Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Електронний pr»Скачати 188.99 Kb.
Дата конвертації31.03.2017
Розмір188.99 Kb.


Вищий навчальний закладУніверситет економіки та права «КРОК»
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор О. І. Шаров

«___» ______________ 2012 р.КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
« Електронний PR »


Київ – 2012

Передмова

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни РОЗРОБЛЕНО

кафедрою міжнародних відносин та інформації

факультету міжнародних відносин
РОЗРОБНИКИ


Терещук В. І., кандидат політичних наук, доцент
Терещук М. І., асистент


РЕЦЕНЗЕНТ

Іларіонова Н. М., кандидат економічних наук, доцент

Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам МОНмолодьспорт України та Університету «КРОК»


РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО КАФЕДРОЮ

Протокол №

4

від

«29» листопада 2011 р.

Завідувач кафедри
Д. І. ТкачУХВАЛЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ ФАКУЛЬТЕТУ

Протокол №

2

від

«12» січня 2012 р.

Декан факультету
В. В. Рокоча

ЗМІСТ

 1. Сфера застосування

 2. Опис дисципліни

 3. Навчальна програма дисципліни

3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

3.2. Зміст навчальної дисципліни 1. Робоча навчальна програма дисципліни, плани лекцій та практичних занять, завдання для лабораторних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни

4.1. Тематичний план дисципліни

4.2. Плани лекцій та практичних занять. Завдання для лабораторних робіт. Завдання для самостійної роботи студентів

4.3. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю

4.4. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів 1. Критерії оцінювання результатів навчання студентів

5.1. Схема нарахування балів з дисципліни

5.2. Умови нарахування балів

5.3. Критерії підсумкового оцінювання


 1. Комплексна контрольна робота (ККР) для перевірки знань з дисципліни

 2. Лист погодження комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни

 3. Лист подовження дії комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни кафедрою – розробником

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ


Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого нав­чального закладу «Університет економіки та права «КРОК», в яких вивчається навчальна дисципліна.

Навчальна дисципліна «Електронний PR» вивчається згідно навчаль­ного плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки:Галузі знань

Напрями підготовки

Шифр

Найменування

Код

Назва

0302

Міжнародні відносини

6.030204

Міжнародна інформація2. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Шифр дисципліни (ідентифікатор)

3.28 ВСТип дисципліни

вибірковаПопередні умови

базується на дисциплінах:

 • "Теорія та практика комунікацій"

 • "Зв’язки з громадськістю"

 • "Менеджмент і маркетинг"

 • "Міжнародні інформаційні системи та технології"Триместр

XI триместрКредити ECTS

2,0Заняття з викладачем

32Форми підсумкового контролю

диференційований залікМетоди проведення

лекції, виконання лабораторних робіт, виконання індивідуальних завданьРезультати навчання

По завершені вивчення дисципліни студенти повинні:

 • визначати поняття та особливості електронного PR;

 • характеризувати засоби PR в мережі Інтернет;

 • описувати особливості веб-сайту як засобу PR-комунікацій;

 • характеризувати методи та засоби PR-досліджень в мережі Інтернет;

 • аналізувати веб-сайти як PR-засоби;

 • досліджувати політичний PR в мережі Інтернет;

 • досліджувати комерційний PR в мережі Інтернет;

 • оцінювати ефективність електронного PR.Зміст дисципліни

 • Тема 1. Інтернет як середовище здійснення PR-комунікацій.

 • Тема 2. Веб-сайт як засіб PR-комунікацій.

 • Тема 3. PR-дослідження в мережі Інтернет.

 • Тема 4. Технології брендінгу в мережі Інтернет

 • Тема 5. Електронний PR у політичній, комерційній та некомерційній сферах.

 • Тема 6. Електронний PR у зовнішньополітичних стратегіях країн світу.

 • Тема 7. Електронний PR в українському сегменті мережі Інтернет.Література

 1. Брекенридж Д. PR 2.0: Новые Медиа, Новые Ауди­то­рии, Новые Инструменты / Дейдра Брекенридж. — М.: Эксмо, 2010. — 272 с.

 2. Грєхов А. М. Електронний бізнес: Навчальний посіб­ник / А. М. Грєхов. — К.: Кондор, 2007. — 302 с.

 3. Кашлев Ю. Б. Информация и PR в международных отношениях: монография / Ю. Б. Кашлев, Э. А. Га­лумов. — М.: Известия, 2003. — 432 с.

 4. Терещук В. І. Електронний PR як засіб формування зовнішньополітичного іміджу держави: Монографія / В. І. Терещук. — К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. — 200 с.

 5. Чумиков А. PR в Интернете. Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 / Александр Чумиков, Михаил Бочаров, Мария Тишкова. — М.: Альпина Паблишерз, 2010. — 136 с.Мова

українська3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ


Навчальна програма дисципліни «Електронний PR» затвер­джена в складі Комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни рішенням Вченої ради факультету міжнародних відносин Університету «КРОК» від «12» січня 2012 р., протокол № 2.

3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Метою навчальної дисципліни «Електронний PR» є надання знань з теоретичних основ використання мережі Інтернет для здійснення PR-діяльності та практичних навичок аналізу ефективності електронного PR.

Предметом навчальної дисципліни «Електронний PR» є PR-діяльність в мережі Інтернет.

Завдання навчальної дисципліни «Електронний PR»:

 • надання студентам чітких уявлень щодо особливостей мережі Інтернет як середовища для здійснення PR-комунікацій;

 • формування у студентів понять щодо ролі веб-сайту як засобу PR-комунікацій;

 • ознайомлення з методиками проведення PR-досліджень в мережі Інтернет;

 • вивчення теоретичних та практичних підходів щодо використання технологій брендінгу в мережі Інтернет;

 • ознайомлення з особливостями використання електронного PR у полі­тичній, комерційній та некомерційній сферах.

 • ознайомлення з особливостями використання електронного PR у зов­нішньополітичних стратегіях країн світу;

 • ознайомлення з особливостями використання електронного PR в ук­раїнському сегменті мережі Інтернет.

Міждисциплінарні зв’язки

Навчальна дисципліна «Електронний PR» є базується на таких навчаль­них дисциплінах, як «Теорія та практика комунікацій», «Зв’язки з громадські­стю», «Менеджмент і маркетинг», «Міжнародні інформаційні системи та технології».


3.2. Зміст навчальної дисципліни


Тема 1. Інтернет як середовище здійснення PR-комунікацій

Поняття електронного PR (e-PR), його особливості. Інтернет як засіб PR-комунікацій. Моделі комунікацій з громадськістю в мережі Інтернет. Взаємодія Public Relations та Інтернет-технологій. Значення Інтернет-тех­нологій для PR-комунікацій.

Засоби електронного PR: веб-сайт, розсилки електронною поштою, публікації, інтерактивне спілкування, заходи, "прес-кімнати".

Аудиторія Інтернету: її особливості, відмінність від аудиторій "тра­диційних" ЗМК. Основні цільові аудиторії в Інтернеті. Фактори сегмен­тації аудиторії в Інтернеті.

Переваги використання мережі Інтернет для PR.

Негативні аспекти використання мережі Інтернет для PR-комуні­кацій. "Зовнішні" та "внутрішні" проблеми використання Інтернету для PR-комунікацій.

Правові аспекти PR-діяльності в мережі Інтернет.

Внутрішньоорганізаційний електронний PR.


Тема 2. Веб-сайт як засіб PR-комунікацій

Особливості веб-сайту як засобу PR-комунікацій. Веб-сайт як централь­ний елемент PR-діяльності в Інтернеті. Переваги використання веб-сайту як засобу PR-комунікацій.

Функції веб-сайту як PR-засобу (представницька, інформаційна, комуні­каційна). Основні цілі веб-сайту як PR-засобу. Типи веб-сайтів як засобів PR-комунікацій (корпоративний сайт, іміджевий проект, реклам­ний сайт, благодій­ний проект тощо). Типи комерційних веб-сайтів за фун­кціональним призначен­ням (сайт-довідник, каталог продукції, електрон­ний магазин, тематичний портал, промо-сайт тощо).

Вимоги, які висуваються до веб-сайту. Зміст веб-сайту, оцінка його ефективності. Рекламне просування веб-сайту: он-лайн та оф-лайн при­йоми. Пошукова оптимізація сайтів (SEO).

Проблема доменного імені. Реєстрація доменного імені. Проблеми кіберсквотерства.
Тема 3. PR-дослідження в мережі Інтернет

Особливості проведення досліджень в галузі електронного PR. Основні причини для проведення досліджень в галузі електронного PR. Методи та засоби PR-досліджень в мережі Інтернет. Матриця PR-дослід­жень в мережі Інтернет.

Пошук інформації. Використання загальних та спеціалізованих пошуко­вих систем. Пошук веб-сайтів. Використання веб-каталогів. Пошук за рубрика­тором та за ключовими словами. Пошук організацій. Викорис­тання "жовтих сторінок". Аналіз веб-сайтів. Критерії аналізу. Визначення елементів викорис­тання PR-засобів на сайті.

Моніторинг в мережі Інтернет. Напрями моніторингу: моніторинг інфор­маційного простору Інтернету, моніторинг повідомлень стрічок но­вин, цільо­вий моніторинг окремих інтернет-ресурсів.

Дослідження ефективності електронного PR. Чотири основних під­ходи до оцінки ефективності PR-діяльності. Використання коефіцієнту AVE (EAV). Аналіз ефективності PR-діяльності за формулою Г. Лассуела.
Тема 4. Технології брендінгу в мережі Інтернет

Поняття бренд та брендінг. Структура бренду. Інтернет як нове середо­вище брендінгу. Види інтернет-брендів: інсайд-бренд та аутсайд-бренд. Сег­ментація інтернет-брендів: контент-проекти, онлайн сервіси, інтернет-послуги, електронна комерція.

Особливості інтернет-брендінгу. Функції інтернет-брендінгу: залу­чення користувачів на сайт; стимулювання інтересу до бренду; вивчення споживчих потреб; утримання відвідувачів на сайті; підтримка індивідуа­льних контактів із споживачами.

Методи формування і просування бренду в Інтернет: іміджева рекла­ма, спонсорство, PR, партнерство. Стратегії інтернет-брендінгу: створення бренду, посилення бренду, перепозиціювання бренду, наслідування відо­мим брендам. Чотири стратегічних правила е-брендінгу: залучити, заціка­вити, утримати, дізнатися.


Тема 5. Електронний PR у політичній, комерційній та некомерційній сферах

Особливості електронного PR в політичній сфері. Веб-сайти політи­чних партій та лідерів. Використання Інтернету під час президентських та парламентських виборчих кампаній. Світовий досвід.

Особливості електронного PR в комерційній сфері. Веб-сайти "традицій­них" та інтернет-компаній, підприємств великого, середнього та ма­лого бізне­су. Світовий досвід.

Особливості електронного PR в некомерційній сфері. Веб-сайти громад­ських рухів, релігійних, благодійних тощо організацій. Інтернет як інструмент "fund raising". Світовий досвід.

Роль соціальних мереж у політичному, комерційному та некомерцій­ному електронному PR.
Тема 6. Електронний PR у зовнішньополітичних стратегіях країн світу

Роль та значення технологій електронного PR у зовнішній політиці. Інтернет як комунікативне середовище формування та просування іміджу та бренду держави. Місце електронного PR у політиці публічної дипло­матії.

Електронний PR у зовнішньополітичних стратегіях провідних країн світу. Веб-сайти зовнішньополітичних відомств та дипломатичних пред­став­ництв держави. Світовий досвід.

Електронний PR у зовнішньополітичних стратегіях України. Веб-сайти Міністерства закордонних справ та дипломатичних представництв України.


Тема 7. Електронний PR в українському сегменті мережі Інтернет

Роль та місце мережі Інтернет у медіа-просторі України. Вітчизняні інтернет-видання (мережеві видання та інтернет-версії "традиційних" ЗМІ). Законодавче регулювання мережі Інтернет в Україні.

Особливості політичного PR в українському сегменті мережі Інтер­нет. Використання мережі Інтернет під час президентських та парламент­ських виборчих кампаній в Україні. Особливості комерційного та неко­мерційного PR в українському сегменті мережі Інтернет.

Особливості та правила реєстрації доменних імен в загальнонаціо­нальних та регіональних доменних зонах України.


4.4. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, ІНШИХ МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ


Основна література, методичне забезпечення, ресурси (нормативна література, наявні в бібліотеці Університету підручники, навчальні посібники, задачники, усі види методичних видань за погодженням з бібліотекою, електронні джерела вільного доступу з адресами режимом доступу).

 1. Беленков С. PR в ХХI веке: выживание в новом качестве [Електрон­ний ресурс] / Сергей Беленков // Со-общение. — 2000. — № 3-4. — Режим доступу: http://www.soob.ru/n/2000/3-4/s/7

 2. Брекенридж Д. PR 2.0: Новые Медиа, Новые Аудитории, Новые Инструменты / Дейдра Брекенридж. — М.: Эксмо, 2010. — 272 с.

 3. Вахрамєєва Н. Ю. Політичні Інтернет-технології як сучасний засіб зв’яз­ків із громадськістю [Електронний ресурс] / Н. Ю. Вахрамєєва // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. — К.: ВІР УАН, 2010. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2010_36/ Gileya36/P8_doc.pdf

 4. Вулкан Н. Электронная коммерция: стратегическое руководство для понимания и построения торговли в режиме "он-лайн" / Н. Вулкан. — М.: Интернет-трейдинг, 2003. — 296 с.

 5. Герасимюк Т. Интернет как среда и инструмент реализации PR [Елект­ронний ресурс] / Т. Герасимюк, Т. Соломович. — Режим доступу: http://md-promotion.ru/articles/html/article32138.html

 6. Гласман А. Маркетинговые принципы построения сайтов [Електрон­ний ресурс] / Алла Гласман // Энциклопедия маркетинга. — Режим доступу: http://www.marketing.spb.ru/read/article/a36.htm

 7. Грєхов А. М. Електронний бізнес: Навчальний посібник / А. М. Грє­хов. — К.: Кондор, 2007. — 302 с.

 8. Данилюк А. Брэнд в Интернете, или особенности коммуникативной среды [Електронний ресурс] / Александр Данилюк // Менеджмент.com.ua. — Режим доступу: http://www.management.com.ua/marketing/mark010.html

 9. Державна програма забезпечення позитивного міжнародного іміджу України на 2003-2006 роки. Затверджено постановою Кабінету Міні­стрів України від 15 жовтня 2003 року № 1609 [Електронний ресурс] // Законо­давство України. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=1609-2003-%ef

 10. Державна цільова програма формування позитивного міжнародного іміджу України на період до 2011 року. Затверджено постановою Ка­бінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 554 [Електронний ресурс] // Законодавство України. — Режим доступу: http://zakon1. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=554-2009-%EF

 11. Жуков Н. Г. Как выйти в сеть и не попасться в сети [Електронний ресурс] / Н. Г. Жуков. — Режим доступу: http://connect.rin.ru/articles/internet/ 139.html

 12. Интернет брендинг и перспективы его развития [Електронний ресурс] / Перевод Анны Басковой // Международный пресс-клуб. — Режим дос­тупу: http://www.pressclub.host.ru/PR_Lib/baskova.shtml

 13. Кашлев Ю. Б. Информация и PR в международных отношениях: мо­нография / Ю. Б. Кашлев, Э. А. Галумов. — М.: Известия, 2003. — 432 с.

 14. Климченя Л. С. Электронная коммерция: учебное пособие / Л. С. Клим­ченя. — Минск: Вышэйшая школа, 2004. — 191 с.

 15. Ковалев А. В трендах Рунета [Електронний ресурс] / Александр Ко­валев // Лаборатория рекламы. — 2008. — № 4. — Режим доступу: http://www. advlab.ru/articles/article698.htm

 16. Ковалев А. О бедном ПиаРе замолвите слово [Електронний ресурс] / Алексей Ковалев. — Режим доступу: http://citforum.univ.kiev.ua/im99/ docs/im9937.shtml

 17. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент / Ф. Котлер; Пер. с англ.; Под ред. А. Л. Волковой, Ю. Н. Каптуревского. — СПб.: Питер, 2001. — 752 с.

 18. Литовкин Л. Интранет — система обратной связи [Електронний ре­сурс] / Леонид Литовкин. // Лаборатория рекламы. — 2004. — № 3. — Режим доступу: http://www.advlab.ru/articles/article307.htm

 19. Макарова М. Електронна комерція: Посібник / М. Макарова. — К.: Академія, 2002. — 272 с.

 20. Медведчук М. М. Інтернет-ЗМІ як арена політичної боротьби під час виборчих кампаній в сучасній Україні [Електронний ресурс] / Ми­кола Миколайович Медведчук. — Режим доступу: http://intkonf.org/ medvedchuk-mm-internet-zmi-yak-arena-politichnoyi-borotbi-pid-chas-viborchih-kampaniy-v-suchasniy-ukrayini/

 21. Меджибовська Н. С. Електронна комерція / Н. С. Меджибовська. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 384 с.

 22. Моисеев А. Вызовы электронного века. Как сделать PR on-line успе­шным [Електронний ресурс] / Александр Моисеев // Со-общение. — 2001. — № 3. — Режим доступу: http://www.soob.ru/n/2001/3/i/14

 23. Наумов В. Б. Право и Интернет: очерки теории и практики [Електро­нний ресурс] / В. Б. Наумов. — М.: Книжный дом «Университет», 2002. — 432 с. — Режим доступу: http://www.russianlaw.net/law/books/ book_law_net_short.htm

 24. Петухова Е. У всех на слуху: как использовать подкастинг в марке­тинге и PR [Електронний ресурс] / Е.Петухова // Лаборато­рия рекла­мы. — 2007. — № 2. — Режим доступу: http://www.advlab.ru/articles/article588.htm

 25. Плескач В. Л. Електронна комерція: підручник / В. Л. Плескач, Т. Г. Зато­нацька. — К.: Знання, 2007. — 535 с.

 26. Пономаренко Л. А. Електронна комерція: підручник для студентів еконо­мічних спеціальностей / Л. А. Пономаренко, В. О. Філатов. — К.: Киів. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. — 443 с.

 27. Порядок функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади. Затверд­жений Наказом Державного комітету інформаційної політики, телебачен­ня і радіомовлення України, Державного комітету зв’язку та інформа­тизації України від 25 листопада 2002 року № 327/225 [Електронний ресурс] // Законодавство України. — Режим доступу: http://zakon1.rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1022-02

 28. Правила домену .COM.UA [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.hostmaster.net.ua/policy/?com.ua

 29. Правила домену .UA [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.hostmaster.net.ua/policy/?ua

 30. Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади: Указ Президента України від 1 серпня 2002 року № 683/2002 [Електронний ресурс] // Законодавство України. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg= 683/2002

 31. Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності орга­нів виконавчої влади: Постанова Кабінету міністрів України від 29 серп­ня 2002 року № 1302 [Електронний ресурс] // Законодавство України. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=1302-2002-%EF

 32. Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади: Постанова Кабінету міністрів України від 4 січня 2002 року № 3 [Електронний ресурс] // Законода­вство України. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3-2002-%EF

 33. Програма "Інвестиційний імідж України". Схвалена розпоряджен­ням Ка­бінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 477-р [Електронний ресурс] // Законодавство України. — Режим доступу: http://zakon1.rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=477-2002-%F0

 34. Сазонова И. Виртуальный офис как атрибут имиджа. ПР-технологии в сети Интернет [Електронний ресурс] / И. Сазонова // Международ­ный пресс-клуб. — Режим доступу: http://www.pressclub.host.ru/ techn_17.htm

 35. Самойленко Л. Б. Особливості брендингу в мережі Інтернет [Електрон­ний ресурс] / Л. Б. Самойленко // Передовик пропаганды. Реклама и PR в Интернет. — Режим доступу: http://peredovik.org/osoblivosti_brendingu_ v_meregi_internet.html

 36. Серов В. Интернет: стратегия оперативности [Електронний ресурс] / Владимир Серов // Лаборатория рекламы. — 2001. — № 5. — Режим доступу: http://www.advlab.ru/articles/article153.htm

 37. Серов В. Смелее в сеть! [Електронний ресурс] / В. Серов // Со-общение. — 2001. — № 10. — Режим дос­тупу: http://www.soob.ru/n/2001/10/i/0

 38. Соленикова Н. В. Политический Интернет в российских избиратель­ных кампаниях [Електронний ресурс] / Н. В. Соленикова // Общест­венные науки и современность. — 2007. — № 5. — C. 69–74. — Режим доступу: http://www.ecsocman.edu.ru/data/2010/12/01/1214822773/Solenikova.pdf

 39. Стенякина Е. Оценка эффективности PR-деятельности: критерии и мето­ды [Електронний ресурс] / Е. Стенякина // Лаборатория рекла­мы. — 2005. — № 1. — Режим доступу: http://www.advlab.ru/articles/article363.htm

 40. Судол-Пуш І. е-PR: Public relations в Інтернеті [Електронний ресурс] / І. Судол-Пуш. — Режим доступу: http://vlp.com.ua/files/99.pdf

 41. Сучасний виборчий PR: навчальний посібник / За ред. В. В. Лісни­чого. — К.: ВД "Професіонал", 2004. — 384 с.

 42. Теличкань В. В. Основні маркетингові елементи брендингу в глоба­льній мережі Інтернет [Електронний ресурс] / В. В. Теличкань. — Режим дос­тупу: http://udau.edu.ua/library.php?pid=1495

 43. Терещук В. І. Електронний PR як засіб формування зовнішньополітич­ного іміджу держави: Монографія / В. І. Терещук. — К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. — 200 с.

 44. Терещук В. І. Інтернет як інструмент зовнішньополітичних PR-тех­ноло­гій: досвід держдепартаменту США / В. І. Терещук // Актуа­льні проблеми міжнародної інформації та міжнародних відносин. Випуск ІІ: Збірник наукових праць. — К.: Університет економіки та права «КРОК», 2008. — С. 45–51.

 45. Тихомирова Є. Б. Паблік рилейшнз у глобалізованому світі: Моно­графія / Є. Б. Тихомирова. — К.: Наша культура і наука, 2004. — 489 с.

 46. Уилкокс Д. Л. Как создавать PR-тексты и эффективно взаимодейст­вовать со СМИ / Деннис Л. Уилкокс. — М.: Инфра-М, 2004. — 761с.

 47. Успенский И. Энциклопедия Интернет-бизнеса [Електронний ре­сурс] / И. Успенский. — Режим доступу: http://www.aup.ru/books/ m80/

 48. Чугунов А. В. Политика и интернет: политическая коммуникация в усло­виях развития современных информационных технологий: Ав­тореф. дис… канд. полит. наук: спец. 23.00.01 [Електронний ресурс] / А. В. Чу­гунов. — СПб., 2000. — Режим доступу: http://www.humanities.edu.ru/db/ msg/63454

 49. Чумиков А. PR в Интернете. Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 / А. Чумиков, М. Бочаров, М. Тишкова. — М.: Альпина Паблишерз, 2010. — 136 с.

 50. Чумиков А. Н. Связи с общественностью: теория и практика: учеб­ное пособие / А. Н. Чумиков. — М.: Дело, 2006. — 552 с.

 51. Шевченко О. В. PR-технології в міжнародних відносинах (європей­ський досвід та перспективи України): монографія / О. В. Шевченко. — К.: Відділ оперативної поліграфії Інституту міжнародних відно­син Київсь­кого національного університету імені Т. Шевченка, 2003. — 187 с.

 52. Шелекетова И. Корпоративный сайт. Раздел "Пресс-центр". Кому он нужен? / Ирина Шелекетова // Лаборатория рекламы. — 2003. — № 4. — Режим доступу: http://www.advlab.ru/articles/article252.htm

 53. Эвод И. Электронная коммерция: практическое руководство / Ила­йес Эвод. — СПб.: ООО "ДиаСофтЮП", 2002. — 608 с.

 54. Юрасов А. В. Электронная коммерция: учебное пособие / А. В. Юра­сов. — М.: Дело, 2003. — 480 с.

 55. Ющук Е. Интернет-разведка: руководство к действию / Е. Ющук. — М.: Вершина, 2007. — 256 с.

 56. Davy S. How Technology Changed American Politics in the Internet Age [Електронний ресурс] / Steven Davy // Public Broadcasting Service. — 2010. — 6 квіт. — Режим доступу: http://www.pbs.org/mediashift/2010/04/how-technology-changed-american-politics-in-the-internet-age096.html

 57. eCandidates2002 [Електронний ресурс] // 3-point concepts GmbH: Agentur für Kommunikation. — Режим доступу: http://www.3-point.de/downloads/ ecandidates2002.pdf

 58. PR сегодня: новые подходы, исследования, международная практи­ка. — К.: Консалтинговая группа "ИМИДЖ-Контакт"; М.: ИНФРА-М, 2002. — 493 с.


Додаткові джерела (відсутні в бібліотеці Університету підручники, навчальні посібники, задачники, а також монографії, довідники, журнальні та газетні статті, інші джерела).

 1. Байков В. Д. Интернет: поиск информации и продвижение сайтов / В. Д. Байков. — СПб.: БХВ-СПб, 2000. — 288 с.

 2. Венедюхин А. А. Доменные войны / А. А. Венедюхин. — СПб.: Питер, 2009. — 223 с.

 3. Гринберг Т. Э. Интернет: средство коммуникации паблик рилейшнз или новая профессиональная технология / Т. Гринберг, С. Лучкина // ВМУ. Серия 10. Журналистика. — 2001. — № 6. — С. 56–62.

 4. Гундарин М. В. Книга руководителя отдела PR / М. В. Гундарин. — СПб.: Питер, 2006. — 368 с.

 5. Иванов Д. Политический PR в Интернете: российские реалии / Дми­трий Иванов // Интернет-маркетинг. — 2002. — № 4. — С. 6–14.

 6. Копылов В. А. Интернет и право / В. А. Копылов // НТИ. Сер. 1. — 2001. — № 9. — С. 8–15.

 7. Лучкина С. А. PR-коммуникации в Интернете: На материале корпо­ративных ресурсов российского сегмента Сети: Дис... канд. филол. наук: 10.01.10 / Светлана Лучкина. — М., 2005. — 265 c.

 8. Марлоу Ю. Пиар в электронных СМИ / Юджин Марлоу при участии Дженис Сайлео; Пер. с англ. Н. В. Кияченко. — М.: Мир : НАТ (Нац. ассоц. телерадиовещателей), 2002. — 235 с.

 9. Моисеев А. Вызовы электронного века. Как сделать PR on-line успе­шным / А. Моисеев // Со-общение. — 2001. — № 3. — С. 44–47.

 10. Наумов В. Б. Российская судебная практика по спорам, связанным с испо­льзованием сети Интернет / В. Б. Наумов // Информационное общество. — 2000. — № 6. — С. 52–56.

 11. Попов В. М. Глобальный бизнес и информационные технологии. Со­в­ременная практика и рекомендации / В. М. Попов, Р. А. Маршавин, С. И. Ляпунов; Под ред. В. М. Попова. — М.: Финансы и статистика, 2001. — 272 с.

 12. Серго А. Доменные имена / Антон Серго. — М.: Бестселлер, 2006. — 368 с.

 13. Терещук В. І. Веб-сайти зовнішньополітичних відомств та дипломатич­них представництв США, Великої Британії та України як імід­жеві інфор­маційні ресурси: порівняльний аналіз / В. І. Терещук // Актуальні проб­леми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 80 (у двох частинах). Частина ІІ. — К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжна­родних відносин, 2008. — С. 119–128.

 14. Терещук В. І. Веб-сайти українських дипломатичних представництв як засіб формування зовнішньополітичного іміджу України / В. І. Терещук // Грані: Науково-теоретичний і громадсько-політич­ний альманах. — 2007. — № 5. — С. 134–137.

 15. Терещук В. І. Використання Інтернет-технологій під час президент­ських виборів 2004 року / Віталій Терещук // Політичний менедж­мент. — 2009. — № 5. — С. 96–108.

 16. Терещук В. І. Використання українського сегменту мережі Інтернет як за­собу державних іміджевих комунікацій / В. І. Терещук // Ак­туальні проб­леми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 50 (у двох частинах). Частина І. — К.: Київський національ­ний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2004. — С. 258–264.

 17. Терещук В. І. Електронний PR як засіб формування міжнародного іміджу України / В. І. Терещук // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових статей. Історія. Політичні науки. Міжнародні відно­сини. — Вип. 325-326. — Чернівці: Рута, 2007. — С.161–165.

 18. Терещук В. І. Формування міжнародного іміджу України засобами e-PR в контексті забезпечення її інформаційної безпеки / В. І. Тере­щук // Актуа­льні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 64 (у двох частинах). Частина І. — К.: Київський на­ціональний універ­ситет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнарод­них відносин, 2006. — С. 146–152.

 19. Филлипс Д. PR в Интернете / Дэвид Филлипс; Пер. с англ. — М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. — 320 с.

 20. Флюр О. М. Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої полі­тики держави у контексті мережевої дипломатії / О. М. Флюр // Ак­туальні про­блеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 59 (у двох частинах). Частина ІІ. — К.: Київський національ­ний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2006. — С. 46–51.

 21. Хейг М. Электронный Public Relations / Мэт Хейг; Пер. с англ. В. Каш­никова. — М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. — 192 с.

 22. Холмогоров В. Интернет-маркетинг. Краткий курс / Валентин Холмого­ров. — СПб.: Питер, 2002. — 272 с.

 23. Хэнсон У. Internet-маркетинг: Учеб. пособие для студентов вузов / Уорд Хэнсон; Пер. с англ. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 528 с.

 24. Чумиков А. PR-кампания в Интернете / А. Чумиков, М. Бочаров // Совет­ник. — 2002. — № 11. — С. 46–48.

 25. Шомова С. А. Политические шахматы. Паблик рилейшнз как интеллек­туальная игра / Светлана Шомова. — М.: РИП-холдинг, 2003. — 214 с.

 26. Эймор Д. Электронный бизнес: эволюция и/или революция: Жизнь и биз­нес в эпоху Internet / Дэниел Эймор; Пер. с англ. — М.: Издательский дом “Вильямс”, 2001. — 752 с.

 27. Юрин К. В. Интернет-сайты и выборы / К. В. Юрин // США-Канада: эко­номика, политика, культура. — 2005. — № 2. — С. 113–127.

 28. Ющук Е. Противодействие черному PR в Интернете / Евгений Ющук, Александр Кузин. — М.: Вершина, 2008. — 248 с.

 29. Яковлев А. А. Раскрутка и продвижение сайтов: основы, секреты, трюки / А. А. Яковлев. — СПб.: БХВ-Петербург, 2007. — 336 с.

 30. Bandyopadhyay S. Contemporary Research in E-Branding / Subir Bandyopadhyay. — London: Information Science Reference, 2008. — 358 p.

 31. Bimber B. A. Campaigning Online: The Internet in U.S. Elections / Bruce A. Bimber, Richard Davis. — N.Y.: Oxford University Press, 2003. — 224 p.

 32. Branding @ the Digital Age / Ed. by Herbert M. Meyers and Richard Gerstman. — N.Y.: Palgrave, 2001. — 178 p.

 33. Breakenridge D. Cyberbranding: Brand Building in the Digital Economy / Deirdre Breakenridge. — Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2001. — 249 p.

 34. Breakenridge D. The New PR Toolkit: Strategies for Successful Media Relations / Deirdre Breakenridge, Thomas J. DeLoughry. — Upper Saddle River, NJ: Financial Times Prentice Hall, 2003. — 240 p.

 35. Brown R. Public Relations and the Social Web: Using Social Media and Web 2.0 in Communications / R. Brown. — London: Kogan Page, 2009. — 182 p.

 36. Burgess S. Effective Web Presence Solutions for Small Businesses: Strategies for Successful Implementation / Stephen Burgess, Carmine Sellitto, Stan Karanasios. — N.Y.: Information Science Reference, 2009. — 326 p.

 37. Chipchase J. Using the Internet Effectively in Public Relations / Jo Chipchase, Alison Theaker // The Public Relations Handbook. — London: Routledge, 2004. — P. 256–281.

 38. Cocoran I. The Art of Digital Branding / Ian Cocoran. — N.Y.: Allworth Press, 2007. — 255 p.

 39. Foot K. A. Web Campaigning / Kirsten A. Foot, Steven M. Schneider. — Massachusetts: The MIT Press: 2006. — 263 p.

 40. Hallahan K. Online Public Relations / Kirk Hallahan // The Internet encyclopedia, Vol. 2. — Hoboken, N.J.: Wiley, 2004. — P. 769–783.

 41. Holtz Sh. Public Relations on the Net: Winning Strategies to Inform and Influence the Media, the Investment Community, the Government, the Public, & More / Shel Holtz. — N.Y.: AMACOM, 2002. — 444 p.

 42. Horton J. L. Online Public Relations: A Handbook for Practitioners / James Horton. — Westport, CT: Quorum, 2001. — 328 p.

 43. Howard Ph. N. Society Online: the Internet in Context / Philip N. Howard, Steve Jones. — London: Sage, 2004. — 400 p.

 44. Jones S. L. Evolution of Corporate Homepages: 1996 to 2006 / Scott L. Jones // Journal of Business Communication. — 2007. — Vol. 44, Num. 3. — P. 236–257.

 45. Kinnard Sh. Marketing With E-Mail: A Spam-free Guide to Increasing Sales, Building Loyalty and Increasing Awareness / Shannon Kinnard. — Gulf Breeze, FL: Maximum Press, 2002. — 310 p.

 46. Levine M. Guerrilla PR Wired: Waging a Successful Publicity Campaign Online, Offline and Everywhere in Between / Michael Levine. — Chicago, Ill: McGraw-Hill, 2002. — 281 p.

 47. Lincoln S. R. Mastering Web 2.0: Transform Your Business Using Key Website and Social Media Tools / Susan Rice Lincoln. — London: Kogan Page, 2009. — 206 p.

 48. McGovern G. Content Critical: Gaining Competitive Advantage Through High-quality Web Content / Gerry McGovern, Rob Norton. — Harlow: Financial Times Prentice Hall, 2002. — 241 p.

 49. McGovern G. The Web Content Style Guide: The Essential Reference for Online Writers, Editors and Managers / Gerry McGovern, Rob Norton, Catherine O'Dowd. — London: Financial Times Prentice Hall, 2002. — 246 p.

 50. Miletsky J. I. Perspectives on Branding / Jason I. Miletsky, Genevieve Smith. — Boston: Course Technology, 2009. — 276 p.

 51. O’Keefe S. Complete Guide to Internet Publicity: Creating and Launching Successful Online Campaigns / Steve O’Keefe. — N.Y.: Wiley, 2002. — 436 p.

 52. Oates S. The Internet and Politics: Citizens, Voters and Activists / Sarah Oates, Diana Marie Owen, Rachel Kay Gibson. — London: Routledge, 2006. — 228 p.

 53. Phillips D. Online Public Relations: A Practical Guide to Developing an Online Strategy in the World of Social Media / David Phillips, Philip Young. — London: Kogan Page, 2009. — 274 p.

 54. PR в органах державної влади та місцевого самоврядування: моно­графія / За заг. ред. В. М. Бебика, С. В. Куніцина. — К.: МАУП, 2003. — 240 с.

 55. Ries A. The 11 Immutable Laws of Internet Branding / Al Ries and Laura Ries // The 22 Immutable Laws of Branding. — N.Y.: HarperCollins, 2002. — P. 111–235.

 56. Routledge Handbook of Internet Politics / Ed. by Andrew Chadwick and Philip N. Howard. — N.Y.: Routledge, 2009. — 512 p.

 57. Winograd M. Millennial Makeover: MySpace, YouTube, and the Future of American Politics / Morley Winograd, Michael D. Hais. — London: Rutgers University Press, 2008. — 309 p.

Підписи розробників: ______________ ______________


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка