Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Менеджмент персоналу» Київ – 2013Скачати 156.89 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір156.89 Kb.


Вищий навчальний закладУніверситет економіки та права «КРОК»
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор О.І.Шаров

«___» ______________ 2013р.КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«Менеджмент персоналу»


Київ – 2013


Передмова

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни РОЗРОБЛЕНО

Кафедрою менеджменту та маркетингу факультету економіки та підприємництва “Університету КРОК”РОЗРОБНИК

І.Л. Петрова, д.е.н., проф.

РЕЦЕНЗЕНТ

А.М.Чередніченко, кандидат технічних наук, доцент

Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам МОНмолодьспорт України та Університету «КРОК»

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО КАФЕДРОЮ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ

Протокол №
від

« » 2013 р

Зав. кафедри
І.Л.Петрова

УХВАЛЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВАПротокол №
від

« » 2013 р.

Декан факультету
Н.Д. Кахута


ЗМІСТ

 1. Сфера застосування

 2. Опис дисципліни

 3. Навчальна програма дисципліни

3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

3.2. Зміст навчальної дисципліни 1. Робоча навчальна програма дисципліни, плани лекцій та практичних (семінарських) занять, завдання для лабораторних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни

4.1. Тематичний план дисципліни

4.2. Плани лекцій та практичних (семінарських) занять. Завдання для самостійної роботи студентів

4.3. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю

4.4. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів 1. Критерії оцінювання результатів навчання студентів

5.1. Схема нарахування балів з дисципліни

5.2. Умови нарахування балів

5.3. Критерії підсумкового оцінювання


 1. Комплексна контрольна робота (ККР) для перевірки знань з дисципліни

 2. Лист погодження комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни

 3. Лист подовження дії комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни


1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей комплекс призначений для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності 8.18010016 “Бізнес-адміністрування”2. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ2.3.

Менеджмент персоналуТип дисципліни

обов’язковаПопередні умови

попереднє вивчення дисциплін: Менеджмент, Економіка підприємства, Макроекономіка, Мікроекономіка
Триместр

2Кредити ECTS

144 годиниЗаняття з викладачем

36 годинФорми підсумкового контролю

екзаменМетоди проведення

лекції, практичні заняття, захист індивідуальних науково-дослідних завдань, робота у малих групах, ділові ігри, ситуаційні вправи.Результати навчання

Глибоке оволодіння теоретичними засадами менеджменту персоналу; отримання практичного досвіду з управління людьми; засвоєння вмінь самостійно аналізувати складні виробничі ситуації, приймати й обґрунтовувати ефективні рішення в галузі менеджменту персоналу; вміти планувати, організовувати, мотивувати та контролювати персонал організації; застосовувати сучасні форми найму; оцінювати ефективність кадрових заходів на підприємстві.Зміст дисципліни

 1. Менеджмент персоналу – наука, практика, мистецтво.

 2. Аналіз робіт – основний інструмент управління людьми.

 3. Компетенції працівників – сила компанії.

 4. Планування потреб у персоналі.

 5. Технології найму та відбору персоналу.

 6. Розвиток персоналу – крок до майбуття.

 7. Оцінювання персоналу: хто є хто?

 8. Мотивація персоналу та моделювання компенсаційного пакету.

 9. Управління конфліктами і стресами.

 10. Організаційна культура: гармонія та процвітання.Література

1. Петрова І.Л. Стратегічне управління людськими ресурсами. Навч. посіб. К.: КНЕУ, 2013. – 466 с.
2. Ульрих Дейв, Брокбэнк Уэйн. HR в борьбе за конкурентное преимущество. - М.: Претекст, 2009. - 352 с.

3.Фитиени Жак, Холлифорд Сара. Как изменить HR-менеджмент. - М.: Hippo Publishing Ltd., 2009. - 368 с.

4.Армстронг, Майкл. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е изд. -Спб.: Питер, 2007.- 832 с.

5.Класифікатор професій ДК 003-10. – К.: Держстандарт України, 2010.


Мова

українська


3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма дисципліни «Менеджмент персоналу» затверджена у встановленому порядку (ОПП напряму підготовки магістра спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування», затвердженої наказом МОН від 03.02.2005р., №75)3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою є формування знань принципів та методів, функцій і процесів управління персоналом у сучасній організації, опанування практичними знаннями з технології досягнення економічної та соціальної ефективності управління, формування навичок, які потрібні в роботі з людьми на всіх її рівнях.

Завданнями є:

– з’ясування основних понять і категорій управління персоналом;

– отримання знань з функцій, процесів, моделей управління персоналом;

– оволодіння методами, технологією, інструментами прийняття рішень з управління персоналом;

– аналіз кращого вітчизняного і зарубіжного досвіду управління людськими ресурсами;

– виховання професійних і особистісних якостей, необхідних для спілкування з людьми, керування ними;

розвиток навичок та вмінь, потрібних для формування правильної ділової поведінки в конкретній ситуації.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні придбати:   • розуміння сутності системного підходу до управління персоналом в організації;

   • вміння проектувати раціональну структуру персоналу організації за різними ознаками;

   • вміння будувати активну кадрову політику організації;

   • володіння навичками з кадрового планування з метою визначення оптимальної чисельності працівників і структури організації;

   • знання основних функцій працівників кадрової служби, зокрема менеджера з персоналу;

   • вміння формувати згуртований трудовий колектив організації та управляти ним;

   • розуміння сутності позитивного соціально-психологічного клімату в колективі та вміння на нього впливати;

   • знання джерел пошуку кандидатів на вакантні посади в організацію та вміння вибирати найбільш економічно доцільних;

   • володіння методами комплектування штату й адаптації працівників на підприємстві;

   • володіння сучасними методами оцінювання працівників і вміння їх застосовувати в конкретній організації;

   • знання форм і методів навчання працівників і застосування їх залежно від потреб організації;

   • володіння методами управління мотивацією персоналу.

Дисципліна спрямована на формування таких практичних умінь, як:

 • аналіз кадрового потенціалу організації;

 • визначення основних заходів з формування та реалізації активної кадрової політики;

 • розрахунок оптимальної чисельності працівників організації, зокрема за категоріями посад;

 • розроблення потрібних кадрових документів, що використовуються в практиці управління персоналом сучасних організацій;

 • використання сучасних методик набору та відбору кадрів на вакантні посади в організації;

 • виконання функцій інтерв’юера в процесі проведення співбесіди з працівниками на вакантні посади;

 • контроль та адекватне оцінювання результатів роботи персоналу;

 • розрахунок показників ефективності роботи персоналу;

 • використання методів стимулюючого впливу на персонал;

 • розроблення заходів з управління професійним навчанням і розвитком персоналу організації.


Міждисциплінарні зв’язки

Дисципліна “Менеджмент персоналу” поглиблює з знання управління організацією, зосереджуючись на управлінні людськими ресурсами організації. Вона передбачає засвоєння студентами таких курсів як “Менеджмент”, «Макроекономіка», «Мікроекономіка», “Економіка підприємства”.


3.2. Зміст навчальної дисципліни
Модуль 1. Теорія та методологія менеджменту персоналу

Тема 1. Менеджмент персоналу – наука, практика, мистецтво.
Зовнішні та внутрішні фактори управління персоналом. Принципи і методи управління персоналом організації. Функції менеджменту персоналу в організації. Концепції управління персоналом. Персонал організації та його структура. Класифікація персо­налу за категоріями.
Модуль 2. Опис та специфікація робіт в організації
Тема 2. Аналіз робіт – основний інструмент управління людьми.
Аналіз та дизайн робіт в організації. Опис робіт. Важливість аналізу робіт для лінійних та функціональних менеджерів. Опис робіт. Специфікація робіт. Методи аналізу робіт. Дизайн робіт. Різні підходи до дизайну робіт (ротація, розширення, збагачення робіт).

Модель робочого місця та її варіанти. Людина в організації. Фактори індивідуальної поведінки і успішної діяльності (здібності, потреби, досвід, цілі та цінності організації, витрачені зусилля, винагорода). Класифікація здібностей (аналітичні, просторово-візуальні, швидкість і точність сприйняття, здатність до фізичної праці). Необхідність врахування здібностей людей у трудовій діяльності. Специфікація робіт. Карта спеціаліста.


Тема 3. Компетенції працівників – сила компанії.
Поняття компетенції та компетентності. Необхідність управління за компетенціями. Види та рівні компетенцій. Процес та стратегія управління за компетенціями: управління за компетенціями як процес; ключові елементи системи управління за компетенціями; розробка і впровадження компетенцій; горизонтальне та вертикальне вирівнювання. Оцінка компетенцій. Методи вимірювання компетенцій.
Модуль 3. Функції менеджменту персоналу

Тема 4. Планування потреб у персоналі.
Цілі та завдання планування людських ресурсів. Елементи і стадії процесу планування персоналу. Методи планування якісної та кількісної потреби в персоналі.
Тема 5. Технології найму та відбору персоналу.
Джерела найму персоналу організації. Зовнішні та внутрішні джерела. Маркетинг персоналу на внутрішньому і зовнішньому ринку праці. Процедура відбору персоналу організації. Методи відбору персоналу. Співбесіда. Стрес-інтерв’ю та особливості його проведення. Документи, що розробляються в процесі найму персоналу.

Тема 6. Розвиток персоналу – крок до майбуття.
Розвиток персоналу як засіб забезпечення його конкурентоспроможності. Процес професійного навчання персоналу. Поняття людського капіталу. Інвестування в людину та його ефективність. Сучасні методи професійного навчання та їх ефективність. Підготовка кадрового резерву на заміщення посад.
Тема 7. Оцінювання персоналу: хто є хто?
Процес оцінювання персоналу: сутність, цілі, задачі, елементи. Система оцінки персоналу та її види. Модель комплексної оцінки персоналу. Методи оцінки персоналу. Атестація кадрів як комплексна оцінка персоналу.
Тема 8. Мотивація та моделювання компенсаційного пакету.
Основні концептуальні підходи до мотивації персоналу. Мотиваційний механізм управління трудовою поведінкою. Сучасні методи стимулювання ефективної діяльності персоналу. Система компенсацій на підприємстві. Цілі системи компенсації. Різновиди базової і змінної заробітної плати. Система доплат, надбавок, премій. Сучасні тенденції в галузі компенсації.
Модуль 4. Створення сприятливої соціальної атмосфери в організації.

Тема 9. Управління конфліктами і стресами

Поняття конфліктів та їх види. Діагностика, попередження та вирішення конфліктів. Фактори впливу на конфлікти та стреми в організації. Структурні та особистісні засоби управління конфліктами. Стреси та їх основні причини. Засоби управління стресами в організації.


Тема 10. Організаційна культура: гармонія та процвітання.

Типологія корпоративних культур. Рольова (бюрократична) корпоративна культура. Силова корпоративна культура. Підприємницька (цільова) культура. Особистісна культура. Елементи організаційної культури. Девізи, салогани, символи. Міфи, легенди, герої. Ритуали, традиції, PR-заходи. Зовнішній та внутрішній рівні організаційної культури. Корпоративні цінності та норми.

Формування корпоративної культури. Визначення місії організації, базових цінностей. Формальні та неформальні системи цінностей організації. Формування стандартів поведінки членів організації. Формування традицій організації. Розробка символіки.

Методи дослідження корпоративної культури. Дослідження лояльності працівників до організації. Методи підтримки корпоративної культури.4.4. Перелік рекомендованих підручників,

інших методичних та дидактичних матеріалів

Основна література

 1. Класифікатор професій ДК 003-10. – К.: Держстандарт України, 2010.

 2. Кодекс законів про працю України. – К.: Парламентське вид-во, 1997.

 3. Андрушко В.К., Комар С.Ю, Комар Ю.М. Управління персоналом: Навч.-метод. посібник/ За заг. ред. В.К.Андрушка. – Хмельн.: ХІРУП,2008.

 4. Армстронг, Майкл. Оплата труда: Практическое руководство по построению оптимальной системы оплаты труда и вознаграждения персонала/ Майкл Армстронг ; Под ред. Т.В. Герасимовой. - Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. - 512 с.

 5. Армстронг, Майкл. Практика управления человеческими ресурсами.-Спб.: Питер, 2008.

 6. Веснин В. Р Управление персоналом : учебное пособие / В. Р. Веснин. - М. : Проспект, 2008. - 240 с.

 7. Десслер Г. Управление персоналом: /Пер. с англ., под ред. Ю.В. Шленова. – М.: Лаборатория базових знаний , 2004.

 8. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. – Краматорськ: Центр продуктивності, 2005. – Вип. 1. – Розд. 1-2.

 9. Егоршин А.П. Управление персоналом. – Нижний Новгород: НИМБ, 2005.

 10. Маклаков А.Г. Профессиональный психологический отбор персонала: Теория и практика: Учебник для вузов. – СПб.:Питер, 2008. – 122с.

 11. Маслов В. И. Стратегическое управление персоналом в условиях эффективной организационной культуры: Учебник. – М.: Финпресс, 2004. –288 с.

 12. Менеджмент персоналу/В. М. Петюх, В. М. Данюк – К..: КНЕУ, 2004 – 289с.

 13. Круш П. В, Новіков Б.В., Сініок Г. Ф. Основи адміністративного менеджменту. – К.: “Центр навч. літ-ри ”, 2004. – 560 с.

 14. Палеха Ю. І. Менеджмент персоналу : навчальний посібни   К : Ліра, 2010. - 338 с.

 15. Петрова І.Л. Стратегічне управління людськими ресурсами. Навч. посіб. К.: КНЕУ, 2013. – 466 с.

 16. Управление персоналом организации. Практикум /Под ред. А.Я. Кибанова. – М., ИНФРА-М, 2000. – 296 с.

 17. Управление персоналом организации. Учебник. /Под ред. А.Я. Кибанова. – М., ИНФРА-М, 2007. –638 с.

 18. Управление персоналом. Энциклопедия /Под ред. А.Я. Кибанова – М.: ИНФРА- М, 2009.

 19. Управление персоналом: Учебник, 2-е издание /Под ред. Т.Ю Базарова, Б.Л. Еремина. – М.: Банки, 2002.

 20. Шекшня С.В., Ермошкин Н.Н. Стратегическое управление персоналом в епоху Интернета.  – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ЗАО Бизнес-школа; Интел-Синтез, 2002.

Додаткова література

 1. Адизес Ицхак. Стили менеджмента. Эффективные и неэффективные. - М.: Альпина Паблишерс, 2008. - 192 с.

 2. Вагнер Родд, Хортер Джеймс. 12 элементов успешного менеджмента. - М.: Альпина Паблишерс, 2008. - 248 с.

 3. Виноградський М.Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. Управління персоналом : навч . посіб. / 2-ге вид. - Київ : ЦНЛ, 2009. - 502 с.

 4. Грот Дик. Дисциплина без наказаний. Как превратить проблемных работников в ценные кадры организации. - СПб. - ПИТЕР, 2009. - 336 с.

 5. Джейкобс Чарльз. Нейроменеджмент. Почему кнут и пряник больше не работают. - К.: Companion Group., 2010. - 208 с.

 6. Журнали: “Управление персоналом” (Москва), “Персонал” (Міжрегіональна академія управління персоналом, Київ); “Проблемы теории и практики управления” (Международный совет стран–членов Междунар. науч.-исслед. ин-та проблем управления, Москва); “Україна: аспекти праці” (фірма “Праця”, Київ)

 7. Зайцева Т.В., Зуб А.Т. Управление персоналом : Учеб. - Москва : Инфра-М, 2008. - 336 с.

 8. Кадры предприятия. 300 образцов должностных инструкций. (Д.Л. Щур, Л.В. Труханович) – М.: Дело и сервис, 2000. – 880 с.

 9. Как стать эффективным руководителем.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2010.

 10. Кибанов А.Я., Дуракова И.Б. Управление персоналом организации: стратегия, маркетингг, интернационализация: Учеб. Пособие. - М.: ИНФРА-М. 2009. - 301 с.

 11. Клеммер Джим. Как создать команду победителей. - М.: SmartBook, 2009. - 208 с.

 12. Кови Р. Стивен. 7 навыков высокоэффективных людей: Мощные инструменты развития личности. - М.: Альпина Паблишерс, 2009. - 374 с.

 13. Кови С. Главное внимание главным вещам: Жить, любить, учиться, оставить наследие/ С. Кови, Роджер Меррилл, Ребекка Меррилл. - 2-е изд. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. - 324 с.

 14. Колот А.М. Соціально-трудова сфера: стан відносин, нові виклики, тенденції розвитку: монографія. – К.:КНЕУ, 2010. – 251с.

 15. Крушельницька О. В., Котвицький А. А. Менеджмент персоналу. - К.: Знання України, 2008. - 299 с.

 16. Купер Доминик, Робертсон Т. Иван, Тинлайн Гордон. Отбор и наем персонала. Технологии тестирования и оценки. - М.: Вершина, 2008. - 336 с.

 17. Лайл М. Спенсер, Сайн М. Спенсер. Компетенции на работе. Модели максимальной эффективности работы. - М.: Hippo Publishing Ltd., 2009. - 384 с.

 18. Ленсиони Патрик. Бункеры, интриги и борьба за влияние в организации. Как преодолеть барьеры, мешающие эффективной работе. - М.: Альпина Паблишерс, 2010. - 142 с.

 19. Лири-Джойс Джудит. Вдохновляющий менеджер. - М.: ЭКСМО, 2009. - 374 с.

 20. Макарова И. К. Управление человеческими ресурсами. Пять уроков эффективного HR-менеджмента / И. К. Макарова. - М. : Дело, 2007. - 232 с.

 21. Менкес Джастин. Управленческий интеллект - отличительная особенность успешного руководителя. - М.: ЭКСМО, 2008. - 352 с

 22. Михайлова Л.І. Управління персоналом : Навч. посіб. - Київ : ЦУЛ, 2007. - 248 с.

 23. Никифорова Н. А.Краткий курс по управлению персоналом : учебное пособие для вузов / Н. А. Никифорова. - М. : Окей-книга, 2008. - 123с.

 24. Патрик Ленсиони. Как решить пять основных проблем команды. Практическое руководство для лидеров, менеджеров и консультантов. - М.: Альпина Паблишерс, 2010. - 132 с.

 25. Пугачев В.П. Руководство персоналом организации: Учебник. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 279 с.

 26. Пушкарев Н.Ф. Практикум по кадровому менеджменту. Деловые игры. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 160 с.

 27. Рохлин Н. Г. Квалификационные характеристики должностей предприятий и хозяйственных обществ (Научно-практ. рекомендации). – Харьков: Консум, 1999.

 28. Рудакевич М.І. Професійна етика державних службовців: теорія і практика формування в умовах демократизації державного управління: Моногр. - Т.: Вид-во АСТОН, 2007. - 400 с.

 29. Сладкевич В. П. Сучасний менеджмент організацій : навчальний посібник для вузів / В. П. Сладкевич, А. Д. Чернявський ; В. П. Сладкевич, А. Д. Чернявський. - К. : МАУП, 2007. - 488 с.

 30. Стюарт-Котце Робин. Результативность. Секреты эффективного поведения. - Днепропетровск.: Баланс Бизнес Букс, 2008. - 288 с.

 31. Травин В.В., Менеджмент персонала предприятия. – М.: Дело, 2000.

 32. Уиддет Стив, Холлифорд Сара. Руководство по компетенциям. - М.: Hippo Publishing Ltd., 2008. - 256 с.

 33. Ульрих Дейв, Брокбэнк Уэйн. HR в борьбе за конкурентное преимущество. - М.: Претекст, 2009. - 352 с.

 34. Ульрих Дэйв. Эффективное управление персоналом. Новая роль HR-менеджера в организации. – М.: "ИД «Вильямс»", 2007

 35. Фернандес-Араос Клаудио. Выбор сильнейших. Как лидеру принимать главные решения о людях. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010. - 408с.

 36. Фитиени Жак, Холлифорд Сара. Как изменить HR-менеджмент. - М.: Hippo Publishing Ltd., 2009. - 368 с.

 37. Цимбалюк С.О. Технології управління персоналом: Навчальний посібник/ С. О. Цимбалюк. - К.: КНЕУ, 2009. – 399 с.

 38. Шапиро С. А. Управление человеческими ресурсами : практическое пособие по кадровому планированию организации / С. А. Шапиро. - М. : Гросс- Медиа -РОСБУХ, 2007. - 304 с.
Підпис розробника:________________


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка