Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія економічних учень» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розробленоСкачати 179.78 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір179.78 Kb.


Вищий навчальний закладУніверситет економіки та права «КРОК»
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор О.І.Шаров

«___» ______________ 2012 р.КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«Історія економічних учень»


Київ – 2012

Передмова

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни РОЗРОБЛЕНО

кафедрою економічної теорії

факультету економіки та підприємництва
РОЗРОБНИКИ

Л.В.Січевлюк, кандидат економічних наук
РЕЦЕНЗЕНТ

Н.І.Дишлюк, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства, конкурентної політики та інноваційного розвитку

Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам МОНмолодьспорт України та Університету «КРОК»

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО кафедрОЮ

Протокол №
від

«__» ____________ 2012_ р.


Завідувач кафедри
І. Ф. РадіоноваУХВАЛЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ ФАКУЛЬТЕТУ


Протокол №

від


«__» ____________ 2012_ р.


Декан факультету
Н. Д. Кахута

ЗМІСТ


 1. Сфера застосування

 2. Опис дисципліни

 3. Навчальна програма дисципліни

3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

3.2. Зміст навчальної дисципліни 1. Робоча навчальна програма дисципліни, плани лекцій та завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни

4.1. Тематичний план дисципліни

4.2. Плани лекцій. Завдання для самостійної роботи студентів

4.3. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю

4.4. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів 1. Критерії оцінювання результатів навчання студентів

5.1. Схема нарахування балів з дисципліни

5.2. Умови нарахування балів

5.3. Критерії підсумкового оцінювання


 1. Комплексна контрольна робота (ККР) для перевірки знань з дисципліни

 2. Лист погодження комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни

 3. Лист подовження дії комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни кафедрою – розробником

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК», в яких вивчається навчальна дисципліна «Історія економічних учень».Навчальна дисципліна «Історія економічних учень» вивчається згідно навчального плану перепідготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» з наданням другої вищої освіти за спеціальністю:

Галузі знань

Спеціальності

Шифр

Найменування

Код

Назва

0305

Економіка та підприємництво

7.03050301

Міжнародна економіка

7.03050401

Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

7.03050701

Маркетинг

7.03050801

Фінанси і кредит (за спеціальними програмами)

7.03050901

Облік і аудит


2. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ


Шифр дисципліни (ідентифікатор)

2.4 Н


Тип дисципліни

Обов’язкова


Попередні умови

Попереднє вивчення таких дисциплін як економічна теорія, політична економія, економічна історія.


Триместр

1 семестр


Кредити ECTS

1,50


Заняття з викладачем

18 годин


Форми підсумкового контролю

Диференційований залік


Методи проведення

Лекції, консультації, самостійна робота


Результати навчання

Знати особливості виникнення і розвитку економічних ідей, течій і шкіл. Характеризувати економічні концепції та теорії.

Вміти аналізувати взаємозв’язки між економічною теорією та економічною практикою. Оцінювати переваги та недоліки економічних ідей та течій з позиції історичної практики.
Зміст дисципліни

Вступ

Тема 1.Предмет і завдання курсу «Історія економічних учень»

Модуль I. Докласичний період історії економічних учень

Тема 2. Економічна думка стародавнього світу та Середньовіччя

Тема 3. Економічні ідеї та політика меркантилізму

Модуль II. Класичний період історії економічних учень

Тема 4. Класична школа політичної економії

Тема 5. Історична школа та соціальний напрям у політичній економії

Тема 6. Економічні аспекти соціалістичних ідей

Тема 7. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії. Маржиналізм

Модуль III. Економічна думка в XX столітті

Тема 8. Кейнсіанство та його особливості в різних країнах

Тема 9. Розвиток неокласичних ідей у ХХ сторіччі

Тема 10. Неолібералізм як теорія та політика

Тема 11. Інституціонально – соціальна течія в економічній думці. Сучасний неоінституціоналізм

Тема 12. Розвиток вітчизняної економічної думки (ХІХ – ХХ ст.)
Література

1.Історія економічних учень: Підручник: У 2 ч. – Ч. 1 / За ред. В. Д. Базилевича. – 3-тє вид., випр., і доп. – К.: знання, 2006. – 582 с.

2.Історія економічних учень: Підручник: У 2 ч. – Ч. 2 / За ред. В. Д. Базилевича. – 3-тє вид., випр., і доп. – К.: знання, 2006. – 575 с.

3.Леоненко П. М., Юхименко П. І. Історія економічних учень: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 639 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

4.Буряк П. Ю., Юкіш В. В., Овчинніков Т. В. Історія економіки та економічної думки. Навчальний посібник. /За ред. д. е. н., проф. Буряка П. Ю. – К.: «Хай-Тек Прес», 2010. – 480 с.

5. Ковальчук В. М., Лазарович М. В., Сарай М. І. Історія економіки та економічна думка: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 647 с.Мова

Українська


3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
Анотація змісту нормативної дисципліни «Історія економічних учень» затверджена в складі Освітньо-професійної програми перепідготовки спеціаліста напряму 0501 – «Економіка і підприємництво», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 17.04.03 № 246.
3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни є якісне оволодіння студентами фундаментальними знаннями з історії економічних учень на основі системного вивчення процесу виникнення, поширення, розвитку, боротьби та зміни систем економічних поглядів, що дасть можливість сформувати адекватні наукові уявлення про взаємозв’язок економічної теорії та економічної практики.
Завданнями дисципліни є:

1. Поглиблення знань з економічної теорії та політичної економії.

2. Формування у студентів розуміння про значення економічних концепцій та теорій для економічної політики.

3. Визначення закономірностей і тенденцій еволюції економічних учень.

4. Критичне осмислення наукового надбання окремих шкіл і напрямів в економічному аналізі.

5. Характеристика новітніх економічних концепцій.Студенти повинні вміти:

1. Застосовувати прийоми економічних досліджень для аналізу економічних течій та концепцій;

2. Визначати та роз’яснювати особливості методології окремих вчених, течій та шкіл;

3. Оцінювати значення конкретних вчень та теорій для економічної практики;

4. Аналізувати тенденції розвитку сучасних економічних концепцій.
Міждисциплінарні зв’язки

Дана дисципліна є обов’язковою для підготовки фахівців у галузі економіки та підприємництва і поглиблює знання, одержані студентами паралельно на курсах «Політична економія», «Економічна історія». Вона є також методологічною основою для вивчення таких дисциплін як «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка».

Історія економічних учень відіграє особливу роль в оволодінні культурою економічного мислення, розумінні його альтернативності для творчого сприйняття політичної економії, економічної політики та економічної науки в цілому.
3.2. Зміст навчальної дисципліни
Вступ
Тема 1. Предмет і завдання курсу «Історія економічних учень»

Предмет історії економічних учень. Економічна думка. Економічне вчення. Течія економічної думки. Напрям економічної думки. Завдання історії економічних учень. Методологія історико-економічного аналізу. Історико-генетичний, системно-структурний, проблемно-логічний, компаративний методи дослідження. Місце у системі економічних наук. Наукова періодизація і виділення основних етапів еволюції економічної думки. Функції історії економічних учень.


Модуль І. Докласичний період історії економічних учень
Тема 2. Економічна думка стародавнього світу та Середньовіччя

Головні особливості економічної думки стародавнього світу. Економічна думка Стародавнього Сходу. Економічні вчення Стародавньої Греції. Економічні аспекти праць Ксенофонта, Платона, Арістотеля. Економічна думка Стародавнього Риму. «Землеробство» Катона Старшого та «Сільське господарство» Варрона. Економічна думка Середньовіччя. Економічні уявлення раннього християнства. Пошук «справедливої ціни» Фомою Аквінським.


Тема 3. Економічні ідеї та політика меркантилізму

Меркантилізм – перша концепція ринкової економіки. Загальні принципи і умови виникнення меркантилізму. Етапи розвитку. Предмет дослідження. Теорія «грошового балансу». Теорія «торговельного балансу». Ідеї пізніх меркантилістів. Поширення меркантилізму в Англії (В. Стаффорд, Т. Мен). Розповсюдження меркантилістських ідей у Франції (А. Монкретьєн). Меркантилістьська політика. Протекціонізм. Кольберизм. Суперечності ідей меркантилістів. Значення ідей меркантилізму. Економічна політика меркантилізму і сучасність.


Модуль ІІ. Класичний період історії економічних учень
Тема 4. Класична школа політичної економії

Історичні умови виникнення та етапи розвитку класичної політичної економії. Особливості методології класичної політекономії. В. Петті – основоположник класичної політекономії в Англії. Погляди П. Буагільбера як теоретичне відображення формування у Франції системи товарного виробництва. Школа фізіократів. Економічна таблиця Ф. Кене. Економічна парадигма А. Сміта. Економічна теорія Д. Рікардо. Еволюція пострікардіанства в Англії. Економічні концепції Т. Мальтуса. Економічні погляди Д. Мілля. Політична економія Ж.-Б. Сея.


Тема 5. Історична школа та соціальний напрям у політичній економії.

Передумови виникнення та етапи еволюції німецької історичної школи. Методологія історичної школи. Ф. Ліст і «національна економія». Основні ідеї представників старої історичної школи в Німеччині. Нова (молода) історична школа. Передумови виникнення та основні ідеї нової історичної школи. Методологія та основні напрямки молодої історичної школи. Економічні погляди Г. Шмоллера, Л. Брентано, К. Бюхера на суспільну еволюцію. Еволюція історичного напряму у працях В. Зомбарта та М. Вебера. Ментальність як чинник специфіки економічного розвитку «національних моделей» ринкових економік у контексті ідей історичної школи. Значення історичної школи та соціального напряму в розвитку економічних досліджень.


Тема 6. Економічні аспекти соціалістичних ідей.

Історичні передумови виникнення та загальна характеристика соціалістичних утопій. Ранній утопічний соціалізм. Економічні ідеї пізніх соціалістів-утопістів: К. Сен-Сімона, Ш. Фурє та Р. Оуена. Вплив соціалістичних утопій на еволюцію економічної думки. Передумови виникнення та ідейно-теоретичні витоки марксизму. Особливості методології К. Маркса. Система економічних поглядів К. Маркса. Історичне значення марксизму.


Тема 7. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії. Маржиналізм

Історичні передумови виникнення маржиналізму. Особливості методології маржиналізму. Етапи становлення маржиналізму. Основні ідеї попередників маржиналізму. Закони Госсена. Австрійська школа граничної корисності: К. Менгер, Ф. Візер, Е. Бем-Баверк. Кембриджська школа маржиналізму. Економічна теорія А. Маршалла. Економічна теорія добробуту А. Пігу. Американська школа неокласики. Основні теоретичні здобутки Дж. Кларка. Математичний напрям в маржиналізму. Економічні погляди В. Джевонса. Модель загальної економічної рівноваги Л. Вальраса. Теорія оптимуму В. Парето.Модуль ІІІ. Економічна думка в ХХ столітті
Тема 8. Кейнсіанство та його особливості в різних країнах.

Історичні передумови виникнення кейнсіанства. Особливості методології Дж. Кейнса. Теоретична система та економічна програма Дж. Кейнса. Основні положення «Загальної теорії зайнятості, проценту та грошей». Етапи еволюції кейнсіанського напрямку. Неокейнсіанство. Теорія економічної динаміки та зростання. Неокейнсіанська теорія економічного циклу. Кейнсіансько-неокласичний синтез. Модель Хікса-Хансена. Посткейнсіанство. Витоки, методологія та зміст посткейнсіанства. Економічні погляди Дж.Робінсон, Т.Сраффа, Н.Калдора. Неортодоксальне кейнсіанство. Кейнсіанська теорія і економічна політика.


Тема 9. Розвиток неокласичних ідей у ХХ сторіччі

Історичні причини відродження неокласичних традицій. Теорія монополістичної конкуренції Е. Чемберліна. Теорія недосконалої конкуренції Дж. Робінсон. Теорія економічного розвитку Й. Шумпетера. Типи нововведень. Інноваційний розвиток. Економічна динаміка за Й. Шумпетером. Економічне зростання. Неокласична виробнича функція. Модель економічного зростання Р. Солоу. «Золоте правило» нагромадження капіталу. Фактори економічного зростання. Особливості методології сучасного неокласицизму. Економічна теорія пропозиції. Крива та ефект Лаффера. Теорія раціональних очікувань. Основні недоліки методології теорії раціональних очікувань. Вірджінська школа. Теорія суспільного вибору Д. Бюкенена. Д. Бюкенен щодо функцій держави у ринковій економіці. Проблеми демократичного розвитку в умовах бюджетного дефіциту.


Тема 10. Неолібералізм як теорія та політика

Історичні передумови формування і поширення впливу неолібералізму в 30-40-х роках в Європі та США. Німецька ордоліберальна теорія господарських систем В. Ойкена, В. Репке, А. Мюллера-Армака, Л. Ерхарда. Втілення неоліберальних принципів у концепції «соціального ринкового господарства». Уроки «німецького дива». Економічна теорія та економічна політика монетаризму. Програми Р. Рейгена і М. Тетчер і їх значення для розвитку сучасного ринкового господарства. Вплив теоретичних ідей неолібералізму на розвиток країн Центральної та Східної Європи (Польща, Угорщина, Чехія), пострадянських республік (Україна, Росія) та нових індустріальних країн Латинської Америки (Бразилія, Чилі, Перу).


Тема 11. Інституціонально – соціальна течія в економічній думці. Сучасний неоінституціоналізм

Історичні передумови та особливості методології раннього інституціоналізму. Соціально-психологічний інституціоналізм Т. Веблена. Соціально-правовий інституціоналізм Дж. Коммонса. Коньюктурно-статистичний інституціоналізм У. Мітчелла. Неоінституціоналізм. Соціальний, технологічний інституціоналізм Дж. Гелбрейта. Теорія «стадій економічного зростання» У. Ростоу. Новітні футурологічні концепції Заходу. «Постіндустріальне суспільство» Д. Белла. Економічні теорії нового економічного інституціоналізму. Теорія транзакційних витрат. Економічна концепція прав власності Р. Коуза.


Тема 12. Розвиток вітчизняної економічної думки (ХІХ – ХХ ст.)

Особливості соціально-економічного розвитку України в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. Загальне та специфічне у розвитку економічної думки в Україні. Етапи становлення вітчизняної економічної думки. Економічні погляди М. Драгоманова, С. Подолинського, В. Навроцького,О. Терлецького. Школа економічної конюктури і кооперації М. Туган-Барановського. Революційно-демократичні теорії М. Павлика, І. Франка, П. Червінського, Т. Осадчого, М. Левитського. Київська психологічна школа. Ліберальне народництво.


4.4. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів

Основна література, методичне забезпечення, ресурси

 1. Блауг М. Економічна теорія в ретроспективі/ М. Блауг. - К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. - 670 с.

 2. Гелбрейт Дж. Суспільство блага: Пора гуманності/ Дж. Гелбрейт. - К.: ВД «Скарби», 2003. - 160 с.

 3. Довбенко М. Криза економіки - не криза науки: Монографія/ М. Довбенко. - К.: Академвидав, 2009. - 304 с. - (Монограф)

 4. Злупко С.М. Історія економічної теорії: Підручник/ С.М. Злупко. - 2-ге вид., випр. і доп.. - К.: Знання, 2005. - 719 с.

 5. І.Вернадський. Витоки. Творча спадщина у контексті історії економічної думки в Україні/ за ред. В.Д.Базилевича. - К.: Знання, 2009. - 862 с. - (Славетні постаті)

 6. Історія економіки та економічної думки: від ранніх цивілізацій до початку ХХ ст.: навчальний посібник/ за ред. В.В. Козюка, Л.А. Родіонової. - К.: Знання України, 2011. - 566 с.

 7. Історія економіки та економічної думки: ХХ - початок ХХІ ст.: навчальний посібник/ за ред. В.В. Козюка, Л.А. Родіонової. - К.: Знання України, 2011. - 528 с.

 8. Історія економічних вчень: навчальний посібник/ А. М. Ващишин [та ін.] ; ред. А. М. Ващишин. - Львів: Новий світ-2000, 2011. - 436 с.. - (Вища освіта в Україні)

 9. Історія економічних учень: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни/ Л.Я. Корнійчук, Г.Ю. Кирилова, Н.О. Татаренко, С.Б. Погорєлов. - К.: КНЕУ, 2002. - 248 с.

10.Історія економічних учень: Підручник. У 2 ч./ За ред. В.Д. Базилевича. - 3-тє вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2006 - Ч. 2/ В. Д. Базилевич. - 2006. - 575 с.

 1. Історія економічних учень: Підручник. У 2 ч./ За ред. В.Д. Базилевича. - 3-тє вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2006 - Ч. 1/ В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська. - 2006. - 582 с.

 2. Історія економічних учень: Підручник/ За ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знання, 2004. - 1300 с. - (Класичний університетський підручник)

 3. Історія економічних учень: хрестоматія: навчальний посібник/ за ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знання, 2011. - 1198 с.

 4. Історія економічної думки: Навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей/ Укладачі Н.К. Болгарова, Т.І. Побережець, М.П. Талавиря. - Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2009. - 199 с.

 5. Лісовицький В.М. Історія економічних вчень: Навчальний посібник/ В.М. Лісовицький. - К.: ЦУЛ, 2004. - 220 с.

 6. М. Бунге: сучасний дискурс/ За ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знання, 2005. - 397 с.

 7. Мазурок П.П. Історія економіки та економічної думки: підручник/ П. П. Мазурок. - Львів: Магнолія 2006, 2011. - 428 с.

 8. Мазурок П.П. Історія економічних учень у запитаннях і відповідях: Навчальний посібник/ П.П. Мазурок. - 2-ге вид., стер.. - К.: Знання, 2006. - 477 с. - (Вища освіта XXI століття).

 9. Мизес Л. Теория и история. Интерпретация социально-экономической эволюции/ Л. Мизес; Пер. А.Г. Грязнова. - М.: ЮНИТИ, 2001. - 295 с.

 10. Мочерний С.В. Історія економічних вчень (Сучасна економічна думка): Навчальний посібник/ С.В. Мочерний, М.В. Довбенко. - 2-ге вид., доповн. - Львів: Новий світ-2000, 2005. - 488 с.

 11. Негиши Т. История экономической теории: Учебник/ Т. Негиши; Перевод с англ. под ред. Л.Л.Любимова и В.С.Автономова. - М.: Аспект Пресс, 1995. - 462 с. - (Программа: Обновление гуманитарного образования России).

 12. Ойкен В. Основные принципы экономической политики: Пер. с нем./ В. Ойкен; Общ. ред. Л.И.Цедилина и К.Херманн-Пилата. - М.: Прогресс, 1995. - 496 с. - (Экономическая мысль Запада).

 13. Проскурин П.В. История экономики и экономических учений. Экономическая история индустриальной цивилизации: Учебное пособие/ П.В. Проскурин; Изд-е 3-е доп. и перераб.. - К.: «Интерпресс ЛТД», 2008. - 437 с.

 14. Проскурін П.В. Історія економіки та економічних вчень. Економічна історія індустріальної цивілізації: Навчальний посібник/ П. В. Проскурін. - 2-ге вид. доп. і перероб.. - К.: КНЕУ, 2008. - 400 с.

 15. Реверчук С.К. Історія економічних вчень: Тести і вправи/ С.К. Реверчук, Н.Й. Реверчук, І.Г. Скоморович. - К.: Атіка, 2002. - 96 с.

 16. Симоненко В.К. Пятилетки независимости: Экономические эссе/ В. К. Симоненко. - К.: Знання, 2007. - 544 с.

 17. Сэндлер, Тодд. Экономические концепции для общественных наук: переводное издание/ Тодд Сэндлер. - М.: Весь мир, 2006. - 376 с.

 18. Туган-Барановський М.І. Основи політичної економії/ М.І. Туган-Барановський. - Львів: ВЦ Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. - 628 с.

 19. Українська економічна думка: Хрестоматія/ Упоряд. С.М. Злупко. - К.: Знання, 2007. - 694 с.

 20. Харрод Р.Ф. К теории экономической динамики: Новые выводы экономической теории и их применение в экономической политике/ Р.Ф. Харрод. - М.: Гелиос АРВ, 1999. - 160 с. - (Классики экономической науки-20 века).

 21. Холопов А.В. История экономических учений: Учебное пособие/ А. В. Холопов. - М.: ЭКСМО, 2008. - 448 с.. - (Высшее экономическое образование).

 22. Шевченко О.О. Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії: навчальний посібник/ О. О. Шевченко. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 288 с.

 23. Юхименко П.І. Історія економіки та економічної думки: підручник/ П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. - К.: Знання, 2011. - 646 с.

 24. Юхименко П.І. Історія економічних учень: Підручник/ П.І. Юхименко. - К.: Знання, 2005. - 583 с. - (Вища освіта XXI століття).

 25. Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник/ Я.С. Ядгаров. - 4-е изд.. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 480 с.


Додаткові джерела

 1. Антология экономической классики: Перевод. – М.: Эконов-Ключ, 1993. (Содержание: Петти В. Трактат о налогах и сборах. /Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. /Д.Рикардо. Начала политической экономии и налогового обложения). Всемирная история экономической мысли: В 6 т. /Мысль. – М., 1987-92 гг.

 2. Бодров В.Г., Кредисов А.I., Леоненко П.М. Соцiальне ринкове господарство. – К.: Либiдь, 1995.

 3. Буайе Р. Теория регуляции: критический анализ. – М.: Наука, 1994.

 4. Бухарин Н. Политическая экономия рантье: теория ценности и прибыли австрийской школы. – М.: Орбита, 1988.

 5. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. /Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1990.

 6. Веблен Т. Теория праздного класса. /Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1984.

 7. Гелбрейт Дж.К. Экономические теории и цели общества. – М.: Прогресс, 1979.

 8. Горкіна Л. Нариси з історії політекономії в Україні: Остання третина XIX – перша третина XX ст. – К.: Наукова думка, 1994.

 9. Зомбарт В. Буржуа. Этюды по истории духовного развития современного экономического человека. – М.: Наука, 1994.

 10. Кейнс Дж. М. Избранные экономические произведения. /Пер. с англ. – М.: Экономика, 1993.

 11. Кенэ Ф. Избранные экономические произведения. /Пер. с франц. – М.: Соцэкгиз, 1960.

 12. Кондратьев Н. Основные проблемы экономической статики и динамики. – М.: Наука, 1991.

 13. Маршалл А. Принципы экономической науки. – М.: Прогресс-Универс, 1993.

 14. Милль Дж. Основы политической экономии. В 3 т. /Пер. с англ. Прогресс. – М., 1980.

 15. Митчелл У. Экономические циклы: проблема и её постановка. – М.Л., 1930.

 16. Пигу А. Экономическая теория благосостояния: В 2-х т. – М.: Прогесс, 1985.

 17. Рикардо Д. Сочинения: В 2 т. /Госполитиздат. – М., 1955. – Т.1: Начала политической экономии и налогового обложения.

 18. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. – М.: Прогресс, 1986.

 19. Туган-Барановський М. Політична економія: Курс популярний. – К.: Наукова думка, 1994.

 20. Хайек Ф. Дорога к рабству: Пер. с нем. – М.: Экономика: МП «Эконов», 1992.

 21. Харрис Л. Денежная теория: Пер. с. Англ. – М.: Прогресс, 1990.

 22. Чаянов А. Избранные произведения. – М.: Московский рабочий, 1989.

 23. Чемберлин Э. Теория экономической конкуренции. – М.: Издательство иностр. л-ры, 1959.

Підпис розробника: ______________


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка