Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Адвокатура України» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розробленоСкачати 158.27 Kb.
Дата конвертації13.11.2016
Розмір158.27 Kb.


Вищий навчальний закладУніверситет економіки та права «КРОК»
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор О.І. Шаров

«___» ______________ 2012 р.КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

«Адвокатура України»

Київ – 2012

Передмова

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни РОЗРОБЛЕНО

кафедрою кримінально-правових дисциплін

факультету юридичного
РОЗРОБНИКИ

Янчук О. Ю. кандидат юридичних наук, доцент

РЕЦЕНЗЕНТ

Ліненко М. О. кандидат юридичних наук, доцент

Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам МОНМС України та Університету «КРОК».

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО кафедрОЮ

Протокол №

12

від

«25» травня 2012 р.

Завідувач кафедри
В. М. Боровенко


УХВАЛЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ ФАКУЛЬТЕТУ

Протокол №

36

від

«28» травня 2012 р.

Декан факультету
Гіжевський В.К.


ЗМІСТ


 1. Сфера застосування

 2. Опис дисципліни

 3. Навчальна програма дисципліни

3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

3.2. Зміст навчальної дисципліни 1. Робоча навчальна програма дисципліни, плани лекцій та практичних (семінарських) занять, завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни

4.1. Тематичний план дисципліни

4.2. Плани лекцій. Завдання для самостійної роботи студентів.

4.3. Засоби для проведення підсумкового контролю.

4.4. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних матеріалів. 1. Критерії оцінювання результатів навчання студентів.

5.1. Схема нарахування балів з дисципліни.

5.2. Умови нарахування балів.

5.3. Критерії підсумкового оцінювання.


 1. Комплексна контрольна робота (ККР) для перевірки знань з дисципліни.

 2. Лист погодження комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни

 3. Лист подовження дії комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни кафедрою – розробником


1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК», в яких вивчається навчальна дисципліна.

Навчальна дисципліна «Адвокатура України» вивчається згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Правознавство».


Галузі знань

Напрями підготовки

Шифр

Найменування

Код

Назва

0304

Право

6.030401

Правознавство


2. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

1.

Шифр дисципліни (ідентифікатор)

2.3.10.

2.

Тип дисципліни

вибіркова

3.

Попередні умови

«Кримінальне право», «Цивільне право», «Господарське право»,«Кримінально-процесуальне право», «Сімейне та спадкове право»

4.

Семестр

8

5.

Кредити ECTS

2

6.

Заняття з викладачем

28

7.

Форми контролю

Диференційований залік

8.

Методи проведення

Лекції, практичні заняття

9.

Результати навчання

Після успішного опанування курсу «Адвокатура України» студенти мають знати:

- історичний шлях розвитку адвокатури України;

- поняття, завдання та проблеми подальшого вдосконалення адвокатури України;

- принципи та організаційні форми діяльності адвокатури в Україні;

- види адвокатської діяльності; • вимоги, що пред'являються до адвоката;

 • професійні права та обов'язки адвоката у різних галузях права;

мають розуміти:

 • тенденції розвитку адвокатури на основі об’єктивного аналізу фактів, подій, почерпуваних із засобів масової інформації, наукових джерел (публікацій), особистих вражень;

мають вміло застосовувати та демонструвати отримані знання на практиці, зокрема вміти:

- аналізувати нормативні акти, побудувати захист в кримінальній або представництво у цивільній, господарській справі; позиція по розгляду справ в порядку адміністративного судочинства, захист по адміністративним справам.

- орієнтуватись у різних галузях права;

- складати процесуальні документи;


 • сприймати інформацію як письмову, так і усну;

мають критично аналізувати:

- вітчизняну законотворчість, особливо нові законопроекти, що вносяться на розгляд Верховної Ради України, через призму досягнень міжнародного права;мають вміло синтезувати (синтезувати та узагальнювати):

- аналізуючи законотворчу діяльність парламентських структур в провідних країнах світу, співвідносити знання з декількох джерел інформації, формувати об’єктивні висновки та конструктивні пропозиції;мають об’єктивно оцінювати:

- критичні судження політиків, слідчих, суддів, адвокатів, прокурорів на основі глибоких знань;

- важливість новітніх ідей та теорій державно-правового будівництва в умовах глобалізації;мають сформувати в собі особисто:

- науково-юридичний світогляд;

- високу загально правову культуру;

- здатність приймати вірні та вмотивовані рішення під час професійної діяльності.

10.

Зміст дисципліни

Історія адвокатури України; Закон України "Про адвокатуру"; адвокат у цивільному судочинстві; адвокат у кримінальному судочинстві; адвокат у адміністративному провадженні; участь адвоката в господарському процесі; адвокат при розгляді справ в порядку адміністративного судочинства; адвокат у стадіях перегляду судових вироків, рішень, ухвал, постанов; сучасні системи адвокатури; адвокат на стадії виконавчого провадження.

11.

Література

 • Фурса С.Я. Адвокатура України. Навчальний посібник. У двух книгах. (авторський колектив за заг. ред. С.Я.Фурса ).-К.:Видавець Фурса С.Я. КНТ, 2007. Кн.1.- 940 с. , Кн.2.- 316с.

 • Адвокатура та судова риторика: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О. Г. Яновська. - К. : КНЕУ, 2008. - 136 с.

 • Адвокатура в Україні / Академія адвокатури України ; Упоряд. Т.В. Варфоломеєва, С.В. Гончаренко. - К. : Юрінком Інтер, 2010. - 400 с. - (Законодавство).

 • Судові та правоохоронні органи України: навчальний посібник / За заг. ред. Д.П. Біленка. - К. : Атіка, 2011. - 328 с.

12.

Мова

Українська

3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
Навчальна програма дисципліни «Адвокатура України» затверджена в складі її Комплексу навчально-методичного забезпечення Вченою радою юридичного факультету «28» травня 2012 року (протокол № 36).
3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни. Дисципліна “Адвокатура України” ставить своїм завданням вивчення основних понять: Закону України "Про адвокатуру"; адвокат у цивільному судочинстві; адвокат у кримінальному судочинстві; адвокат у адміністративному провадженні; участь адвоката в господарському процесі; адвокат при розгляді справ в порядку адміністративного судочинства; адвокат у стадіях перегляду судових вироків, рішень, ухвал, постанов; адвокат на стадії виконавчого провадження; сучасні системи адвокатури.

В результаті вивчення курсу студенти матимуть можливість краще зрозуміти своє місце і роль у сучасному суспільно-політичному житті, зайняти активну громадянську позицію, захищати права та інтереси людини та громадянина.


Предметом навчальної дисципліни «Адвокатура України» є правові, соціальні явища, які закладені у адвокатурі, закономірності їх виникнення (історичні аспекти) та перспективи розвитку та реформування адвокатури, тобто саму адвокатуру як соціальне явище, узаконене державою. До предмета науки входять також поняття, дефініції, категорії, теорії, концепції, явища та правовідносини як матеріальні, так і процесуальні, які допомагають зрозуміти суть та особливі ознаки, риси адвокатури, її форми, завдання та роль щодо інших галузей права та суспільного життя, взаємодію адвокатури з іншими правоохоронними органами України.

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ

Навчальна дисципліна «Адвокатура України» має особливий нормативно-правовий матеріал в сфері юриспруденції і в процесі її вивчення використовуються знання отримані на інших суміжних юридичних дисциплінах, а під час вивчення даної дисципліни студент робить лише перші кроки до опанування професії адвоката і професійно переосмислює набуті знання з кримінально-процесуального права, адміністративного права, цивільно-процесуального права, господарсько-процесуального права тощо.3.2. Зміст навчальної дисципліни

Тема 1. Наука про адвокатуру

Основні поняття науки про адвокатуру. Основні напрями діяльності адвокатури при охороні й захисті прав та охоронюваних законом інтересів осіб. Особливості системи джерел науки про адвокатуру. Порівняльно - правові аспекти методів адвокатської та нотаріальної діяльності.Тема 2. Роль та місце адвокатури в системі забезпечення прав особи

Поняття та завдання адвокатури в суспільстві. Свобода адвокатської професії - гарант забезпечення прав і свобод особи. Роль адвокатів у захисті прав людини, здійсненні правосуддя. Законодавство про адвокатську діяльність.Тема 3. Історія виникнення та розвитку адвокатури

Зародження адвокатської професії в зарубіжних країнах. Виникнення адвокатської професії в Україні. Формування професійної адвокатури в Україні 14-16 століття. Судовий захист за Литовськими Статутами. Становлення адвокатської професії.Тема 4. Організація та діяльність адвокатури за Законом України "Про адвокатуру"

Поняття, завдання та проблеми подальшого вдосконалення адвокатури України. Принципи та організаційні форми діяльності адвокатури в Україні. Спілки та асоціації адвокатів. Види адвокатської діяльності. Вимоги, що пред'являються до адвоката та його помічника. Професійні права та обов'язки адвоката. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури. Дисциплінарна відповідальність адвоката. Гарантії адвокатської діяльності. Оплата праці адвоката. Припинення адвокатської діяльності.Тема 5. Правила адвокатської етики. Сучасні системи адвокатури

Значення правил адвокатської етики. Принципи адвокатської етики. Відносини адвоката з клієнтами. Відносини між адвокатами. відносини адвоката з державними органами, судом та іншими учасниками процесу. Етичні норми громадської, наукової та публічної діяльності адвоката. Відповідальність за порушення правил адвокатської етики. Адвокатура Німеччини. Адвокатура Франції. Адвокатура Англії. Адвокатура США.


Тема 6. Консультативна та юрисконсульська робота адвоката

Юридичне обслуговування адвокатом установ, підприємств та організацій. Права і обов'язки адвоката-юрисконсульта. Консультаційна робота на виробництві.Тема 7. Адвокат у кримінальному процесі

Завдання захисту, основні засади його здійснення адвокатом. Обставини, що виключають участь захисника у кримінальному процесі. Права та обов'язки захисника. Значення участі захисника на попередньому слідстві та в суді. Відмова підозрюваного, обвинуваченого, підсудного від захисника. Правова позиція захисника. Колізія позицій захисника і підзахисного. Юридичний зміст принципу презумпції невинуватості. Обов'язок доказування. Показання підозрюваного та обвинуваченого. Захист прав підозрюваного. Захист прав обвинуваченого. Адвокат-представник потерпілого та цивільного позивача у кримінальному процесі. Захист у суді першої інстанції. Особливості захисту в окремих категоріях справ. Апеляційне оскарження вироку. Підготовка і складання апеляційної скарги адвокатом, який брав участь у суді першої, інстанції. Участь у апеляційному оскарженні адвоката, який не брав участь у суді першої інстанції. Форма і зміст апеляційної скарги, методика її складання. Доповнення, зміна і відкликання апеляційної скарги. Участь адвоката у розгляді справи судом апеляційної інстанції. Методика викладення доводів апеляційної скарги. Подання додаткових матеріалів.Тема 8. Адвокат у цивільному та господарському судочинстві

Правові підстави представництва адвокатом у цивільному процесі. Методика розробки адвокатом правової позиції по справі Складання адвокатом процесуальних документів. Права та обов'язки представника в стадії підготовки справи. Права та обов'язки представника під час судового розгляду. Представництво в стадії судового виконання. Значення участі адвоката в господарському процесі. Підстави участі адвоката в господарському процесі. Підготовка і складання апеляційної скарги адвокатом, який брав участь у суді першої, інстанції. Участь адвоката у розгляді справи судом апеляційної інстанції. Складання і подання скарг у порядку касаційного провадження, а також про перегляд справ за нововиявленими обставинами.Тема 9. Адвокат в адміністративному процесі та в адміністративних судах

Значення участі адвоката у адміністративному провадженні. Підстави участі адвоката у адміністративному провадженні. Засоби захисту прав і охоронюваних законом інтересів осіб у адміністративному провадженні. Участь адвоката в провадженні по перевірці постанов, ухвал суду. Участь адвоката при перегляді судових рішень вищими судовими інстанціями.Тема 10. Сучасні системи адвокатури

Правова система адвокатури Англії. Правова система адвокатури США Правова система адвокатури Франції. Правова система адвокатури Німеччини.


4.4. Перелік РЕКОМЕНДОВНИХ ПІДРУЧНИКІВ, ІНШИХ МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

4.4.1. Основна загальна література (підручники, навчальні посібники,нормативно – правові акти):

Основна література

Нормативні акти

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141. – Ст. 44.

 2. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

 3. Кримінально - процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. –1961. – № 2. – Ст. 15.

 4. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 25-26. - Ст. 131.

 5. Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 35-36, 37. - Ст. 446.

 6. Кодекс про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради України. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.

 7. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

 8. Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - № 21-22. - Ст. 135.

 9. Кодекс законів про працю України // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. Додаток до № 50. - Ст. 375.

 10. Цивільно-процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 40-41, № 42. – Ст.492.

 11. Господарський процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1992 – № 6. – Ст. 56.

 12. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 24. – Ст. 207.

 13. Основні положення про роль адвокатів. Прийняті УШ конгресом ООН по запобіганню злочинам у серпні 1990 р. Адвокатура в Україні. – К., Юрінком Інтер, 2000.

 14. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства (витяг) Адвокатура в Україні. – К., Юрінком Інтер, 2000.

 15. Про адвокатуру: Закон України від 19 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 9. – Ст. 62.

 16. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 39.- Ст. 383.

 17. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 53. - Ст. 793.

 18. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня 1990 року // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. - № 6. - Ст. 37.

 19. Про громадянство України: Закон України від 18 січня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - №13. – Ст. 65.

 20. Про об’єднання громадян: Закон України від 16 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 504.

 21. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10 квітня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 30. - Ст. 416.

 22. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 48. - Ст. 650.

 23. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 52. - Ст. 490.

 24. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 10. - Ст.43.

 25. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 11. – Ст. 50.

 26. Про пожежну безпеку: Закон України від 17 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 5. - Ст.21.

 27. Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України: Закон України від 21січня 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 18. – Ст. 101.

 28. Про оренду землі: Закон України від 6 жовтня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 46-47. - Ст.280.

 29. Про засади державної політики в галузі прав людини: Постанова Верховної Ради України від 17 червня 1999 року № 757-XIV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - №35. - Ст. 303.

 30. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 20-21. - Ст. 190.

 31. Про деякі питання діяльності Державного казначейства України: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 лютого 1999 року № 180 // Офіційний вісник України. - 1999.- № 7. - Ст. 251.

 32. Про заходи щодо реєстрації фізичних осіб: Указ Президента України від 11 січня 2002 року № 12/2002 // Офіційний вісник України. - 2002.- № 3. - Ст. 80.

 33. Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів: Закон України від 1 липня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 1. - Ст. 1.

 34. Про житлово-комунальні послуги: Закон України від 24 червня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 47. - Ст. 514.

 35. Про розмежування земель державної та комунальної власності: Закон України від 5 лютого 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 35. - Ст. 411.

 36. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23 червня 2005 року // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 32. - Ст. 422.

 37. Законодавство України про адміністративну відповідальність. – К., Юрінком Інтер, 2010.

 38. Законодавство України про правоохоронну діяльність. – К., Юрінком Інтер, 2010.

 39. Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури. Затверджене Указом Президента України від 05.05.1993 р. 155/ 45 (із змінами і доповненнями) Адвокатура в Україні. – К., Юрінком Інтер. 2000.

 40. Положення про вищу кваліфікаційну комісію адвокатури. Затверджене Указом Президента України від 05.05.1993 р. 155/ 45 (із змінами і доповненнями) Бюлетень законодавства юридичної практики №1, 2000. – К., Юрінком Інтер.

 41. Про деякі заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури // Указ Президента України від 30.09.1999р. № 1240/99 Адвокатура в Україні. – К., Юрінком Інтер. 2000.

 42. Про порядок реєстрації адвокатських об’єднань // Постанова КМУ від 27.04.1993р. № 302 (із змінами і доповненнями) Адвокатура в Україні. – К., Юрінком Інтер. 2000.

 1. Правила адвокатської етики. - К. : Редакція жур."Адвокат", 1999. - 43 с.

 2. Фурса С.Я. Адвокатура України. Навчальний посібник. У двох книгах. (авторський колектив за заг. ред. С.Я.Фурса ).-К.:Видавець Фурса С.Я. КНТ, 2007. Кн.1.- 940 с. , Кн.2.- 316с.

 3. Святоцький О.Д. Адвокатура: історія і сучасність / О.Д. Святоцький, В.В. Медведчук. - К.: ВД " Ін Юре ", 1997. - 320 с.

 4. Фіолевський Д.П. Адвокатура: Підручник / Д. П. Фіолевський. - К.: Прецедент; К.: Алерта, 2006. - 486 с.

 5. Фіолевський Д.П. Судова влада і правоохоронна система в Україні: Навчальний посібник / Д. П. Фіолевський. - К.: Кондор, 2006. - 322 с.

 6. Адвокатура в Україні / Академія адвокатури України ; Упоряд. Т.В. Варфоломеєва, С.В. Гончаренко. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 400 с. - (Законодавство).

 7. Судові та правоохоронні органи України: навчальний посібник / За заг. ред. Д.П. Біленка. - К. : Атіка, 2011. - 328 с.

 8. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України: навчальний посібник / Р. В. Бараннік. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : КНТ, 2011. - 352 с.

 9. Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 52. - К. : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. - 704 с.

Примітка: За межами Університету можливий пошук нормативних актів в мережі Інтернет: http: //www Zakon. rada. gov.ua
Додаткова література

 1. Історія адвокатури України. За ред. Варфоломеєвої Т.В., Святоцького О.Д. - К., 1992.- 345 с.

 2. Сучасні системи адвокатури / За ред. Святоцького О.Д. – К., 1993.- 378 с.

 3. Варфоломєєва Т. В., Гончаренко С. В. Історія адвокатури. Правове становище адвокатури та адвокатська діяльність. Правила адвокатської етики: посібн. – К.: Прецедент, 2008. – 214 с.

 4. Історія адвокатури України (2 видання): / Редкол.: В. В. Медведчук (голова)та ін. – К.: «СДМ – Студіо», 2002. – 286 с.

 5. Адвокатура України: навч. посібн.: у 2 кн. / За ред. д.ю.н., професора С. Я. Фурси. – К.: КНТ, 2007. – Кн. 2: Кредитно-модульний навчальний посібник-практикум. – 316 с.

 6. Адвокатура України: навч. посібн.: у 2 кн. / За ред. д.ю.н., професора С. Я. Фурси. – К.: КНТ, 2007. – Кн. 1. – 940 с.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка