Комплекс навчально–методичного забезпечення дисципліни «Інформаційний менеджмент» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розробленоСкачати 241.47 Kb.
Дата конвертації31.03.2017
Розмір241.47 Kb.


Вищий навчальний закладУніверситет економіки та права «КРОК»
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор О.І.Шаров

«___» ______________ 2012 р.КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО–МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«Інформаційний менеджмент»

Київ – 2012

Передмова

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни РОЗРОБЛЕНО

Кафедрою міжнародних відносин та інформації

Факультету міжнародних відносин
РОЗРОБНИК

І.О. ЧЕРНОЗУБКІН, доцент, кандидат технічних наук, доцент

РЕЦЕНЗЕНТ

О.В.КАРТУНОВ завідувач кафедри суспільних наук, доктор політичних наук, професор

Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам Університету «КРОК»

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО кафедрОЮ

Протокол №

4

від

« 29» листопада 2011 р.

Завідувач кафедри
Д.І. ТКАЧ


УХВАЛЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ ФАКУЛЬТЕТУ

Протокол №

2

від

« 12 » січня 2012 р.

Декан факультету
В.В. РОКОЧА

ЗМІСТ


 1. Сфера застосування

 2. Опис дисципліни

 3. Навчальна програма дисципліни

3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

3.2. Зміст навчальної дисципліни 1. Робоча навчальна програма дисципліни, плани лекцій та практичних занять, завдання для лабораторних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни

4.1. Тематичний план дисципліни

4.2. Плани лекцій та практичних занять. Завдання для лабораторних робіт. Завдання для самостійної роботи студентів

4.3. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю

4.4. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів 1. Критерії оцінювання результатів навчання студентів

5.1. Схема нарахування балів з дисципліни

5.2. Умови нарахування балів

5.3. Критерії підсумкового оцінювання


 1. Комплексна контрольна робота (ККР) для перевірки знань з дисципліни

 2. Лист погодження комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни

 3. Лист подовження дії комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни кафедрою-розробником

 4. Додатки:

 • наочні та методичні матеріали для розв’язання завдань


1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу "Університет економіки та права "КРОК", в яких вивчається навчальна дисципліна.

Навчальна дисципліна "Інформаційний менеджмент":

– вивчається згідно навчальних планів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом підготовкиГалузі знань

Напрям підготовки

Шифр

Найменування

Шифр

Назва

0302

Міжнародні

відносини6.030204

Міжнародна інформація

2. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Шифр дисципліни (ідентифікатор)

В.03
Тип дисципліни

вибірковаПопередні умови

Вивчення дисциплін «Інформатика», «Сучасні інформаційні системи і технології», «Прикладна інформатика», «Комп’ютерна обробка даних», «Основи інформатизації суспільства», «Менеджмент і маркетинг»Триместр

7Кредити ECTS

3Заняття з викладачем

40 год.Форми контролю

Диференційований залікМетоди проведення

лекції, практичні заняття, практичні роботи та роботи в малих групах, тестуванняОчікувані результати (компетенції)

характеризувати закономірності і проблеми створення і розвитку інформаційного суспільства;

описувати загальні закономірності інформаційних процесів у системах різної природи;

класифікувати інформаційні ресурси як фактор соціально-економічного і культурного розвитку суспільства;

роз’яснювати феномен соціальної інформації, розрізняти її види, структуру і властивості;

аналізувати інформаційні канали, інформаційні потоки та масиви даних, визначати склад засобів, заходів з організації та проведення інформаційної діяльності в предметній галузі;

характеризувати соціальні і методологічні аспекти інформаційної діяльності, розрізняти методи та способи її реалізації;

визначати структуру та розрізняти властивості семантичної інформації;

моделювати та оцінювати основні аспекти інтелектуальних процесів в інформаційних системах;

застосовувати сучасні способи, методи, техніки для управління інформацією в організації;

застосовувати системно-інформаційний підхід до аналізу оточуючого середовища;

застосовувати методи формалізації, моделювання реальних об'єктів і явищ;

аналізувати і оцінювати процеси зростання, старіння і розсіювання інформації;

досліджувати, аналізувати та оцінювати інформаційні потреби організації;

виконувати огляд джерел інформації для забезпечення інформаційних потреб різних ланок системи управління організацією;

організовувати інформаційне забезпечення діяльності організації та її співробітників;

створювати інформаційні продукти та надавати інформаційні послуги;

планувати проекти інформатизації, визначати необхідні ресурси для виконання проектів та здійснювати оцінку економічної ефективності рішень;

виконувати пошук інформації, яка відповідає потребам організації, здійснювати її аналіз і оцінку.

Зміст дисципліни

Теоретико-методологічні основи розвитку і функціонування інформаційного менеджменту.

Управлінська діяльність та інформаційне забезпечення управління.

Види інформаційно-аналітичної діяльності. Результати інформаційно-аналітичної діяльності.

Інформаційна система як засіб вдосконалення управління інформаційними ресурсами.

Принципи функціонування системи управління інформаційними ресурсами. Модель електронного офісу.

Структура інформаційного ринку. Інформаційний консалтинг.

Основи інформаційної безпеки та безпеки інформаційних систем
Література

 1. Матвієнко О.В. Інформаційний менеджмент: навчально-методичний посібник / О.В. Матвієнко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2005. - 88 с.

 2. Матвієнко О.В. Інформаційний менеджмент. Опорний конспект лекцій у схемах і таблицях : навчальний посібник / О.В. Матвієнко, М.Н. Цивін. - К.: Видавничий дім "Слово", 2007. - 200 с.

 3. Матвієнко О.В. Основи менеджменту інформаційних систем: навчальний посібник / О.В. Матвієнко.-2-ге, перероб. та доп.-К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 176 с.

 4. Чічановський А.А. Інформаційні процеси в структурі світових комунікаційних систем: підручник / А. А. Чічановський, О. Г. Старіш. - К.: Грамота, 2010. - 568 с.

 5. Гринберг А. С. Информационный менеджмент: учебное пособие для вузов/А.С. Гринберг, И.А. Король. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 415 с.Мова

Українська

3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ


Навчальна програма вибіркової дисципліни «Інформаційний менеджмент» затверджена в складі Комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни рішенням Вченої ради факультету міжнародних відносин Університету «КРОК» від «12» січня 2012 р., протокол № 2.

3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентом компетенцій для здійснення професійної діяльності з урахуванням кардинальних перетворень в соціально-політичній та економічній сферах життя України під впливом інформатизації, включаючи формування ринкових відносин і відповідних їм ринкових механізмів, необхідності визначення ролі та місця інформації, міжнародної інформації, інформаційних систем та інформаційних як в економіці країни, так і в суспільстві в цілому, а також вимог, які висуваються до інформації у сфері інформаційного менеджменту.

Завдання вивчення дисципліни передбачає засвоєння студентами теорій, методів і технологій інформаційного менеджменту, особливостей діяльності інформаційних служб щодо управління інформацією та інформаційними системами, здійснення ситуаційного аналізу, комунікативного аудиту, організації експертних оцінювань, розробки і реалізації проектів надання інформаційних послуг та створення інформаційних продуктів.

Освоївши програму дисципліни «Інформаційний менеджмент» студенти за напрямом підготовки «Міжнародна інформація» повинні бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог щодо управління інформацією та здійснення інформаційно-аналітичної роботи в організації (підприємстві, установі, компанії) та володіти наступними професійними компетенціями для реалізації вказаних завдань:


характеризувати закономірності і проблеми створення і розвитку інформаційного суспільства;

описувати загальні закономірності інформаційних процесів у системах різної природи;

класифікувати інформаційні ресурси як фактор соціально-економічного і культурного розвитку суспільства;

роз’яснювати феномен соціальної інформації, розрізняти її види, структуру і властивості;

аналізувати інформаційні канали, інформаційні потоки та масиви даних, визначати склад засобів, заходів і методів з організації та проведення інформаційної діяльності в предметній галузі;

характеризувати соціальні і методологічні аспекти інформаційної діяльності;

визначати структуру та розрізняти властивості семантичної інформації;

моделювати та оцінювати основні аспекти інтелектуальних процесів в інформаційних системах;

застосовувати сучасні способи, методи, техніки для управління інформацією в організації;

застосовувати системно-інформаційний підхід до аналізу оточуючого середовища;

застосовувати методи формалізації, моделювання реальних об'єктів і явищ;

аналізувати і оцінювати процеси зростання, старіння і розсіювання інформації;

досліджувати, аналізувати та оцінювати інформаційні потреби організації;

виконувати огляд джерел інформації для забезпечення інформаційних потреб різних ланок системи управління організацією;

організовувати інформаційне забезпечення діяльності організації та її співробітників;

створювати інформаційні продукти та надавати інформаційні послуги;

планувати проекти інформатизації, визначати необхідні ресурси для виконання проектів та здійснювати оцінку економічної ефективності рішень.

виконувати пошук інформації, яка відповідає потребам організації, здійснювати її аналіз і оцінку.Міждисциплінарні зв’язки

Навчання з дисципліни базується на знаннях студентів, які вони отримали під час вивчення дисципліни «Інформатика», «Сучасні інформаційні системи та технології», «Менеджмент і маркетинг», «Прикладна інформатика», «Комп’ютерне оброблення даних», «Основи інформатизації суспільства».


3.2. Зміст навчальної дисципліни


Вступ

Характеристика дисципліни (мета, завдання, компетенції). Порядок вивчення дисципліни. Термінологічна основа дисципліни. Методична база дисципліни. Підвищення ролі інформації та знань у сучасну добу.


Модуль 1. Концептуальні основи інформаційного менеджменту

Тема 1. Теоретико-методологічні основи розвитку і функціонування інформаційного менеджменту

Поняття «інформація» та «менеджмент» як складові поняття «інформаційний менеджмент». Концептуальні підходи до визначення змісту поняття «інформаційний менеджмент».

Розвиток наук інформаційно-комунікаційного циклу. Інформатика як фундаментальна основа процесів інформатизації.

Сфера діяльності інформаційного менеджера. Завдання діяльності інформаційного менеджера.

Сучасні підходи до вивчення структури діяльності у галузі інформаційного менеджменту. Інформаційний та управлінські підходи. Галузі, на перетині яких розвівається інформаційний менеджмент.

Інформаційний менеджмент як адміністративно-орієнтовна технологія управління інформаційними ресурсами, новий тип управління організацією на основі використання всіх видів інформації.

Інформаційний менеджмент як процес і результат розроблення і реалізації внутрішньої і зовнішньої комунікативної політики організації.

Інформаційний менеджмент як менеджмент інформаційних систем, управління впровадженням і використанням інформаційних технологій.Тема 2. Нормативно-правове забезпечення суспільних інформаційних відносин

Інформаційне суспільство та інформаційна політика. Соціальна функція інформаційної політики. Концептуальні принципи формування інформаційної політики.

Державна політика України в сфері національного інформаційного простору. Головні напрями державної інформаційної політики.

Нормативно-правова база здійснення інформаційної діяльності. Закони України "Про інформацію", "Про науково-інформаційну діяльність", "Про електронний документ та електронний документообіг" та ін. Поняття "інформаційний потенціал суспільства".Тема 3. Державна інформаційна інфраструктура. Національний інформаційний ресурс

Основні складові державної інформаційної інфраструктури – технічна та інформаційна.

Технічна складова: система телекомунікації, системи супутникового та мобільного зв'язку; український сегмент глобальної інформаційної мережі Інтернет; засоби інформатизації, апаратне та програмне забезпечення.

Інформаційна складова: організаційно-інформаційні системи науково-технічної інформації, система бібліотек, Національний архівний фонд, архівні установи, сучасні масиви інформації в електронному вигляді; електронні засоби масової інформації (телебачення і радіомовлення); друковані засоби масової інформації.

Інформаційні ресурси суспільства. Національні інформаційні ресурси. Базова інфраструктура національних інформаційних ресурсів. Державні інформаційні ресурси Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищого Арбітражного Суду України, Національного банку України; державні інформаційні ресурси міністерств та інших центральних органів державної влади, державних установ та організацій; інформаційні ресурси національної системи науково-технічної інформації; Державний бібліотечний фонд України; Національний архівний фонд; Державний реєстр національного культурного надбання; Музейний фонд України.

Бібліотечні та архівні ресурси. Використання сучасних технологій в бібліотечній та архівній справах.

Інформаційні ресурси різної приналежності та форми власності як складові частини національних інформаційних ресурсів. Інформаційний ресурс підприємства (організації, установи, компанії).

Організаційно-правове забезпечення державної інформаційної інфраструктури: правове регулювання відносин між суб'єктами; розроблення і впровадження системи стандартів, метрологічного забезпечення, системи сертифікації; розподіл повноважень і узгодженість дій органів державної влади стосовно її компонентів, зокрема щодо забезпечення інформаційного суверенітету та інформаційної безпеки держави; наукові дослідження та підготовка кадрів.

Роль інформаційних технологій у забезпеченні адміністративного і господарського управління, розширенні інформаційної взаємодії між людьми, прискоренні підготовки і розповсюдження масової інформації. Українська індустрія інформаційних технологій.

Використання глобальної інформаційної мережі Інтернет як один з пріоритетних напрямів формування державної інформаційної інфраструктури.Тема 4. Властивості інформації. Інформаційні потреби

Семантична теорія інформації. Тезаурус споживача інформації.

Характеристики і вимоги до інформації. Якісні вимоги. Достовірність, об'єктивність, однозначність, своєчасність, релевантність (змістова і формальна релевантність), пертинентність, актуальність. Кількісні характеристики. Повнота інформації, достатність. Ціннісні характеристики. Цінність, вартість. Перевірка достовірності інформації. Оцінка новизни інформації.

Інформаційні потреби. Структура інформаційних потреб.Тема 5. Документ як джерело інформації. Властивості документальних джерел інформації

Документальні і недокументальні канали інформації. Властивості недокументальних повідомлень. Переваги і недоліки недокументальних повідомлень: оперативність, вибірковість, адресність, швидкий зворотній зв'язок, відсутність механізмів об'єктивного контролю і оцінки достовірності інформації.

Визначення документа. Документ як текст, логічна послідовність певних знаків, зафіксована на матеріальному носії, основною функцією якого є збереження, розповсюдження інформації у просторі і часі.

Електронний документ. Наукове та нормативно-правове визначення електронного документа.

Документальні джерела інформації як сукупність творів наукової, виробничої, навчальної, довідкової та науково-популярної літератури, призначені як для суцільного читання, так і для вибіркового аналізу з метою пошуку необхідних даних.

Види документів. Первинні документи: опубліковані, неопубліковані, непублікуємі. Опубліковані документи. Видання. Реєстрація видань. ІSBN - Міжнародний стандартний книжковий номер. Класифікація видань: за структурою (монографічні, збірники), за цільовим призначенням і змістом інформації (наукові, навчальні, масово-політичні, науково-популярні, виробничі); за періодичністю (неперіодичні, періодичні, продовжувані). Неопубліковані документи (звіти про науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи, дисертації, автореферати дисертацій, описи алгоритмів, програм, проекти та ін.). Непублікуємі документи (для прийняття конкретних управлінських рішень: адміністративно-господарська, організаційно-розпорядча, планово-економічна, фінансово-бухгалтерська, технологічна та ін. документація).

Вторинні документи. Основні функції вторинних документів, повідомлення про появу первинних документів і стислий виклад змісту основних документів. Інформаційні видання. Бібліографічні видання. Реферативні видання. Оглядові видання.

Властивості документальних джерел інформації: атрибутивні, прагматичні, динамічні. Фізичний об'єм, дискретність документа. Інформаційний об'єм, компактність, інформативність, інформаційна щільність документа. Переміщення документа в просторі і часі, старіння документа.

Показники якості джерел інформації: оперативність, повнота, новизна, достовірність, стислість.

Визначення відносної цінності різних джерел інформації.

Модуль 2. Інформаційне забезпечення управління. Система управління інформаційними ресурсами

Тема 6. Управлінська діяльність та інформаційне забезпечення управління

Інформація як стратегічний ресурс розвитку підприємства (організації, установи, компанії).

Аналіз видів управлінської діяльності за ступенем інтелектуальності і складності.

Структура прийняття управлінського рішення. Особливості діяльності керівника. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності. Основні етапи діяльності з інформаційного забезпечення.

Інформація безпосереднього управління та інформація розвитку системи у загальному обсязі інформації, яка циркулює у системі.

Категорії управлінської інформації: стратегічного планування, контрольна, оперативна.

Критерії відбору інформації. Поліментність, активність, евристичність, достатність (оптимальний мінімум).

Тема 7. Види інформаційно-аналітичної діяльності. Результати інформаційно-аналітичної діяльності

Аналітична діяльність як процедури і процеси інтелектуальної роботи.

Моніторингові, ініційовані і кумулятивні аналітичні дослідження. Комунікативний аудит як один з видів інформаційно-аналітичного моніторингу.

Оглядово-аналітична діяльність. Основні цілі оглядово-аналітичної діяльності. Огляд як науково-технічний документ, який містить одержану на основі аналізу, систематизації і узагальнення відомостей із першоджерел концентровану інформацію про попередній та сучасний стан або тенденції розвитку проблеми. Класифікація оглядів за глибиною аналізу змісту першоджерел, за цільовим призначенням, за формою подання, яка відображає оперативність інформації.

Бібліографічний огляд: огляд нових надходжень, огляд рекомендаційної літератури, джерелознавчий огляд, огляд інформаційних видань.

Реферативний огляд: науково-технічний реферативний огляд, виробничо-технологічний реферативний огляд, техніко-економічний реферативний огляд, комплексний реферативний огляд.

Аналітичний огляд: науково-технічний аналітичний огляд, виробничо-технологічний аналітичний огляд, техніко-економічний аналітичний огляд, комплексний аналітичний огляд, порівняльний огляд, прогностичний огляд, науково-популярний огляд.

За формою подання (оперативністю): оглядова довідка, щорічний огляд, оглядова стаття, огляд монографічного типу.Тема 8. Експертні оцінки у підготовки інформації для управлінських рішень

Анкетні методи і методи групової експертизи. Анкетні методи: ранжування, нормування, метод парних порівнянь. Метод Дельфи.

Формування експертної комісії. Організація і проведення експертиз. Одержання експертної інформації. Визначення результуючих експертних оцінок. Багатокритеріальні оцінки. Аналіз результатів експертизи.

Типові помилки при проведенні експертиз. Оцінка якості експерта.

Збирання і аналіз апріорної інформації. Етапи збирання і аналізу апріорної інформації. Огляд зібраних масивів даних і текстів на предмет виявлення проблем, нештатних ситуацій, нетипового рівня тих чи інших показників. Перетворення апріорної інформації.

Тема 9. Інформаційна система як засіб вдосконалення управління інформаційними ресурсами

Класифікація інформаційних систем. Інформаційна система економічного об'єкта. Інформаційна система в контурі системи управління.

Менеджмент інформаційних систем. Менеджмент інформаційних систем як інтегрована організаційна стратегія управління автоматизованою інформаційною інфраструктурою організації з метою створення умов ефективного функціонування інформаційних ресурсів і задоволення інформаційних потреб споживачів.

Життєвий цикл автоматизованої інформаційної системи. Функції управління на кожному з етапів існування інформаційної системи. Розробка стратегії автоматизації. Створення інформаційної системи та її впровадження. Супровід інформаційної системи. Вироблення нової стратегії автоматизації.Тема 10. Принципи функціонування системи управління інформаційними ресурсами. Модель електронного офісу

Інформаційна діяльність у системі організаційного управління в умовах функціонування автоматизованих систем. Концептуальні моделі «електронних офісів»: інформаційна модель, комунікаційна модель, соціотехнічна модель.

Інформаційні потоки в організації. Основні характеристики інформаційного потоку: джерело виникнення, напрям, періодичність, ступінь сталості, структура, обсяг і щільність, вид носія інформації, інформаційна ємність окремих повідомлень, ступінь використання.

Бар'єри на шляху інформаційних потоків в організації. Викривлення повідомлень. Інформаційні перевантаження. Незадовільна структура організації.

Заходи з удосконалення процесів обміну інформацією.

Етапи життєвого циклу інформаційного ресурсу. Визначення цілей (особистих, корпоративних, суспільних) і змісту інформації, необхідної для їх досягнення. Функції управління на кожному з етапів життєвого циклу інформаційного ресурсу.Модуль 3. Інформаційні продукти і послуги. Основи інформаційної безпеки

Тема 11. Структура інформаційного ринку. Інформаційний консалтинг

Ринок інформаційних продуктів та послуг як система економічних, правових, організаційних відносин у сфері торгівлі продуктами інтелектуальної праці на комерційних засадах. Постачальники інформаційних продуктів та послуг. Інфраструктура інформаційного ринку. Основні сектори світового ринку інформації.

Структура товарів і послуг інформаційного ринку. Особливості інформації як товару. Специфічні для інформаційного товару вимоги до його якості. Основні особливості споживчої вартості інформаційних продуктів.

Поняття «інформація як товар», «інформаційна продукція», «інформаційна послуга» у Законі України «Про інформацію».

WEB-інфраструктура як ефективна основа діяльності організації в умовах інформатизації. Основні види електронних публікацій організації. WEB-сайт організації. Види WEB-сайтів, особливості їх інформаційної архітектури і змісту. Бізнес-завдання, які вирішуються за допомогою Інтернет - технологій.

Інтернет- портали. Стандартні сервіси порталів. Класифікація порталів.

Управлінське консультування як професійна діяльність. Основні завдання управлінського консультування. Сфера інформаційного консалтингу.

Професійні вимоги до інформаційних консультантів. Інформаційні брокери. Комунікативний аудит.Тема 12. Основи інформаційної безпеки та безпеки інформаційних систем. Методи захисту інформації

Поняття інформаційної безпеки. Об’єкти інформаційної безпеки. Напрями забезпечення інформаційної безпеки. Інформаційна загроза.

Класифікація інформації за видами доступу. Державна таємниця. Службова таємниця. Комерційна таємниця. Персональна таємниця.

Способи і методи захисту інформації. Стратегія і тактика захисту інформації в комп’ютерних системах. Компоненти національної інфраструктури захисту інформації.Інформаційні війни.

4.4. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, ІНШИХ МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Основні законодавчі та нормативно-правові акти

 1. Конституція України (28.06.96) (ст. 17, 34).

 2. Закон України "Про інформацію" (№2657-ХП від О2. 10.92).

 3. Закон України "Про науково-технічну інформацію" (№3322-ХИ від 25.06.93).

 4. Закон України "Про Національну програму інформатизації" (№74/98-ВР від 04.02.98).

 5. Закон України "Про Концепцію Національної програми інформатизації" (№75/98-ВР від 04.02.98).

 6. Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (№2782001 від 16.09.92).

 7. Закон України "Про захист інформації (пресу) в автоматизованих системах" (№80/94-ВР від 05.07.94).

 8. Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" (№539/97-ВР від 23.09.97).

 9. Закон України "Про інформаційні агентства" (№74/95-ВР від 28.02.95).

 10. Закон України "Про державну таємницю" (№3855-ХІІ від 21.01.94).

 11. Указ Президента України "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні" (№928/2000 від 31.07.2000

 12. "Положення про технічний захист інформації в Україні" (затв. Указом Президента України №1229/99 від 27.09.99).

 13. Концепція технічного захисту інформації в Україні (затв. Постановою Кабінету Міністрів України №1126 від 08.10.97).

 14. Кримінальний кодекс України (із доповненнями згідно з Законом України №218/94-ВР від 20.10.94 - ст. 19, 81 "Порушення роботи автоматизованих систем".

Основна література:

 1. Аналітика, експертиза, прогнозування: монографія / Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, М.А. Ожеван. - К. : Наша культура і наука, 2003. - 614 с.

 2. Гринберг А. С. Информационный менеджмент: учебное пособие для вузов / А.С. Гринберг, И.А. Король. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 415 с.

 3. Згуровський М. З. Основи системного аналізу: підручник / М.З. Згуровський, Н.Д. Панкратова. - К. : Видавнича група BHV, 2007. - 544 с.

 4. Ковальчук Т. Т. Сучасний інформаційний ринок: концептуально-пізнавальний конспект / Т. Т. Ковальчук, І. Ю. Марко, Є. І. Марко. - К.: Знання, 2011. - 255 с.

 5. Костров А. В. Основы информационного менеджмента: учебное пособие / А.В. Костров. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 336 с.

 6. Макаренко Є. А. Міжнародні інформаційні відносини: монографія / Є.А. Макаренко. - К. : Наша культура і наука, 2002. - 452 с.

 7. Матвієнко О. В. Інформаційний менеджмент: навчально-методичний посібник / О.В. Матвієнко. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2005. - 88 с.

 8. Матвієнко О. В. Інформаційний менеджмент: опорний конспект лекцій у схемах і таблицях / О.В. Матвієнко, М.Н. Цивін. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 173 с.

 9. Матвієнко О. В. Інформаційний менеджмент. Опорний конспект лекцій у схемах і таблицях: навчальний посібник / О.В. Матвієнко, М.Н. Цивін. - К. : Видавничий дім "Слово", 2007. - 200 с.

 10. Матвієнко О. В. Основи інформаційного менеджменту: навчальний посібник / О.В. Матвієнко. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 128 с.

 11. Матвієнко О. В. Основи менеджменту інформаційних систем: навчальний посібник / О.В. Матвієнко. - 2-ге, перероб. та доп. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 176 с.

 12. Міжнародна інформаційна безпека: сучасні виклики та загрози / Є. А. Макаренко, М. М. Рижиков, М. А. Ожеван. - К. : Центр вільної преси, 2006. - 916 с.

 13. Сучасні технології та засоби маніпулювання свідомістю, ведення інформаційних війн і спеціальних інформаційних операцій: навчальний посібник / Петрик В.М. [та інші]. - К. : Росава, 2006. - 208 с.

 14. Хмельницький О. О. Інформаційна культура підготовка кадрів до інформаційної роботи: навчальний посібник / О. О. Хмельницький. - К. : КНТ, 2007. - 200 с.

 15. Чічановський А. А. Інформаційні процеси в структурі світових комунікаційних систем: підручник / А. А. Чічановський, О. Г. Старіш. - К. : Грамота, 2010. - 568 с.

 16. Чернозубкін І.О. Основи інформатизації суспільства: навчально-методичний посібник. К.: Університет економіки та права «КРОК», 2004. – 188 с.

 17. Чернозубкін І.О. Основи інформатизації суспільства: навчально-методичний посібник у схемах і таблицях. К.: Університет економіки та права «КРОК», 2006. – 78 с.

Додаткова література:

 1. Вартанова Е. Л. Медиаэкономика зарубежных стран: учебное пособие / Е.Л. Вартанова. - М. : Аспект Пресс, 2003. - 335 с.

 2. Географія світового господарства з основами економіки: навчальний посібник / За ред. Я.Б. Олійника, І.Г. Смирнова. - К. : Знання, 2011. - 640 с.

 3. Глобалізація і безпека розвитку: монографія / Кер. авт. кол. О.Г. Білорус. - К. : КНЕУ, 2001. - 733 с.

 4. Єжова Л. Ф. Інформаційний маркетинг: навчальний посібник / Л.Ф. Єжова. - К. : КНЕУ, 2002. - 560 с.

 5. Інформаційний сервіс в Інтернеті: навчальний посібник / За ред. В.М. Шейка. - Х. : Харк. держ. академія культури, 1998. - 208 с.

 6. Коломієць В. Ф. Міжнародні інформаційні системи: підручник / В.Ф. Коломієць. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2001. - 458 с.

 7. Лазарєва С. Ф. Економіка та організація інформаційного бізнесу: навчальний посібник / С.Ф. Лазарєва. - К. : КНЕУ, 2002. - 667 с.

 8. Маркетинг у секторах національної економіки: монографія / За ред. М.А.Окландера. - Одеса : АстроПринт, 2004. - 408 с.

 9. Мей Кристофер. Інформаційне суспільство. Скептичний погляд / Кристофер Мей. - К. : К.І.С., 2004. - 220 с.- Пер. з англ.

 10. Новак В. О. Інформаційне забезпечення менеджменту: навчальний посібник / В. О. Новак, Л. Г. Макаренко, М. Г. Луцький. - К. : Кондор, 2006. - 462 с.

 11. Орлов П. І. Інформація та інформатизація: Нормативно-правове забезпечення: науково-практичний посібник / П.І. Орлов. - Х. : Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. - 576 с.

 12. Проблеми економіки і права в умовах розбудови соціальної, демократичної і правової держави України: Матеріали науково-практичної студентської конференції (м. Київ, 23 березня 2004 року). Частина 1 / Університет економіки та права "КРОК". - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2004. - 292 с.

 13. Разроев Э. Инфокоммуникационный бизнес: управление, технологии, маркетинг: монография / Э. Разроев. - СПб. : Профессия, 2003. - 352 с.

 14. Хіт Роберт. Кризовий менеджмент для керівників: переводное издание / Роберт Хіт. - К.: Наукова думка ; К. : Всеувито, 2002. - 566 с.- Пер. з англ.

 15. Флюр О. М. Формування глобального інформаційного суспільства. Шлях України: монографія / О.М. Флюр. - К. : Відділ оперативної поліграфії Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Т. Шевченка, 2004. - 140 с.

 16. Чернозубкін І.О. Евристичний метод обробки інформації із різнорідних джерел // Вчені записки Університету «КРОК». – Випуск 19. – 2009. С.251-257

Internet-джерела:

 1. Верховна Рада України http://www.rada.kiev.ua .

 2. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/.

 3. Міністерство екології та природних ресурсів України http://www.menr.gov.ua/.

 4. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій http://www.mns.gov.ua/.

 5. Рада національної безпеки і оборони України http://www.rainbow.gov.ua/.

 6. Постійне представництво України при ООН http://www.uamission.org/.

 7. Північноатлантичний альянс (НАТО) http://www.nato.int/.

 8. Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств–участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) http://www.iacis.ru

Підпис розробника: ______________


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка