. Відкрита валютна позиція. Засоби оптимізації та хеджування валютних ризиків. Інші види ризиків та їх характеристика.


Тема 3. Кредитний ризик як складова банківських ризиків.

Кредитний ризик і засоби його мінімізації: лімітування кредитів, оперативність при стягненні боргу, диверсифікація активів банку, диверсифікація кредитного портфеля; отримання достатнього забезпечення; страхування кредитних операцій у страхових компаніях та шляхом створення страхових резервів. Застава та її роль у забезпеченні повернення кредиту. Гарантії та поручительство за кредитами.

Страхування кредитів шляхом створення резерву для покриття можливих втрат за кредитними операціями банків.
Тема 4. Менеджмент кредитного ризику.

Кредитний ризик та його характеристика. Характеристика системи управління кредитного ризику. Оцінка кредитного ризику, формування резервів на покриття кредитного ризику. Способи забезпечення повернення кредиту. Застава рухомого та нерухомого майна.

Застава цінних паперів. Інші види застави. Оцінка застави. Юридичне оформлення застави. Договір застави та його зміст. Реалізація банком права на заставу. Переуступка дебіторської заборгованості. Гарантія третьої особи.

Страхування банком ризику неповернення кредиту. Страхування позичальником відповідальності за непогашення кредиту.


Тема 5. Оцінювання кредитоспроможності позичальника.

Загальна характеристика системи показників оцінки фінансового стану позичальника.

Коефіцієнти ліквідності: методи розрахунку та оптимальне значення. Коефіцієнти фінансової стійкості: методи розрахунку та оптимальне значення. Коефіцієнти ділової активності суб’єкта господарювання: методика розрахунку та оцінка. Коефіцієнти, що відображають ефективність виробництва: методи розрахунку та оцінка.

Коефіцієнти, що відображають потенційну здатність до сплати боргу: методи розрахунку та оптимальне значення. Особливості застосування рейтингової оцінки. Оцінка кредитоспроможності фізичної особи. Способи забезпечення повернення споживчих кредитів. Способи видачі та погашення споживчого кредиту.

Особливості споживчого кредитування власників пластикових карток, емітованих комерційними банками.
Тема 6. Процес банківського кредитування.

Кредитний портфель комерційного банку, його склад, структура та оцінка якості. Диференціація кредитів за ступенями ризику. Резерви під кредитну заборгованість: джерела формування, порядок використання.

Характеристика умов організації кредитного процесу в банку з позицій чинного законодавства та нормативних вимог Національного банку України.
Тема 7. Особливості кредитування підприємств АПК.

Кредитування агропромислового комплексу: сутність та особливості. Пільгове кредитування АПК: переваги та недоліки. Нормативно-законодавче регулювання кредитування підприємств АПК. Механізм кредитного забезпечення кредитування АПК. Плата за кредит. Вимоги до застави. Напрями стимулювання кредитування АПК у сучасних умовах економічного розвитку.


Тема 8. Проблемні позички і засоби реструктурування безнадійних боргів.

Сутність проблемних позичок і фактори впливу на їх виникнення. Внутрішні та зовнішні фактори впливу на якість кредиту та його проблемність.

Робота банку щодо недопущення проблемних позичок. Робота банку, пов’язана з погашенням проблемних позичок. Заходи економічного впливу на позичальника. Режим фінансового оздоровлення комерційного банку. Шляхи підвищення платоспроможності та власного капіталу.

Шляхи реструктурування безнадійних банків.


Тема 9. Кредитний портфель комерційного банку, його класифікація і аналіз.

Напрями роботи банку за класифікацією кредитного портфеля.

Визначення класу позичальника. Диференціація кредитного портфеля за ступенями ризику. Аналіз кредитного портфеля.
Тема 10. Створення резерву для покриття можливих втрат від кредитних операцій.

Загальні умови формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями.

Критерії класифікації кредитних операцій.

Особливості оцінки фінансового стану позичальника.

Класифікація позичальників за результатами оцінки їх фінансового стану. Визначення групи кредитних операцій за станом обслуговування позичальником боргу.

Класифікація кредитного портфеля.Порядок розрахунку резерву під кредитні ризики.
4.4. Перелік рекомендованих підручників,

інших методичних та дидактичних матеріалів

Основна література

Нормативні документи

 1. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003 р. – № 18. – Ст. 144.

 2. Податковий кодекс України // Офіційний вісник України. – 2010. – № 92. – Том 1. – С. 9. – 3248 ст.

 3. Про акціонерні товариства / Закон України із змінами та доповненнями // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.uа

 4. Про банки і банківську діяльність / Закон України із змінами та доповненнями // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.uа

 5. Про господарські товариства / Закон України із змінами та доповненнями // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.uа

 6. Про заставу / Закон України із змінами та доповненнями // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.uа

 7. Про Національний банк України / Закон України із змінами та доповненнями // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.uа

 8. Про обіг векселів в Україні / Закон України із змінами та доповненнями // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.uа

 9. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні / Закон України із змінами та доповненнями // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.uа

 10. Про фінансовий лізинг / Закон України із змінами та доповненнями // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.uа

 11. Про цінні папери та фондовий ринок / Закон України із змінами та доповненнями // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.uа

 12. Положення Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.uа

Підручники, монографії

 1. Васюренко О.В. Банківські операції: навч. посібник / О.В. Васюренко. – 6-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 318 с.

 2. Владичин У.В. Банківське кредитування: Навчальний посібник / У.В. Владичин; За ред. С.К. Реверчука. – К.: Атіка, 2008. – 648 с.

 3. Вовк В.Я. Кредитування і контроль: навч. посіб. / В.Я. Вовк, О.В. Хмеленко. – К.: Знання, 2008. – 464 с.

 4. Вовчак О.Д. Банківська справа [Текст]: навчальний посібник / О.Д. Вовчак, Н.М. Рущишин. – Львів: Новий світ–2000, 2008. – 560 с.

 5. Вовчак О.Д. Кредит і банківська справа: підручник / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин, Т. Я. Андрейків. – К.: Знання, 2008. – 564 с.

 6. Кредитування та ризики: Навчальний посібник / М. П. Денисенко [та ін.]. – К.: ВД «Професіонал», 2008. – 480 с.

 7. Мороз А.М. Кредитний менеджмент: Навчальний посібник / А.М. Мороз, Р.І. Шевченко, І.В. Дубик. – К.: КНЕУ, 2009. – 399 с.

 8. Торгівля цінними паперами / Лаптєв С.М., Грушко В.І., Сова О.Ю. та ін. [за заг. ред. В.І. Грушка.]. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2011. – 399 с.

Додаткова література

Підручники, монографії

 1. Азаренкова Г.М. Фінанси підприємств: навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни – 3–тє вид., випр. і допов. / Азаренкова Г.М., Журавель Т. М., Михайленко Р.М. – К. : Знання–Прес, 2009. – 300 с.

 2. Базель II: проблеми та перспективи використання в національних банківських системах: монографія / [Єпіфанов А.О. та ін.]; за ред. А.О. Єпіфанова, І.О. Школьник. – Суми: УАБС НБУ, 2011. – 262 с.

 3. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика [Текст] : навчальний посібник / О. Я. Базілінська. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 328 с.

 4. Власюк Н.І. Фінансовий аналіз [Текст]: навчальний посібник / Н. І. Власюк. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 328 с.

 5. Глущенко С.В. Кредитний ринок: інститути та інструменти: навчальний посібник / С.В. Глущенко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 155 с.

 6. Еш С.М. Фінансовий ринок [Текст]: навчальний посібник / С. М. Еш. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 528 с.

 7. Кредитні спілки в Україні: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [уклад.: Б.А. Дадашев, О.І. Гриценко]. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – 196 с.

 8. Петрук О.М. Банківська справа: навчальний посібник / О.М. Петрук; МОНУ; за ред. Ф.Ф. Бутинця. – Київ : Кондор, 2009. – 466 с. 

 9. Прасолова С.П. Кредитування і контроль : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.П. Прасолова. – Київ : Ліра-К, 2008. – 202 с. 

 10. Рисін В.В. Формування та розміщення довгострокових ресурсів банків в Україні: монографія / В. В. Рисін, М. В. Рисін. – К.: УБС НБУ, 2008. – 234 с.

 11. Чернелевська Л.М. Аналіз діяльності підприємств та банківських установ: економічний, фінансово–інвестиційний, стратегічний [Текст]: підручник / Л. М. Чернелевська, Н. Г. Слободян, О. В. Михайленко. – К.: Хай–Тек Прес, 2009. – 640 с.

Періодичні видання:

 1. Васильченко З. Альтернативні підходи до оцінки інвестиційних проектів при банківському кредитуванні: банківські технології / З. Васильченко, І. Васильченко // Банківська справа. – 2010. – № 4 (94). – С. 7–12. 

  1. Волошин І. Оптимальне управління роздрібним кредитуванням банку. Задача для бізнес-інтелідженс-систем: банки України / Волошин І. // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 5 (171). – С. 12-15.

  2. Воробйова О.І. Особливості становлення та розвитку банківського кредитування в Україні / Воробйова О.І. // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал. – 2010. – № 1 (6). – С. 50-64.

  3. Грищенко Т.В. Формування системи банківського кредитування експортної діяльності українських підприємств: ринок фінансових послуг / Т.В. Грищенко, В.В. Курищук // Фінанси України. – Київ, 2010. – № 9 (178). – С. 107-114.

  4. Дараган В.П. Аналіз кредитоспроможності банків-контрагентів – цільова функція управління на ринку міжбанківського кредитування / Дараган В.П. // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 10–13.

  5. Дзюблюк О. Активізація банківського кредитування малого та середнього бізнесу в системі заходів із подолання фінансово-економічної кризи / Дзюблюк О. // Світ фінансів. – Тернопіль, 2010. – Вип. 3. – С. 7-13. 

  6. Іванчик А.І. Проблеми залучення зовнішніх фінансових ресурсів комерційними банками України для потреб внутрішнього іпотечного кредитування / Іванчик А.І. // Науковий вісник Ужгородського національного університету: збірник наукових праць. – 2010. – С. 215-219.  – (Економіка ; Вип. 31).

  7. Кириченко О. Кредитування малих і середніх підприємств аграрного сектору економіки: проблеми мікроекономіки / О. Кириченко, Ю. Вигівська // Банківська справа. – 2011. – № 3 (38). – С. 31-47.

  8. Кириченко О.А. Економічна безпека суб’єктів господарювання в умовах довгострокового кредитування : фінанси інституційних секторів економіки / О.А. Кириченко, М.В. Коніжай // Фінанси України. – 2011. – № 6 (187). – С. 103-117.

  9. Микова М.С. Банківське інвестиційне кредитування юридичних осіб в Україні: гроші, фінанси і кредит / Микова М.С. // Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 208-216.

  10. Онисько С.М. Тенденції розвитку кредитування сільськогосподарських підприємств банками : гроші, фінанси і кредит / С.М. Онисько, Р.І. Содома // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 313-319.

  11. Петровська Н. Оціночна діяльність при банківському іпотечному кредитуванні: банківські технології / Н. Петровська, С. Фетісова // Банківська справа. – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 13-21.

  12. Тернюк Є.В. Поняття, зміст і значення пільгового кредитування / Тернюк Є.В. // Юриспруденція: теорія і практика. – 2010. – № 5 (67). – С. 48-52.

  13. Фищук І.М. Первинне розміщення акцій українськими компаніями як альтернативна форма залучення фінансових ресурсів на міжнародних фондових ринках / Фищук І.М. // Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 168-173.

  14. Чучко О. Лізингове кредитування в Україні / О. Чучко, Т. Верещагіна // Схід. – 2010. – № 3 (103). – С. 64-68.

  15. Актуальні проблеми економіки.

  16. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економічна.

  17. Вісник Національного банку України.

  18. Вісник Тернопільського національного економічного університету.

  19. Вчені записки Університету «Крок».

  20. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

  21. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна.

  22. Наукові праці МАУП.

  23. Проблеми економіки.

  24. Світ фінансів.

  25. Соціально–економічні проблеми сучасного періоду України.

  26. Управління економікою: теорія та практика.

  27. Фінанси України.

  28. Фінанси, облік і аудит.

Інтернет – джерела:

 1. Офіційний сайт Асоціації українських банків. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://aub.org.ua

 2. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

 3. Офіційний сайт Державної установи Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.smida.gov.ua

 4. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

 5. Офіційний сайт Національного банку України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

 6. Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua

 7. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ssmsc.gov.ua

Підпис розробника: ______________


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка