Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «управління ланцюгами поставок» Київ – 2012 передмова комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розробленоСкачати 137.13 Kb.
Дата конвертації06.04.2017
Розмір137.13 Kb.


Вищий навчальний закладУніверситет економіки та права «КРОК»
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор О.І.Шаров

«___» ______________ 2012 р.КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК»

Київ – 2012
ПЕРЕДМОВА

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни РОЗРОБЛЕНО

Кафедрою _Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики__Факультету міжнародних відносин
РОЗРОБНИКИ

В.Г. Алькема, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики, д.е.н.

РЕЦЕНЗЕНТ

Хмурковський Г.В., к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу

Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам МОНмолодьспорт України та Університету «КРОК»

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО кафедрою

Протокол №
від

«__» _____________ 2012 р.

Завідувач кафедри
В.І. Терехов


УХВАЛЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ ФАКУЛЬТЕТУ міжнародних відносин

Протокол №
від

«__» _____________ 2012 р.

Декан факультету
В.В. Рокоча

ЗМІСТ

 1. Сфера застосування

 2. Опис дисципліни

 3. Навчальна програма дисципліни

3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

3.2. Зміст навчальної дисципліни 1. Робоча навчальна програма дисципліни, плани лекцій та практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни

4.1. Тематичний план дисципліни

4.2. Плани лекцій та практичних занять. Завдання для самостійної роботи студентів

4.3. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю

4.4. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів 1. Критерії оцінювання результатів навчання студентів

5.1. Схема нарахування балів з дисципліни

5.2. Умови нарахування балів

5.3. Критерії підсумкового оцінювання


 1. Комплексна контрольна робота (ККР) для перевірки знань з дисципліни

 2. Лист погодження комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни

 3. Лист подовження дії комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни

 4. Додатки:

– опорний конспект лекцій;

– наочні матеріали;

–еталонні приклади розв’язання типових завдань.

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК», в яких вивчається навчальна дисципліна.Навчальна дисципліна «Управління ланцюгами поставок» вивчається згідно навчальних планів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю:

Галузь знань

Спеціальність

Шифр

Найменування

Код

Назва

0306

Менеджмент і адміністрування

8.03060107

Логістика


2. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 8.03060107 «Логістика»Шифр дисципліни

16 Н - магістриТип дисципліни

нормативнаПопередні умови

попереднє вивчення дисциплін: «Логістика», «Загальна теорія логістики», «Управління постачанням і запасами», «Міжнародна логістика», «Логістика зовнішньоекономічних операцій», «Економіка та організація логістичних систем», «Управління логістичним сервісом», «Інформаційні логістичні системи», «Управління ризиками в логістиці»Семестр

1Кредити ECTS

4Заняття з викладачем

40 год.Форми підсумкового контролю

Екзамен
Методи проведення

лекції, практичні заняття, робота у малих групах, ділові ігриРезультати навчання

студент повинен вміти:

 • приймати рішення в управлінні ланцюгами поставок;

 • розвивати практичні навички з проектування ланцюгів поставок;

 • координувати взаємовідносини між учасниками ланцюга поставок;

 • оцінювати економічну ефективність функціонування ланцюга поставок;

 • здійснювати інформаційну підтримку в управління ланцюгами поставок.Зміст дисципліни

Ланцюг поставок – новий етап логістичного управління.

Понятійний апарат ланцюга поставок та управління ним.

Управління бізнес-процесами у ланцюгах поставок.

Проектування ланцюгів поставок.

Основні рішення в управління ланцюгами поставок.

Прийняття рішень в управління ланцюгами поставок в умовах невизначеності.

Стратегії ланцюгів поставок.

Інтеграція і співпраця у ланцюгах поставок.

Інформаційні технології управління ланцюгом поставок.

Економічні аспекти управління ланцюгами поставок.

Управління глобальним ланцюгом поставок.
Література

 1. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок / М.Кристофер / под. общ. ред. В.С. Лукинского. – СПб.: Питер, 2004. - 316 с.

 2. Бауерсокс Д.Дж. Логистика: Интегрированная цеп поставок / Logistical Management /Д. Дж. Клосс; пер. с англ.. – М. Олипм-бизнес, 2010. – 640 с.

 3. Економіка логістичних систем: монографія / М. Веселевський та ін..; за наук. ред. Є. Крикавського, С. Кубіва. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. Політех.», 2008. – 596 с.Мова

українська


3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Вимоги до змісту навчальної програми дисципліни «Управління ланцюгами поставок» затверджено в складі Освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста, магістра за спеціальностями галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.04.2011 р. № 336.

Програма нормативної навчальної дисципліни «Управління ланцюгами поставок» видана у складі Програм нормативних навчальних дисциплін підготовки спеціаліста і магістра за спеціальностями галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»: КТНЕУ, 2011 р., 359 стр.
3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни – формування професійних компетенцій з проектування, управління та оцінки ефективності функціонування ланцюга поставок.

Завдання навчальної дисципліни. Після закінчення курсу студент повинен:


   • освоїти теоретичні основи управління ланцюгами поставок;

   • знати основні бізнес-процеси в ланцюгах поставок;

   • вміти проектувати та планувати ланцюги поставок;

   • оволодіти єдиним інформаційним простором учасників ланцюга поставок;

   • опанувати критерії якості та ефективності функціонування ланцюгів поставок;

   • оволодіти основними навичками в галузі стратегічного планування, організації та управління ланцюгами поставок;

   • вміти координувати взаємовідносини між учасниками ланцюгами поставок;

   • вміти приймати рішення в управлінні ланцюгами поставок.


Міждисциплінарні зв’язки

Дисципліна «Управління ланцюгами поставок» вивчається студентами після вивчення дисциплін «Логістика», «Загальна теорія логістики», «Управління постачанням і запасами», «Міжнародна логістика», «Логістика зовнішньоекономічних операцій», «Економіка та організація логістичних систем», «Управління логістичним сервісом», «Інформаційні логістичні системи», «Управління ризиками в логістиці».


3.2. Зміст навчальної дисципліни

Вступ. Управління та організація діяльності підприємств у сучасних умовах не можуть відбуватися без використання логістичного підходу. Мають перспективи успішного розвитку лише ті підприємства, які формують та впроваджують у свою практичну діяльність ефективне управління ланцюгом поставок, створюють розподільчі центри та використовують сучасні концепції виробництва.

Розділ І. Ланцюг поставок – новий етап еволюції.

Тема 1. Ланцюг поставок – новий етап логістичного управління.

Передумови розвитку інтегрованого управління в логістиці. Парадигми логістики і управління ланцюгами поставок: функціональна, ресурсна, інноваційна. Ускладнення ринкових відносин у ланцюгу поставок з позиції врахування фактору часу та бізнесу, зорієнтованого на клієнта. Поняття ланцюга поставок та необхідність управління ним. Роль і місце українських підприємств в глобальних ланцюгах поставок. Стан, фактори і тенденції розвитку управління ланцюгами поставок в Україні. Предмет, мета, завдання навчальної дисципліни та ії взаємозв’язок з іншими дисциплінами.


Тема 2. Понятійний апарат ланцюга поставок та управління ним.

Економічні теорії, на яких ґрунтується концепція ланцюга поставок. Основні визначення: логістичний ланцюг, логістичний канал, ланцюг поставок, логістична мережа. Характерні особливості логістичного каналу, ланцюга поставок та логістичної мережі. Спільні та відмінні риси логістичної системи та ланцюга поставок. Структура ланцюга поставок. Характеристика системних зв’язків у ланцюгах поставок. Напрями забезпечення формування ланцюгів поставко (маркетингове, логістичне, інформаційне). Джерела трансформації ланцюга поставок в логістичну мережу.

Сутність управління ланцюгом поставок. Аналіз основних положень концепції управління ланцюгом поставок. Стратегічні елементи управління ланцюгом поставок. Наукова база управління ланцюгами поставок, методології системного аналізу, дослідження операції та економіко-математичного моделювання як основи аналізу та синтезу ланцюгів постачань.
Розділ ІІ. Управління у ланцюгах поставок.

Тема 3. Управління бізнес-процесами у ланцюгах поставок.

Процесний підхід в управління ланцюгами поставок. Основні бізнес-процеси, які відбуваються у ланцюгу поставок. Декомпозиція процесів в ланцюгу поставок. Модель операції в ланцюгу поставок. Вибір методу моделювання логістичного бізнес-процесу: функціональні, об’єктно-орієнтовані та комплексні методи. Побудова інформаційної моделі.

Програмні засоби моделювання бізнес-процесів: SCOR (Supply Chain Operation Reference Model) – референтна модель функціонування ланцюгів поставок, ARIS (Architecture of Information Systems) – архітектура інформаційних систем, IDEF (Integration Definition for Function Modeling) – інтегроване функціональне моделювання, UML (Unified Modeling Language) – уніфікована мова моделювання.

Контролінг ключових бізнес-процесів у ланцюгу поставок.


Тема 4. Проектування ланцюгів поставок.

Чинники, які впливають на проектування ланцюга поставок. Основні етапи проектування ланцюга поставок. Аналіз можливостей і показників функціонування ланцюга поставок. Вибір структури ланцюга поставок. Розробка альтернативних варіантів удосконалення процесів в ланцюгу поставок. Методи підбору постачальників та створення системи CRM. Проектування виробничих потужностей у ланцюгу поставок. Проектування запасів. Розподіл ресурсів в ланцюгу поставок. Інтегрований підхід до проектування ланцюга поставок. Реінжиніринг ланцюга поставок як спосіб його удосконалення і перепроектування.


Тема 5. Основні рішення в управління ланцюгами поставок.

Класифікація та взаємозв’язок основних рівнів прийняття рішень при управлінні ланцюгами поставок. Стратегія конкурентної поведінки та стратегія управління ланцюгами поставок. Стратегічний, тактичний та оперативний рівні прийняття рішень в управлінні ланцюгами поставок. Моделі прийняття рішень. Інструменти рішення завдань управління поставками: методи оптимізації, статистичні методи, імітаційне моделювання та евристичні методи.


Тема 6. Прийняття рішень в управління ланцюгами поставок в умовах невизначеності.

Причини й наслідки невизначеності в ланцюгах поставок. Діагностика ланцюга поставок. Ризики у ланцюгах поставок. Стабільність та безпека ланцюгів поставок. Зниження невизначеності в ланцюгах поставок. Побудова планів ланцюгів поставок з урахуванням надмірності. Стійкість, адаптивність і адаптація моделей. Живучість і стабільність. Загальна логічна схема прийняття рішень про вибір конфігурації ланцюга поставок з урахуванням факторів невизначеності та можливості порушень. Взаємозв’язок основних методів прийняття рішень по управлінню ланцюгами поставок в умовах невизначеності. Організація функціонування ланцюгів поставок з урахуванням ризику. Методи аналізу чутливості ланцюгів поставок. Розрахунок надійності та безпеки ланцюга поставок.


Тема 7. Стратегії ланцюгів поставок.

Класифікація стратегій інтегрованого управління і координації ланцюгів поставок. Стратегії, орієнтовані на виробництво (Just –in-Time, Just-in-Sequence). Стратегії поповнення запасів на основі відповідальності постачальників (KANBAN, VMI). Спільне планування, прогнозування і поповнення запасів (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment - CPFR). Стратегії, зорієнтовані на торгівлю (QR, ECR, CPFR). Стратегії, сфокусовані на швидкість. Стратегії індивідуалізованого обслуговування клієнтів. Стратегії управління витратами. Стратегії операційної динамічності. Стратегічний бенчмаркінг ланцюга поставок.


Тема 8. Інтеграція і співпраця у ланцюгах поставок.

Типи відносин між учасниками ланцюга поставок: кооперація, конкуренція, співпраця. Стратегічне партнерство у ланцюгу поставок. Формування партнерства на основі управління взаємовідносинами із постачальниками та споживачами. Процеси інтеграції партнерів в системі розподілу. Ефект підстьобування (Bullwhip Effect) та заходи по його послабленню. Стратегічний сирсинг. Аутсорсинг логістичної діяльності. Переваги між організаційної співпраці в ланцюгу поставок. Шанси та ризики стратегії взаємодії.


Тема 9. Інформаційні технології управління ланцюгом поставок.

Роль, перспектива і ефективність застосування інформаційних технологій в управлінні ланцюгами поставок. Проблематика створення єдиного інформаційного простору учасників ланцюга поставок. Сучасні інформаційні системи моніторингу ланцюга поставок: SCEM, SCMo. Ланцюги поставок у Internet-середовищі. Віртуальні логістичні оператори в ланцюгах поставок.

Приклади реалізації програмних модулів «SCM» (Supply Chain Management) у вітчизняних та зарубіжних ERP-системах.
Тема 10. Економічні аспекти управління ланцюгами поставок.

Сутність інтегрованого оцінювання функціонування ланцюгів поставок. Ланцюг вартості та ланцюг цінності. Фінансові показники оцінки ланцюгів поставок. Аналіз стратегії та цінності для акціонерів. Модель фінансових показників ланцюга поставок на основі доданої вартості. Системи вимірювання економічної ефективності ланцюга поставок. Система збалансованих показників та ії використання для оцінки ефективності функціонування ланцюга поставок.


Тема 11. Управління глобальним ланцюгом поставок.

Тенденції до глобалізації в ланцюгу поставок. Проблеми глобальної логістики. Організація глобальної логістики. Компанії «без громадянства» та їх роль у функціонуванні глобальних ланцюгів постачань. Управління ланцюгом глобальних поставок. Підходи до вибору вітчизняних та міжнародних джерел постачання та постачальників. Укладання та управління контрактами.4.4. Перелік рекомендованих підручників,

інших методичних та дидактичних матеріалів

Основна література

 1. Бауэрсокс Доналд Дж.. Логистика: интегрированная цепь поставок/ Доналд Дж. Бауэрсокс, Дейвид Дж. Клосс. - 2-е изд.. - М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2005. - 640 с.

 2. Бродецкий Г.Л. Моделирование логистических систем. Оптимальные решения в условиях риска/ Г.Л. Бродецкий. - М.: Вершина, 2006. - 376 с.

 3. Джонсон Джеймс С. Современная логистика / Джеймс С. Джонсон, Дональд Ф. Вуд, Поль Р. Мэрфи-мл.. - 7-е изд.. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. - 624 с.

 4. Джонсон Джеймс С.. Современная логистика: переводное издание/ Дж. С. Джонсон, Дональд Ф. Вуд, Дэниел Л. Вордлоу, Поль Р. Мэрфи-мл.. - 7-е изд.. - М.: Вильямс, 2004. - 624 с.

 5. Крикавський Є.В. Логістика: компендіум і практикум [Текст] : навчальний посібник / Є.В. Крикавський . - К. : Кондор, 2007. - 340 с.

 6. Курганов В.М. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок товаров: Учебно-практическое пособие/ В.М. Курганов. - М.: Книжный мир, 2006. - 432 с.

 7. Сумец А.М. Логистика: теория, ситуации, практические задания: учеб. Пособие / А.М. Сумец. – К.: Хай-Тек Пресс, 2008. – 320 с.

 8. Сучасний стан та перспективи розвитку системи економічної безпеки підприємств. Друга науково-практична конференція студентів магістратури Навчально-наукового інституту менеджменту безпеки (м. Київ, 25 грудня 2008 року) [Текст] / ред. В.В. Крутов, В.С. Сідак. - К. : Університет економіки та права «КРОК», 2009. - 592 с. (Зайцев, Д.О. Щодо введення положення про захист комерційної таємниці на підприємстві / Д.О. Зайцев. - С.244-252).

 9. Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок/ Д. Уотерс. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 503 с.

 10. Чухрай Н. Формування ланцюга поставок: питання теорії та практики: монографія / Н. Чухрай, О. Гірна. – Л.: Інтелект-Захід, 2007.– 232 с.

 11. Чухрай Н.І. Оцінювання і розвиток відносин між бізнес-партерами: монографія / Н.І. Чухрай, Я.Ю. Криворучко; за наук. ред. Н.І. Чухрай. – Л.: Растр-7, 2008. – 360 с.

 12. Шапиро Дж. Моделирование цепи поставок / Дж. Шапиро; пер. с англ.; под.. ред. В.С. Лукинского. – СПб.: Питер, 2006. – 720 с.


Додаткова література

 1. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / под общ. и научн. Ред. Проф. В.И. Сергеева. – М.: ИНФРА – М, 2005.– 976 с.

 2. Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії: підручник / Є.В. Крикавський; вид. 2-ге допов. І перероб. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. Політес.»; «Інтелект-Захід», 2006. – 456 с.

 3. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок / М.Кристофер / под. общ. ред. В.С. Лукинского. – СПб.: Питер, 2004. - 316 с.

 4. Міжнародні відносини у глобалізованому світі [Текст] : матеріали науково-практичної студентської конференції факультету міжнародних відносин 8 квітня 2009 року / Університет економіки і права «КРОК». - К. : Університет економіки та права «КРОК», 2009. - 378 с. (Садовнікова О. Формування відносин партнерства в ланцюгу поставок як складова системи економічної безпеки суб’єктів господарювання / О. Садовнікова - С. 60-71)

 5. Стерлингова А.Н. Управление запасами в цепах поставок: ученик. А.Н. Стерлингова. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 430 с.

 6. Сток Дж. Р. Стратегическое управление логистикой Дж.Р. Сток, Д.М. Ламбер; пер. с. 4-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 797 с.

Підпис розробника: ______________


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка