Комплекс навчально-методичногоДата конвертації31.03.2017
Розмір133 Kb.


Вищий навчальний заклад«Університет економіки та права «КРОК»

КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ,ПРАВА ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор ___________ О.І Шаров
“______” ______________ 2012 р.

КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«БІОЛОГІЯ»
Київ – 2012

ПЕРЕДМОВА

КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДИСЦИПЛІНИ РОЗРОБЛЕНО

цикловою комісією з природничо-наукової підготовки Коледжу економіки, права та інформаційних технологійРОЗРОБНИК

О.А.Лазарчук, викладач природничих дисциплін, кваліфікаційна категорія – вища.

РЕЦЕНЗЕНТ

Лук’янова В.В, кандидат хімічних наук

Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам МОН молодьспорт України та Університету «КРОК»

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО ЦИКЛОВОЮ КОМІСІЄЮ З ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Протокол № _______ від «_____» _______________ 201___ р.
Голова комісії ____________________В.В. Лук’янова
РЕКОМЕНДОВАНО ПЕДАГОГІЧНОЮ РАДОЮ КОЛЕДЖУ ЕКОНОМІКИ, ПРАВА ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Протокол № _______ від «_____» _______________ 201___ р.
Директор _____________________ Л.П. Сумбаєва
ЗМІСТ

 1. Сфера застосування

 2. Опис дисципліни

 3. Навчальна программа дисципліни

  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

  2. Зміст навчальної дисципліни

 4. Робоча навчальна программа дисципліни, плани лекцій та практичних (семінарських) занять, завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни

  1. Тематичний план дисципліни

  2. Плани лекцій та практичних (семінарських) занять. Завдання для самостійної роботи студентів.

  3. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю

  4. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів

 5. Критерії оцінювання результатів навчання студентів

 6. Комплексна контрольна робота (ККР) для перевірки знань з дисципліни

 7. Лист погодження комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни

 8. Лист подовження дії комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни
 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу «Універистет економіки та права «КРОК», в яких вивичається навчальна дисципліна за программами підготовки молодших спеціалістів.

Навчальна дисципліна «Біологія» вивчається згідно навчального плану (навчальних планів) підготовки молодших спеціалістів зі спеціальностейГалузь знань

Спеціальності

Шифр

Найменування

Код

Назва

0304

Право

5.03040101

Правознавство

0305

Економіка та підприємництво

5.03050701

Маркетингова діяльність

5.03050801

Фінанси і кредит

5.03050702

Комерційна діяльність

5.03050401

Економіка підприємства

5.03050901

Бухгалтерський облік

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

5.05010101

Обслуговування програмних систем і комплексів

5.05010301

Розробка програмного забезпечення


 1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

1.

Шифр дисципліни (ідентифікатор)

12Ш

2.

Тип дисципліни

Обов'язкова

3.

Попередні умови

Попереднє вивчення дисциплін: ботаніка, екологія, зоологія, анатомія та фізіологія людини.

4.

Триместр

1,2,3

5.

Обсяг

122 год.

6.

Заняття з викладачем

104 год.

7.

Форма підсумкового контролю

Диференційований залік

8.

Методи проведення

Лекції, практичні, семінарські заняття, захист індивідуальних завдань, робота у малих групах

9.

Результати навчання

Основні завдання:

 1. засвоєння студентами знань про хімічну будову, властивості, структуру і функціонування живих систем на різних рівнях організації живого; взаємозв'язки між живими системами, неживою природою; оволодіння методологією наукового пізнання; вміннями самостійного вивчення основних понять, законів, біологічних закономірностей; уміннями спостерігати, досліджувати і пояснювати явища природи; застосовувати теоретичні знання з метою професійного самовизначення у прикладних сферах людської діяльності (медицина, сільське господарство, біотехнологія, педагогіка);

 2. формування вмінь встановлювати гармонійні стосунки з природою на основі поваги до життя як найвищої цінності, до всього живого як унікальної частини біосфери; емоційно-ціннісного ставлення до природи, до себе, до людей, до загальнолюдських духовних цінностей;

 3. формування умінь використовувати набуті знання для оцінки наслідків своєї діяльності по відношенню до навколишнього середовища, здоров'я інших людей, власного здоров'я, обґрунтування та дотримання заходів профілактики захворювань, правил поведінки у природі;

 4. розвиток інтелектуальних і творчих здібностей та якостей особистості, прагнення до самоосвіти;

 5. виховання переконаності у можливості пізнання живої природи, необхідності дбайливого ставлення до оточуючого середовища, власного здоров'я.

10.

Зміст дисципліни

1.Молекулярний рівень організації життя.

2.Клітинний рівень організації життя.

3.Організмовий рівень організації життя.

4.Надорганізмові рівні організації життя.

5.Історичний розвиток органічного світу.


11.

Література

Основна література:

 1. Балан П.Г. Біологія: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навч. закладів. Рівень стандарту, академічний рівень / П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес, В.П. Поліщук. – К.: Генеза, 2010. – 288 с.: іл..

 2. Загальна біологія (підр. для 10-11 кл. серед. загальноосвіт. навч. закл. / Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М., Войцехівський М.Ф. – К., Генеза, 2001. – 464 с.

 3. Загальна біологія: Підр. для 11 кл. серед. загально освіт. навч. закл. / Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. – К.: Генеза, 2001. – 272 с.

 4. Загальна біологія: Пробн. підр. для 10 кл. серед. загально освіт. навч. закл./ Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. – К.: Генеза, 1997. – 160 с.

 5. Межжерін С.В. Біологія: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навч. закладів. (Профільний рівень) / С.В. Межжерін, Т.В. Коршевнюк. – К.: Планета книжок, 2010. – 336 с.: іл.

 6. Межжерін С.В. Біологія: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навч. Рівень стандарту, академічний рівень / С.В. Межжерін, Я.О. Межжерін. – К.: Освіта, 2011. – 336 с.: іл.
12.

Мова

українська


3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Схвалено науково-методичною комісією з біології, екології та природознавства Науково- методичної Ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України ( витяг з протоколу №5 від 09.07.2010р.)

Надано гриф «Рекомендовано Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти як навчальну програму для студентів вищих навчальних закладів 1-11 рівнів акредитації» (від 16.0810 №1.4/18-3270).


  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: забезпечення підготовки молодших спеціалістів знаннями з біології, формування наукової картини живої природи, екологічної культури, зміцнення духовного і фізичного здоров’я, формування ключових компетентностей, яких потребує життя.

Завдання:

 1. засвоєння студентами знань про хімічну будову, властивості, структуру і функціонування живих систем на різних рівнях організації живого; взаємозв'язки між живими системами, неживою природою; оволодіння методологією наукового пізнання; вміннями самостійного вивчення основних понять, законів, біологічних закономірностей; уміннями спостерігати, досліджувати і пояснювати явища природи; застосовувати теоретичні знання з метою професійного самовизначення у прикладних сферах людської діяльності (медицина, сільське господарство, біотехнологія, педагогіка);

 2. формування вмінь встановлювати гармонійні стосунки з природою на основі поваги до життя як найвищої цінності, до всього живого як унікальної частини біосфери; емоційно-ціннісного ставлення до природи, до себе, до людей, до загальнолюдських духовних цінностей;

 3. формування умінь використовувати набуті знання для оцінки наслідків своєї діяльності по відношенню до навколишнього середовища, здоров'я інших людей, власного здоров'я, обґрунтування та дотримання заходів профілактики захворювань, правил поведінки у природі;

 4. розвиток інтелектуальних і творчих здібностей та якостей особистості, прагнення до самоосвіти;

 5. виховання переконаності у можливості пізнання живої природи, необхідності дбайливого ставлення до оточуючого середовища, власного здоров'я.


Предмет: повна загальна біологічна освіта.
Міждисциплінарні зв’язки

Курс поглиблює знання студентів, сформовані в шкільному курсі біології в основній школі. Вивчення дисципліни базується, зокрема, на знаннях з ботаніки, зоології, анатомії і фізіології людини і тварин. Знання, одержані при вивченні курсу, підвищують загальноосвітній рівень студентів і є базовими для формування екологічних знань в процесі вивчення дисципліни “Екологія”. Оволодіння новими інформаційними технологіями, вміння відбирати, аналізувати і систематизувати інформацію допомагає використовувати студентами навчальні предмети: безпека життєдіяльності, хімія, іноземні мови, етика, психологія, географія, економіка.


3.2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ВСТУП

Система біологічних наук. Зв’язок біологічних наук з іншими науками. Завдання сучасної біології. Методи біологічних досліджень. Основні властивості живого. Рівні організації життя. Значення досягнень біологічної науки в житті людини і суспільства.Розділ І. Молекулярний рівень організації життя

Тема 1. Неорганічні речовини.

Елементарний склад організмів. Неорганічні речовини (вода, кисень, оксиди, кислоти, луги і мінеральні солі) у життєдіяльності організмів. Біологічна роль іонів.Тема 2. Органічні речовини.

Малі органічні молекули: Ліпіди. Моносахариди. Амінокислоти. Нуклеотиди. Будова, властивості, роль в життєдіяльності організмів. Макромолекули (біополімери): полісахариди. Білки, нуклеїнові кислоти, їх будова, властивості. Роль в життєдіяльності організмів. Ферменти та вітаміни. Гормони та фактори росту .Роль БАР у життєдіяльності організміРозділ ІІ. Клітинний рівень організації життя

Тема 1. Структура клітини і її компонентів.

Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень. Загальний план будови клітин .Будова і функції ядра клітин еукаріотів. Цитоплазма (гіалоплазма), органели, включення. Клітинний центр. Рибосоми: хімічний склад, будова і функції. Синтез білка.

Одномембранні органели (гранулярна і гладенька ендоплазматичні сітки, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолі). Функції та будова органел.

Тема 2. Клітина як цілісна система. Тканини

Ділення прокаріотичних клітин. Хромосоми. Каріотип. Клітинний цикл еукаріотичних клітин. Механізми відтворення і загибелі клітин. Мітоз. Мейоз. Обмін речовин і енергії в клітині – енергетичний і пластичний обмін. Сучасна клітинна теорія. Утворення тканин тварин. Будова і функції тканин тварин, здатність до регенерації. Гістотехнології – можливості та перспективи використання. Тканини рослин: утворення, будова і функції, здатність до регенерації.Розділ ІІІ. Організмовий рівень організації життя

Тема 1. Неклітинні форми життя і одноклітинні організми

Віруси, пріони. Будова, життєві цикли. Роль у природі й житті людини. Особливості організації і життєдіяльності прокаріотів. Обмін речовин, енергії і інформації у прокаріотів. Різноманітність бактерій, їх роль у природі та в житті людини. Профілактика бактеріальних хвороб людини. Особливості організації и життєдіяльності одноклітинних еукаріотів, розмноження. Роль одноклітинних організмів у природі та житті людини. Профілактика хвороб людини, які спричинюються паразитичними одноклітинними еукаріотами.Тема 2. Багатоклітинні організми

Особливості організації і життєдіяльності багатоклітинних організмів. Обмін речовин, енергії й інформації у багатоклітинних організмів. Статеве і нестатеве розмноження багатоклітинних організмів. Будова і утворення статевих клітин.Регуляція функцій у багатоклітинних організмів.Тема 3. Закономірності спадковості і мінливості

Генетична термінологія і символіка. Методи генетичних досліджень. Прший закон Г. Менделя. Другий закон Г. Менделя. Третій закон Г. Менделя. Статистичний характер і цитологічні основи генетики. Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування.

Позаядерна спадковість. Комбінативна мінливість. Мутаційна мінливість. Види мутацій. Мутагени. Модифікаційна мінливість.

Тема 4. Генотип як цілісна система. Генетика в житті і діяльності людини

Основні закономірності функціонування генів у про- та еукаріотів. Взаємодія генів. Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу. Генотип як цілісна система. Основні закономірності функціонування генів у прокаріотів і евкаріотів. Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу. Генетика людини і її значення для медицини і охорони здоров’я. Генетичні основи селекції організмів. Досягнення в селекції рослин і тварин в Україні. Основні напрями сучасної біотехнології. Трансгенні організми. Проблеми, які пов’язані з генетично - модифікованими організмами Застосуванням ГМО продуктів.Тема 5. Індивідуальний розвиток організмів і їх поведінка

Запліднення. Онтогенез. Періоди онтогенезу у багатоклітинних організмів: ембріогенез і постембріональний розвиток. Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму. Діагностування вад розвитку людини та їх корекція. Механізми регенерації. Ріст організмів, його регуляція. Життєвий цикл у рослин і тварин. Ембріотехнології. Химерні організми. Клонування організмів – можливості та перспективи використання.Розділ ІV. Надорганізмові рівні організації життя

Тема 1. Організми і середовище. Популяції та екосистеми .Загальна характеристика біосфери. Вплив живих істот на склад атмосфери. Саморегуляція у біосфері. Біосфера і людство. Екологічна криза сучасності. Ріст чисельності населення і проблеми, які з цим пов’язані. Глобальні кліматичні зміни. Можливі шляхи подолання екологічної кризи. Концепція стійкого розвитку. Значення використання альтернативних джерел енергії. Збереження біорізноманіття.

Розділ V. Історичний розвиток органічного світу

Гіпотези виникнення життя. Абіогенетична гіпотеза. Біохімічна гіпотеза. Гіпотеза панспермії.4.4. Перелік НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ літератури

Основна література:

 1. Балан П.Г. Біологія: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навч. закладів. Рівень стандарту, академічний рівень / П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес, В.П. Поліщук. – К.: Генеза, 2010. – 288 с.: іл..

 2. Загальна біологія (підр. для 10-11 кл. серед. загальноосвіт. навч. закл. / Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М., Войцехівський М.Ф. – К., Генеза, 2001. – 464 с.

 3. Загальна біологія: Підр. для 11 кл. серед. загально освіт. навч. закл. / Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. – К.: Генеза, 2001. – 272 с.

 4. Загальна біологія: Пробн. підр. для 10 кл. серед. загально освіт. навч. закл./ Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. – К.: Генеза, 1997. – 160 с.

 5. Межжерін С.В. Біологія: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навч. закладів. (Профільний рівень) / С.В. Межжерін, Т.В. Коршевнюк. – К.: Планета книжок, 2010. – 336 с.: іл.

 6. Межжерін С.В. Біологія: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навч. Рівень стандарту, академічний рівень / С.В. Межжерін, Я.О. Межжерін. – К.: Освіта, 2011. – 336 с.: іл.


Додаткова література:

 1. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія і практикум.Навч. посіб. – К.: Лібра, 2006. – 368 с.

 2. Бугай О.В., Микитюк А.Н., Вовк А.Г. Биология в определениях, таблицях и схемах. – Харьков: Ранок, 2000. – 128 с.

 3. Данилова О.В., Данилов С.А., Шабанов Д.А. Біологія: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Генеза, 2006.

 4. Загальна біологія: Зб. задач / І.В. Барна. – Т.: Підручники і посібники, 2006. – 735 с.

 5. Кононенко М.П., Сазоненко Г.С. Українські вчені – натуралісти, математики, лікарі, педагоги: Посібник-довідник. – К.: Укр. Центр дух. культури, 2001. – 312 с.

 6. Кучеренко М.С., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: Підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Ґенеза, 2003, 2004.

 7. Мердух І., Гладун Я. Довідник з біології.-Тернопіль: Підручники та посібники, 2007. – 256 с.

 8. Міхеєва Г. М. Біологія. Запитання, вправи, задачі, тести. 10-11 кл. – К.: Генеза, 2008. – 147 с.

 9. Неведомська Є.О. Робота з біологічними термінами і поняттями: Навч. пос. для учнів 10 кл. – К.: Фенікс, 2002. – 136 с.

 10. Неведомська Є.О. Робота з біологічними термінами і поняттями: Навч. пос. для учнів 11 кл. – К.: Фенікс, 2003. – 136 с.

 11. Стеценко Г.С. Тести. Біологія. – К.: «Академія», 2001 – 391 с.
Підпис розробника: __________________


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка