Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «логістика» Київ – 201 передмова комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розробленоСкачати 192.21 Kb.
Дата конвертації02.04.2017
Розмір192.21 Kb.


Вищий навчальний закладУніверситет економіки та права «КРОК»

коледж ЕКОНОМІКИ, ПРАВА ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор О.І.Шаров

«___» ______________ 201_ р.КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«ЛОГІСТИКА»

Київ – 201_
ПЕРЕДМОВА

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни РОЗРОБЛЕНО

цикловою комісією ___Комерційної та маркетингової діяльності________

(Коледжу економіки, права та інформаційних технологій)

РОЗРОБНИКИ

В.Г. Алькема, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики, д.е.н.

РЕЦЕНЗЕНТ

Дишлюк Н.І., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств, конкурентної політики та інноваційного розвитку

Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам МОНмолодьспорт України та Університету «КРОК»

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО ЦИКЛОВОЮ КОМІСІЄЮ

Протокол №
від

«__» _____________ 201_ р.

Голова комісії
Г.М. Пазєєва


РЕКОМЕНДОВАНО ПЕДАГОГІЧНОЮ РАДОЮ КОЛЕДЖУ ЕКОНОМІКИ, ПРАВА ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Протокол №
від

«__» _____________ 201_ р.

Директор
Л.П. Сумбаєва


ЗМІСТ


 1. Сфера застосування

 2. Опис дисципліни

 3. Навчальна програма дисципліни

3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

3.2. Зміст навчальної дисципліни 1. Робоча навчальна програма дисципліни, плани лекцій та практичних (семінарських) занять, завдання для лабораторних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни

4.1. Тематичний план дисципліни

4.2. Плани лекцій та практичних (семінарських) занять. Завдання для лабораторних робіт. Завдання для самостійної роботи студентів

4.3. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю

4.4. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів 1. Критерії оцінювання результатів навчання студентів

5.1. Схема нарахування балів з дисципліни

5.2. Умови нарахування балів

5.3. Критерії підсумкового оцінювання


 1. Комплексна контрольна робота (ККР) для перевірки знань з дисципліни

 2. Лист погодження комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни

 3. Лист подовження дії комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни

 4. Додатки:

– опорний конспект лекцій;

– наочні матеріали;

–еталонні приклади розв’язання типових завдань.

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Навчальна дисципліна «Логістика» вивчається згідно навчального плану підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю:Галузі знань

Спеціальності

Шифр

Найменування

Код

Назва

0305

Економіка та підприємництво

5.03050702

Комерційна діяльність

5.03050701

Маркетингова діяльність


2. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю 5.03050702 «Комерційна діяльність»Шифр дисципліни

3.ЗВ ВНЗТип дисципліни

Вибіркова,Попередні умови

попереднє вивчення дисциплін: «Вища математика», «Інформатика і комп’ютерна техніка», «Політична економія», «Економіка підприємства», «Основи менеджменту та маркетингу», «Комерційне товарознавство», «Комерційна діяльність», «Безпека життєдіяльності»Триместр

8 триместрКредити ECTS

5Заняття з викладачем

43 год.: 20 лекційних + 20 практичних занять + 3 консультації
Форми підсумкового контролю

Диференційований залік
Методи проведення

лекції, практичні заняття, робота у малих групах, ділові ігриРезультати навчання

 • розробляти методи регулювання логістичних систем;

 • розробляти оптимальні методи управління матеріальними, інформаційними і фінансовими потоками;

 • роз’яснювати планування витрат по переміщенню і зберіганню вантажів від виробництва до споживання.

 • розглядати методичний інструментарій розроблення та реалізації управління матеріальними, інформаційними і фінансовими потоками;

 • порівнювати оцінки економічної ефективності та аналізувати наслідки здійснення логістичних рішень.Зміст дисципліни

  1. Логістика як наука про управління матеріальними потоками.

  2. Логістичні системи і ланцюги.

  3. Логістика закупівель.

  4. Виробнича логістика.

  5. Системи управління матеріальними потоками.

  6. Логістика розподілу, складування.

  7. Транспортна та інформаційна логістика.

  8. Управління запасами.

  9. Сервіс у сфері логістики.

  10. Організація логістичного управління.

  11. Управління матеріальними потоками.

  12. Ефективність логістичної системи.Література

  1. Алькема В.Г., Сумець О.М. Логістика. Теорія та практика. Навчальний посібник. – К: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 272 с.

  2. Тридід О.М. Логістика: навчальний посібник. / О.М. Тридід, Г.М. Азаренкова, С.В. Мішина, І.І. Борисенко. – К.: Знання, 2008. – 566 с.

3. Григорьев, М. Н. Логистика [Текст] : учебное пособие / М.Н. Григорьев, А.П. Долгов, С.А. Уваров. - М. : Гардарики, 2006. - 463 с.

4. Тридід, О. М. Логістика [Текст] : навчальний посібник / О.М. Тридід, К.М. Таньков, Ю.О. Леонова. - К. : ВД «Професіонал», 2008. - 176 с.

5. Алькема, В.Г. Міжнародні перевезення [Текст] : навчальний посібник для самостійної роботи студентів / Університет економіки та права «КРОК». - К. : Університет економіки та права «КРОК», 2008. - 314 с.
Мова

українська


2.2. Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю 5.03050701 «Маркетингова діяльність»:Шифр дисципліни

1ПНТип дисципліни

професійно-нормативнаПопередні умови

попереднє вивчення дисциплін:

«Вища математика», «Інформатика і комп’ютерна техніка», «Політична економія», «Економіка підприємства», «Основи менеджменту та маркетингу», «Комерційне товарознавство», «Безпека життєдіяльності».

Триместр

8 триместрКредити ECTS

5Заняття з викладачем

66 год.: 36 лекційних + 26 практичних занять + 4 консультаціїФорми підсумкового контролю

іспитМетоди проведення

лекції, практичні заняття, робота у малих групах, ділові ігриРезультати навчання

 • розробляти методи регулювання логістичних систем;

 • розробляти оптимальні методи управління матеріальними, інформаційними і фінансовими потоками;

 • роз’яснювати планування витрат по переміщенню і зберіганню вантажів від виробництва до споживання.

 • розглядати методичний інструментарій розроблення та реалізації управління матеріальними, інформаційними і фінансовими потоками;

 • порівнювати оцінки економічної ефективності та аналізувати наслідки здійснення логістичних рішень.Зміст дисципліни

  1. Логістика як наука про управління матеріальними потоками.

  2. Логістичні системи і ланцюги.

  3. Логістика закупівель.

  4. Виробнича логістика.

  5. Системи управління матеріальними потоками.

  6. Логістика розподілу, складування.

  7. Транспортна та інформаційна логістика.

  8. Управління запасами.

  9. Сервіс у сфері логістики.

  10. Організація логістичного управління.

  11. Управління матеріальними потоками.

  12. Ефективність логістичної системи.Література

  1. Алькема В.Г., Сумець О.М. Логістика. Теорія та практика. Навчальний посібник. – К: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 272 с.

  2. Тридід О.М. Логістика: навчальний посібник. / О.М. Тридід, Г.М. Азаренкова, С.В. Мішина, І.І. Борисенко. – К.: Знання, 2008. – 566 с.

3. Григорьев, М. Н. Логистика [Текст] : учебное пособие / М.Н. Григорьев, А.П. Долгов, С.А. Уваров. - М. : Гардарики, 2006. - 463 с.

4. Тридід, О. М. Логістика [Текст] : навчальний посібник / О.М. Тридід, К.М. Таньков, Ю.О. Леонова. - К. : ВД «Професіонал», 2008. - 176 с.

5. Алькема, В.Г. Міжнародні перевезення [Текст] : навчальний посібник для самостійної роботи студентів / Університет економіки та права «КРОК». - К. : Університет економіки та права «КРОК», 2008. - 314 с.
Мова

українська


3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма дисципліни «Логістика» є вибірковою навчальним закладом дисципліною професійної підготовки фахівців освітньо – кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за галуззю знань0305 – Економіка та підприємництво

освітнього рівня «неповна вища освіта»,

з нормативним терміном навчання: три рокидля денної форми навчання

за спеціальністю 5.03050702 «Комерційна діяльність», та

навчальна програма дисципліни «Логістика» є нормативною дисципліною професійної підготовки фахівців освітньо – кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за галуззю знань

0305 – Економіка та підприємництво

освітнього рівня «неповна вища освіта»,

з нормативним терміном навчання: три роки – для денної форми навчання

за спеціальністю 5.03050702 «Маркетингова діяльність»

Анотація нормативної дисципліни «Логістика» затверджена Заступником Міністра освіти і науки України від 23 квітня 2009 року в складі тимчасової освітньо-професійна програми підготовки молодшого спеціаліста за галуззю знань 0305 – Економіка і підприємництво.
3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Вступ. В умовах формування в суспільстві системи ринкових відносин, що супроводжується на початковій стадії цього процесу зниженням ефективності матеріального виробництва, особливої актуальності набуває проблема докорінної зміни механізму упра­вління економікою підприємства. Логістика як сьогодні, так і в майбутньому буде визначальним чинником у конкурентній боротьбі між організаціями, економічними регіонами і державами за створення вартості. Успіх у цій боротьбі в першу чергу визначається рівнем компетенції в логістиці. Практика підтверджує, що логістика значною мірою визначає конкурентну стійкість і окремої держави, і окремого регіону, і окремої організації.

Формування логістичного світогляду у менеджерів-логістів, як і у будь-якої іншої професійно орієнтованої групи фахівців, має поєднуватися з достатньо необхідною професійною підготовкою, яка й забезпечить їх майбутнє становище на ринку праці.Мета дисципліни - формування у майбутніх спеціалістів системних знань і розуміння концептуальних основ логістики, теорії й практики розвитку цього напряму та набуття навичок самостійної роботи щодо засвоєння навчального матеріалу стосовно сучасних методів управління матеріальними та інформаційними потоками в сучасних умовах.

Завдання навчальної дисципліни. Після закінчення курсу студент повинен:

   • роз’яснювати теорію з питань концепції, стратегії та тактики логістики;

   • опанувати методичний інструментарій розроблення та реалізації завдань логістики;

   • оволодіти навичками логістичного мислення та вміти розробляти пропозиції щодо удосконалення логістичних систем і механізмів їх функціонування;

   • набути навички оцінки економічної ефективності та вміти аналізувати наслідки здійснення логістичних рішень.

Міждисциплінарні зв’язки

Дисципліна «Логістика» вивчається студентами спеціальностей 5.03050702 «Комерційна діяльність» та 5.03050701 «Маркетингова діяльність» після вивчення дисциплін «Вища математика», «Інформатика і комп’ютерна техніка», «Політична економія», «Економіка підприємства», «Основи менеджменту та маркетингу», «Безпека життєдіяльності».


3.2. Зміст навчальної дисципліни

Розділ І. Основи логістики.

Тема 1. Логістика як наука про управління матеріальними потоками.

Логістика новий напрям в організації руху товару у сфері виробництва, обігу, інформації. Сутність та цілі логістики. Визначення логістики. Види логістики, характеристика макрологістики та мікрологістики. Вплив логістики на ефективність виробництва за рахунок зменшення витрат на матеріально-технічне постачання і транспорт. Основні задачі логістики .


Тема 2. Логістичні системи і ланцюги.

Основні підсистеми логістичної системи. Основні властивості логістичних систем. Необхідність системного підходу до визначення логістичного ланцюга. Зв’язки та межі логістичних систем. Логістичні ланцюги. Інтегративність та інерційність - властивості логістичної системи. Мета логістичної системи. Поняття фізичної і умовної ринкової меж логістичної системи.


Розділ ІІ. Функціональна логістика.

Тема 3. Логістика закупівель.

Завдання і функції закупівельної логістики. Процес придбання матеріалів. Планування і забезпечення виробництва матеріалами. Характеристика найважливіших критеріїв відбору та оцінки постачальників. Сутність детермінованих методів розрахунку потреби матеріалів. Розрахунок оптимального обсягу замовлення. Зовнішня оцінка результатів діяльності логістичної системи. Внутрішня оцінка результатів діяльності логістичної системи.


Тема 4. Виробнича логістика.

Завдання і функції виробничої логістики. Основи управління матеріальними потоками у виробництві. загальної моделі логістичної підсистеми «Організація та управління основним виробничим процесом». Порівняльна характеристика систем управління матеріальним потоком у процесі виробництва. Об'єкти вивчення виробничої логістики. Організація матеріальних потоків. системи управління матеріальними потоками у виробництві. Відмінність виштовхуючої і витягаючої систем управління матеріальними потоками. структуру внутрішньовиробничої логістики. Циклом виконання замовлення. Форми організації руху матеріальних потоків.


Тема 5. Системи управління матеріальними потоками.

Реалізація різних логістичних концепцій у виробничому процесі. Логістична концепція «MRP». Перевагами систем MRP. Мікрологістина концепція KANBAN. Мікрологістична концепція «Оптимізована виробнича технологія». Мікрологістична концепція «Худе виробництво».


Тема 6. Логістика розподілу.

Мета, завдання та функції розподільчої логістики. Логістика і маркетинг. Логістичні канали та логістичні ланцюжки. Канали розподілу товарів та форм доведення товарів до споживача. Роль розподільчих центрів у логістичних ланцюгах. Типи посередників в каналах розподілу.

Внутрішня структура та принципи функціонування каналів розподілу. Проектування дистрибутивних систем. Штовхаючі і тягнучі логістичні системи збуту продукції. Принципова відмінність розподілу від збуту. Сутність розподільчої мережі. Функції розподільчого центру. Переваги і недоліки централізованої та децентралізованої розподільчої системи. Особливості системи побудови каналів розподілу.


Тема 7. Логістика складування.

Склад як інтегрована складова частина в логістичному ланцюгу. Види та функції складів в логістичній системі. Класифікація складів за формою власності, функціональним призначенням, спеціалізацією, технічною оснащеністю, наявністю під’їзних шляхів тощо.

Особливості функціонування складів в різних функціональних областях логістики: постачанні, виробництві, збуті. Вибір між власним складом і складом загального користування. Визначення кількості та розміщення складської мережі. Вибір системи складування. Організація логістичного процесу на складі.

Роль тари та паркування в зменшенні логістичних витрат. Розрахунок інтенсивності вантажопотоків та обсяг вантажопереробки на складі. Оптимізація потоків та складів.


Тема 8. Транспортна логістика.

Мета, завдання та функції транспортної логістики. Логістична оцінка видів транспорту. Транспортні тарифи та їх вплив на загальні логістичні витрати. Системи доставки: юнімодальні, мультимодальні, інтермодальні, термінальні. види транспорту. Чинники, які враховують при виборі транспортного засобу.

Принципи доставки «від дверей до дверей» і «точно в термін». Вибір оптимального способу транспортування. Вибір оптимального перевізника. Вибір логістичних посередників. Оцінка надійності способи доставки. Сучасні телекомунікаційні системи супроводження вантажних перевезень. Управління доставкою в режимі реального часу. Ризики та організація страхування вантажів. Класифікація вантажопотоків. Схеми організації транспортного процесу.
Тема 9. Інформаційна логістика.

Значення і завдання інформації в логістиці. Інформаційні логістичні системи. Основні вимоги до інформаційних логістичних систем Побудова і функціонування інформаційних логістичних систем. Принципи побудови інформаційної логістичної системи. Вимірювання інформаційних потоків.


Тема 10. Управління запасами.

Витрати в системі управління запасами. Види матеріальних запасів. Системи регулювання запасів. Стратегії управління запасами. Причини створення матеріальних запасів. АВС-ХУZ в управлінні матеріальними запасами. Норма складських витрат. Характеристика розмірів замовлення.


Тема 11. Сервіс у сфері логістики.

Поняття логістичного сервісу. Надання логістичних послуг як засіб підвищення конкурентоспроможності учасників логістичної системи. Класифікація видів сервісу. Рівень логістичного обслуговування.

Показники, що характеризують рівень логістичного сервісу. Логістика сервісного відгуку – SRL. Вибір стратегії досягнення рівня оптимального логістичного сервісу. Проблеми сертифікації та ліцензування логістичних послуг.

Параметри і характеристика логістичного обслуговування. Основні заходи логістичного обслуговування в післяпродажний період. основні групи робіт в області логістичного сервісу. Критерії оцінки якості логістичного обслуговування. критерії оцінки якості логістичного обслуговування.


Тема 12. Організація логістичного управління.

Функції управління логістикою. Механізм управління матеріальними потоками. Підрозділи організаційної структури підприємства, які є відповідальними за управління матеріальними потоками.

Основні функції відділу логістики на підприємстві. Сутність системи планування потреб у матеріалах. Завдання служби логістики на підприємстві.
Тема 13. Управління матеріальними потоками.

Діагностика як функція управління матеріальними потоками. Види матеріальних потоків. Методи оптимізації матеріальних потоків. Принципи діагностики матеріальних потоків. Фази процесу діагностики. Стан матеріальних потоків.


Тема 14. Ефективність логістичної системи.

Ефективність логістичної системи, методика ії оцінювання. Визначення і оптимізація логістичних витрат. Способи визначення витрат. Групи витрат логістичних систем. Критерії оптимізації процесів у логістиці. Критерії вибору складської форми постачання. Критерії вибору транзитної форми постачання.


4.4. Перелік рекомендованих підручників,

інших методичних та дидактичних матеріалів

Перелік навчально-методичної літератури

Основна література

 1. Алькема, В. Г. Логістика. Теорія та практика [Текст] : навчальний посібник / В.Г. Алькема, О.М. Сумець. - К.: ВД «Професіонал», 2008. - 272 с.

 2. Алькема В.Г. Система економічної безпеки логістичних утворень [Текст] : монографія / Вищий навчальний заклад "Університет економіки і права «КРОК» ; Науково-дослідний інститут проблем національної безпеки України. - К. : Університет економіки та права «КРОК», 2011. - 378 с.

 3. Алькема В.Г. Міжнародні перевезення [Текст] : навчальний посібник для самостійної роботи студентів / Університет економіки та права «КРОК». - К. : Університет економіки та права «КРОК», 2008. - 314 с.

 4. Алькема В.Г. Методичні рекомендації до виконання завдань програми комплексної практики з фаху для студентів спеціальності «Логістика» [Текст] / В.Г. Алькема. - К. : Університет економіки та права «КРОК», 2007. - 56 с.

 5. Гаджинский А.М. Практикум по логистике [Текст] : практикум / А.М. Гаджинский. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007. - 284 с.

 6. Григорьев М.Н. Логистика [Текст] : учебное пособие / М.Н. Григорьев, А.П. Долгов, С.А. Уваров. - М. : Гардарики, 2006. - 463 с.

 7. Економіка підприємства [Текст] : підручник / За ред. Г.О. Швиданенко. - 4-те, перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2009. - 816 с.

 8. Інфраструктура товарного ринку: теоретичні засади [Текст] : підручник / За ред. О.О. Шубіна. - К. : Знання, 2009. - 379 с.

 9. Кігель В.Р. Оптимізація логістичних рішень [Текст] : навчальний посібник / В.Р. Кігель. - К. : Університет економіки та права «КРОК», 2007. - 136 с.

 10. Крикавський Є. Логістичне управління : [підручник] / Є. Крикавський. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2005. – 684 с.

 11. Логистика на предприятии : [учеб.-метод. пособие] / Чеслав Сковронек, Здислав Сариуш-Вольский. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 400 с.

 12. Міжнародні відносини у глобалізованому світі [Текст] : матеріали науково-практичної студентської конференції факультету міжнародних відносин 8 квітня 2009 року / Університет економіки і права «КРОК». - К. : Університет економіки та права «КРОК», 2009. - 378 с.

 13. Окландер М.А. Логістика [Текст] : підручник / М.А. Окландер. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 346 с.

 14. Пєліхов Є.Ф. Економіка сучасного підприємства [Текст] : навчально-методичний і практичний посібник / Є.Ф. Пєліхов, О.А. Іванова, О.М. Сумець. - К. : Хай-Тек Прес, 2009. - 344 с.

 15. Проблеми управління у сфері підприємництва [Текст] : матеріали II Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції 24 квітня 2008 р. Книга 1.- К.: Університет економіки та права «КРОК», 2009. - 146 с.

 16. Пономарьова Ю.В. Логістика: Навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 192 с.

 17. Реструктуризація промисловості в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку економіки [Текст] : монографія / За ред. О.А. Кириченка, М.П. Денисенка ; Лаптєв С.М., Захаров О.І., Кабанов В.Г., Ваганов К.Г., Паращенко Л.І., Пригунов П.Я., Кім Ю.Г., Університет економіки та права «КРОК». - К. : ТОВ «Дорадо-друк», 2009. - 719 с.

 18. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навчальний посібник / За ред. І.І. Дахна. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 472 с.

 19. Смирнов, І. Г. Транспортна логістика [Текст] : навчальний посібник / І.Г. Смирнов, Т.В. Косарева. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 224 с.

 20. Сумец А.М. Логистика: Теория, ситуации, практические задания [Текст] : учебное пособие / А.М. Сумец. - К. : Хай-Тек Прес, 2008. - 320 с.

 21. Сучасний стан та перспективи розвитку системи економічної безпеки підприємств. Друга науково-практична конференція студентів магістратури Навчально-наукового інституту менеджменту безпеки (м. Київ, 25 грудня 2008 року) [Текст] / ред. В.В. Крутов, В.С. Сідак. - К. : Університет економіки та права «КРОК», 2009. - 592 с.

 22. Тридід О.М. Логістика [Текст] : навчальний посібник / О.М. Тридід, К.М. Таньков, Ю.О. Леонова. - К. : ВД «Професіонал», 2008. - 176 с.

 23. Тридід О.М. Логістика: навчальний посібник. / О.М. Тридід, Г.М. Азаренкова, С.В. Мішина, І.І. Борисенко. – К.: Знання, 2008. – 566 с.

 24. Філатов С.А. Логістика зовнішньоторговельних операцій [Текст] : навчально-методичний комплекс дисциплін / Університет економіки і права «КРОК». - К. : Університет економіки та права «КРОК», 2011. - 35 с.

Додаткова література

 1. Біловодська О.А. Маркетингова політика розподілу [Текст] : навчальний посібник / О. А. Біловодська. - К. : Знання, 2011.

 2. Волгин В.В. Кладовщик: Устройство складов. Складские операции. Управление складом. Нормативные документы [Текст] : учебное пособие / В. В. Волгин. - М. : Ось-89, 2006. - 544 с.

 3. Гаджинский А.М. Логистика [Текст] : учебник / А.М. Гаджинский. - 12-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2006. - 432 с.

 4. Кристофер Мартин. Маркетинговая логистика [Текст] / Мартин Кристофер, Хелен Пэк. - М. : Издательский Дом «Технологии», 2007. - 200 с.

 5. Крикавський Є.В. Логістика: компендіум і практикум [Текст] : навчальний посібник / Є.В. Крикавський . - К. : Кондор, 2007. - 340 с.

 6. Курганов В.М. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок товаров [Текст] : учебно-практическое пособие / В.М. Курганов. - М. : Книжный мир, 2006. - 432 с.

 7. Логистика: тренинг и практикум: учеб. пособие / Б.А. Аникин, В.М. Вайн, В.В. Водянова [и др.]; под ред. Б.А. Аникина, Т.А. Родкиной. – М.: Проспект, 2008. – 448 с.

 8. Михайленко, Н. А. Міжнародна логістика [Текст] : навчальний посібник / Н.А. Михайленко. - К. : Університет економіки та права «КРОК», 2006. - 192 с.

 9. Николайчук В.Е. Транспортно-складская логистика [Текст] : учебное пособие / В.Е. Николайчук. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2006. - 452 с.

 10. Практикум по логистике: Учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп./ Под ред. Б.А. Аникина. - М.: ИНФРА-М, 2002.

 11. Справочник логиста - 2008 [Текст]. - К. : ООО «СЭЭМ», 2008. - 144 с.

 12. Чухрай Н.І. Формування ланцюга поставок: питання теорії та практики [Текст] : монографія / Н.І. Чухрай, О.Б. Гірна. - Львів : Інтелект-Захід, 2007. - 232 с.

 13. Чухрай Н.І. Логістичне обслуговування [Текст] : підручник / Н. І. Чухрай. - Львів : Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2006. - 292 с.

 14. Шапиро Д. Моделирование цепи поставок [Текст] : научное пособие / Д. Шапиро. - СПб. : Питер, 2006. - 720 с.

 15. К.Przybylowski, M. Tokarski, S. Hartley, R.Kerin, W. Rudelius. Marketing / Dom Wydawniczy ABC. –1998. )Підпис розробника: ______________


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка