Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Банківські операції» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розробленоСкачати 181.61 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір181.61 Kb.


Вищий навчальний закладУніверситет економіки та права «КРОК»
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор О.І.Шаров

«___» ______________ 2012 р.КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«Банківські операції»

Київ – 2012

Передмова

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни РОЗРОБЛЕНО

кафедрою фінансів та банківського бізнесу

факультету економіки та підприємництва
РОЗРОБНИК

Т.В. Іваненко доцент кафедри ФББ, к. техн. н., доцент

РЕЦЕНЗЕНТ

Мацюк Л.В., доцент кафедри кафедри комп’ютерних наук, к.ф.–м.н., доцент

Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам МОНмолодьспорт України та Університету «КРОК»

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО кафедрОЮ ФББ

Протокол №
від

«__» _____________ 2011 р.

Завідувач кафедри
В.І.Грушко


УХВАЛЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ ФАКУЛЬТЕТУ

Протокол №
від

«__» _____________ 2011 р.

Декан факультету
О.В.Марущенко


ЗМІСТ


 1. Сфера застосування

 2. Опис дисципліни

 3. Навчальна програма дисципліни

3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

3.2. Зміст навчальної дисципліни 1. Робоча навчальна програма дисципліни, плани лекцій, семінарських (практичних) занять та самостійної роботи студентів з дисципліни

4.1. Тематичний план дисципліни

4.2. Плани лекцій та семінарських (практичних) занять. Завдання для самостійної роботи студентів

4.3 Рекомендована тематика рефератів

4.4 Рекомендована тематика та форми науково-дослідної роботи студентів

4.5. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю

4.6. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів 1. Критерії оцінювання результатів навчання студентів

5.1. Схема нарахування балів з дисципліни

5.2. Умови нарахування балів

5.3. Критерії підсумкового оцінювання


 1. Комплексна контрольна робота (ККР) для перевірки знань з дисципліни

 2. Лист погодження комплексу навчально–методичного забезпечення дисципліни

 3. Лист подовження дії комплексу навчально–методичного забезпечення дисципліни кафедрою – розробником

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей комплекс поширюється на всі структурні підрозділи Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК», в яких вивчається навчальна дисципліна.

Навчальна дисципліна «Банківські операції»

– вивчається згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовкиГалузі знань

Напрями підготовки

Шифр

Найменування

Код

Назва

0305

Економіка і підприємництво

6.030508

Фінанси і кредит

– вивчається згідно навчального плану (навчальних планів) перепідготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” з наданням другої вищої освіти за спеціальностямиГалузі знань

Напрями підготовки

Шифр

Найменування

Шифр

Назва

0305

Економіка і підприємництво

7.03050801

Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)

0305

Економіка і підприємництво

7.03050802

Банківська справа2. ОПИС ДИСЦИПЛІНИШифр дисципліни (ідентифікатор)

3.8В – бакалавр денна форма; (3.9В – бакалавр заочна форма, 3.4 – спеціаліст ФК, 3.1 – спеціаліст БС)Тип дисципліни

вибіркова - бакалавр

обов’язкова - спеціалістПопередні умови

попереднє вивчення дисципліни «Гроші та кредит»Триместр

10 триместрКредити ECTS

4Заняття з викладачем

70 годин занять з викладачем (консультації) в годинах на денній формі навчанняФорми підсумкового контролю

ПМК – бакалавр

Іспит - спеціалістМетоди проведення

лекції, семінарські та практичні заняттяРезультати навчання

Знання: засвоїти теоретичні засади і методології проведення банківських операцій та надання банківських послуг, класифікувати банківські операції та послуги.

Вміння: набути вмінь оперувати нормативно-правовими документами НБУ, аналізувати стан банківських операцій, розвязувати задачі.

Навички: розв'язувати питання взаємовідносин між клієнтами і комерційними банками та між НБУ і комерційними банками, оцінювати ефективність банківської діяльності.Зміст дисципліни

Тема 1. Види банків і порядок їх створення в Україні

Тема 2. Організація діяльності банку

Тема 3. Операції банків з формування власного капіталу

Тема 4. Операції банків із залучення коштів

Тема 5. Операції банків із запозичення коштів

Тема 6. Операції банків із обслуговування платіжного обороту

Тема 7. Операції банків з готівкою

Тема 8. Операції банків з пластиковими картками

Тема 9. Кредитні операції банків

Тема 10. Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредиту

Тема 11. Операції банків з векселями

Тема 12. Операції банків з цінними паперами

Література

 1. Котковський В.С. Банківські операції: Навч. посіб./ В.С. Котковський, О.В. Нєізвєстна – К.: Кондор, 2011. – 498 с.

 2. Косова Т.Д. Банківські операції: Навч. посіб. / Т.Д. Косова, О.Р. Циганов - К.: Центр учбової літератури, 2008. – 372 с.

 3. Череп А.В. Банківські операції: Навч. посіб. / А.В. Череп, О.Ф. Андросова - К.: Кондор, 2008. – 410 с.

 4. www.nau.kiev.ua – сайт «Нормативні акти України»

 5. www.bank.gov.ua – офіційний сайт НБУ


Мова

українська


3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Анотація нормативної дисципліни «Банківські операції» затверджена в складі Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0501 – «Економіка і підприємництво», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.06 № 444.3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: формування теоретичних знань про функціонування комерційних банків, здійснювані ними операції та послуги.

Завдання: засвоєння теоретичних засад і методології проведення банківських операцій та надання банківських послуг; набуття вмінь оперувати нормативно-правовими документами НБУ, аналізувати стан банківських операцій, розв’язувати питання взаємовідносин між клієнтами і комерційними банками та між НБУ і комерційними банками.

Предмет: операції комерційних банків.

Міждисциплінарні зв’язки

Курс “Банківські операції” ґрунтується на знаннях, одержаних студентами при вивченні дисципліни “Гроші та кредит”. Курс “Банківські операції” дає практичні навички основних питань банківської справи, дає розуміння конкретних банківських операцій та формує навички їх проведення. Курс створює підґрунтя для опанування таких дисциплін та спецкурсів як “Кредитування підприємств”, “Ринок фінансових послуг”. Продовженням базового курсу “Банківські операції” є наступні курси: “Аналіз банківської діяльності”, «Облік і аудит в банку», “Фінансовий менеджмент банку”, які є складовими навчальної програми на рівні спеціаліста.


3.2. Зміст навчальної дисципліни

Вступ

Мета, завдання та предмет вивчення дисципліни «Банківські операції». Міждисциплінарні зв`язки курсу «Банківські операції» з іншими курсами напряму підготовки «Економіка і підприємництво». Основні виробничі функції, типові завдання діяльності фахівця ОКР «бакалавр з банківської справи» та вміння, якими він повинен володіти.

Основні етапи розвитку банківської справи у світі та в Україні. Сутність та структура сучасної банківської системи України. Призначення та функції центрального банку. Прямі та непрямі методи проведення грошово-кредитної політики центральним банком. Комерційні банки як нижня ланка банківської системи України. Функції комерційних банків. Суть та класифікація банківських операцій. Види банківських послуг. Державне регулювання діяльності комерційних банків. Сучасний стан банківської системи України.
Тема 1. Види банків і порядок їх створення в Україні

Класифікація комерційних банків за формами власності, за видами здійснюваних операцій, за належністю статутного капіталу, за територіальним рівнем, за величиною активів. Механізм створення та реєстрації комерційного банку. Порядок отримання ліцензії НБУ на здійснення банківської діяльності. Порядок отримання ліцензій та письмових дозволів на здійснення додаткових банківських операцій. Обмеження щодо діяльності банків. Обов`язки банків щодо збереження банківської таємниці.


Тема 2. Організація діяльності банку

Організаційна структура комерційного банку. Склад, функції та повноваження органів управління. Порядок роботи загальних зборів акціонерів, спостережної ради, ревізійної комісії. Функції постійно діючих комітетів банку. Порядок роботи ради директорів (правління) банку. Склад та функції підрозділів та служб банку. Способи реорганізації банків.


Тема 3. Операції банків з формування власного капіталу

Склад та структура ресурсів комерційного банку. Функції капіталу банку. Способи розрахунку і структура власного капіталу банку. Балансовий та регулятивний капітал. Капітал першого та другого рівня, його складові. Нормативи капіталу. Достатність капіталу банку. Операції по формуванню капіталу банку. Капіталізація дивідендів та індексація акцій. Операції з купівлі, продажу та викупу акцій банку.


Тема 4. Операції банків із залучення коштів

Структура залучених ресурсів комерційного банку. Класифікація депозитних операцій банку. Особливості окремих видів депозитів. Основні умови договору банківського вкладу. Ощадний (депозитний) сертифікат та його особливості. Механізм здійснення строкових депозитних операцій з юридичними, фізичними особами та фізичними особами-підприємцями. Особливості використання депозитних рахунків. Способи розрахунку та сплати процентів за депозит. Депозитна політика комерційного банку. Основні засади діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.


Тема 5. Операції банків із запозичення коштів

Структура запозичених ресурсів комерційного банку. Рефінансування НБУ комерційних банків. Операції НБУ на відкритому ринку. Ломбардне кредитування комерційних банків. Суть та види операцій РЕПО. Кредитні аукціони. Умови надання стабілізаційної позики комерційному банку. Суть та види міжбанківських кредитів. Процес міжбанківського кредитування. Структура міжбанківського ринку. Облігаційні позики банків.


Тема 6. Операції банків із обслуговування платіжного обороту

Характеристика платіжного обороту та його форми. Значення та основні принципи безготівкових розрахунків. Система банківських рахунків та їх характеристика. Порядок відкриття банками поточних рахунків фізичним та юридичним особам. Режим використання банківських рахунків. Форми безготівкових розрахунків. Схеми розрахунку за допомогою платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, розрахункових чеків, акредитивів. Сфера застосування, переваги та недоліки кожної форми розрахунку. Види акредитивів. Меморіальний ордер. Застосування клірингу при взаємних розрахунках підприємств.

Системи дистанційного обслуговування банками клієнтів. Особливості розрахунку в системі «клієнт-банк». Міжбанківські розрахунки та їх форми. Основні функції та принципи організації СЕП НБУ. Схема функціонування СЕП НБУ.
Тема 7. Операції банків з готівкою

Особливості готівкового обігу. Основні функції територіальних управлінь НБУ та комерційних банків у сфері готівкового обігу. Порядок підготовки та розроблення прогнозів касових оборотів комерційними банками. Організація роботи з готівкового обігу установами комерційних банків. Касові операції банків. Види та порядок роботи операційних кас. Основні вимоги до організації готівкових розрахунків між підприємствами при посередництві комерційних банків. Порядок оформлення касових операцій. Порядок приймання банками готівки від підприємств. Порядок видачі банками готівки підприємствам. Контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою на підприємствах та в банках.


Тема 8. Операції банків з пластиковими картками

Суть та класифікація пластикових карток. Банківські (платіжні) картки та їх види. Розвиток ринку пластикових карток в Україні. Умови вступу українських банків до міжнародних платіжних систем. Правила Національної системи масових електронних платежів. Учасники платіжної системи. Порядок здійснення розрахунків з використанням платіжних карток.


Тема 9. Кредитні операції банків

Поняття кредитного портфеля банку та його структура. Класифікація банківських кредитів за строками, за забезпеченням, за ступенем ризику, за способами надання та погашення, за призначенням, за кількістю кредиторів. Основні форми кредиту. Цільовий характер використання кредиту. Обмеження НБУ на кредитну діяльність банків. Доходи банків від кредитних операцій. Методи формування кредитних ставок. Характеристика та порівняння переваг і недоліків основних форм забезпечення кредитів. Особливості різних видів позичкових рахунків. Кредитна політика комерційного банку.


Тема 10. Особливості операцій з надання і погашення

окремих видів кредиту

Організація кредитної роботи в банку. Розподіл повноважень щодо кредитування між різними структурними підрозділами банку. Етапи процесу кредитування. Кредитна документація. Техніко-економічне обґрунтування кредиту. Аналіз фінансового стану позичальника – підприємства. Фінансові коефіцієнти, методика обчислення та оцінки. Особливості споживчого кредитування. Методика рейтингової оцінки якості кредитів. Класифікація позичальника за його фінансовим станом. Суттєві умови кредитної угоди. Формування кредитної справи позичальника. Визначення категорії ризику за кредитною операцією. Оцінка стану обслуговування боргу. Формування банком резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями. Особливі види кредиту: лізинг, факторинг.

Основні засади проведення оцінки кредитоспроможності позичальників закордонними банками. Кредитний ризик-менеджмент. Структура кредитного ризику та методи управління ним.
Тема 11. Операції банків з векселями

Сутність векселя та його особливості як цінного паперу. Види векселів. Схема обігу простого та переказного векселя. Передача векселя за індосаментом. Види операцій банків з векселями: кредитні, торговельні, гарантійні, розрахункові, комісійні та довірчі. Врахування векселів. Надання кредиту під заставу векселів. Інкасування та доміциляція векселів. Авалювання векселів. Порядок опротестування векселів. Порядок заповнення вексельних бланків.


Тема 12. Операції банків з цінними паперами

Поняття цінних паперів та їх класифікація. Характеристика основних видів цінних паперів. Фондовий ринок та його учасники. Порядок роботи фондової біржі. Індекс ПФТС. Банківські операції з цінними паперами: емісійні, інвестиційні та посередницькі. Нормативи інвестування НБУ. Економічна характеристика портфелів цінних паперів банку. Андеррайтинг. Порядок розрахунку та формування резерву під операції банків з цінними паперами. Поняття справедливої вартості цінного папера.


Тема 13. Економіко-правові та організаційні основи

здійснення банківських операцій в іноземній валюті

Система валютного регулювання та валютний контроль в Україні. Валютні цінності та валютні операції. Класифікатор іноземних валют. Поняття резидента та нерезидента. Валютний ринок, його функції та учасники. Класифікація валютних ринків.

Індивідуальні та генеральні ліцензії комерційних банків. Уповноважені банки. Класифікація валютних операцій банків. Відкриття та ведення рахунків в іноземній валюті резидентів та нерезидентів. Валютна позиція банку.
Тема 14. Торгівельні операції банків в іноземній валюті

Економічні основи міжнародних розрахунків. Принципи здійснення розрахунків у системі SWIFT. Основні форми міжнародних розрахунків: банківський переказ, інкасо та документарний акредитив. Порівняння особливостей кожної з форм розрахунків. Види акредитивів, що застосовуються у міжнародній практиці.


Тема 15. Неторговельні операції банків в іноземній валюті

Обмінні операції банків з готівковою іноземною валютою. Крос-курс валют. Операції фізичних осіб з іменними та дорожніми чеками, що номіновані в іноземній валюті. Перекази готівкової та безготівкової іноземної валюти фізичними особами.

Кредитування зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Види міжнародного кредиту. Порівняльна характеристика факторингових та форфейтингових операцій.
Тема 16. Операції банків в іноземній валюті на міжбанківському ринку

Конверсійні операції комерційних банків. Котирування валюти. Суть та особливості угод з негайною поставкою, форвардних, ф`ючерсних, опціонних угод та угод своп. Порядок роботи валютної біржі. Функції клірингової та розрахункової палат. Позабіржовий міжбанківський валютний ринок.


Тема 17. Операції з надання банківських послуг

Відмінність банківських послуг від операцій. Різні погляди науковців-економістів на суть поняття «банківська послуга». Суть та характеристика послуг з розрахунково-касового обслуговування, трастових, інформаційних, консультаційних, посередницьких, гарантійних. Банківські гарантії. Брокерська та дилерська діяльність комерційних банків. Андеррайтинг. Банк як зберігач цінних паперів. Інкасування та доміциліація векселів. Авалювання векселів.


Тема 18. Операції із забезпечення фінансової стійкості банку

Поняття фінансової стійкості банку. Ліквідність банку та ліквідність балансу банку. Нормативи ліквідності НБУ. Управління активами і пасивами банку. Класифікація банківських ризиків. Методи управління різними видами ризику. Створення банком резервів під активні операції. Хеджування ризиків у банку. Менеджмент кредитного портфеля та портфеля цінних паперів комерційного банку. Прибутковість комерційного банку. Рейтинг комерційного банку.4.6. Перелік рекомендованих підручників,

інших методичних та дидактичних матеріалів

Основна література

Нормативні документи

 1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV;

 2. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12. 2000р. № 2121-ІІІ;

 3. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999  № 679-XIV;

 4. Закон України “Про заставу” від 02.10.1992 р. № 2655-12;

 5. Закон України “Про обіг векселів в Україні” від 05.04.2001  № 2374-III;

 6. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006  № 3480-IV;

 7. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 16.12.1997 р. № 723/97 – ВР;

 8. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 р. № 2346 – ІІІ;

 9. Декрет KM України “Про систему валютного регулювання та валютного контролю” від 19.02.1993 р. № 15-93;

 10. Інструкція “Про порядок регулювання діяльності банків в Україні”: Затверджена постановою Правління НБУ від 28.08.2001 № 368;

 11. Інструкція «Про касові операції в банках України». Затверджена постановою Правління НБУ від 14.08.2003 р. № 337;

 12. Інструкція «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах». Затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492;

 13. Інструкція «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті». Затверджена постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22;

 14. Інструкція «Про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України». Затверджена постановою Правління НБУ від 12.12.2002 р. № 502;

 15. Положення «Про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень». Затверджене постановою Правління НБУ від 31.08.2001 р.  № 375;

 16. Положення «Про порядок видачі банкам банківськіх ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій». Затверджене постановою Правління НБУ від 17.07.2001 р.  № 275;

 17. Положення «Про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням». Затверджене постановою Правління НБУ від 15.11.2001 р.  № 474/4695;

 18. Положення «Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні». Затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р.  № 637;

 19. Положення “Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків”. Затверджене постановою Правління НБУ від 06.07.2000  № 279;

 20. Положення «Про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами». Затверджене постановою Правління НБУ від 03.12.2003 р. № 516;

 21. Положення «Про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України». Затверджене постановою Правління НБУ від 16.12.2002 р.  № 508;

 22. Положення “Про регулювання НБУ ліквідності банків України”. Затверджено постановою Правління НБУ від 30.04.2009 р. № 259;

 23. Правила використання готівкової іноземної валюти на території України. Затверджені постановою Правління НБУ від 30.05.2007 р. № 200;

 24. Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України. Затверджені постановою Правління НБУ від 18.03.1999 р. № 127.

 25. Правила НСМЕП. Затверджені постановою Правління НБУ від 10.12.2004 р. № 620

Підручники, монографії

 1. Банківські операції: Підручник / За заг. ред. А. М. Мороза. – 3-є вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2008. – 608 с.

 2. Васюренко О.В. Банківські операції: Навчальний посібник / О.В. Васюренко. – 6-те вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2008. – 318 с.

 3. Вовчак О.Д. Банківська справа: Навч. посіб. / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин – Львів: «Новий Світ – 2000», 2008. – 560 с.

 4. Котковський В.С. Банківські операції: Навч. посіб./ В.С. Котковський, О.В. Нєізвєстна – К.: Кондор, 2011. – 498 с.

 5. Курило Г. М. Банківські операції: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Г. М. Курило; Державний комітет статистики; Національна академія статистики, обліку та аудиту. — К. : ДП "Інформаційно-аналітичне агентство", 2010. — 271с.

 6. Череп А.В. Банківські операції: Навч. посіб. / А.В. Череп, О.Ф. Андросова - К.: Кондор, 2008. – 410 с.


Додаткова література

Нормативні документи

 1. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994 р. № 185/94 – ВР;

 2. Закон України «Про приєднання України до Конвенції УНІДРУА про міжнародний факторинг» від 11.01.2006 р. № 3302 - IV;

 3. Закон України «Про приєднання України до Конвенції УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг» від 11.01.2006 р. № 3301 - IV;

 4. Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» від 20.09.2001 р. № 2740 - IІІ;

 5. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. № 1576 - ХІІ;

 6. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 р. № 448/96 - ВР;

 7. Положення “Про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях”. Затверджено постановою Правління НБУ від 26.03.1998 р. № 118;

 8. Положення “Про порядок формування резерву під операції банків України з цінними паперами”. Затверджене постановою Правління НБУ від 02.02.2007  № 31;

 9. Положення “Про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах”. Затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004  № 639;

 10. Конвенція «Про врегулювання деяких колізій законів про переказні векселі та прості векселі» від 07.06.1930 № ETS 051;

 11. Наказ Міністерства економіки України «Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій» від 17.04.2000 р. № 47;

Підручники, монографії

 1. Адамик Б. П. Національний банк і грошово-кредитна політика: Навч. посіб. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 278 с.

 2. Банківська справа: Навч. Посіб. / За ред. Бутинця Ф.Ф. – К.: Кондор, 2004. – 462с.

 3. Череп А.В. Банківські операції: Навчальний посібник/ А. В. Череп, О. Ф. Андросова. - К.: Кондор, 2008. - 410 с

 4. Вовчак О.Д. Банківська справа: Навчальний посібник/ О.Д. Вовчак, Н.М. Рущишин. - Львів: Новий світ-2000, 2008. - 560 с. - (Вища освіта в Україні)

 5. Тиркало Р. І. Банківські операції з цінними паперами / Р. І. Тиркало, І. С. Кравчук — Тернопіль : Карт-бланш, 2004. — 211с.
Підпис розробника: ______________


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка