Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Маркетинг інновацій» Київ – 2014 ПередмоваСкачати 171.83 Kb.
Дата конвертації02.01.2017
Розмір171.83 Kb.


Вищий навчальний закладУніверситет економіки та права «КРОК»
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор О.І.Шаров

«___» ______________ 2014 р.КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«Маркетинг інновацій»


Київ – 2014

Передмова
Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни РОЗРОБЛЕНО

Кафедрою менеджменту та маркетингу факультету економіки та підприємництва

Університету економіки та права «КРОК»

РОЗРОБНИКИ

В.Г. Алькема, завідувач кафедри управлінських технологій, доктор економічних наук, професор
І.І. Каліна, доцент кафедри менеджменту та маркетингу, к.е.н.
РЕЦЕНЗЕНТ

Б.М. Одягайло, завідувач кафедри міжнародного бізнесу, доктор економічних наук, професор

Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам МОНмолодьспорт України та Університету «КРОК»
РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО КАФЕДРОЮ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ

Протокол №
від

«__» вересня 2013 р.

Завідувач кафедри
І.Л.Петрова


УХВАЛЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Протокол №
від

«__» вересня 2013 р.

Директор інституту
С.М. Піддубна


ЗМІСТ

1.Сфера застосування

2.Опис дисципліни

3.Навчальна програма дисципліни

3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

3.2. Зміст навчальної дисципліни

4. Робоча навчальна програма дисципліни, плани лекцій та практичних занять, самостійної роботи студентів з дисципліни

4.1. Тематичний план дисципліни

4.2. Плани лекцій та практичних занять. Завдання для самостійної роботи студентів.

4.3. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю

4.4. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів

5. Критерії оцінювання результатів навчання студентів

5.1. Схема нарахування балів з дисципліни

5.2. Умови нарахування балів

5.3. Критерії підсумкового оцінювання.

6. Комплексна контрольна робота (ККР) для перевірки знань з дисципліни

7. Лист погодження комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни

8. Лист подовження дії комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК», в яких вивчається навчальна дисципліна за програмами підготовки магістра.

Навчальна дисципліна «Маркетинг інновацій» вивчається згідно навчального плану підготовки магістр з спеціальності
Галузі знань

Спеціальності

Шифр

Найменування

Код

Назва

1801

«Специфічні категорії»

8.18010012

Управління інноваційною діяльністю

 1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ  Шифр дисципліни (ідентифікатор)

  НПП9  Тип дисципліни

  обов’язкова  Попередні умови

  попереднє вивчення дисциплін: «Економіка інноваційного підприємства», «Управління інноваційними проектами», «Інноваційним менеджмент», «Фінансовий менеджмент», «Міжнародний менеджмент», «Управління інформаційною безпекою підприємства», «Менеджмент персоналу».  Триместр

  1  Кредити ECTS

  3  Заняття з викладачем

  26  Форми підсумкового контролю

  Диференційований залік  Методи проведення

  лекції, семінарські заняття, захист індивідуальних науково-дослідних завдань, робота у малих групах, ділові ігри, ситуаційні вправи, тренінги  Результати навчання

  • засвоєння вмінь самостійно здійснювати комплексний аналіз та оцінку маркетингового середовища підприємства;

  • застосовувати сучасні (інноваційні) форми та методи виходу товару на ринок;

  • застосовувати нові інноваційні програми;

  • виявляти сучасні тенденції вплину інноваційних факторів на споживача  Зміст дисципліни

  Тема 1. Основи та особливості маркетингу інновацій

  Тема 2. Сутність та різновиди товарної інноваційної політики

  Тема 3. Управління якістю інноваційного продукту

  Тема 4. Маркетингові дослідження інноваційного ринку

  Тема 5. Маркетингова цінова політика стосовно інноваційного продукту

  Тема 6. Особливості розподілу інноваційного продукту

  Тема 7. Комунікаційне забезпечення маркетинг інновацій
  Література

  1. Бутенко, Н. В. Маркетинг: підручник / Н. В. Бутенко. - К. : Атіка, 2008. - 300 с.

  2. Котлер, Ф. Маркетинговий менеджмент: підручник / Ф. Котлер, К. Л. Келлер, А. Ф. Павленко та ін. - К. : Хімджест, 2008. - 720 с.

  3. Корж, М. В. Маркетинг: навчальний посібник / М. В. Корж. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 344 с.

  4. Маркетинг: підручник / За ред А.Ф. Павленка. - К. : КНЕУ, 2008. - 600 с.

  5. Новітній маркетинг: навчальний посібник / За редакцією Є.В. Савельєва. - К. : Знання, 2009. - 420 с.

  6. Примак, Т. О. Маркетингова політика комунікацій: навчальний посібник / Т. О. Примак. - К. : Атіка ; К. : Ельга-Н, 2009. - 328 с.  Мова

  українська

 2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Вимоги до змісту навчальної програми дисципліни «Маркетинг інновацій» затверджено в складі Освітньо-професійної програми підготовки магістра за спеціальністю 8.000014 — «Управління інноваційною діяльністю», введеною в дію листом Міністерства освіти і науки України від 2.08.07 № 1/9-494.

3.1. Мета та завдання дисципліни

Мета: набуття теоретичних знань в галузі інноваційного маркетингу та практичних навичок щодо просування нововведень на ринок товарів і послуг.

Предмет: маркетингова діяльність інноваційних підприємств

Завданнями викладання дисципліни є наступні:

   • вивчення визначальних положень маркетингу продуктових інновацій;

   • методів ефективного застосування результатів наукових досліджень для створення конкурентоспроможних товарів;

   • набуття навичок використання сучасних методів і прийомів генерування ідей;

   • функціонально-економічного обґрунтування відповідності нових товарів ринковим вимогам.

Міждисциплінарні зв'язки

Курс «Маркетинг інновацій» поглиблює та конкретизує уявлення студентів про «Економіка інноваційного підприємства», «Управління інноваційними проектами», «Інноваційним менеджмент», «Фінансовий менеджмент», «Міжнародний менеджмент».

Перевагою курсу є виконання студентами самостійних робіт, наукових досліджень і підготовка тренінгів, що демонструють зв`язок маркетингу та економікою інноваційною діяльністю описують основні інноваційні проблеми типової компанії, що працює у сфері маркетингу інновацій та заходи для їх подолання.

На семінарських заняттях студенти навчаються також основам ораторської майстерності, відстоюючи власну точку зору та вмінню працювати в команді, готуючи спільні презентації.

Знання та вміння, отримані під час вивчення даної навчальної дисципліни, будуть використані підчас вивчення переважної більшості наступних дисциплін професійної та практичної підготовки фахівця.
  1. 3.2. Зміст навчальної дисципліни

Тема 1. Основи та особливості маркетингу інновацій

Сутності і змісту категорій «маркетинг» та «інновації». Класифікаційні ознаки інновацій. Сутність поняття «маркетинг інновацій», Структура маркетинг інновацій. Місце маркетинг інновацій серед інших концепцій ведення бізнесу. «Чаша» задоволення потреб. Складові комплексу маркетинг інновацій.


Тема 2. Сутність та різновиди товарної інноваційної політики

Місце товару в маркетинговій інноваційній діяльності. Маркетингове розуміння товару. Ринкова класифікація тoвapiв. Розуміння якості товару виробником і споживачем. Головні ринкові характеристики товару.

Зміст товарної інноваційної політики підприємств маркетингової орієнтації. Номенклатура i асортимент товарної пропозиції. Показники товарного асортименту. Заходи щодо управління товарним асортиментом. Модифікація та модернізація товару.
Тема 3. Управління якістю інноваційного продукту

Система техніко-економічних показників оцінювання якості інновацій товарних продуктів. Основні методи оцінювання якості продуктових інновацій.

Розгорнуте визначення якості товарів та послуг. Показники якості товарів і послуг. Нормативно-технічне забезпечення системи якості. Засоби та методи TQM. Джерела інформації про вимоги ринку до якості товарів та послуг. Поняття якісного та високоякісного товару з позицій споживача.
Тема 4. Маркетингові дослідження інноваційного ринку

Поняття маркетингового дослідження та його основні етапи на інноваційному ринку. Ціль маркетингових досліджень інноваційного ринку. Об’єкти маркетингового дослідження на інноваційному ринку. Основні напрями маркетингових досліджень інноваційного ринку. Вимоги до маркетингових досліджень на інноваційному ринку. Класифікація маркетингової інформації. Загальна оцінка вторинної та первинної інформації. Якісні та кількісні методи отримання первинної маркетингової інформації. Маркетингова інформаційна система. Кабінетні та польові дослідження. Групи маркетингових методів дослідження на інноваційному ринку.


Тема 5. Маркетингова цінова політика стосовно інноваційного продукту

Фактори ціноутворення. Цінова політика щодо нововведень. Методи ціноутворення на нові продукти. Цінові стратегії й методика визначення ціни на базисну, поліпшуючу й продуктову раціоналізуючу інновацію. Ціноутворення на наукомістку й науково-технічну продукцію за державними контрактами. Конкурентоспроможність та комерційний успіх нової продукції.


Тема 6. Особливості розподілу інноваційного продукту

Маркетингова політика розподілу інноваційного продукту. Поняття та рівні каналів розподілу на інноваційному ринку. Управління канали розподілу на інноваційному ринку.


Тема 7. Комунікаційне забезпечення маркетинг інновацій

Фактори, що впливають на процес сприйняття інновацій. Складові інтегрованих маркетингових комунікацій і пошук їхнього оптимального сполучення при просуванні інновацій. Розробка рекламних послань щодо нових товарів. Інноваційні методи PR-маркетингу. Бренд-менеджмент нових товарів.4.4. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів

Основна література

 1. Брассингтон, Френсис. Основы маркетинга / Под ред. Е.Е.Козлова. - Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. - 768 с.

 2. Бутенко, Н. В. Маркетинг: підручник / Н. В. Бутенко. - К. : Атіка, 2008. - 300 с.

 3. Василенко В.О. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник/ В.О. Василенко, В.Г. Шматько. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 440 с.

 4. Войчак, А. В. Маркетингові дослідження: підручник / А. В. Войчак, А. В. Федорченко. - К. : КНЕУ, 2007. - 408 с.

 5. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник/ С.С. Гаркавенко. - К.: Лібра, 2002. - 712 с.

 6. Гірченко, Т. Д. Маркетинг: навчальний посібник / Т. Д. Гірченко, О. В. Дубовик. - К. : Фірма "ІНКОС" ; К. : ЦУЛ, 2007. - 255 с.

 7. Каракай Ю.В. Маркетинг інноваційних товарів: Монографія/ Ю. В. Каракай. - К.: КНЕУ, 2005. - 226 с.

 8. Котлер, Ф. Маркетинговий менеджмент: підручник / Ф. Котлер, К. Л. Келлер, А. Ф. Павленко та ін. - К. : Хімджест, 2008. - 720 с.

 9. Корж, М. В. Маркетинг: навчальний посібник / М. В. Корж. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 344 с.

 10. Маркетинг/ Под ред. У. Руделиуса. - М.: ДеНово, 2001. - 706 с.

 11. Маркетинг: підручник / За ред А.Ф. Павленка. - К. : КНЕУ, 2008. - 600 с.

 12. Мороз Л.А. Маркетинг: Підручник/ Л.А. Мороз, Н.І. Чухрай. - Львів: Інтелект-Захід, 2002. - 244 с.

 13. Новітній маркетинг: навчальний посібник / За редакцією Є.В. Савельєва. - К. : Знання, 2009. - 420 с.

 14. Павленко А.Ф. Маркетинг: Підручник/ А.Ф. Павленко, А.В. Войчак. - К.: КНЕУ, 2003. - 246 с.

 15. Примак, Т. О. Маркетингова політика комунікацій: навчальний посібник / Т. О. Примак. - К. : Атіка ; К. : Ельга-Н, 2009. - 328 с.

 16. Скибінський С.В. Маркетинг: Підручник. Ч. 1/ С.В. Скибінський. - К.: КНЕУ, 2005. - 568 с.

 17. Старостіна А.О. Маркетинг: Навчальний посібник/ А.О. Старостіна, Д.М. Черваньов, О.В. Зозульов. - К.: Знання-Прес, 2002. - 191 с.

 18. Щербань В.М. Маркетинг: Навчальний посібник/ В.М. Щербань. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 208 с.


Додаткова література

 1. Кэмп Роберт С. Легальный промышленный шпионаж: Бенчмаркинг бизнес-процесов: технологии поиска и внедрения лучших методов работы ваших конкурентов/ Роберт С. Кэмп; Под. ред О.Б. Максимовой. - Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2004. - 416 с.

 2. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга: Пер. с англ.: Учеб. пособие/ Д. Джоббер. - второе издание. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2000. - 688 с.

 3. SWOT - аналіз - основа формування маркетингових стратегій: Навчальний посібник/ За ред. Л.В. Балабанової. - 2-ге вид.. - К.: Знання, 2005. - 301 с.

 4. Амблер Т. Маркетинг и финансовый результат: Новые метрики богатства корпорации/ Т. Амблер. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 248 с.

 5. Армстронг, Гарі. Маркетинг. Загальний курс/ Гарі Армстронг, Філіп Котлер. - 5-е вид.. - М.: ВД "ВІльямс", 2001. - 608 с.

 6. Балабанова Л.В. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика: Навчальний посібник/ Л.В. Балабанова, А.М. Германчук. - К.: ВД "Професіонал", 2004. - 288 с.

 7. Балабанова Л.В. Маркетинговий аудит системи збуту: Навчальний посібник/ Л.В. Балабанова, А.В. Балабаниць. - К.: ВД "Професіонал", 2004. - 224 с.

 8. Берн Робин Эффективное использование результатов маркетинговых исследований: Как принимать и осуществлять на практике наиболее оптимальные решения/ Робин Берн. - Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. - 272 с.

 9. Белякова М. Информационная платформа компании и принятие стратегических решений // Промышленный и b2b маркетинг. — 2012. — № 1.— С. 22-28.

 10. Бесходарный А. Эффективность управления маркетингом: методика оценки // Маркетинг и маркетинговые исследования. — 2012. — № 1. - С. 6-17.

 11. Багиев, Г. Л. Международный маркетинг: учебник для вузов / Г. Л. Багиев, Н. К. Моисеева, В. И. Черенков. - СПб. : Питер, 2008. - 688 с.

 12. Біловодська О.А. Маркетингова політика розподілу: навчальний посібник / О.А. Біловодська. - К.: Знання, 2011. - 495 с.

 13. Бойко, И. И. Аналитический маркетинг: минимальный маркетинговый эксперемент: монография / В.С.Мищенко ; Университет экономики и права "КРОК". - К. : Таксон, 2009. - 538 с.

 14. Бойко, И. И. Классический маркетинг и маркетинговые экспертные оценки: учебное пособие / И. И. Бойко ; рец. В. И. Терехов, В. И. Мищенко. - К. : Кондор, 2008. - 302 с.

 15. Блайд Джим Маркетинговые коммуникации: Что? Как? И почему?/ Джим Блайд. - Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2004. - 368 с.

 16. Бойко И.И. Маркетинговые исследования (минимальный маркетинговый експеримент): Учебное пособие/ И.И. Бойко. - К.: Кондор, 2005. - 280 с.

 17. Брассингтон, Френсис. Основы маркетинга/ Френсис Брассингтон, Под ред. Е.Е.Козлова. - Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. - 768 с.

 18. Брендинг в управлении маркетинговой активностью: монография/ Под ред. Н.К. Моисеевой. - М.: Омега-Л, 2003. - 410 с.

 19. Вачевський М.В. Маркетингова культура у підприємництві: Навчальний посібник/ М.В. Вачевський, Н.М. Примаченко, М.М. Баб’як. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 128 с.

 20. Воронов М. Психологические основы успеха: Практическое руководство по управлению собой с позиций «ноосферного мышления». – К.: Ника-Центр, 2005. – 368с.

 21. Го Санни Т.Х. Простота: секрет еффективного маркетинга/ Саннии Т. Х. Го. - Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2006.

 22. Гончаренко Ж.В. Бренды Украины, или Они и мы: научное издание/ Ж.В. Гончаренко, Е.А. Радченко, И.М. Сабирова. - К.: Молодь, 2004. - 160 с.

 23. Діброва, Т. Г. Маркетингова політика комунікацій: стратегії, вітчизняна практика: навчальний посібник / Т. Г. Діброва. - К. : ВД "Професіонал", 2009. - 320 с.

 24. Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии/ П. Дойль. - 3-е изд.. - СПб.: Питер, 2002. - 544 ст

 25. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика: Навчальний посібник/ С.І. Дугіна. - К.: КНЕУ, 2005. - 393 с.

 26. Єжова Л.Ф. Інформаційний маркетинг: Навчальний посібник/ Л.Ф. Єжова. - К.: КНЕУ, 2002. - 560 с.

 27. Єрмошенко М.М. Маркетинговий менеджмент: Навчальний посібник/ М.М. Єрмошенко. - К.: НАУ, 2001. - 204 с.

 28. Забарна Є.М. Маркетинг: Підручник / Є.М. Забарна, Т.О. Окландер. – Одеса: ОНПУ, 2012. – 149с.

 29. Зозулев А.В. Поведение потребителей: учебное пособие/ А. В. Зозулева. - К.: Знання, 2008. - 643 с.

 30. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика: Підручник/ С.М. Ілляшенко. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. - 234 с.

 31. Иванова, Л. А. Книга директора по маркетингу: практические рекомендации / Л.А Иванов. - СПб. : Питер, 2008. - 208 с.

 32. Каніщенко, О. Л. Міжнародний маркетинг у діяльності українських підприємств: монографія / О. Л. Каніщенко. - К. : Знання, 2007. - 446 с.

 33. Келли, Ш. Закат маркетинга / Ш. Келли. - М. : Поколение, 2007. - 320 с.

 34. Каракай Ю.В. Маркетинг інноваційних товарів: Монографія/ Ю. В. Каракай. - К.: КНЕУ, 2005. - 226 с.

 35. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Підручник/ В. Я. Кардаш. - К.: КНЕУ, 2001. - 240 с.

 36. Карнегі Д. Як вибирати друзів та впливати на людей. –Дніпропетровськ: Нонпарель, 1996. – 696с.

 37. Ковалев А.И. Маркетинговый анализ: Монография/ А.И. Ковалев. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2000. - 256 с.

 38. Косенков С.І. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник/ С.І. Косенков. - К.: ВД "Скарби", 2004. - 464 с.

 39. Кревенс, Дэвид. В.. Стратегический маркетинг/ Дэвид. В. Кревенс. - 6-е изд.. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2003. - 752 с.

 40. Литвиненко, Я. В. Маркетингова цінова політика: навчальний посібник / Я. В. Литвиненко. - К. : Знання, 2010. - 294 с.

 41. Лук'янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій: Навчальний посібник/ Т.І. Лук'янець. - 2-ге вид., доп. і перероб.. - К.: КНЕУ, 2004. - 524 с.

 42. Маркетинг: принципы и функции: Учеб.-практ. пособие для вузов/ Под ред. Е.М.Азарян. - К.: МЦВО Министерства образования Украины, НВФ "Студцентр", 2000. - 320 с.

 43. Мозер, Клаус. Психология маркетинга и рекламы/ Клаус Мозер. - Харьков: Изд-во Гуманитарный центр, 2004. - 380 с.

 44. Мостенська Т.Л. Основи маркетингу: Навчальний посібник/ Т.Л. Мостенська. - К.: Кондор, 2005. - 240 с.

 45. Муллин Р. Прямой маркетинг: Поэтапное руководство по эффективному планированию целей/ Р. Муллин. - К.: Знання, 2005. - 334 с.

 46. Нікітін А.В. Маркетинг у банку: Навчальний посібник / За ред. А.В. Нікітіна . - К.: КНЕУ, 2006. - 432 с.

 47. Ортинська В.В. Маркетингові дослідження: Підручник. Частина 1/ В.В. Ортинська. - К.: Киів. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. - 161 с.

 48. Оснач, О. Ф. Промисловий маркетинг: підручник / О. Ф. Оснач, В. П. Пилипчук, Л. П. Коваленко. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 364 с.

 49. Пащук О.В. Маркетинг послуг : стратегічний підхід: Навчальний посібник/ О.В. Пащук. - К.: ВД "Професіонал", 2005. - 560 с.

 50. Пелішенко В.П. Маркетинговий менеджмент: Навчальний посібник/ В.П. Пелішенко. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 200 с.

 51. Поведение потребителя : Практикум/ сост.: Т. Н. Байбардина, Л. М. Титкова, Г. Н. Кожухова. - Б.м.: Новое знание, 2002. - 123 с.

 52. Полторак В.А. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник/ В.А. Полторак. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 387 с.

 53. Примак Т.О. Маркетингові комунікації: Навчальний посібник/ Т.О. Примак. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. - 280 с.

 54. Райс Э. Позиционирование: битва за узнаваемость/ Э. Райс. - СПб.: Питер, 2001. - 256 с.

 55. Скибінський С.В. Маркетинг: Підручник. Частина 1/ С.В. Скибінський. - Львів: УКООПСПІЛКА, 2000. - 640 с.

 56. Спиро Р.Л. Управление продажами/ Р.Л. Спиро. - М.: Издательский дом Гребенников, 2004. - 704 с.

 57. Стивенс Н.Дж. Эффективные продажи, ориентированные на покупателя/ Н.Дж. Стивенс. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. - 384 с.

 58. Теорія і практика маркетингу в Україні: Монографія/ За ред. А.Ф. Павленка. - К.: КНЕУ, 2005. - 584 с.

 59. Ткаченко Л.В. Маркетинг послуг: Підручник/ Л.В. Ткаченко. - К.: ЦУЛ, 2003. - 192 с.

 60. Уилсон О. Аудит маркетинга: Практический инструментарий для контроля эффективности маркетинга/ Уилсон О.. - Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2003. - 368 с.

 61. Фірсова, С. Г. Маркетинг нововведень: дослідження, сегментування, прогнозування: навчальний посібник / С. Г. Фірсова. - К. : Атіка, 2010. - 240 с.

 62. Хаг П. Маркетинговые исследования: руководство по планированию, методологии и оценке/ П. Хаг. - К.: Знання-Прес, 2005. - 418с.

 63. Хейг Пол Маркетинговые исследования на практике: Основные методы изучения рынка/ Пол Хейг , Ник Хейг, Кэрол-Энн Морган. - Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. - 312 с.

 64. Хулей Грэм Маркетинговая стратегия и конкурентное позиционирование: Учебное пособие/ Грэм Хулей, Джон Сондерс, Найджел Пирси. - Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. - 800 с.

 65. Шарков Ф.И. Интегрированные бренд-коммуникации/ Ф.И. Шарков. - М.: РИП-холдинг, 2004. - 244 с.

 66. Шарков Ф.И. Современные маркетинговые коммуникации: Словарь-справочник/ Ф.И. Шарков. - М.: Альфа-пресс, 2006. - 352 с.

 67. Шканова О.М. Маркетинг послуг: Навчальний посібник/ О.М. Шканова. - К.: Кондор, 2003. - 304 с.

 68. Щербань В.М. Товарна інноваційна політика: Навчальний посібник/ В.М. Щербань, Л.Д. Козубенко. - К.: Кондор, 2006. - 400 с.

Інформаційні ресурси

    1. Офіційний сайт ВРУ // Електронний ресурс. — Режим доступу: www.rada.gov.ua

    2. Інтернет-портал для управлінців // Електронний ресурс. — Режим доступу: www/management.com.ua

    3. Інтернет-видання про маркетинг "MarketingMix" // Електронний ресурс. — Режим доступу: http://www.mm.com.ua.

    4. Онлайн-Бібліотека // Електронний ресурс. — Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/82805/.

    5. Онлайн-Бібліотека // Електронний ресурс. — Режим доступу: http: //imanbooks. com/

    6. Офіційний сайт журналу «Новый маркетинг» // Електронний ресурс. Режим доступу: www/marketing. web-standart.net

    7. Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського // Електронний ресурс. — Режим доступу: www/nbuv.gov.ua

    8. Сайт «4p.ru — e-журнал по маркетингу» // Електронний ресурс. — Режим доступу: http://www.4p.ru.

    9. Сайт Міжнародної Маркетингової Групи в Україні // Електронний ресурс. — Режим доступу: http://marketingua.com

    10. Сайт некомерційного партнерства спеціалистів з маркетингу «Гильдия маркетологов» // Електронний ресурс. — Режим доступу: www.marketologi.ru/publ. html

    11. Сайт «Українські підручники онлайн» // Електронний ресурс. — Режим доступу: http://pidruchniki.ws/

Підпис розробника:_____________________


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка