Колективний договір на 2014-2016 роки між адміністрацією та трудовим колективом Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»Сторінка1/7
Дата конвертації23.04.2017
Розмір1.67 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
на 2014-2016 роки

між адміністрацією та трудовим колективом Державного вищого навчального закладу

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Прийнятий

Конференцією трудового колективу

«18» грудня 2013 р.

Київ 2013

ЗМІСТ

Загальні положення …………………….


Розділ І. Навчальна, наукова та міжнародна діяльність……………………..

Розділ ІІ. Організація праці та трудові відносини ………………………

Розділ ІІІ. Оплата та стимулювання праці ………………………

Розділ IV. Умови та охорона праці……………………………………………….

Розділ V. Соціальне та побутове забезпечення…………………………………

Розділ VІ. Гарантії адміністрації із забезпечення діяльності профспілки.
Додатки ………………………
4-8

9-12

13-17
18-19

20-23
24-27

28-29

30-102

Додаток 1. «Правила внутрішнього розпорядку Державного вищого навчального закладу

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»……..33Додаток 2. «Контракт з науково-педагогічним працівником Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»…………………………………………………………………......................48

Додаток 3. «Види інноваційних продуктів і максимальні розміри матеріального стимулювання науково-педагогічних працівників КНЕУ імені Вадима Гетьмана за їх створення (розробку, підготовку)»…………………………....……….……………………………53

Додаток 4. «Положення «Про матеріальне та моральне заохочення персоналу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»………………………………………………………………...59

Додаток 5. «Положення «Про підготовку навчально-методичної літератури у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»………………………………………………………………..71

Додаток 6. «Положення «Про організацію та фінансування підготовки монографій у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»…………………………..…...……………………...75

Додаток 7. «Положення «Про організацію, оплату та стимулювання праці в Науково-дослідного інституті економічного розвитку Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»………………………………………………………………………………..78

Додаток 8. «Положення «Про надання матеріальної допомоги Профкомом Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»……………………………………………………………………………………85

Додаток 9. «Положення «Про порядок, умови та розміри надання матеріальної допомоги працівникам Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»……................................................86

Додаток 10. «Положення «Про заслуженого працівника Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»………………………………………………………………………………..88

Додаток 11. «Положення “Про вихід на пенсію наукових та науково-педагогічних працівників Державного вищого навчального закладу “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”…………………………………………………………...89

Додаток 12. Таблиця А. Перелік професій і посад працівників, що виконують роботу в шкідливих і важких умовах праці або мають особливий характер праці, зайнятість якими дає право на додаткові відпустки, доплати, спецхарчування та забезпечення мийними засобами………………………………………...……………………………………………91

Таблиця Б. Перелік професій і посад працівників, яким надаються додатково оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення………………..…………..93

Таблиця В. Перелік професій працівників, яким видається безкоштовно спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту …………………………...……..93

Таблиця Г. Перелік професій і посад працівників університету з ненормованим робочим днем, яким надається щорічна додаткова відпустка тривалістю до 7 календарних днів ……………………………………………………………………….93
Додаток 13. «Положення "Про умови надання путівок, закуплених за перераховані профкому кошти університету в розмірі 0,3% фонду оплати праці відповідно до ст.44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»……………………………………………………………………………….95

Додаток 14. Колективна угода на 2014-2016 роки між адміністрацією і профспілковим комітетом студентів та аспірантів Державного вищого навчального закладу

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»………99


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Державний вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі — Університет) має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного університету. Автономія і самоврядність, як необхідні передумови розвитку Університету, забезпечують його ефективну взаємодію з органами державної влади України та іншими організаціями і установами на основі принципів демократії і інших загальнолюдських цінностей з метою досягнення світового рівня професійної освіти.

Колективний договір є правовим актом, який регулює трудові і соціально-економічні відносини між адміністрацією і працівниками Університету, що дозволяє повною мірою реалізувати його автономність і самоврядування. Він спрямований на об'єднання зусиль та творче співробітництво сторін і має за мету визначення основних напрямків договірного регулювання соціально-економічних і трудових відносин. Його значення полягає у вирівнюванні можливостей обох сторін, кожна з яких має обов’язки з виконання зазначених у цьому Договорі угод у межах своїх повноважень.

Договір укладений на основі Кодексу законів про працю України, Законів України «Про колективні договори і угоди», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»; «Про оплату праці», «Про зайнятість населення», «Про відпустки», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», а також Статуту Університету. При укладанні договору враховувались норми Конституції України, положення Генеральної Угоди, Галузевої Угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК профспілки працівників освіти і науки України, регіональної угоди між Київською міською держадміністрацією і Київською міською організацією Профспілки працівників освіти і науки України, ідеї Болонської конвенції 1999 року, Положення про дослідницький університет та Програми інноваційного розвитку Університету.

У цьому Договорі також знайшли відображення окремі правові положення щодо надання додаткових соціальних гарантій, пільг та компенсацій викладачам та співробітникам за рахунок коштів спецфонду Університету залежно від його фінансових умов і можливостей, що не суперечить чинному законодавству.

Колективний договір визначає та унормовує взаємні права і обов’язки сторін, які забезпечують належну організацію праці співробітників Університету, регламентують її оплату та умови, а також визначають порядок наймання на роботу, відпочинку, соціальний захист та житлово-побутове обслуговування.

Зміст даного Колективного договору визначений сторонами в межах їх компетенцій, а його дія поширюється на всіх співробітників Університету. Виконання умов Договору є обов’язковим як для адміністрації, так і для всіх співробітників Університету.

Розуміючи важливість і необхідність регулювання відносин трудового колективу і адміністрації Університету, сторони зобов’язуються дотримуватись визначених у цьому Колективному договорі умов в повному обсязі в межах своїх компетенцій.Адміністрація Університету зобов’язується:

 • забезпечувати виконання фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт, які сприяють удосконаленню навчального процесу та зростанню професійної майстерності науково-педагогічного персоналу; розвивати міжнародне науково-освітнє співробітництво, стимулювати участь вчених та викладачів Університету у реалізації міжнародних проектів і програм, удосконалюючи на цій основі навчальний процес та науково-дослідницьку роботу;

 • постійно оновлювати зміст та організацію навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, ринкових засад економіки, сучасних наукових досягнень; забезпечувати підготовку висококваліфікованих фахівців, які володіють професійними компетенціями у сфері економіки, менеджменту та права; формувати нові напрямки їх підготовки відповідно до стратегічних пріоритетів розвитку економіки України; розробляти та впроваджувати у навчальний процес інноваційні освітні продукти, новітні інформаційні технології та засоби навчання;

 • здійснювати регулярну виплату основної та додаткових форм заробітної плати професорсько-викладацькому корпусу та співробітникам Університету, згідно діючого законодавства, фінансових можливостей Університету, а також враховуючи персональний внесок кожного працівника у досягнення Університетом високого конкурентного статусу;

 • створювати необхідні умови для реалізації трудових та соціально-економічних прав працівників, передбачених трудовим законодавством України, Статутом Університету та цим Договором; забезпечувати вирішення питань соціального розвитку трудового колективу, поліпшення умов його праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників; забезпечувати захист майнових прав Університету та його працівників; контролювати дотримання трудової дисципліни, згідно діючого законодавства України та Правил внутрішнього трудового розпорядку;

 • забезпечувати розвиток інфраструктури Університету, постійне оновлення його матеріально-технічної бази; створювати працівникам Університету належні організаційно-економічні умови для високопродуктивної праці; забезпечувати Університет необхідним науковим обладнанням та новітніми засобами навчання для ефективної його діяльності як навчально-дослідницького закладу;

 • створювати трудовому колективу необхідні умови для його участі в роботі органів самоврядування Університету; щорічно інформувати трудовий колектив про результати економічної діяльності, фінансовий стан , виконання соціальних програм та перспективи розвитку Університету.

Трудовий колектив Університету зобов’язується:

 • з боку науково-педагогічного персоналу забезпечувати достатній науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідної спеціальності, постійно підвищувати свій професійний рівень, кваліфікацію, педагогічну майстерність та науковий статус; посилювати міжнародну складову у науково-освітній діяльності;

 • дотримуватись норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність студентів, формувати відносини між студентами та викладачами на засадах партнерства, толерантності, взаємної поваги, прищеплювати студентам любов до України, виховувати в дусі патріотизму і поваги до Конституції України, підтримувати авторитет і престиж Університету, не допускати дій, що завдають шкоди його іміджу;

 • сумлінно і вчасно виконувати доручену роботу, суворо дотримуватись трудової і виробничої дисципліни, вимог посадових інструкцій з безпеки праці та охороні навколишнього середовища, якісно і своєчасно виконувати функціональні обов’язки відповідно до посадових інструкцій, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Статуту Університету, умов трудового договору (контракту);

 • бережливо ставитись до майна Університету, утримувати своє робоче місце, устаткування та прилади в порядку, чистоті і справному стані; дотримуватися чистоти й порядку у приміщеннях Університету та на його території; економно й раціонально використовувати матеріали, електроенергію та інші матеріальні ресурси, додержуватись встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів; компенсувати матеріальну шкоду, якщо вона здійснена з вини працівника (у розмірах та порядку, передбачених чинним законодавством);

 • виконувати правила, діючі стандарти та інструкції з охорони праці й пожежної безпеки, дотримуватися встановлених вимог щодо експлуатації машин, механізмів і пристроїв, обов’язково користуватися засобами колективного й індивідуального захисту; дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я інших людей; не допускати паління в приміщеннях та на території Університету (окрім спеціально відведених для цього місць);

 • за умови виконання адміністрацією зобов’язань за цим Договором утримуватися від страйків та інших акцій, пов’язаних з невиконанням своїх обов’язків, вирішувати спірні питання шляхом колективних переговорів, консультацій і соціального діалогу.

Інтереси трудового колективу у відносинах з адміністрацією Університету представляє Профспілковий комітет співробітників, який зобов’язується:

 • мобілізувати спільно з адміністрацією трудовий колектив на виконання програм економічного, соціального та інноваційного розвитку Університету;

 • захищати трудові та соціально-економічні права працівників Університету; забезпечувати контроль за своєчасним виконанням Колективного договору, інформувати ректорат та звітувати Конференції трудового колективу про хід його виконання; заслуховувати звіти осіб, які відповідають за своєчасне виконання заходів, передбачених діючим Колективним договором, а в разі порушення або невиконання зобов’язань, ставити питання перед адміністрацією про притягнення винних до відповідальності;

 • здійснювати громадський контроль за своєчасністю та правильністю виплати заробітної плати, дотриманням законодавства про працю та охорону праці, за створенням в Університеті безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та соціально-побутових умов, а також забезпеченням засобами індивідуального та колективного захисту;

 • спільно з адміністрацією вирішувати питання робочого часу та часу відпочинку, погоджувати графіки надання відпусток, проведення надурочних робіт; здійснювати постійний моніторинг ергономічних умов професійної діяльності викладачів та співробітників Університету;

 • перевіряти якість медичного обслуговування, яке надається діючими в Університеті підрозділами охорони здоров’я, організовувати оздоровлення та відпочинок працівників Університету, сприяти у забезпеченні сімейного відпочинку;

 • брати участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, роботі комісії з питань охорони праці, здійсненні контролю за відшкодуванням шкоди, заподіяної працівникам Університету, пов’язаної із здійсненням ними трудових обов’язків;

 • представляти за дорученням працівників їх інтереси при розгляді індивідуальних та колективних трудових спорів, сприяти їх вирішенню шляхом переговорів;

 • безоплатно надавати членам профспілки консультації з питань трудового законодавства України шляхом залучення до цього осіб, які мають відповідну юридичну освіту.

Сторони зобов’язуються дотримуватись принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності, взаємної відповідальності, конструктивності і аргументованості у веденні діалогу та при проведенні переговорів щодо укладання Колективного договору або внесення змін і доповнень до нього, у вирішенні інших питань, що стосуються соціально-економічних і трудових відносин.

Всі додатки до даного Договору є його невід’ємною частиною. В додатках конкретизовані окремі положення колективних домовленостей, що визначають механізм їх реалізації.

Адміністрація і профспілковий комітет мають рівні права щодо скликання Конференції трудового колективу з обговорення та вирішення питань Колективного договору.Даний Колективний договір діє до його перегляду або укладення нового договору. Всі норми і положення цього Договору є обов’язковими для ректора, проректорів, керівників служб і структурних підрозділів Університету та всіх його співробітників. За порушення або невиконання зобов’язань Колективного договору відповідно до чинного законодавства передбачена адміністративна та дисциплінарна відповідальність (ст. 18 Закону України «Про колективні договори і угоди»).

Для підготовки проекту нового Колективного договору з представників сторін на паритетній основі створюється Робоча комісія, склад якої затверджується наказом ректора та рішенням профкому. Спільна Робоча комісія готує згідно чинного законодавства проект Колективного договору на новий період з урахуванням пропозицій від трудових колективів всіх структурних підрозділів Університету, забезпечує широке ознайомлення з його змістом та виносить схвалений проект Колдоговору на затвердження Загальних зборів (Конференції) трудового колективу.

Договір підписується, з однієї сторони, представником власника в особі ректора, з другої сторони, від імені трудового колективу — профспілковим комітетом в особі голови профспілкової організації.

Колективний договір набирає чинності з дня його підписання. Він діє до укладання нового договору. Усі положення Колективного договору мають пряму дію.

Зміни у Колективному договорі і доповнення до нього не можуть здійснюватися жодною з сторін протягом всього терміну дії Договору. Прийняття рішеннь про зміну діючих норм та положень, або обов’язків за цим Договором, призупинку їх виконання, жодна сторона не може здійснювати в односторонньому порядку. У разі виникнення потреби у внесенні змін і доповнень ці функції виконує спільна Робоча комісія з розробки Колективного договору. Вона проводить відповідні переговори і приймає узгоджене рішення.

Внесення змін та доповнень є обов’язковим, якщо вони обумовлені зміною чинного законодавства, колективних угод вищого рівня, і якщо дія цих положень стосується суб’єктів сторін Колективного договору.

В разі необхідності внесення змін і доповнень, що поліпшують становище співробітників Університету, або передбачають більші, порівняно з чинним законодавством, норми та гарантії, і сторони не заперечують проти їх запровадження, можна застосовувати спрощену процедуру їх узгодження шляхом обговорення і затвердження на Робочій комісії та розгляду на Вченій раді Університету.

В усіх інших випадках рішення про внесення змін чи доповнень до Договору (після проведення Робочою комісією попередніх консультацій і переговорів та досягнення взаємної згоди) схвалюється та затверджується Загальними зборами (Конференцією) трудового колективу.

Реєстрація Колективного договору відбувається після його підписання уповноваженими представниками сторін в районній державній адміністрації та у Київській міській організації Профспілки працівників освіти і науки України. Після реєстрації один примірник Колективного договору направляється в Міністерство освіти і науки України.

Керівництво Університету і профком забезпечують систематичну перевірку виконання Колективного договору протягом терміну його дії, результати якої обговорюються на спільних засіданнях ректорату і профкому, Загальних зборах або Конференції трудового колективу.


Розділ І. Навчальна, наукова та міжнародна діяльність


  1. Розробити та підтримувати систему прогнозування напрямів і масштабів фундаментальних і прикладних наукових досліджень Університету, обґрунтування відповідних науково-дослідних проектів з їх постійним внутрішнім аудитом та моніторингом.

Відповідальні: перший проректор з науково-педагогічної та наукової роботи, директор Центру науки та інновацій, директори науково-дослідних інститутів, директор наукового парку


  1. Створювати організаційні умови та здійснювати стимулюючі заходи для проведення наукових досліджень окремими вченими, творчими колективами, кафедрами, науково-дослідними інститутами за визначеними Вченою радою Університету пріоритетними напрямами та зовнішніми замовленнями.

Відповідальні: перший проректор з науково-педагогічної та наукової роботи, директор Центру науки та інновацій, начальник відділу кадрів, начальник фінансово-економічного відділу


  1. Забезпечувати умови для практичного впровадження результатів науково-дослідних робіт у навчальному процесі та виробництві, сприяти їх комерціалізації за рахунок трансферту технологій через Науковий парк Університету при належному захисті прав інтелектуальної власності.

Відповідальні: проректори з науково-педагогічної роботи, декани факультетів, завідувачі кафедр, директор Центру науки та інновацій, директор наукового парку


  1. Сприяти формуванню власних емпіричних баз даних Університету, розвитку інформаційного депозитарію публікацій університету, підключенню

наукових видань Університету до світових інформаційно-бібліотечних баз даних, створенню інформаційної платформи обміну знаннями «електронний університет».

Відповідальні: перший проректор з науково-педагогічної та наукової роботи, директор Центру науки та інновацій, директори науково-дослідних інститутів, директор наукового парку, головні редактори наукових фахових видань, директор головного центру інформаційних систем.


  1. Ініціювати, обґрунтувати та організаційно оформити наукові школи Університету, забезпечити їх позиціонування у національному та міжнародному науковому світів через ефективний брендінг шляхом належного представництва в спеціальних наукових виданнях, мас-медіа, Інтернеті.

Відповідальні: перший проректор з науково-педагогічної та наукової роботи, голови спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій, директор Центру науки та інновацій, директори науково-дослідних інститутів, директор головного центру інформаційних систем, директор центру суспільних зв’язків.

  1. Здійснювати політику активізації молодіжної та студентської науки через підтримку та заохочення найбільш обдарованих креативних молодих вчених, залучення студентів до виконання дослідницьких тем і проектів, збільшення кількості міжнародних, всеукраїнських та регіональних студентських олімпіад і конкурсів, які проводяться в Університеті.

Відповідальні: перший проректор з науково-педагогічної та наукової роботи, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, декани факультетів, директори науково-дослідних інститутів, директор наукового парку, голова наукового студентського товариства.

  1. Реалізовувати комплекс заходів з розробки, науково-методичного забезпечення та впровадження компетентністного підходу на бакалаврському, магістерському, PhD-рівнях освіти, впровадження у навчальний процес новітніх інформаційно-телекомунікаційних, дистанційних та Інтернет-технологій, постійного оновлення навчально-методичних засобів з орієнтацією на практичну підготовку студентів.

Відповідальні: проректори з науково-педагогічної роботи, декани факультетів, завідувачі кафедр, директор Центру науки та інновацій, директор головного центру інформаційних систем.  1. Проводити активну видавничу політику Університету, стимулювати випуск підручників, навчальних посібників, монографій, які рекомендовані Вченою радою Університету та Міністерством освіти і науки України, відповідно до Положень «Про підготовку навчальної та навчально-методичної літератури у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та «Про організацію та фінансування підготовки монографічних досліджень у ДНВЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за рахунок коштів спеціального фонду» (Додатки №5 та №6).

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, головні редактори наукових фахових видань, декани факультетів, голови редакційних колегій факультетів, завідувачі кафедр, директор Видавництва, начальник фінансово-економічного відділу.

  1. Дотримуватись законодавчо-нормативних критеріїв педагогічного навантаження професорсько-викладацького складу, встановлених для дослідницьких університетів. Графік проведення занять у межах визначених кафедрою обсягів та структури навантаження формує керівник навчального курсу з відображенням в індивідуальних планах викладачів.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, директор навчального центру, декани факультетів, завідувачі кафедр.

  1. Вдосконалювати систему розвитку персоналу Університету, створювати науково-педагогічним працівникам умови для суміщення дослідницької та викладацької діяльності, удосконалювати систему стимулювання їхньої інноваційної діяльності, забезпечувати підвищення кваліфікації через внутрішнє та зарубіжне стажування (не рідше 1 разу на 5 років) зі збереженням середньомісячної заробітної плати без планування на цей період педагогічного навантаження.

Відповідальні: перший проректор з науково-педагогічної та наукової роботи, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, декани факультетів, завідувачі кафедр, начальник відділу кадрів, начальник фінансово-економічного відділу.

  1. Сприяти підвищенню рівня комп’ютерної підготовки науково-педагогічних (наукових) працівників та співробітників Університету в Головному центрі інформаційних систем.

Відповідальні: проректори з науково-педагогічної роботи, декани факультетів, завідувачі кафедр, директор головного центру інформаційних систем.  1. Розробити та виконувати довгострокову програму підвищення рівня володіння викладачами Університету іноземними мовами та їх використання в навчальній діяльності, науково-дослідних роботах. При оплаті послуги «Вивчення іноземної мови» через Центр «Інтенсив» впровадити пільгові умови (із врахуванням фінансових можливостей) для професорсько-викладацького складу Університету.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, директор Центру «Інтенсив», завідувачі кафедрами.

  1. Розширювати та поглиблювати ефективну співпрацю з провідними університетами світового рівня, державними та міжнародними організаціями, активізувати участь кафедр, факультетів, науково-дослідних інститутів у підготовці проектних заявок на виконання спільних із закордонними колегами науково-дослідних робіт з грантовим фінансування, сприяти англо- та російськомовним виданням.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, директор центру міжнародних зв’язків, директори науково-дослідних інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедрами.  1. Підвищувати академічну мобільність студентів, створювати необхідні організаційні та фінансові передумови для активізації діяльності вчених кафедр, факультетів, науково-дослідних інститутів щодо створення або входження до вітчизняних та міжнародних асоціацій, кластерів, із розробленням та послідовним виконанням програм довгострокової мережевої співпраці. Здійснити комплекс заходів для підготовки та повноцінного впровадження англомовних магістерських програм з адекватним їх організаційно-фінансовим забезпеченням.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, директор центру міжнародних зв’язків, директори науково-дослідних інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедрами.  1. Організаційно сприяти розширенню обсягів пропозицій інноваційних продуктів Університету для підприємницьких і державних структур за рахунок збільшення кількості відповідних рамкових угод про співробітництво, підвищення ефективності взаємодії Університету із роботодавцями та випускниками, щорічного проведення міжнародного бізнес-форуму «Наука-бізнес-освіта: стратегічне партнерство».

Відповідальні: перший проректор з науково-педагогічної та наукової роботи, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, декани факультетів, завідувачі кафедрами, директор центру науки та інновацій, директори науково-дослідних інститутів, директор наукового парку.

  1. Підтримувати сучасні стандарти матеріально-технічного забезпечення науково-освітньої діяльності, проводити моніторинг соціальної інфраструктури з метою її постійного оновлення у межах затвердженої Вченою радою інвестиційної політики Університету.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, економічних і соціальних питань, начальник фінансово-економічного відділу.  1. Щорічно інформувати Вчену раду і трудовий колектив Університету про стан, проблеми і перспективи розвитку наукової, навчальної та міжнародної діяльності. Забезпечувати її поточну мас-медійну та Інтернет відкритість та прозорість.

Відповідальні: ректор, перший проректор з науково-педагогічної та наукової роботи, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, проректори з науково-педагогічної роботи, директор центру суспільних зв’язків, керівник PR-агенції.

Розділ ІІ.  Організація праці та трудові відносини
2.1. Трудові відносини з працівниками Університету регулюються Кодексом законів про працю України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства, що регулюють дане коло правовідносин.

Науково-педагогічні (наукові) працівники приймаються на роботу на умовах трудового договору, строкового трудового договору та контракту як особливої форми трудового договору на визначений строк, встановлений за погодженням сторін (Зразок Контракту з науково-педагогічним працівником Університету, Додаток № 2).

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 24 грудня 2002 р. №744, на посади науково-педагогічних працівників обираються за конкурсом.

Випускники аспірантури, докторантури Університету приймаються у рік закінчення аспірантури, докторантури на науково-педагогічну роботу на умовах строкового трудового договору до оголошення конкурсу.

Інші категорії працівників приймаються на роботу до Університету за трудовим договором (безстроковим, на визначений строк, встановлений за погодженням сторін, на час виконання певної роботи) згідно чинного законодавства.

Відповідальні: ректорат, начальник відділу кадрів, начальник юридичного відділу, завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів.

2.2. Прийнятих на роботу працівників ознайомлювати під розписку з Посадовою інструкцією, Правилами внутрішнього розпорядку, Статутом Університету та Колективним договором.

Відповідальні: начальник відділу кадрів, керівники структурних підрозділів

2.3. Розірвання або припинення дії трудового договору може здійснюватися як за ініціативою працівника, за умовами контракту, так і за ініціативи адміністрації відповідно до чинного законодавства. Звільнення працівників за ініціативою адміністрації здійснюються тільки при наявності попереднього погодження з профспілковим комітетом.

Рішення про зміни в організації виробництва і праці, реорганізацію, що призводить до скорочення чисельності або штату працівників, приймати не пізніше ніж за три місяці до намічених дій та узгоджувати з профспілковим комітетом і попереджувати працівників про наступне звільнення персонально не пізніше як за два місяці до здійснення цих заходів.

Не допускається звільнення працівника у зв’язку з ліквідацією робочого місця, якщо до досягнення пенсійного віку йому необхідно пропрацювати один рік.

Відповідальні: ректорат, начальник відділу кадрів, начальник юридичного відділу, завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів.
2.4. Переведення на іншу роботу допускається тільки за згодою працівника, за винятком випадків, передбачених у ст.33 КЗпП.

Переведення визнаних науково-педагогічних працівників з великим досвідом роботи на посади професорів-консультантів здійснювати відповідно до Положення («Положення про професора-консультанта кафедри», затверджене Вченою радою Університету 29.06.1995 р.).Відповідальні: ректорат, начальник відділу кадрів, начальник юридичного відділу, завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів.

2.5. За необхідності забезпечення навчального процесу надавати можливість науково-педагогічним (науковим) працівникам Університету працювати після оформлення пенсії на умовах строкового трудового договору. Терміни укладання договору визначаються завідувачами кафедр та погоджуються з ректором. Такі договори укладають, як правило, на 10 місяців. В інших випадках терміни визначаються завідувачами кафедр, рішення про що обґрунтовується та погоджується з ректором.

Відповідальні: ректор, начальник відділу кадрів, завідувачі кафедр.

2.6. Дотримуватись встановлених Законами та нормативними документами Міністерства освіти і науки України, а також рішеннями Вченої ради Університету нормативів педагогічного навантаження науково-педагогічного персоналу (за основною посадою в межах до 900 годин ).

Інформацію про педагогічне навантаження в наступному навчальному році доводити до відома науково-педагогічних працівників в кінці поточного навчального року.Відповідальні: ректорат, директор навчального центру, завідувачі кафедр, голова профкому.
2.7. При складанні розкладів навчальних занять уникати нераціональних витрат робочого часу науково-педагогічних працівників, які здійснюють викладацьку роботу, забезпечувати безперервну послідовність проведення занять, не допускати тривалих перерв між заняттями («вікон»).

Відповідальні: директор навчального центру, завідувачі кафедр, голова профкому.

2.8. Відповідно до чинного законодавства України для працівників Університету встановлюється 40-годинний робочий тиждень. Для деяких категорій працівників може бути запроваджена організація праці за графіком змінності та режимом підсумованого обліку робочого часу.

Визначити режим робочого часу науково-педагогічних працівників у межах 36-годинного робочого тижня з урахуванням виконання навчальної, організаційної, методичної, наукової робіт, передбачених індивідуальним робочим планом.

Початок роботи та її закінчення, тривалість обідньої перерви встановлюються відповідно до Правил внутрішнього розпорядку Університету.

Відповідальні: ректорат, начальник відділу кадрів, голова профкому.
2.9. Щорічну основну відпустку надавати працівникам відповідно до графіку, затвердженого ректором Університету за погодженням з профспілковим комітетом з обов’язковим ознайомленням під підпис працівника. При складанні графіків відпусток враховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.

Накази про надання відпусток видаються на підставі графіка без оформлення заяви працівника. При зміні дати початку відпустки, встановленої графіком, працівник має подати заяву про надання відпустки в інший період і погодити цей термін з керівником структурного підрозділу.Відповідальні: начальник відділу кадрів, завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів, голова профкому.
2.10. Додаткова відпустка надається по заяві працівника разом як із щорічною основною відпусткою, так і окремо.

Працівникам Університету, зайнятим на роботах, пов’язаних із шкідливими і важкими умовами праці, відповідно до ст. 7 Закону України «Про відпустки» за Списком виробництв, цехів, професій і посад, затвердженого постановою КМ України, надається щорічна додаткова відпустка тривалістю до 35 календарних днів. Конкретна тривалість такої відпустки встановлюється залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах (Додаток 12, таблиця А).

Працівникам Університету з ненормованим робочим днем надається щорічна додаткова відпустка тривалістю 7 календарних дні за особливий характер праці (Додаток 12, таблиця Г). Право на додаткову відпустку настає після 11 місяців роботи в Університеті. Тривалість щорічної додаткової відпустки визначає керівник структурного підрозділу з урахуванням фактичного навантаження і пропорційно часу відпрацьованому на відповідній посаді у погодженні на заяві працівника.

Працівникам, які працюють за сумісництвом та з неповним робочим днем, додаткова відпустка за ненормований робочий день не надається.

При звільненні компенсація за невикористану додаткову відпустку розраховується із мінімальної тривалості за 4 календарні дні.

Відповідальні: начальник відділу кадрів, завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів, голова профкому
2.11. Адміністрація, за бажанням працівника, може дозволити поділ загальної відпустки на частини за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

Відкликання з щорічної відпустки в разі виробничої необхідності здійснюється лише за згодою працівника.Відповідальні: начальник відділу кадрів, завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів, голова профкому.

2.12. Працівникам Університету, що успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах ІІ, ІІІ та IV рівнів акредитації, надавати оплачувані відпустки згідно чинного законодавства.

Відповідальні: начальник відділу кадрів, завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів, голова профкому.

2.13. За заявою жінки, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надавати щорічну додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП України).

Відповідальні: начальник відділу кадрів, завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів, профком.

2.14. Обов’язково надавати відпустку без збереження заробітної плати за заявою співробітників у випадках: особистого шлюбу – до 10 календарних днів, шлюбу дітей — 3 дні; при народженні дитини в родині співробітника — 2 дні; в разі смерті близьких родичів (чоловіка, дружини, матері, батька, сина, доньки, брата, сестри) – до 7 календарних днів без урахування часу проїзду; інших рідних — 3 дні; батькам, чиї діти йдуть до першого класу школи - 1 день (1 вересня); для догляду за хворим родичем по крові або по шлюбу, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду (не більше 30 календарних днів); для завершення санаторно-курортного лікування (визначається за медичним висновком).

Відповідальні: начальник відділу кадрів, завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів, профком.

2.15. Сприяти працівникам Університету у наданні або перенесенні їм чергової відпустки протягом навчального року у випадку надання профкомом путівок на санаторно-курортне лікування та в разі самостійного придбання ними таких путівок у зв’язку з виникненням необхідності термінового лікування за направленням медичного закладу.


Відповідальні: начальник відділу кадрів, завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів, профком.

2.16. За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та адміністрацією Університету, але не більше 15 календарних днів на рік (ст. 26 Закону України «Про відпустки», ч.2 ст. 84 КЗпП України).

Відповідальні: начальник відділу кадрів, завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів, профком.
2.17. При укладенні трудового договору для працівника може бути встановлено випробування строком до трьох місяців з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається.

Відповідальні: начальник відділу кадрів, завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів, профком.
2.18. Працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці, встановлюється скорочений робочий час згідно з діючим законодавством за результатами атестації робочих місць (Додаток № 12, таблиця А).

Відповідальні: відділ охорони праці, комісія профкому по охороні праці.
2.19. У разі виникнення суперечностей зі співробітником, вирішення спірних питань, пов’язаних з виконанням функціональних обов’язків, здійснювати за участю профкому Університету (окрім випадків, передбачених чинним трудовим законодавством).

Відповідальні: начальник відділу кадрів, завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів, голова профкому.

Розділ ІІІ. Оплата та стимулювання праці

3.1. За умови додаткового бюджетного фінансування (що передбачено Постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 р. № 76) підвищити розмір заробітної плати наукових і науково-педагогічних працівників шляхом встановлення подвійних посадових окладів і ставок заробітної плати (в тому числі погодинної).

Відповідальні: ректорат, голов. бухгалтер, декани, керівники підрозділів


3.2. Оплату та стимулювання праці всіх категорій персоналу здійснювати відповідно до умов, визначених Положенням «Про матеріальне та моральне заохочення персоналу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (Додаток №4).

Стимулювання підготовки навчально-методичної літератури та оплату здійснювати відповідно до Положення «Про підготовку навчально-методичної літератури у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (Додаток №5).

Підготовку та видання монографій здійснювати на умовах, визначених Положенням «Про організацію та фінансування підготовки монографій у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (Додаток № 6).

Відповідальні: декани, керівники підрозділів, нач.ФЕВ, голов. бухгалтер


3.3. Оплату та стимулювання праці працівників Науково-дослідного інституту економічного розвитку здійснювати відповідно до Положення «Про оплату праці в Науково-дослідному інституті економічного розвитку ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (Додаток № 7).

Відповідальні: директор НДІ ЕР, заст.головного бухгалтера НДІ ЕР.


3.4. Стимулювання інноваційної діяльності науково-педагогічних працівників проводиться за критеріями, визначеними у переліку «Видів інноваційних продуктів і максимальних розмірів матеріального стимулювання за їх створення (розробку, підготовку)» (Додаток № 3). Таке стимулювання оформляється у разі наявності документів, що засвідчують факт виконання певного інноваційного продукту.

Відповідальні: проректори, нач. юридичного відділу, нач.ФЕВ,

голов. бухгалтер, декани, керівники підрозділів.3.5. Встановити терміни виплати заробітної плати: за першу половину місяця — 15 числа, за другу — 1 числа наступного місяця. Нараховану заробітну плату перераховувати на особисті рахунки співробітників в банку, з яким Університет уклав відповідний договір.

За особистою вимогою працівника надавати відповідну інформацію про нараховану йому заробітну плату та здійснені відрахування.Відповідальні: ректорат, профком, голов. бухгалтер.

3.6. Контролювати: правильність запровадження тарифних розрядів та розмірів посадових окладів; встановлення доплат, надбавок та матеріальних заохочень; своєчасність нарахування заробітної плати, у тому числі за період відпустки.

Відповідальні: голова профкому, комісія профкому з соціального та правового захисту.


3.7. Здійснювати постійний контроль за видатками, передбаченими загальним та спеціальним фондами кошторису, на матеріальне стимулювання працівників Університету згідно з умовами відповідних Положень (Додатки № 4, № 9).

Відповідальні: проректор з науково-педагогічних, економічних та соціальних питань, голова профкому

3.8. Своєчасно доводити до колективу Університету інформацію щодо змін у законодавстві про оплату праці, пільги та пенсійне забезпечення.

Відповідальні: ректорат, профком.

3.9. При необхідності, за особистим зверненням працівників, надавати консультації з питань оплати праці.

Відповідальні: керівники відповідних служб і структурних підрозділів,

профком, юридична клініка.Розділ IV. Умови та охорона праці
4.1. Здійснювати контроль за дотриманням чинного законодавства про охорону праці. Згідно діючого законодавства проводити атестацію робочих місць із шкідливими умовами праці. За результатами атестації контролювати виконання заходів з поліпшення умов та безпеки праці. Надавати пільги і компенсації за роботу у шкідливих умовах (Додаток № 11, таблиця А).

Відповідальні: служба охорони праці та техніки безпеки,

комісія профкому з охорони праці.


4.2. Щорічно передбачати в кошторисі Університету витрати на охорону праці у розмірі не менше 0,2 % від фонду оплати праці (відповідно до ст. 19 Закону України «Про охорону праці»). Забезпечувати виконання Комплексних заходів по досягненню встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищенню існуючого рівня охорони праці, попередженню випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій, які щорічно затверджуються наказом ректора.
Відповідальні: служба охорони праці та техніки безпеки,

комісія профкому з охорони праці.


4.3. Адміністрації та відповідним службам в усіх навчальних корпусах забезпечити за умови наявності фінансування:

• обладнання аудиторій, робочих місць викладачів відповідно до вимог діючих стандартів. Стандартизувати оформлення коридорів, закріплених за деканатами;

• розробити графік поступового обладнання лекційних аудиторій (по мірі надходження коштів) сонцезахисними засобами та кондиціонерами;

• оновлення комп’ютерної і копіювальної техніки відповідно до сучасних стандартів на кафедрах та кафедральних комп’ютерних класах (не менше ніж один раз у 5 років);

• в усіх навчальних корпусах лекційні аудиторії обладнати сучасними засобами: мультимедійними проекторами, екранами;

• виконання умов техніки безпеки, виробничої санітарії, створення здорових та безпечних умов праці, необхідних для виконання працівниками своїх трудових обов’язків;

• засобами індивідуального захисту і проведення відповідної роботи по захисту від ураження електричним струмом у робочих приміщеннях та аудиторіях;

• у зимовий період забезпечити нормативний тепловий режим у навчальних корпусах та гуртожитках, вчасно прибирати територію та дахи будівель від снігу та забезпечувати безпечний доступ до корпусів університету;Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, економічних і соціальних питань, керівник відділу технічного забезпечення навчального процесу, помічник проректора з господарських питань, помічники деканів.
4.4. Дотримуватись вимоги діючого законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцем співробітників Університету від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Відповідальні: ректорат, профком, відділ кадрів, служба охорони праці.
4.5. Ремонт усіх будівель, споруд та приміщень Університету здійснювати відповідно до графіку їх проведення. Здійснити першочергово ремонт робочих приміщень у корпусі №2 в ауд.43, 44, 45, 15, 16, модернізувати систему опалення в навчальному корпусі № 7, провести ремонтні роботи у філіалах бібліотеки у 5 та 6 корпусах.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, економічних і соціальних питань.
4.6. Забезпечувати безперервну роботу ліфтів у всіх корпусах Университету, своєчасно поновлювати відповідні договори на обслуговування ліфтів.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, економічних та соціальних питань, нач. господ.відділу, головний механік, коменданти навчальних корпусів.
4.7. Чітко дотримуватися законодавства про проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів. Забезпечити умови для проведення щорічного медичного профілактичного огляду (для працівників, що працюють в шкідливих умовах) та забезпечити фінансування флюорографічного обстеження працівників Університету відповідно дом вимог Закону України «Про охорону праці». Не допускати до роботи тих працівників, які без поважних причин ухиляються від проходження обов’язкового медичного огляду.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, економічних та соціальних питань, керівник служби охорони праці та техніки безпеки.
4.8. В навчальних корпусах Університету створити умови для надання першої медичної допомоги в робочий час. Виділяти кошти на комплектування медичних аптечок та забезпечувати їх наявність у кожному структурному підрозділі, а також на кожному пункті охорони. Інформувати персонал Університету про місцезнаходження медичних засобів.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, економічних та соціальних питань, керівники структурних підрозділів, керівник служби охорони праці та техніки безпеки, помічник проректора по режиму, коменданти навчальних корпусів.
4.9. Систематично аналізувати стан тимчасової непрацездатності та причини захворювань, вживати заходи щодо зниження захворюваності працівників і зменшення втрат робочого часу через хвороби, пропагувати здоровий спосіб життя. У випадках тяжкої хвороби в разі довготривалого стаціонарного лікування, а також для проведення складних операцій, надавати працівникам матеріальну допомогу у відповідності з Положенням (Додаток № 9).

Відповідальні: ректорат, профком.
4.10. Забезпечувати санаторно-профілактичним лікуванням співробітників, яким це рекомендовано згідно акту щорічного медичного обстеження працівників, зайнятих у шкідливих умовах праці.

Відповідальні: керівник служби охорони праці та техніки безпеки, голова профкому.
4.11. Забезпечувати працівників необхідним спецодягом, засобами індивідуального захисту, миючими, знешкоджувальними засобами відповідно до встановлених чинним законодавством норм. (Додаток № 12).

Відповідальні: керівник служби охорони праці та техніки безпеки.
4.12. Своєчасно забезпечувати розслідування й облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій відповідно до «Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» затвердженого постановою КМ України від 25.08.04р. № 1112.

Відповідальні: керівник служби охорони праці та техніки безпеки.
4.13. В санаторії-профілакторії Університету згідно діючого законодавства за наявності коштів поновлювати фізіотерапевтичне обладнання, терміни експлуатації якого вийшли, та облаштувати відповідним обладнанням новостворені кабінети.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, економічних та соціальних питань, головний лікар санаторію-профілакторію.
4.14. Оновлювати у спортивних залах відповідний спортивний інвентар і слідкувати за термінами його експлуатації. Контролювати санітарно-гієнічний стан спортивних залів та басейну.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, економічних та соціальних питань, директор спортивного комплексу.
4.15. Систематично контролювати санітарно-гігієнічний стан у навчальних приміщеннях, приміщеннях побутового призначення, господарському дворі та на прилеглих до Університету територіях.

Відповідальні: керівник служби охорони праці та техніки безпеки, помічник проректора з господарських питань, комісія профкому по охороні праці.
4.16. З метою створення необхідних умов для роботи читачів та співробітників лабораторно-бібліотечного корпусу обладнати читальні зали (площею більше 50 кв.м кожний) 3, 4, 5, та 6 поверхів бібліотечно-лабораторного корпусу та приміщення серверної, зали каталогів, зали електронних ресурсів кондиціонерами відповідної потужності (у кількості 25 одиниць) згідно проекту будівництва. Покращити умови праці підрозділів бібліотеки в навчальних корпусах № 5 та № 6 по вул. Мельникова, 81. Виконати роботи по заміні віконних рам, батарей опалення та підлоги.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, економічних та соціальних питань, директор бібліотеки, заст. директора навчального центру, завідувач господарством.
4.17. Посилити контроль за виконанням вимог Правил внутрішнього розпорядку щодо заборони паління в приміщеннях Університету.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, економічних та соціальних питань, помічник проректора по режиму, коменданти навчальних корпусів.
4.18. Вивчити питання щодо виділення в кожному навчальному корпусі приміщень для навчально-консультаційних пунктів, в яких зосередити фахові видання, довідкову літературу, створити умови для самопідготовки студентів, проведення консультацій, підготовки індивідуальних завдань по проходженню практики, курсових і дипломних робіт, а також облаштувати їх відповідним обладнанням для проведення тренінгів та ділових ігор.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, декани факультетів.
4.19. Стимулювати профспілкових активістів до участі у вирішенні питань з покращення умов та охорони праці. Щорічно організовувати навчання профспілкового активу з питань охорони праці.

Відповідальні: голова профкому, комісія профкому по охороні праці.

Розділ V. Соціальне та побутове забезпечення

5.1. В межах кошторисних призначень та відповідно до чинного законодавства виділяти кошти на загальноуніверситетські свята (посвячення в студенти, День університету, Дні факультетів). Сприяти організації та проведенню загальнодержавних свят (Новорічні та Різдвяні свята, День захисника Вітчизни, Міжнародний жіночий день 8 березня, День Перемоги, День Конституції України, День незалежності, День знань, День освіти). Виділяти приміщення для проведення святкових вечорів на факультетах та в інших підрозділах.

Відповідальні: ректорат, профком, директор Фізкультурно-спортивного комплексу, директор Центру культури та мистецтв.
5.2. Сприяти організації новорічних святкових вистав для дітей співробітників, забезпеченню дітей співробітників дошкільного та шкільного віку (до 14 років включно) новорічними подарунками.

Відповідальні: голова профкому голови профбюро факультетів, комісія профкому з культурно-масової роботи, директор Фізкультурно-спортивного комплексу.
5.3. Сприяти розвиткові фізичного виховання та підвищенню фізичної культури співробітників Університету. Cтворювати умови для участі співробітників Університету у роботі спортивних секцій. Проводити універсіади (спартакіади), залучаючи до їх організації кафедру фізичного виховання та спеціалістів Фізкультурно-спортивного комплексу «Економіст». Сприяти участі університетських спортивних команд у загальноміських, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Преміювати переможців та відзначати учасників змагань кубками, дипломами, грамотами та подяками (загальна сума витрат на проведення спортивно-масової роботи обумовлюється наявністю коштів, які відповідно до ст.44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» перераховуються на рахунок профкому в розмірі 0,3% від фонду оплати праці на оздоровчу, культурно-масову та фізкультурну роботу).

Відповідальні: голова профкому, директор Фізкультурно-спортивного комплексу, зав. кафедри ФЗВ, комісія профкому з спортивно-масової роботи.
5.4. При складанні графіка роботи Фізкультурно-спортивного комплексу «Економіст» дотримуватись пріоритетів в такому порядку: 1) інтереси навчального процесу; 2) інтереси викладачів і співробітників; 3) інтереси орендарів сторонніх організацій та фізичних осіб.

Відповідальні: директор Фізкультурно-спортивного комплексу, голова профкому.
5.5. Надавати можливість співробітникам Університету та їх дітям шкільного віку користуватися спортзалом та басейном Фізкультурно-спортивного комплексу «Економіст» у вільний від навчальних занять час (згідно встановленого графіку). Сприяти організації груп здоров’я.

Відповідальні: директор Фізкультурно-спортивного комплексу, комісія профкому з спортивно-масової роботи.
5.6. Створювати умови для культурного та естетичного виховання членів трудового колективу, забезпечувати продуктивну діяльність Центру культури і мистецтв Університету. Сприяти роботі гуртків художньої самодіяльності, народної творчості, організації виставок та конкурсів. Забезпечувати умови для культурного відпочинку працівників, знайомства з сучасними мистецькими та культурними досягненнями. Сприяти організації краєзнавчих туристичних поїздок трудових колективів структурних підрозділів. При можливості виділяти транспорт з оплатою пального.

Відповідальні: голова профкому, проректор з науково-педагогічної роботи, економічних та соціальних питань, директор Центру культури і мистецтв, комісія профкому з культмасової роботи.
5.7. Адміністрації разом з профкомом в межах чинного законодавства, за умови дії ст.44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», укладати відповідні договори з оздоровчими закладами щодо придбання путівок для співробітників Університету. Пріоритет надавати тим закладам та установам, де існують більш привабливі умови для сімейного відпочинку та оздоровлення. Розподіл путівок здійснювати відповідно до умов, визначених в Положенні (Додаток № 13). Сприяти забезпеченню путівками в табори відпочинку дітей співробітників Університету.

Відповідальні: нач.ФЕВ, голов. бухгалтер, комісія профкому з охорони здоров’я і соціального страхування.
5.8. Здійснювати контроль за організацією роботи та сприяти оздоровленню співробітників в санаторії-профілакторії Університету. Розширити можливості санаторію-профілакторію шляхом створення нових лікувальних кабінетів та залучення кваліфікованих спеціалістів.

Відповідальні: голова профкому, головний лікар санаторія-профілакторія,

комісія профкому з охорони здоров’я і соціального страхування.


5.9. Вивчити доцільність будівництва або придбання бази відпочинку для студентів, працівників Університету та членів їх сімей в екологічно чистій зоні.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, економічних та соціальних питань, голова профкому.
5.10. Надавати матеріальну допомогу працюючим та колишнім працівникам Університету, ветеранам праці та учасникам Великої Вітчизняної війни відповідно до умов Положень «Про порядок, умови та розміри надання матеріальної допомоги штатним і колишнім працівникам ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та «Про надання матеріальної допомоги профкомом ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (Додатки № 8, № 9).

Відповідальні: ректорат, профком, начальник Штабу цивільної оборони.
5.11. Пенсіонерам, які вже не працюють в Університеті, проте перебувають на профспілковому обліку, у разі можливості надавати санаторно-курортні путівки за рахунок коштів профкому (ст. 44 Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності»).

Відповідальні: голова комісії з соціального страхування.
5.12. Жінкам, які мають дітей і працюють на умовах неповного робочого часу (неповний робочий день чи неповний робочий тиждень), надавати щорічну відпустку повної тривалості з оплатою пропорційно відпрацьованому часу. За бажанням жінки (або батька дитини чи інших близьких родичів) у період перебування у відпустці для догляду за дитиною, вона може працювати на умовах неповного робочого часу. При цьому за нею зберігається право на одержання допомоги в період відпустки для догляду за дитиною згідно чинного законодавства.

Відповідальні: нач. відділу кадрів, голова профкому.
5.13. Працівників, що працюють в Університеті не менше 10 років, до дати досягнення встановленого для них пенсійного віку, до ювілею — 50 років (жінкам та чоловікам) — преміювати, оголошувати подяку, відзначати грамотами та інше.

Відповідальні: ректор, проректори, декани, нач. відділу кадрів, голова профкому, керівники підрозділів.
5.14. Забезпечувати громадський контроль за роботою закладів громадського харчування, що обслуговують Університет (буфетів, їдалень та ін.). Перевіряти їх роботу, узгоджувати графік роботи, здійснювати контроль за цінами, асортиментом та якістю продуктів, що реалізуються через їх мережу. Два рази на рік проводити порівняльний аналіз цін в закладах громадського харчування Університету з відповідними вищими навчальними закладами м. Києва. Заслуховувати звіти відповідної комісії на засіданнях профкому і направляти пропозиції до керівництва щодо удосконалення системи громадського харчування в Університеті.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, економічних та соціальних питань, голова профкому, комісія профкому з контролю за громадським харчуванням.
5.15. Створювати умови для розв’язання житлових проблем співробітників Університету.

• визначитись з будівельною організацією та укласти відповідні договори для будівництва житлового будинку за адресою вул. Дегтярівська № 28;

• закінчити розробку проекту на будівництво житлового будинку на розі вул. М.Мурашка 2 та Кмитів Яр (Шевченківський р-н);

• за необхідності та при наявності вільних місць надавати гуртожиток молодим викладачам;

• профкому щорічно оновлювати контрольний список квартирного обліку осіб, що потребують покращення житлових умов (у відповідності з чинним законодавством).

Відповідальні: ректор, голова профкому.
5.16. Здійснювати роботи по благоустрою прилеглих до навчальних корпусів Університету територій.

• облаштувати автостоянки (встановити шлагбаум, забезпечити автостоянки охороною) біля корпусів Університету.Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, економічних та соціальних питань.

5.17. Для святкування видатних особистих та сімейних дат, весіль та інших подій працівникам Університету надавати відповідні приміщення (буфетів, їдалень).

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, економічних та соціальних питань, директор студентської їдальні.
5.18. При можливості надавати автотранспорт працівникам Університету для господарських потреб з оплатою вартості пального.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, економічних та соціальних питань.
5.20. Надавати консультативну допомогу з питань соціально-побутового та правового захисту, трудового та житлового законодавства.

Відповідальні: керівники структурних підрозділів, начальник юридичного відділу, голова профкому.
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка