Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Екологія/ Основи екології» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розробленоСкачати 151.79 Kb.
Дата конвертації24.03.2017
Розмір151.79 Kb.

«Екологія»

Вищий навчальний закладУніверситет економіки та права «КРОК»

Коледж економіки, права та інформаційних технологій

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор О.І.Шаров

«___» ______________ 2012 р.
КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«Екологія/ Основи екології»

Київ – 2012

Передмова

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни РОЗРОБЛЕНО

цикловою комісією з природничо-наукової підготовки Коледжу економіки, права та інформаційних технологійРОЗРОБНИК

Українець І.В., асистент кафедри математичних методів та статистики

РЕЦЕНЗЕНТ

Хрутьба В.О. к.т.н., доцент кафедри математичних методів та статистики

Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам МОНмолодьспорт України та Університету «КРОК»

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО ЦИКЛОВОЮ КОМІСІЄЮ З ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Протокол №
від

«__» _____________ 2012 р.

Голова комісії
В.В. Лук’янова


РЕКОМЕНДОВАНО ПЕДАГОГІЧНОЮ РАДОЮ КОЛЕДЖУ ЕКОНОМІКИ, ПРАВА ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Протокол №
від

«__» _____________ 2012 р.

Директор
Л.П. Сумбаєва

ЗМІСТ


 1. Сфера застосування…………………………………...…………………….…4

 2. Опис дисципліни……………………...……………………………………….5

 3. Навчальна програма дисципліни…………...………………………………...8

3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни……………...…………….8

3.2. Зміст навчальної дисципліни………………………...……………….8

4. Робоча навчальна програма дисципліни, плани лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни……...…………………..…..…11

4.1. Тематичний план дисципліни………………………………..….…..11

4.2. Плани лекцій та практичних занять. Завдання для лабораторних робіт. Завдання для самостійної роботи студентів.............................................14

4.3. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю………………………………………….…………………………...…36

4.4. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів…………..………………………….………………….49

5. Критерії оцінювання результатів навчання студентів………….….…..…...52

5.1 Схема нарахування балів з дисципліни……………………………...53

5.2 Умови нарахування балів……………………………………………..53

5.3 Критерії оцінювання за дванадцятибальною шкалою……………..54

5.4 Критерії підсумкового оцінювання………………………………….56

6. Комплексна контрольна робота (ККР) для перевірки знань з дисципліни..56

7. Лист погодження комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни………………………………….……………………………………59

8. Лист подовження дії комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни…………………………………………………………...…………..61

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Коледжу економіки, права та інформаційних технологій Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК», в яких вивчається навчальна дисципліна «Екологія» за програмами підготовки молодших спеціалістів.

Навчальна дисципліна «Екологія»

−вивчається згідно навчального плану підготовки молодших спеціалістів з спеціальностей

Галузі знань

Спеціальності

Шифр

Найменування

Код

Назва

0304

Право

5.03040101

Правознавство

0305

Економіка та підприємництво

5.03050401

Економіка підприємства

5.03050701

Маркетингова діяльність

5.03050702

Комерційна діяльність

5.03050801

Фінанси і кредит

5.03050901

Бухгалтерський облік

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

5.05010101

Обслуговування програмних систем і комплексів

5.05010301

Розробка програмного забезпечення

2. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ


1


Шифр дисципліни (ідентифікатор)

8·ФН Н

2

Тип дисципліни

обов’язкова

3

Попередні умови

висхідна

4

Триместр

1 або 2-3

5

Кредити ECTS

1,5 кредита

6

Заняття з викладачем

28 год.

7

Форми підсумкового контролю

диференційований залік

8

Методи проведення

лекції, практичні заняття

9

Результати навчання (компетенції)

Формуванню соціальної компетентності сприяє застосування на заняттях екології таких форм роботи, як семінарські заняття, рольові ігри, диспути тощо, що дає можливість моделювати ситуації реального життя, вирішувати проблеми, які доводиться розв’язувати у співпраці з іншими людьми, у колективі.

Загальнокультурна компетентність передбачає оволодіння студентами вітчизняною та світовою культурною спадщиною, що важливо під час вивчення розділів, пов’язаних з розвитком екологічної науки і практики, історією досягнень та біографіями видатних екологів.

Історія розвитку екологічної науки в Україні, проблеми і перспективи вивчення сировинної бази екології, екологічні проблеми і можливості цієї науки для їх вирішення дозволяє формувати громадянську компетентність.Здоров’язберігаюча компетентність спрямована на закріплення навичок збереження фізичного, соціального, психічного та духовного здоров’я людини; під час вивчення екологічних проблем викладач повинен звертати увагу на їх пожежну, вибухову чи токсичну безпеку, отруйність, канцерогенні чи наркотичні властивості, способи знешкодження, надання медичної допомоги у разі ураження цими речовинами; викладач повинен особливу увагу звертати на вплив засобів побутової хімії, хімічного виробництва та промислових відходів на здоров’я людини.

10

Зміст дисципліни

Розділ 1. Основи екології

Тема 1.Предмет, методи і завдання екології

Тема 2. Розвиток продуктивних сил, антропогенний вплив на довкілля.

Тема 3. Господарські механізми управління природокористуванням.Розділ 2. Економічне та правове природокористування

Тема 4. Правове регулювання хорони природного середовища.

Тема 5. Економічні методи управління природокористуванням.

Тема 6. Організація раціонального природокористування та охорона навколишнього природного середовища.

Тема 7. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища


11

Література

1. Білявський Г.О. Основи екології: Підручник/ Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. - 3-те вид.. - К.: Либідь, 2006. - 408 с

2. Мягченко О.П. Основи екології: Підручник/ О. П. Мягченко. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 312 с

3. Гриценко А.В. Радиоэкология регионов Украины: Харьковская область: Монография/ А.В. Гриценко, Г.Д. Коваленко. - Х.: ИД "ИНЖЭК", 2003. - 128 с

4. Екологія: навчальний посібник / Кизима Р.А. Міністерство освіти і науки України, Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна".- Харьков : Бурун Книга, 2010. – 303 c.

5. Добровольський В.В. Основи теорії екологічних систем: Навчальний посібник/ В.В. Добровольський. - К.: ВД "Професіонал", 2006. - 272 с Інтернет-ресурси:

Школа «Юний еколог» факультету екології та хімічної технології ДонНТУ:[Електрон. ресурс].– Режим доступа: http://chkola.ua/

Електронна сторінка по загальній та антропогенній екології:[Електрон. ресурс].– Режим доступа: http://www.есоlogia.ru/12

Мова

Українська


3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Анотація нормативної дисципліни “Екологія” затверджена Заступником Міністра освіти і науки України 23 квітня 2009 року в складі Тимчасової освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста за галуззю знань 0305 – Економіка і підприємництво.3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Розширення знання про екологічні проблеми, забруднення та методи боротьби. На основі знань про екологічну ситуацію в Україні, розвивати громадську думку та активно приймати участь у впровадженні екологічних програм. Формуючи знання про екологію, ознайомити із шляхами розв'язання сировинної, енергетичної, екологічної проблем суспільства.

Курс “Екологія” спирається на шкільний курс екології та курс основ економіки і спланований таким чином, щоб був логічним внутрішній взаємозв’язок.

Міждисциплінарні зв’язки

Курс “Екологія” є базовим курсом, який поглиблює знання студентів, що сформовані в шкільному курсі природознавства в основній школі. Вивчення дисципліни базується, зокрема, на знаннях з хімії та географії. Знання та навички, які одержані під час вивченні курсу, підвищують загальноосвітній рівень студентів, можуть застосовуватися для формування професійних знань з технологій виробництва та під час вивчення дисциплін «Біологія», «Фізика» та «Хімія».


  1. 3.2 Зміст навчальної дисципліни


Розділ 1. Основні проблеми екології.

Тема 1. Вступ. Предмет, методи і завдання екології.

Екологія як наука. Предмет, методи і завдання екології. Екосистема як об'єкт вивчення екології. Структура та види. Коло проблем сучасної екології. Роль екологічних знань у розвитку соціоекологічної культури. Роль В.І. Вернадського у вивченні біосфери та ноосфери.


Тема 2. Розвиток продуктивних сил антропогенний вплив на довкілля.

Природні ресурси та їх класифікація. Принципи раціонального природокористування. Екологізація економіки та шляхи подолання екологічних криз. Природа як ресурс для людського існування. Обмеженість природних ресурсів. Сутність і особливості природокористування. Система економічних оцінок природних ресурсів. Наслідки природних та антропогенних екологічних катастроф. Антропогенний вплив і екологічне буття гідросфери, атмосфери, літосфери, біосфери.


Тема 3. Господарські механізми управління природокористуванням.

Ринкові відносини у сфері природокористування та охорони довкілля. Сучасний стан та фактори забруднення атмосфери. Сучасний стан та фактори забруднення водних ресурсів. Сучасний стан та фактори забруднення лісових ресурсів. Сучасний стан та фактори забруднення земельних ресурсів. металів.

Сучасна структура екологічного права в Україні. Ринкові відносини у сфері природокористування та охорони природи. Формування ринку екологічних послуг. Розвиток продуктивних сил, зростання антропогенного впливу на навколишнє середовище та його результати.

Сучасний стан, фактори забруднення і проблеми охорони атмосфери. Водні ресурси планети і України. Запаси прісної води, їх розподіл по території України, економічна оцінка, джерел:: забруднення і охорона. Екологічні проблеми Чорного і Азовського морів.

Земельні ресурси України, ефективність їх використання. Біологічні ресурси України. Рослинний і тваринний світ і проблеми їх раціонального використання.
Розділ 2. Економічне та правове природокористування
Тема 4. Правове регулювання охорони природного середовища

Види і принципи екополітики. Правова охорона навколишнього природного середовища. Екологічні права та обов'язки громадян. Загальне та спеціальне користування природними ресурсами. Контроль у галузі навколишнього природного середовища та відповідальність за екопорушення. Сучасна структура екологічного права в Україні. Рівні правової охорони природного середовища. Найважливіші об'єкти міжнародної правової охорони довкілля. Правоохоронне законодавство України. Екологічна політика України.


Тема 5. Економічні методи управління природокористуванням.

Фінансування природоохоронної діяльності та їх джерела. Лімітування та платежі за природокористуванням. Відшкодування збитків. Соціально-економічна оцінка природно-ресурсному потенціалові регіону. Планування природоохоронних заходів. Заохочення і покарання. Екологічна

експертиза.

Споживацьке ставлення суспільства до природи — шлях до її

руйнації. Соціально-економічна оцінка використання природно-ресурсного потенціалу. Класифікація основних напрямів і видів природокористування.
Тема 6. Організація раціонального природокористування та охорона навколишнього природного середовища.

Поняття сталого розвитку. Закони Коммонера. Сучасна екологічна ситуація в Україні. Класифікація механізму екологічного управління. Екомоніторинг та система екологічної інформації Поняття збалансованого розвитку суспільства як дотримання рівноваги між процесами споживання та самовідновлення у природі. Характеристика екологічних проблем Землі.

Проблеми погіршення стану навколишнього середовища внаслідок нераціонального споживання природних ресурсів. Проблеми забезпечення якості навколишнього середовища. Планування раціонального природокористування. Стратегія вирішення екологічних проблем: утилізація, знешкодження відходів: комплексна переробка сировини, замкнутий цикл, розробка екологічно-безпечних технологій; регулювання споживання.
Розділ 3. Екологія у світі

Тема 7. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Світовий досвід охорони навколишнього природного середовища. Міжнародне співробітництво України з питань екології і охорони природи. Чинні міжнародні угоди з охорони навколишнього природного середовища. Міжнародні організації, установи, які вирішують питання в галузі екології. Міжнародні програми та проекти: конвенції та угоди. Міжнародні організаційні системи ООН з охорони довкілля та збереження якості навколишнього середовища.


4.4. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, ІНШИХ МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
Основна література , методичне забезпечення, ресурси:

 1. Білявський Г.О. Основи екології: Підручник/ Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. - 3-те вид.. - К.: Либідь, 2006. - 408 с

 2. Гайнріх Д. Екологія: dtv-Atlas: Монографія/ Д. Гайнріх ; Д. Гайнріх. - К.: Знання-Прес, 2001. - 287 с.: іл.

 3. Гриценко А.В. Радиоэкология регионов Украины: Харьковская область: Монография/ А.В. Гриценко, Г.Д. Коваленко. - Х.: ИД "ИНЖЭК", 2003. - 128 с

 4. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навчальний посібник/ В.С. Джигирей. - К.: Знання, 2000. - 203 с

 5. Добровольський В.В. Основи теорії екологічних систем: Навчальний посібник/ В.В. Добровольський. - К.: ВД "Професіонал", 2006. - 272 с

 6. Екологія: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни/ С. І. Дорогунцов [та інші]. - 3-те вид.. - К.: КНЕУ, 2006. - 104 с

 7. Екологія: основи теорії і практикум: Навчальний посібник/ А. Ф. Потіш [та інші]. - Львів: Новий світ-2000, 2003. - 296 с.

 8. Екологія: Підручник/ С. І. Дорогунцов, К. Ф. Коценко, М. А. Хвесик [та інші]. - Вид.2-ге. - К.: КНЕУ, 2006. - 371 с.

 9. Екосередовище і сучасність: В 6-ти т./ С. І. Дорогунцов [и др.]. - К.: Кондор, 2006 – 2007.-Т. 5: Управління екосередовищем в умовах регіоналізації. - 2006. - 446 с

 10. Екосередовище і сучасність: В 6-ти т./ С. І. Дорогунцов [та ін.]. - К.: Кондор, 2006 – 2007 .- Т. 1: Природне середовище у сучасному вимірі: Монографія. - 2006. - 424 с

 11. Екосередовище і сучасність: В 6-ти т./ С. І. Дорогунцов [та ін.]. - К.: Кондор, 2006 – 2007.-Т. 2: Регіональні процеси, прогнозування й оптимізація екосередовищ: Монографія. - 2006. - 470 с

 12. Екосередовище і сучасність: В 6-ти т./ С. І. Дорогунцов [та ін.]. - К.: Кондор, 2006 – 2007.-Т. 3: Економічна оцінка природного середовища: Монографія. - 2006. - 426 с

 13. Екосередовище і сучасність: В 6-ти т./ С. І. Дорогунцов [та ін.]. - К.: Кондор, 2006 – 2007.-Т. 4: Стратегія регіонального розвитку і екосередовище: Монографія. - 2006. - 362 с

 14. Екосередовище і сучасність: В 6-ти т./ С. І. Дорогунцов [та ін.]. - К.: Кондор, 2006 – 2007.-Т. 6: Екосередовище та євроінтеграційні процеси: Монографія. - 2007. - 622 с

 15. Запольський А.К. Основи екології: Підручник/ А. К. Запольський, А. І. Салюк ; За ред. К. М. Ситника. - К.: Вища школа, 2001. - 358 с.

 16. Зелеський І.І. Екологія людини: Підручник / І.І. Зелеський, М.О. Клименко. - К.: ВЦ "Академія", 2005. - 288 с

 17. Злобін Ю.А. Загальна екологія: Навчальний посібник/ Ю.А. Злобін, Н.В. Кочубей. - Суми: Університетська книга, 2003. - 416 с

 18. Корсак К.В. Основи екології: Навчальний посібник/ К.В. Корсак, О.в. Плахотнік. - К.: МАУП, 2000. - 240 с

 19. Корсак К.В. Основи екології: Навчальний посібник/ К.В. Корсак, О.В. Плахотнік. - К.: МАУП, 2002. - 296 с

 20. Костицький В.В. Екологія перехідного періоду: право, держава, економіка (економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища в Україні): Монографія/ В.В. Костицький. - К.: Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи, 2001. - 390 с

 21. Кучерявий В.П. Екологія: Підручник/ В. П. Кучерявий. - 2-ге вид.. - Львів: Світ, 2001. - 480 с

 22. Кушерець В.І. Екологічна безпека України: у запитаннях та відповідях: Науково-популярне видання/ В.І.Кушерець, М.І. Хилько. - К.: Знання України, 2006. - 144 с. - (ЕКО-ЗНАННЯ)

 23. Кушерець В.І. Екологічна безпека: Термінологічний словник-довідник: Довідкове видання/ В.І. Кушерець, М.І. Хилько. - К.: Знання України, 2006. - 144 с. - (ЕКО-ЗНАННЯ)

 24. Мягченко О.П. Основи екології: Підручник/ О. П. Мягченко. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 312 с

 25. М’ягченко О. П. Основи екології [Електронний ресурс] : підручник / О. П. М’ягченко. - К. : Центр навчальної літератури, 2011. - эл. опт. диск (CD-ROM)

 26. Національна екологічна політика України: загальні оцінки і ключові рекомендації/ Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. - К.: ПРООН Україна, 2008. - 32 с

 27. Національна екологічна політика України: оцінка і стратегія розвитку/ Міністерство охорони навколишнього природнього середовища України. - К.: ПРООН Україна, 2008. - 184 с

 28. Никаноров А.М. Экология: Учебное пособие/ А.М. Никаноров, Т.А. Хоружая. - М.: Издательство "Приор", 2001. - 304 с

 29. Основи екології та екологічного права: Навчальний посібник/ Ю. Д. Бойчук [та інші] ; за заг.ред. Ю. Д. Бойчука, М. В. Шульги. - Суми: Університетська книга, 2005. - 368 с.

 30. Розанов С.И. Общая экология: Учебник/ С.И. Розанов. - СПб.: Лань, 2001. - 288 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература)

 31. Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування: Навчальний посібник/ Т. А. Сафранов. - Львів: Новий світ-2000, 2003. - 248 с.

 32. Скребець В.О. Екологічна психологія у віддалених наслідках екотехногенної катастрофи: Монографія/ В. О. Скребець. - К.: ВД "Слово", 2004. - 440 с

 33. Сухарев С.М. Основи екології та охорони довкілля: Навчальний посібник/ С.М. Сухарев, С.Ю. Чундак, О.Ю. Сухарева. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 394 с

 34. Українська екологічна енциклопедія/ За ред. Р. Дяківа. - К.: Міжнародна економічна фундація, 2005. - 807 с

 35. Царик Л.П. Екологія. : Підручник для 10 класу загальноосвітніх навч. закладів. Профільний рівень/ Л. П. Царик, П. Л. Царик, І. М. Вітенко. - К.: Генеза, 2010. - 240 с.: іл.

 36. Царик Л.П. Екологія: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навч. закладів. Рівень стандарту. Академічний рівень/ Л. П. Царик, П. Л. Царик, І. М. Вітенко. - К.: Генеза, 2011. - 96 с.: іл.

 37. Чорнобиль: Зона відчуження: Збірник наукових праць. - К.: Наукова думка, 2001. - 547 с

Додаткова література 1. Екологія: навчальний посібник / Кизима Р.А. Міністерство освіти і науки України, Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна".- Харьков : Бурун Книга, 2010. -303 с.

 2. Екологія людини : підручник: Г.М. Димань.- Київ : Академія, 2009.- 375 с

 3. Моніторинг довкілля: підручник / [Боголюбов В.М., Клименко М.О., Мокін В.Б. та ін.]; під. ред. В.М. Боголюбова. [2-е вид., перероб. і доп.]. -Вінниця: ВНТУ, 2010. - 232 с

 4. Новини екології:[Електрон. ресурс].– Режим доступа: http://enprom.com.ua/ecology.html

 5. Електронний пдручник з екології:[Електрон. ресурс].– Режим доступа: http://coolreferat.com/

 6. Новітні екологічні розробки:[Електрон. ресурс].– Режим доступа: http://www.vitamarg.com/eco

Підпис розробника: ______________ 4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка